1. bookVolume 11 (2023): Edition 1 (March 2023)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0079
Première parution
15 Apr 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Aeolian processes on the outwash plain in the Oświęcim Basin, southern Poland

Publié en ligne: 19 Apr 2023
Volume & Edition: Volume 11 (2023) - Edition 1 (March 2023)
Pages: 72 - 81
Reçu: 02 Jan 2023
Accepté: 22 Mar 2023
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2354-0079
Première parution
15 Apr 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Cailleux A. 1942. Les actions éoliennes périglaciaires en Europe. Mémoires de la Société Géologique de France, 21(1–2), Mémoire 46. Search in Google Scholar

Dulias R. 2002a. Procesy eoliczne w strefie maksymalnego zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego na Wysoczyźnie Golejowskiej. Geographia. Studia et Dissertationes, 25: 18–32. Search in Google Scholar

Dulias R. 2002b. Obróbka piasków wydmowych Kotliny Oświęcimskiej. [in:] B. Nowaczyk, T. Szczypek (eds) Utwory i formy eoliczne. Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań: 19–24. Search in Google Scholar

Dylikowa A. 1968. Fazy rozwoju wydm w środkowej Polsce w schyłkowym plejstocenie. Folia Quaternaria, 29: 119–126. Search in Google Scholar

Folk R.L., Ward W.C. 1957. Brazos River bar: A study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology, 27, 1: 3–26. Search in Google Scholar

Goździk J. 1980. Zastosowanie morfometrii i graniformametrii do badań osadów w kopalni węgla brunatnego Bełchatow. Studia regionalne, IV (IX). PWN, Warszawa-Łódź: 101–114. Search in Google Scholar

Goździk J. 1991. Sedimentological record of aeolian processes from the upper Plenivistulian and the turn of Pleni- and Upper Vistulian in Central Poland. Zeitschrift fur Geomorphologie N.F., Supplmentband, 90: 51–60. Search in Google Scholar

Goździk J. 2001. Stratygrafia i paleogeografia osadów czwartorzędowych z środkowo-zachodniej części kopalni Bełchatów z wykorzystaniem morfoskopii zian kwarcowych. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (ed.) Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 81–93. Search in Google Scholar

Izmaiłow B. 2001. Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Search in Google Scholar

Kaziuk H., Lewandowski J. 1980. Przeglądowa Mapa Geologiczna Polski, 1:200 000, arkusz Kraków. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Klimek K., Starkel L. 1972. Kotliny Podkarpackie. [in:] M. Klimaszewski (ed.): Geomorfologia Polski, 1. Góry i Wyżyny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 117–138. Search in Google Scholar

Kruczała A. 2000. Atlas klimatu województwa śląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oddział w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Krumbein W.C. 1941. Measurement and geological significance of shape and roundness of sedimentary particles. Journal of Sedimentary Research, 11, 2: 64–72. Search in Google Scholar

Krygowski B. 1964. Graniformametria mechaniczna – zastosowanie, teoria. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 2, 4. Search in Google Scholar

Krysowska I. 1966. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz Oświęcim. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Lewandowski J. 2015. Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Search in Google Scholar

Manikowska B. 1995. Aeolian activity differentiation in the area of Poland during the period 20–8 ka BP. Biuletyn Peryglacjalny, 34: 125–165. Search in Google Scholar

Maruszczak H., Goździk J. 2001. Znaczenie paleogeograficzne osadów fluwioperyglacjalnych poprzedzających nasunięcie lądolodu odrzańskiego w dolinie Wisły środkowej. [In:] E. Mycielska-Dowgiałlo (ed.) Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 65–79. Search in Google Scholar

Mycielska-Dowgiałło E., Woronko B. 1998. Analiza obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej i jej wartość interpretacyjna. Przegląd Geologiczny, 46: 1275–1281. Search in Google Scholar

Nowaczyk B. 1986. Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym vistulianie i holocenie. Seria Geografia, 28. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań. Search in Google Scholar

Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1978. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii dla studentów AR. Cz. 2. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków. Search in Google Scholar

Salamon 2012. Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry. Przegląd Geologiczny, 60, 10: 539–545. Search in Google Scholar

Szczepanek S. 2002. Wydmy okolic stawu Dąbrowica koło Świerczyńca. Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (manuscript). Search in Google Scholar

Szczypek T. 1977. Utwory i procesy eoliczne w północnej części Wyżyny Śląskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 190, Katowice. Search in Google Scholar

Szczypek T. 1986. Procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle obszarów przyległych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 823, Katowice. Search in Google Scholar

Woronko B. 2001. Znaczenie analizy obtoczenia i zmatowienia powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej w interpretacji genetycznej osadów czwartorzędowych. [in:] E. Mycielska-Dowgiałlo (ed.) Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 33–38. Search in Google Scholar

Wright J., Smith B. 1993. Fluvial comminution and the production of loess-sized quartz silt: simulation study. Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 75, 1–2: 25–34. Search in Google Scholar

Wright J., Smith B., Whalley B. 1998. Mechanism of loess-sized quartz silt production and their relative effectiveness: laboratory simulations. Geomorphology, 23, 1: 15–34. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD