Accès libre

Analysis of abundance and quality characteristics of individuals in a regenerated Northern red oak (Quercus rubra L.) stand

À propos de cet article

Citez

Burkovský, J., 1985: Viac pozornosti hromadnému hynutiu dubov v chránených územiach. Pamiatky prírody, 1:26–27. Search in Google Scholar

Čapek, M. a kol., 1985: Hromadné hynutie dubov na Slovensku. Príroda, Bratislava, 112 p. Search in Google Scholar

Ďuriš, M., Lukáčik, I., 2010: Lesostepné spoločenstvá vo vybranej oblasti Krupinskej planiny. Acta Fac. For. 52:71–87. Search in Google Scholar

Gubka, K., Sklenár, P., 2006: Porovnanie niektorých znakov štruktúry porastov duba červeného (Quercus rubra L.) a duba zimného (Quercus petraea (Mattusch) Liebl.). Acta Fac. For. 48:183–195. Search in Google Scholar

Gubka, K., Špišák, J., 2010: Prirodzená obnova duba červeného (Q. rubra L.) na výskumných plochách Semerovce (LS Šahy). In: Knott, R., Peňáz, J., Vaněk, P. (eds.): Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních. Brno, Mendelova univerzita v Brně, p. 30–34. Search in Google Scholar

Heger, A., Schönabach, H., 1962: Pestovanie zásoby lesného stromovia. Slovenské vydavateľstvo pôdohosp. literatúry, Bratislava, 206 p. Search in Google Scholar

Lukáčik, I., Ďuriš, M., 2012: Rastové charakteristiky dominantných druhov drevín v lesostepných spoločenstvách Krupinskej planiny a Strážovských vrchov. In: Saniga, M., Kucbel, S., Jaloviar, P. (eds.): Pestovanie lesa v strednej Európe, p. 181–191. Search in Google Scholar

Mitscherlich, G., 1957: Die Roteichenversuchsflächen der Badischen forstlichen Versuchsanstalt. Allg. Forst-und Jagdz 1:1–12. Search in Google Scholar

Pagan, J., Randuška, D., 1988: Atlas drevín 2. Bratislava, Obzor, 408 p. Search in Google Scholar

Plaisange, G., 1956: Note a propos du chêne rouge d´Amérique en forêt de Chaux. Bull. de la Soc. For. de Franche-Cpmté, 3, 167 p. Search in Google Scholar

Pokorný, J., 1962: Dendrologie. Praktická rukovět lesnická 1, Praha, SZN. Search in Google Scholar

Polanský, B. et al.,1955: Pěstení lesů II. Praha, SZN 427 p. Search in Google Scholar

Réh, J., 1967: Štúdium štruktúry a vývoja žrďoviny duba červného. Sb.ved.pr LF VŠLD Zvolen 1:85–104. Search in Google Scholar

Réh, J., 1989: Vývoj štruktúra a rastové procesy žrďovín duba červeného (Quercus rubra L.) vplyvom prebierok. Správa pre záverečnú oponentúru čiastkovej úlohy, Zvolen, 212 p. Search in Google Scholar

Réh, J., 1999: Pestovanie účelových lesov. Zvolen, ES TU Zvolen, 218 p. Search in Google Scholar

Réh, J., Réh, R., 1997: Dub červený (Quercus rubra L.), jeho vývoj, štruktúra a rastové procesy vplyvom prebierok a možnosti využitie jeho dreva v drevospracujúcom priemysle. Vedecké štúdie 12/1997/A. Zvolen, TU Zvolen, 71 p. Search in Google Scholar

Štefančík, L., 1992: Vplyv výchovného zásahu na porast duba červeného (Quercus rubra L.) s kúpeľnoliečebnou a produkčnou funkciou. Lesnícky časopis 38:253–268. Search in Google Scholar

Štefančík, I., 2011: štruktúra a vývoj porastov duba červeného (Quercus rubra L.) s rozdielnym funkčným zameraním. Forestry Journal 57:32–41. Search in Google Scholar

Vansteenkiste, D., DeBoever, L., VanAcker, J., 2005: Alternative processing solutions for Red oak (Quercus rubra) from converted forests in Flanders, Belgium. In: Proceedings of the COST Action E44 Conference on broad spectrum utilization of wood, Viennna, Austria, 13 p. Search in Google Scholar

Wezel, R., 1950: Erfahrungen mit dem Anbau der Roteiche in Württenburg. Allg. F. und Jagdz. 6:173 p. Search in Google Scholar

eISSN:
0323-1046
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other