1. bookVolume 35 (2017): Edition 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
0081-6485
Première parution
01 Dec 1967
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

At the Origins of Welfare State? Social Expenses in the Budgetary Policy in the Second Polish Republic

Publié en ligne: 28 Mar 2018
Volume & Edition: Volume 35 (2017) - Edition 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Pages: 7 - 26
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
0081-6485
Première parution
01 Dec 1967
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

Journal of Laws of the Republic of Poland (Dz. U.) 1921, 1924, 1933, 1934 Search in Google Scholar

Preliminarz Budżetowy Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1926 (Budgetary estimations for the year 1926] (1926), Ministry of Treasury, Warsaw. Search in Google Scholar

Preliminarz… [Budgetary...] 1927/28 (1927), Ministry of Treasury, Warsaw. Search in Google Scholar

Preliminarz… [Budgetary...] 1928/29 (1928), Ministry of Treasury, Warsaw.10.25291/VR/1928-VLR-29 Search in Google Scholar

Preliminarz… [Budgetary...] 1934/35 (1934), Ministry of Treasury, Warsaw. Search in Google Scholar

Preliminarz… [Budgetary...] 1938/39 (1938), Ministry of Treasury, Warsaw. Search in Google Scholar

Preliminarz… [Budgetary...] 1939/40 (1939), Ministry of Treasury, Warsaw. Search in Google Scholar

Sejm, term III, form 800 Search in Google Scholar

Sejm, term IV, form 300 Search in Google Scholar

Sejm, term IV, form 700 Search in Google Scholar

Sejm, term V, form 100 Search in Google Scholar

Senate, term II, form 18 Search in Google Scholar

Minutes of the 71st session of the Sejm, term IV, February 17, 1938, paragraph 37. Search in Google Scholar

Minutes of the 11th session of the Senate, term III, March 6, 1931, paragraph 54. Search in Google Scholar

Minutes of the 61st session of the Senate, term III, February 28, 1934, paragraph 42, 61. Search in Google Scholar

Minutes of the 74th session of the Senate, term III, March 2, 1935, paragraph 48. Search in Google Scholar

Minutes of the 12th session of the Senate, term V, March 16, 1939, paragraph 3. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Funduszu Bezrobocia 1933 [The report on the activity of the Unemployment Fund 1933] (1934), Unemployment Fund, Warsaw Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r. [The report on the activity of the Labor Fund from April 1, 1936 to March 31, 1937] (1937), Labor Fund, Warszawa. Search in Google Scholar

Zamknięcia rachunków państwowych za lata 1924-1936/37 [Summary of national expenditure for the years 1924-1935/37] (1928-1938), Ministry of Treasure, Warsaw. Search in Google Scholar

Zamknięcia rachunków państwowych za lata 1944/1945-1949 [Summary of national expenditure for the years 1944/1945-1949] Search in Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny 1939 [Short statistical yearbook 1939] (1939), Main Statistical Office, Warsaw. Search in Google Scholar

Bornstein-Łychowska M. (1931), Walka Rządu Polskiego z bezrobociem w okresie ostatniego kryzysu [Polish government’s combat against unemployment during the last crisis], “Praca i Opieka Społeczna” [Labor and Social Care] issue 3, p. 358-366 Search in Google Scholar

Fundusz Pracy w latach 1933 i 1934 [The Labor Fund in the years 1933 and 1934] (1934), The Labor Fund publication, Warsaw. Search in Google Scholar

Grata P. (2013), Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania - instytucje - działania [Social Policy in the Second Polish Republic. Conditions - institutions - actions], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Search in Google Scholar

Grata P. (2014a), Problemy skarbowości II Rzeczypospolitej [Fiscal problems in the Second Polish Republic] [in] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych) [Between stability and expansion. Financial system at the service of modernization (from research workshops of economic historians], ed. Łazor J., Morawski W., Wydawnictwo Gajt, Wrocław, p. 387-411. Search in Google Scholar

Grata P. (2014b), The system of social care in the Second Polish Republic, “Charity, Philantropy and Social Work” no. 1, p. 69-79. Search in Google Scholar

Grata P. (2015), Social privileges in the Second Polish Republic, “Studia Historiae Oeconomicae” vol. 33, Poznań, p. 19-35. Search in Google Scholar

Grata P. (2016), Na drodze do publicznej służby zdrowia. Meandry polityki zdrowotnej Drugiej Rzeczypospolitej [Towards public health care. Problems of health care policy in the Second Polish Republic], “Polityka i Społeczeństwo” [Politics and Society] issue 3 (14), p. 129-143. Search in Google Scholar

Grata P. (2018), Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950 [Time of breakthrough. Social policy in Poland in the years 1944-1950], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów (in preparation). Search in Google Scholar

Jarosz-Nojszewska A. (2010), Świadczenia rentowe dla inwalidów wojennych w II RP w latach 1918-1926 [Disability benefits for war veterans in the Second Polish Republic in the years 1918-1926] [in] Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich [Economy and society vs. the military system in Poland], ed. Głowiński T., Popiński K., Wydawnictwo Gajt, Wrocław, p. 203-214. Search in Google Scholar

Jarosz-Nojszewska A. (2013), Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939 [Labor insurance in Poland in the years 1918-1939] [in] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku [From the labor problem to the modern social problem. Studies on the Polish social policy of the 20th and 21st century], ed. Grata P., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, p. 26-40. Search in Google Scholar

Klott M. (1937), Inspekcja Pracy w Polsce, [The Labor Inspectorate in Poland], Ministry of Social Care publication, Warsaw. Search in Google Scholar

Księżopolski M. (1999), Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych [Social policy. Selected problems for international comparison], “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice. Search in Google Scholar

Muszalski W. (2004), Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki [Social insurance. Academic textbook], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Nadolska A. (2003), Polityka budżetowa [Budgetary policy] [in:] Polityka gospodarcza [Economic policy], ed., Ćwikliński H., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p. 106-128. Search in Google Scholar

Nakoniecznikow Klukowski B. (1938), Przegląd najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu polityki opiekuńczej [The review of the latest problems in social care], “Praca i Opieka Społeczna” [Labor and Social Care], issue 1. p. 18-26. Search in Google Scholar

Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935 (1935) [Social policy in Poland 1918-1935], Ministry of Social Care, Warsaw. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD