1. bookVolume 9 (2019): Edition 1-2 (June 2019)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2453-7829
Première parution
16 Apr 2016
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

On the search for sources of good and evil in the Lvov-Warsaw School of Philosophy

Publié en ligne: 13 Jun 2019
Volume & Edition: Volume 9 (2019) - Edition 1-2 (June 2019)
Pages: 37 - 45
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2453-7829
Première parution
16 Apr 2016
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

AJDUKIEWICZ, K. (1923): Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. Teoria poznaniaLogikaMetafizyka [Main trends in philosophy in the works of their classic representatives: Theory of cognition – Logics – Metaphysics]. Lvov: Nakład K. S. Jakubowski.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1932): Kazimierz Ajdukiewicz’s Archive III-141. Warszawa: Archives of PAN, no. 110.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1932–1934): Kazimierz Ajdukiewicz’s Archive III-141. no. 110 Warszawa: Archives of PAN.Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1934): Sprache und Sinn [Language and Meaning]. In: Erkenntnis, IV, pp. 100–138.10.1007/BF01793486Search in Google Scholar

AJDUKIEWICZ, K. (1985): Język i poznanie [Language and cognition], vol. I. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

ARISTOTLE (2009): Metafizyka [Metaphysics], translated by K. Leśniak. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

CZEŻOWSKI, T. (1960): T. Czeżowski’s Archives. Torun: Archive UMK, no. 154/II.Search in Google Scholar

CZEŻOWSKI, T. (1989): Pisma z etyki i teorii wartości [Writings in ethics and theory of value]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

DZIEWANOWSKI, K. (1977): Reportaż o szkiełku i oku [A report about the glass and the eye]. Warszawa: Iskry.Search in Google Scholar

JADCZAK, R. (1989): O wspólnej podstawie poglądów Twardowskiego i Witwickiego [Common basis of Twardowski’s and Witwicki’s views]. In: Przeglad Psychologiczny, 32(3), pp. 645–654.Search in Google Scholar

KOJ, L. (1989): Powinności w nauce [Duties in education), vol. I.: Określenie i poznawalność powinności [Description and identification of duties]. Lublin: Publisher: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

KONSTANCZAK, S. (2017): Kazimierz Ajdukiewicz’s proposal of ethical norms. In: Ethics & Bioethics (in Central Europe), 7(3–4), pp. 145–154.10.1515/ebce-2017-0012Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1956): Sprawy sumienia [Matters of conscience]. Warszawa: KiW.Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1980): Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych [Studies in philosphy, ethics and social sciences]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1986a): Drogi dociekań własnych [Ways of one’s own efforts]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1986b): Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk [Elements of cognition theory, formal logics and science methodology]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

KOTARBIŃSKI, T. (1987): Pisma etyczne [Ethical writings]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

OLECH, A. (1993): Język wyrażenia i znaczenia [Language of expression and meaning: Kazimierz Ajdukiewicz’s Semiotics]. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1994): Etyka [Ethics], ed. R. Jadczak. Toruń: Publisher Adam Marszałek.Search in Google Scholar

WALLIS, M. (1962): M. Wallis’ Archives. Warszawa: Collective Library Archives of WFiS UW, IFiS PAN and PTF. Manuscript 14, vol. 1–3.Search in Google Scholar

WOLENSKI, J. (2014): Wierzę w to, co potrafię zrozumieć [I believe in what I can understand]. Kraków: Copernicus Center.Search in Google Scholar

WITWICKI, W. (1957): Pogadanki obyczajowe [Talks related to morality]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

WÓJCICKI, R. (1999): Ajdukiewicz: Teoria znaczenia [Ajdukiewicz: Theory of meaning]. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.Search in Google Scholar

ZMYŚLONY, I. (2009): Kazimierza Ajdukiewicza pojęcie aparatury pojęciowej [Kazimierz Ajdukiewicz’s concept of conceptual tools]. In: Filozofia Nauki, 1, pp. 85–105.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo