1. bookVolume 14 (2018): Edition 3 (September 2018)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Openess and Transparency of Fiscal Reporting in Poland – Assessment and Recommendation

Publié en ligne: 23 Feb 2019
Volume & Edition: Volume 14 (2018) - Edition 3 (September 2018)
Pages: 1 - 7
Reçu: 09 Mar 2018
Accepté: 09 Mar 2018
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Adam, A. (2015). Fiscal Transparency in the European Union. Theoretical and Applied Economics Volume XXII, No 1 (602). Retrieved from http://store.ectap.ro/articole/1070.pdf.Search in Google Scholar

Baran, J., Mikołajczyk, K. (2015). Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych. Retrieved from http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/04/IBS_Podrecznik_udostepniania.pdf.Search in Google Scholar

Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

IMF (2004). International Monetary Fund, Country Report No. 04/219 July 2004. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Republic-of-Poland-Report-on-Observance-of-Standards-and-Codes-Fiscal-Transparency-Module-17565.Search in Google Scholar

IMF (2014). International Monetary Fund, Fiscal Transparency Code. Retrieved from http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf.Search in Google Scholar

IMF (2017). International Monetary Fund, How Does the IMF Encourage Greater Fiscal Transparency? Retrieved from https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/46/Encouraging-Greater-Fiscal-Transparency.Search in Google Scholar

IBP (2015). International Budget Partnership, Open Budget Survey 2015 Poland. Retrieved from https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-PolandEnglish.pdf.Search in Google Scholar

IBP (2016). International Budget Partnership, Guide to the Open Budget Questionnaire an Explanation of the Questions and the response options. Retrieved form https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-2017-guide-and-questionnaire-english.pdf.Search in Google Scholar

IBP (2017). International Budget Partnership, Open Budget Survey 2017 Poland. Retrieved from https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/poland-open-budget-survey-2017-summary.pdf.Search in Google Scholar

Granickas, K. (2013). Fiscal Transparency and Open Government Data. European Public Sector Information Platform. Topic report No. 2013/11. Retrieved from https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/2013_fiscal_transparency_and_open_government_data.pdf.Search in Google Scholar

Malinowska-Misiąg, E. (Ed.) (2016). Jawność i przejrzystość finansów publicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Search in Google Scholar

Kotowska, E. (2014). Zarządzanie w sektorze finansów publicznych – organizacja sektora publicznego, problem jawności i przejrzystości. In: W. Harasim (Ed.) Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarzadzania. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji. Retrieved from http://wsp.pl/file/1237_782050489.pdf.Search in Google Scholar

Misiąg, W., Niedzielski, A. (2001). Openness and Transparency of Public Finance in Poland in the Light of International Monetary Fund Standards, No 29/2001. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217119622993/44411541196271991204/OpennessandTransparencyofPublicFinanceinPoladintheightofInternationalMonetaryFundStandards.pdf.Search in Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę ich sporządzenia. Retrieved from https://www.nik.gov.pl/kontrole/wynikikontroli-nik/kontrole,13802.html.Search in Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej. Retrieved from https://www.nik.gov.pl/plik/id,11507,vp,13857.pdf.Search in Google Scholar

Niedzielski, A. (2005). Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych. Analiza ekonomiczna oraz odniesienie do Polski. Kontrola Państwowa additional number 2.Search in Google Scholar

OECD (2002). Best Practices for Budget Transparency. Retrieved from http://www.oecd.org/governance/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf.Search in Google Scholar

OECD (2015). Recommendation of the Council on Budgetary Governance. Retrieved from https://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-BudgetaryGovernance.pdf.Search in Google Scholar

OECD (2017). Budget Transparency Toolkit. Retrieved from http://www.oecd.org/gov/budgeting/Budgeting-Transparency-Toolkit.pdf.10.1787/9789264282070-enSearch in Google Scholar

Sawulski, J. (2015). Audyt (Nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce. Retrieved from http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/01/IBS_Policy_Paper_02_2015_pol.pdf.Search in Google Scholar

Szpringer, Z. (2016). Zasady zarządzania finansami publicznymi i ich znaczenie dla Polski, Budżet zadaniowy. Studia BAS Nr 3(47). Retrieved from http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/4257d81a3362b260c1257b39004dda9b/$FILE/Studia_BAS_33.pdf.Search in Google Scholar

Talik, A. Pieczara, K. (2018). Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane ze sprawozdawczością finansową jednostek sektora finansów publicznych. Finanse Komunalne, no 1-2.Search in Google Scholar

Tomalak, M. (2017). System sprawozdawczości finansowej. Kontrola Państwowa additional number 1.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo