1. bookVolume 41 (2022): Edition 4 (December 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Evaluation of the Vranov Reservoir Functions

Publié en ligne: 27 Dec 2022
Volume & Edition: Volume 41 (2022) - Edition 4 (December 2022)
Pages: 386 - 400
Reçu: 10 Jun 2022
Accepté: 26 Oct 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1337-947X
Première parution
24 Aug 2013
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Abushandi, E. (2016). Flood prevention dams for arid regions at a micro-scale sub- catchment, case study: Tabuk, Saudi Arabia. Water Sci. Technology, 74(11), 2523–2533. DOI: 10.2166/wst.2016.341.27973357 Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Ansorge, L. & Dlabal J. (2017). Comparative water scarcity footprint study of two nuclear power plants. Engineering and Environmental Sciences, 26(4), 489–497. DOI 10.22630/PNIKS.2017.26.4.47. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Beevers, L., White, Ch.J. & Pregnolato M. (2020). Editorial to the special issue: Impacts of compound hydrological hazards or extremes. Geosciences, 10(12), 496. DOI: 10.3390/geosciences10120496. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Bengtsson, L. & Berndtsson R. (2006). Conflicts regarding dams with several functions. Swedish: Hydropolitics in the Middle East. https://www.researchgate.net/publication/289641867_Conflicts_regarding_dams_with_several_functions. Search in Google Scholar

Bozorg-Haddad, O., Athari, E., Fallah-Mehdipour, E., Bahrami, M. & Loaiciga H. (2018). Allocation of reservoir releases under drought conditions: A conflict-resolution approach. Water Management, 172(5), 218‒228. DOI:10.1680/jwama.15.00099. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P. & Tolasz R. (2009). Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961–2005. International Journal of Climatology, 29, 223‒242. DOI: 10.1002/joc.1718. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Broža, V. (2005). Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Knihy 555. Search in Google Scholar

CHMI (Czech Hydrometeorological Institute) (2020). Vodoměrné stanice. https://hydro.chmi.cz/hydro/index.php?wmapp=WEBAPP&wmap=pov41&srscode=32 633.10.1002/9781119524205.index Search in Google Scholar

CHMI (Czech Hydrometeorological Institute) (2021). Meteorologické stan-ice. https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html. Search in Google Scholar

Demek, J., Mackovičin, P. & Balatka B. (2006). Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno: AOPK ČR. https://dnnt.mzk.cz/uuid/uuid:df69eec0-0db6-11e7-9d16-005056825209. Search in Google Scholar

Dostál, I. & Soukalová E. (2004). Povodeň v srpnu 2002 v povodí Dyje. In J. Rožnovský & T. Litschmann (Eds.), Extrémy počasí a podnebí. 11. března 2004, Brno. http://www.cbks.cz/sbornik04/prispevky/SOUKALOVA.pdf. Search in Google Scholar

EnviWeb (2021). Vývoj klimatu je varovný, musíme přijmout účinná opatření, upozorňují vědci. https://www.enviweb.cz/119943. Search in Google Scholar

E.ON (2021). Vodní elektrárna Vranov. https://www.eon.cz/spoluprace-s-vyrobci-elektriny-vykup-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju/sluzby/malavodni-elektrarna/ve-vranov. Search in Google Scholar

Ergüven, G.Ö. (2017). The assessment of water quality in Omerli dam reservoir, Istanbul, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26, 977‒988. Search in Google Scholar

Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M. & Nemeškal J. (2016). Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, (2016), 24(1), 2–13. DOI: 10.1515/MGR-2016-0001. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Gomez-Cunya, L.A., Fardhosseini, M.S., Lee, H.W. & Choi K. (2020). Analyzing investments in flood protection structures: A real options approach. International Journal of Disaster Risk Reduction, 43, 01377. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2019.101377. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Goudarzi, S., Shaban Ali, F.H., Movahed, M.H. & Jalalzadeh M. (2009). Investigating personal and professional factors influencing farmer,s perception towards problems of agricultural water management in Karaj county. Journal of Economics and Agricultural Development, 23(2), 55‒62. Search in Google Scholar

Hanák, R. (2014). Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov: Průvodní zpráva. Brno: Povodí Moravy. Search in Google Scholar

Hanel, M., Vizina, A., Máca, P. & Pavlásek J. (2012). A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60(3), 152‒161. DOI: 10.2478/v10098-012-0013-4. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Hao, Z., Singh, V.P. & Hao F. (2018). Compound extremes in hydroclimatology: A review. Water, 10(6), 718. DOI: 10.3390/w10060718. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Hong, J.H., Chiew, Y.M., M. ASCE, Hsieh, S.C., Cheng, N.S. & Yeh P.H. (2015). Propeller jet–induced suspended-sediment concentration. Journal of Hydraulic Engineering, 142(4), 04015064. DOI: 10.1061/(ASCE) HY.1943-7900.0001103. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Ionita, M., Tallaksen, L.M., Kingston, D.G., Stagge, J.H., Laaha, G., Van Lanen, H., Scholz, P., Chelcea, S.M. & Haslinger K. (2017). The European 2015 drought from a climatological perspective. Hydrology and Earth System Sciences, 21, 1397–1419. DOI: 10.5194/hess-21-1397-2017. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

IPCC advances work on final product of upcoming assessment report. Geneva: IPCC Working Group I. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ Search in Google Scholar

Klimatická změna (2020). https://www.klimatickazmena.cz/cs/. Search in Google Scholar

Konečná, J., Karásek, P., Fučík, P., Podhrázská, J., Hanák, R., Ryšavý, S., Sýkora, L., Doležal, P., Kriška, M., Pochop, M., Kučera, J. & Křížková S. (2018). Principy přístupu k řešení optimalizace ochrany vody a půdy v subpovodích řeky Svratky. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 60(2), 14‒23. DOI:10.46555/VTEI.2018.01.003. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kostecki, S. & Machajski J. (2019). Assessing reservoir operating requirements in changing hydrological conditions: A case study of Mietków Dam. Pol. J. Environ. Stud., 28(1), 177–185. DOI: 10.15244/pjoes/80720 Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kratochvíl, S. (1961). Vodní nádrže a přehrady. Praha: Nakladatelství Československé Akademie Věd. https://dnnt.mzk.cz/uuid/uuid:aed6ddf0-d5b9-11e3-85ae-001018b5eb5c. Search in Google Scholar

Liu, X., Li, Z. & Attarod P. (2021). Understanding hydrological extremes and their impact in a changing climate: Observations, modeling and attribution. Frontiers in Earth Science, 8, 632186. DOI: 10.3389/feart.2020.632186. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Loukas, A. (2010). Surface water quantity and quality assessment in Pinios River, Thessaly, Greece. Desalination, 250(1), 266‒273. DOI: 10.1016/j.desal.2009.09.043. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Mirauda, D., Caniani, D., Colucci, M.T. & Ostoich M. (2021). Assessing the fluvial system resilience of the river Bacchiglione to point sources of pollution in Northeast Italy: a novel Water Resilience Index (WRI) approach. Environ. Sci. Pollut. Res., 28, 36775–36792. DOI: 10.1007/s11356-021-13157-5.795452333712954 Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Moss, B. (2008). Water pollution by agriculture. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci., 363(1491), 659–666. DOI: 10.1098/rstb.2007.2176261017617666391 Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Němec, J. & Kopp J. (2009) Vodstvo a podnebí v České republice v souvislosti se změnou klimatu. Praha: Consult. Search in Google Scholar

Novák, J. & Oppeltová P. (2008). Významné odběry povrchové vody v regionu VAS, a.s. z hlediska vlivů povodí na jakost a upravitelnost surové vody. České Budějovice. http://www.wet-team.cz/files/konference/2008/PV%20Tabor/09-Novak%2COppeltova.pdf. Search in Google Scholar

Novák, J. & Oppeltová P. (2014). Optimalizace ochranných pásem vodního zdroje Vranov ve smyslu platných právních předpisů a praktických zkušeností. Sovak, 23(12), 22‒24. https://www.sovak.cz/sites/default/files/igfrsegJuR9xtcBAL/Sovak121472.pdf. Search in Google Scholar

Oppeltová, P., Kasal, P., Krátký, F. & Hajšlová J. (2021a). Analysis of selected water quality indicators from runoff during potato cultivation after natural precipitation. Agriculture, 11(12), 1220. DOI: 10.3390/agriculture11121220. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Oppeltová, P., Ulrich, O. & Svobodová J. (2021b). Multi-purpose Vranov nad Dyjí water reservoir. In J. Fialová (Ed.), Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! (pp. 307‒311). Conference proceedings. Brno: Mendelova univerzita. http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2021/01/RaOP-2021_sbornik.pdf. Search in Google Scholar

Peláková, M. & Kašpárek L. (2019). Největší povodně za 100 let. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 61(5), 38–49. https://www.vtei.cz/2019/10/nejvetsi-povodne-za-100-let/. Search in Google Scholar

Penna, N., D’Alessandro, F., Gaudio, R. & Tomasicchio G.R. (2019). Three-dimensional analysis of local scouring induced by a rotating ship propeller. Ocean Engineering, 188, 106294. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2019.106294. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

PMO (2018). Rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov běží podle harmonogramu. http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/rekonstrukcehraze-vodni-nadrze-vranov-bezi-podle-harmonogramu/. Search in Google Scholar

PMO (2019). Naše přehrady jsou bezpečné, převedou až desetitisíciletou vodu. http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/nase-prehrady-jsoubezpecne-prevedou-az-desetitisiciletou-vodu/. Search in Google Scholar

PMO (2021). Připomínáme si patnáct let od jarní povodně v roce 2006. http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/pripominame-si-patnact-let-odjarni-povodne-v-roce-2006/. Search in Google Scholar

Rozkošný, M., Adámek, Z., Hudcová, H., Sedláček, H., Pavelková, R., David, V. & Dzuráková M. (2016). Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funk-cemi malých vodních nádrží. Vodohospodářské Technicko-Ekonomické Informace, 58(1), 20–27. https://www.vtei.cz/2016/02/posouzeni-vztahu-mezi-kvalitou-vody-a-funkcemi-malych-vodnich-nadrzi/.10.46555/VTEI.2015.11.003 Search in Google Scholar

Soukalová, E., Březková, L., Budík, L., Kupsa, P. & Šálek M. (2006). Zpráva o povodni červen-červenec 2006 v Podhradí na Dyji. https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy/br_2006_06.pdf. Search in Google Scholar

VUMOP (2020). Půda v mapách. https://mapy.vumop.cz/ Search in Google Scholar

Withers, P.J.A., Neal, C., Jarvie, H.P. & Doody D.G. (2014). Agriculture and eutrophication: Where do we go from here? Sustainability, 6(9), 5853‒5875. DOI: 10.3390/su6095853. Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo