À propos de cet article

Citez

Žuta lincura (Gentiana lutea L.), ljekovita biljka koja se često koristi u tradicionalnoj medicini, pokazuje višestruke biološke učinke, od korisnih do toksičnih. Buduči da je do sada zabilježeno mnogo mogućih primjena, cilj nam je bio procijeniti potencijalne citotoksične i genotoksične učinke ekstrakta korijena te biljke, koji ovise o njegovoj koncentraciji i vremenu izlaganja in vitro. Mononuklearne stanice ljudske periferne krvi izložili smo ekstraktu korijena žute lincure (YGRE), koncentracije 0,5 mg/mL, 1 mg/mL i 2 mg/mL, da bismo utvrdili njegove učinke na parametre oksidacijskoga stresa [pro/antioksidacijski balans (PAB) i peroksidacija lipida], oštečenja DNA (alkalni komet test i kromosomske aberacije) i preživljavanje stanica (tripan plavo bojenje). Preživljavanje stanica smanjivalo se s povećanjem koncentracije i trajanja izlaganja. Samo najniža koncentracija YGRE-a (0,5 mg/mL) dovela je do povećanja oksidacijskoga stresa, ali je proizvela manja oštečenja DNA i citotoksičnost. Pri višim koncentracijama, redoks parametri vratili su se blizu razine kontrolnih vrijednosti. Postotak kromosomskih aberacija i postotak DNA u repu kometa povečavao se s povečanom koncentracijom YGRE-a nakon 48 sati i smanjivao nakon 72 sata tretmana. To upućuje na aktiviranje mehanizma popravka DNA (homologna rekombinacija), što dokazuje prisutnost kromosomskih radijalnih struktura nakon 72 sata tretmana najvišom koncentracijom YGRE-a od 2 mg/mL. Naši rezultati pokazuju da YGRE, unatoč induciranju citotoksičnih i genotoksičnih učinaka, aktivira mehanizme popravka stanica koji suzbijaju oksidacijske i DNA lezije i induciraju smrt visoko oštečenih stanica. Zaključak je da uočeni zaštitni učinci dužeg izlaganja ekstraktu korijena žute lincure mogu biti rezultat aktivnoga popravka i uklanjanja stanica s nepopravljivim oštečenjima.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other