1. bookVolume 7 (2014): Edition 1 (June 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2029-0454
Première parution
05 Feb 2009
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

The Dynamics of Slovak-Hungarian Relations – The Shift from Language Issues to Legal and Symbolic Questions

Publié en ligne: 08 Oct 2014
Volume & Edition: Volume 7 (2014) - Edition 1 (June 2014)
Pages: 128 - 148
Reçu: 25 Mar 2014
Accepté: 30 Jun 2014
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2029-0454
Première parution
05 Feb 2009
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

1. árdi, Nándor. “Národná politika Maďarska po roku 1989”: 145-175. In: Záhorán Csaba, Kollai István, and Slávka Otčenášová, eds. Neznámy sused. Dvadsať rokov Maďarska (1990 - 2010). Budapest, Bratislava: Talentum, 2011Search in Google Scholar

2. arnovsk , Michal, and Ján en ko, eds. Dokumenty slovenskej národnej identity a s tátnosti. ratislava: Národné literárne centrum, 1998.Search in Google Scholar

3. Bokes, František, ed. Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1914. ratislava: Slovenská akadémia vied, 1962.Search in Google Scholar

4. roklová, Eva. Československá demokracie. Praha: SLON, 1992.Search in Google Scholar

5. Brubaker, Rogers. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.10.1017/CBO9780511558764Search in Google Scholar

6. Brubaker, Rogers. “Nationalizing States in the Old ‘New Europe’ and the New.” Ethnic and Racial Studies 19.2 (1996): 411-437.10.1080/01419870.1996.9993918Search in Google Scholar

7. Deegan-Krause, Kevin. “Uniting the Enemy: Politics and the Convergence of Nationalisms in Slovakia.” East European Politics & Societies 4 (2004): 651-696.10.1177/0888325404269596Search in Google Scholar

8. Deets, Stephen, and Sherrill Stroschein. “Dilemmas of Autonomy and Liberal Pluralism: Examples Involving Hungarians in Central Europe.” Nations and Nationalism 2 (2005): 285-305.10.1111/j.1354-5078.2005.00204.xSearch in Google Scholar

9. Fazekas, József, and Péter Hunčík, eds. Maďari na Slovensku (1989 - 2004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. Šamorín: Fórum inštitút pre v skum menšín, 2008.Search in Google Scholar

10. Gbúrová, Marcela. Politika v jazyku, jazyk v politike. Politologicko - historická analýza novely jazykového zákona. Bratislava: Kubko Goral, 2009.Search in Google Scholar

11. Horváth, Peter, and Jaroslav Mihálik. “SMER-SD and FIDESZ: The National Interests and Populism in the 2010 Parliamentary Elections.” Inovative Issues and Approaches in Social Sciences 2 (2011): 44-61.10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2011-no2-art02Search in Google Scholar

12. Macháček, Ladislav. Ako sa máte Maďari na Slovensku? Trnava: Inštitút sociálnych vied UCM, 2011.Search in Google Scholar

13. Marušiak, Juraj. “Osudové susedstvo alebo potreba nového pohľadu na Maďarsko”: 204-217. In: Csaba Záhorán, István Kollai, and Slávka Otčenášová, eds. Neznámy sused. Dvadsať rokov Maďarska (1990 - 2010) (Budapest, Bratislava: Talentum, 2011).Search in Google Scholar

14. Marušiak, Juraj. “Slovak - Hungarian relations: continuity or change?”: 85-109. In: Peter rezáni, ed. Yearbook of Slovakia´s Foreign Policy. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2011. Marušiak Juraj. “Stredoeurópska vlna nacionalizmu.” www.jetotak.sk (April 2011) // http://www.jetotak.sk/europa/stredoeuropska-vlna-nacionalizmu (accessed May 2012).Search in Google Scholar

15. Mihailescu, Mihaela. “The Politics of Minimal ‘Consensus’. Interethnic Opposition Coalitions in Post-Communist Romania (1990-96) and Slovakia (1990-98).” East European Politics & Societies 3 (2008): 553-594.10.1177/0888325408315837Search in Google Scholar

16. Mrva, Marianna, and Timea Szilvássy. “Dvojjazyčnosť v obciach južného Slovenska.” FORUM spoločenskovedná revue (2011): 35-57.Search in Google Scholar

17. No author named. “Language Rows between Slovakia and Hungary: Hovorte po slovensky! Slovakia Criminalises the Use of Hungarian.” The Economist (July 2009) // http://www.economist.com/node/14140437?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07 (accessed April 2012).Search in Google Scholar

18. No author named. “Novela zákona o používaní jazykov národnostn ch menšín.” Ústredný portál verejnej správy Slovenskej Republiky (July 2011) // http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=42&NewsID=2323 (accessed May 2012).Search in Google Scholar

19. Opinion of the OSCE High Commissioner on National Minorities on amendments to the Law on the State Language of the Slovak Republic, Organization for Security and Co-operation in Europe. High Commissioner on National Minorities (July 2009) // http://www.osce.org/hcnm/51194 (accessed May 2012).Search in Google Scholar

20. Pástor, Zoltán. Slováci a Maďari. Martin: Matica slovenská, 2011.Search in Google Scholar

21. Poláčková, Zuzana. “Nebezpečné stereotypy o postavení maďarskej menšiny v Slovenskej republike”: 54-65. In: Šutajová Jana and Mária Ďurkovská, eds. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II). Prešov: Universum, 2008.Search in Google Scholar

22. Report on the Preferential Treatment of National Minorities by Their Kin-State Adopted by the Venice Commission at Its 48th Plenary Meeting (Venice, 19-20 October 2001). Strasbourg, Council of Europe, 168/2001. CDL-INF (2001) 19 (October 2001) // www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)019-e.pdf (accessed May 2012).Search in Google Scholar

23. Rychlík, Jan. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002.Search in Google Scholar

24. Schmidt, Ulrike. “Language Loss and the Ethnic Identity of Minorities.” ECMI Issue Brief 18 (2008): 1-16.Search in Google Scholar

25. Segeš, Vladimír, and Ján Hučko. “Na ceste k modernému národu”: 201-322. In: Michal arnovsk and Ján en ko, eds. Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti, zv. 1. ratislava: Národné literárne centrum, 1998.Search in Google Scholar

26. Seton-Watson, Robert W. Národnostná otázka v Uhorsku. Bratislava: SKSI Slovakia, 1995.Search in Google Scholar

27. Škvarna, Dušan. “Lojalita v kontexte etnicity a nacionality a slovenská politika v roku 1848/49”: 58-70. In: Šutaj Štefan and László Szarka, eds. Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. Prešov: Universum, 2007.Search in Google Scholar

28. Tesser, Lynn M. “The Geopolitics of Tolerance: Minority Rights Under EU Expansion in East-Central Europe.” East European Politics & Societies 3 (2003): 483-532. 10.1177/0888325403255310Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo