1. bookVolume 36 (2017): Edition 3 (September 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Existing and Proposed Urban Geosites Values Resulting from Geodiversity of Poznań City

Publié en ligne: 29 Sep 2017
Volume & Edition: Volume 36 (2017) - Edition 3 (September 2017)
Pages: 125 - 149
Reçu: 30 Jul 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Alexandrowicz Z. (ed.), 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. Studia Naturae ser. B 33: 1–241.Search in Google Scholar

Alexandrowicz Z., 2004. Important geosites of Poland in relation to the ecological network Natura 2000. Polish Geological Institute Special Papers 13: 41–48.Search in Google Scholar

Antowska-Gorączniak O., 2013. Badania na stanowisku przy ul. Posadzego 5 w 2009/2010 r. – charakterystyka nawarstwień. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 19–60.Search in Google Scholar

Bâca I., Schuster E., 2011. Listing, evaluation and touristic utilisation of geosites containing archaeological artefacts. Case study: Ciceu ridge (Bistrita-Nasaud County Romania). Revista Geografica Academica 5(1): 5–20.Search in Google Scholar

Bartczak E., 1993. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Kórnik z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Bartkowski T., 1957. Rozwój polodowcowej sieci hydrograficznej w Wielkopolsce Środkowej. Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu, Geografia 8(1): 3–79.Search in Google Scholar

Bartkowski T., Krygowski B., 1959. Próba kartograficznego ujęcia geomorfologii najbliższej okolicy Poznania. Zeszyty Naukowe UAM, Geografia 2(21): 87–94.Search in Google Scholar

Biedrowski Z., 1968. Sandry okolic Poznania. Studium geomorfologiczno-sedymentologiczne. UAM, Poznań, MS PhD Thesis.Search in Google Scholar

Brilha J., 2016. Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheritage 8: 119–134. DOI: 10.1007/s12371-014-0139-3.10.1007/s12371-014-0139-3Search in Google Scholar

Bruschi V.M., Cendrero A., 2005. Geosite evaluation; can we measure intangible values? Il Quaternario 18(1): 293–306.Search in Google Scholar

Bruschi V.M., Cendrero A., 2009. Direct and parametric methods for the assessment of geosites and geomorphosites. In: Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (eds.), Geomorphosites. Dr. Friedrich Pfeil Verlag, Munich: 73–88.Search in Google Scholar

Bruschi V.M., Cendrero A., Albertos J.A.C., 2011. A statistical approach to the validation and optimization of geoheritage assessment procedures. Geoheritage 3: 131–149. DOI: 10.1007/s12371-011-0038-9.10.1007/s12371-011-0038-9Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Chachaj J., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mosina z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Chmal R., 1992. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Stęszew z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Chmal R., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 471 – Poznań (N-33-130-D). PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Chmal R., 1997. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz 471 – Poznań (N-33-130-D). PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Chybiorz R., Kowlaska M., 2017. Od inwentaryzacji geostanowisk, przez bazę danych, do produktu geoturystycznego. In: Jawecki B., Tarka R. (eds.), GEO-PRODUKT od geoedukacji do innowacji. Geopark Przedgórze Sudeckie, Piława Górna: 6–15.Search in Google Scholar

Cincio Z., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Swarzędz z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Ciuk E., 1978. Geologiczne podstawy dla nowego zagłębia węgla brunatnego w strefie rowu tektonicznego Poznań–Czempiń–Gostyń. Przegląd Geologiczny 26: 588–594.Search in Google Scholar

Clivaz M., Reynard E., 2017. How to Integrate Invisible Geomorphosites in an Inventory: a Case Study in the Rhone River Valley (Switzerland). Geoheritage: 1–15. DOI: 10.1007/s12371-017-0222-7.10.1007/s12371-017-0222-7Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Coratza P., Giusti C., 2005. Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites. Il Quaternario 18(1): 307–313.Search in Google Scholar

Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006. Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny 54(4): 245–255.Search in Google Scholar

Dyjor S., 1970. Seria poznańska w Polsce Zachodniej. Kwartalnik Geologiczny 14(4): 818–833.Search in Google Scholar

Fassoulas Ch., Mouriki D., Dimitriou-Nikolakis P., Iliopoulos G., 2012. Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management. Geoheritage 4: 177–193. DOI: 10.1007/s12371-011-0046-9.10.1007/s12371-011-0046-9Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Gogołek W., 1993. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Buk z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2008. Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2010. Głazy narzutowe Wielkopolski. Prace i Studia z Geografii i Geologii, 18. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2011. Ogródki petrograficzne w Poznaniu i najbliższej okolicy. In: Ratajczak-Szczerba M. (ed.), Człowiek i środowisko. Studium interdyscyplinarne. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 19. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 99–107.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2013. Geowalory Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Badania Fizjograficzne, Geografia Fizyczna A64: 51–65. DOI: 10.2478/bfpz-2013-0004.10.2478/bfpz-2013-0004Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2015. Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny. Przegląd Geologiczny 63(8): 455–463.Search in Google Scholar

Gray M., 2013. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.Search in Google Scholar

Grocholski W., 1991. Budowa geologiczna przedkenozoicznego podłoża Wielkopolski. Przewodnik 62 Zjazdu PTG, Poznań: 7–18.Search in Google Scholar

Hildebrandt-Radke I., 2016. Środowisko geograficzne Poznania. In: Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (eds.), Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 23–46.Search in Google Scholar

Hurnik H. (ed.), 1976. Meteorite Morasko and the region of its fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Astronomia 2: 1–64.Search in Google Scholar

Jenks G.F., Caspall F.C., 1971. Error on choroplethic maps: definition, measurement, reduction. Annals of the Association of American Geographers 61(2): 217–244.10.1111/j.1467-8306.1971.tb00779.xOuvrir le DOISearch in Google Scholar

Kaniecki A., 2004. Poznań. Dzieje miasta wodą pisane. Cz. I–III. Wydawnictwo PTPN, Poznań.Search in Google Scholar

Kaniecki A., 2013. Wpływ antropopresji na przemiany środowiskowe w dolinie Warty w Poznaniu. Landform Analysis 24: 23–34. DOI: 10.12657/landfana.024.003.10.12657/landfana.024.003Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Karczewski A., 1961. Morasko Hill – example of a terminal push moraine of the Poznań stage. Vth Congress INQUA, Guide-Book A: 21–22.Search in Google Scholar

Karczewski A., 1976. Morphology and lithology of closed depression area located on the northern slope of Morasko Hill near Poznań. In: Hurnik H. (ed.), Meteorite Morasko and the region of its fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Astronomia 2: 7–20.Search in Google Scholar

Karwowski Ł., Kryza R., Muszyński A., Kusz J., Helios K., Drożdżewski P., Galuskin E.V., 2016. Czochralskiite, Na4Ca3Mg(PO4)4, a second new mineral from the Morasko IAB-MG iron meteorite (Poland). European Journal of Mineralogy 28(5): 969–977. DOI: 10.1127/ejm/2016/0028-2557.10.1127/ejm/2016/0028-2557Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Karwowski Ł., Kusz J., Muszyński A., Kryza R., Sitarz M., Galuskin E. V., 2015. Moraskoite Na2Mg(PO4)F, a new mineral from the morasko IAB-MG iron meteorite (Poland). Mineralogical Magazine, 79(2): 387–398. DOI: 10.1180/minmag.2015.079.2.16.10.1180/minmag.2015.079.2.16Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kirchner K., Smolová I., 2010. Základy antropogenní geomorfologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 287 p.Search in Google Scholar

Knapik R., Jała Z., Sobczyk A., Migoń P., Aleksandrowski P., Szuszkiewicz A., Krąpiec M., Madej S., Krakowski K., 2009. Opracowanie metodyki waloryzacji i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In: Inwentaryzacja i waloryzacja geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz wykonanie mapy geologicznej tego obszar obszaru. MS.Search in Google Scholar

Kozarski S., 1986. Skale czasu a rytm zdarzeń geomorfologicznych vistulianu na Niżu Polskim. Czasopismo Geograficzne 52(2): 247–270.Search in Google Scholar

Kozarski S., 1995. Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacji geosystemu (~20ka–10ka BP). Dokumentacja Geograficzna, 1.Search in Google Scholar

Kóčka-Krenz H., 2015a. Poznań – od grodu do miasta. Archeologia Histotrica Polona 23: 121–138. DOI: 10.12775/AHP.2015.005.10.12775/AHP.2015.005Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kóčka-Krenz H., 2015b. Proces formowania się państwa Piastów. Folia Praehistorica Posnaniensia XX: 205-218. DOI: 10.14746/fpp.2015.20.12.10.14746/fpp.2015.20.12Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Krąpiec M., 2013. Dendrochronologiczne datowanie wału grodu poznańskiego na podstawie drewna wyeksplorowanego podczas badań prowadzonych przy ulicy ks. Posadzego 5 w 2009 r. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 285–292.Search in Google Scholar

Kruszka K., 2008. Statystyczna karta historii Poznania. Urząd Statystyczny w Poznaniu, 257 p.Search in Google Scholar

Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. I. Geomorfologia. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznań: 204 p.Search in Google Scholar

Kubalíková L., 2013. Geomorphosite assessment for geotourism purposes. Czech Journal of Tourism 2(2): 80–104. DOI: 10.2478/cjot-2013-0005.10.2478/cjot-2013-0005Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kubaliková L., Kirchner K., 2016. Geosite and geomorphosite assessment as a tool for geoconservation and geotourism purposes: a case study from Vizovická vrchovina Highland (Eastern Part of the Czech Republic). Geoheritage 8: 5–14. DOI: 10.1007/s12371-015-0143-2.10.1007/s12371-015-0143-2Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kubalíková L., Kirchner K., Bajer A. 2017. Secondary geodiversity and its potential for urban geotourism: a case study from Brno city, Czech Republic. Quaestiones Geographicae 36(3): 63–73. DOI: 10.1515/quageo–2017–0024.10.1515/quageo20170024Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Kunkel A. 1975. Osady iłowe neogenu młodszego Wielkopolski środkowej w świetle bibułowej chromatografii rozdzielczej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 14, Warszawa–Poznań.Search in Google Scholar

Kurzawska A., 2013. Analiza malakologiczna. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 8. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 331–336.Search in Google Scholar

Makohonienko M., 2014. Opracowanie inwentaryzacyjne osadów biogenicznych jako wytyczne do projektu budowalno-wykonawczego nawodnienia Rezerwatu Żurawiniec i jego otoczenia (Lasku Piątkowskiego) poprzez wykorzystanie wód opadowych z kanałów burzowych. Zakład Lasów Poznańskich, MS.Search in Google Scholar

Makohonienko M., Kara M., Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Antczak-Górka B., Michałowski A., 2016. Rozwój wczesnomiejskich założeń środkowej Wielkopolski – środowisko i gospodrka miasta Poznania rekonstruowana na podstawie archiwów kopalnych. Zarys problematyki. In: Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (eds.), Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 13–21.Search in Google Scholar

Makohonienko M., Kara M., Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Antczak-Górka B., Michałowski A., 2016. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa pra- i protohistorycznego (głównie wczesnośredniowiecznego) na obszarze obecnego Poznania w świetle źródeł archeologicznych – dyskusja wybranych zagadnień. In: Kara M., Makohonienko M., Michałowski A. (eds.), Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 257–294.Search in Google Scholar

Migoń P., Pijet-Migoń E., 2017. Viewpoint geosites — values, conservation and management issues. Proceedings of the Geologists’ Association 128(4): 511–522. DOI: 10.1016/j.pgeola.2017.05.007.10.1016/j.pgeola.2017.05.007Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Motta L., Motta M., 2007. Erratic blocks: from protector beings to geosites to be protected. Geological Society, London, Special Publications 273(1): 315–327. DOI: 10.1144/GSL.SP.2007.273.01.24.10.1144/GSL.SP.2007.273.01.24Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Muszyński A., Kryza R., Karwowski Ł., Pilski A.S., Muszyńska J. (eds.), 2012. Morasko. The largest iron meteorite shower in Central Europe. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 111 p.Search in Google Scholar

Muszyński A., Stankowski W., Szczuciński W., 2014. Field excursion to the “Morasko Meteorite” Reserve. Mars – Connecting Planetary Scientists in Europe, Poznań, 6 June 2014: 1–11.Search in Google Scholar

Ollier C.D., 2012. Problems of geotourism and geodiversity. Quaestiones Geographicae 31(3): 57–61. DOI: 10.2478/v10117-012-0025-5.10.2478/v10117-012-0025-5Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Pawłowski S., 1929. Rozważania nad morfologią doliny Warty pod Poznaniem. Badania Geograficzne nad Polską Północno-Zachodnią 4–5: 91–106.Search in Google Scholar

Pereira P., Pereira D., Caetano Alves M.I., 2007. Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal). Geographica Helvetica 62: 159–168.10.5194/gh-62-159-2007Search in Google Scholar

Pica A., Fredi P., Del Monte M., 2014. The Ernici Mountains Geoheritage (Central Apennines, Italy): Assessment of the Geosites for Geotourism Development. Geojournal of Tourism and Geosites VII/2(14): 176–189.Search in Google Scholar

Pica A., Luberti G.M., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2017. Contribution for an urban geomorphoheritage assessment method: proposal from three geomorphosites in Rome (Italy). Quaestiones Geographicae 36(3): 21–36. DOI: 10.1515/quageo–2017–0030.10.1515/quageo20170030Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2016. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage 8(1): 31–42. DOI: 10.1007/s12371-015-0150-3.10.1007/s12371-015-0150-3Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

PIG [Polish Geological Institue – National Research Institute], 2017. Central Register of Geosites of Poland. Online: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska (accessed 12 July 2017).Search in Google Scholar

Pokrzywnicki J., 1955. O niektórych mało znanych polskich meteorytach. Studia Geologica Polonica 3: 427–438.Search in Google Scholar

Pożaryski W., 1974. Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne. In: Pożaryski W. (ed.), Budowa geologiczna Polski. T. 4. Tektonika. Cz. 1. Niż Polski: 24–34.Search in Google Scholar

Pralong J.P., 2005. A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie: relief, processus, environnement 11(3): 189–196.10.4000/geomorphologie.350Search in Google Scholar

Reynard E., 2004. Geosite. In: Goudie A.S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, vol. 1. Routledge, London, p. 440.Search in Google Scholar

Reynard E., 2009. The assessment of geomorphosites. In: Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (eds.), Geomorphosites. Dr. Friedrich Pfeil Verlaeg, Munich: 63–71.Search in Google Scholar

Reynard E., Coratza P., 2013. Scientific research on geomorphosites. A review of the activities of the IAG working group on geomorphosites over the last twelve years. Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 36(1):159–168. DOI: 10.4461/GFDQ.2013.36.13.10.4461/GFDQ.2013.36.13Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Reynard E., Fontana G., Kozlik L., Scapozza C., 2007. A method for assessing the scientific and additional values of geomorphosites. Geographica Helvetica 62(3): 148–158. DOI: 10.5194/gh-62-148-2007.10.5194/gh-62-148-2007Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Reynard E., Perret A., Bussard J., Grangier L., Martin S., 2016. Integrated approach for the inventory and management of geomorphological heritage at the regional scale. Geoheritage 8: 43–60. DOI: 10.1007/s12371-015-0153-0.10.1007/s12371-015-0153-0Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Reynard E., Pica A., Coratza P., 2017. Urban geomorphological heritage. An overview. Quaestiones Geographicae 36(3): 7–20. DOI: 10.1515/quageo–2017–0022.10.1515/quageo20170022Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Rocha J., Brilha J., Henriques M.H., 2014. Assessment of the geological heritage of Cape Mondego Natural Monument (Central Portugal). Proceedings of the Geologists’ Association 125(1): 107–113. DOI: 10.1016/j.pgeola.2013.04.005.10.1016/j.pgeola.2013.04.005Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Rybár P., 2010. Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta Geoturistica 1(2): 13–21.Search in Google Scholar

Serrano E., Gonzáles-Trueba J.J., 2005. Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: relief, processus, environnement 11(3): 197–208.10.4000/geomorphologie.364Search in Google Scholar

Siepak J., Staniewska-Zątek W., Sobczyński T., Barałkiewicz D., 1995. Degradacja roślinności w Rezerwacie Żurawiniec w Poznaniu jako efekt antropopresji. In: Kaniecki A., Rotnicka J. (eds.), Wody powierzchniowe Poznania, Sorus, Poznań: 389–397.Search in Google Scholar

Stankowski W., 2001. The geology and morphology of the natural reserve “Meteoryt Morasko”. Planetary and Space Science 49: 749–753.10.1016/S0032-0633(01)00011-3Search in Google Scholar

Stankowski W., 2008. Morasko meteorite a curiosity of the Poznań region. Time and results of the fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Geologia 19: 91 p.Search in Google Scholar

Stankowski W., 2009. Meteoryt Morasko. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Stankowski W., 2011. Rezerwat Meteoryt Morasko – morfogeneza kosmiczna zagłębień terenu. Landform Analysis 16: 149–154.Search in Google Scholar

Štrba L., Rybár P., Baláž B., Molokáč M., Hvizdák L., Kršák B., Lukáč M., Muchová M., Tometzová D., Ferenčíková J., 2014. Geosite assessments: comparison of methods and results. Current Issues in Tourism 18(5): 496–510. DOI: 10.1080/13683500.2014.882885.10.1080/13683500.2014.882885Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Sydow S., 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Murowana Goślina z objaśnieniami. PIG, Warszawa.Search in Google Scholar

Szabó J., Dávid L., Loczy D. (eds), 2010. Anthropogenic Geomorphology. A Guide to Man-Made Landforms. Springer, Dordrecht, 250 p.10.1007/978-90-481-3058-0Search in Google Scholar

Szafran H., 1957. Żurawiniec rezerwat dydaktyczny w Poznaniu. Przyroda Polski Zachodniej 1: 100–104.Search in Google Scholar

Szczuciński W., Pleskot K., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Cerbin S., Goslar T., Nowaczyk N., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Woszczyk M., Brauer A., 2016. Environmental effects of small meteorite impact in unconsolidated sediments – case of iron meteorite shower in Morasko, Poland. 79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Berlin: paper 6433: 1.Search in Google Scholar

Tobolski K., 1976. Palynological investigations of the bottom sediments in closed depressions Meteorite Morasko and the region of its fall. In: Hurnik H. (ed.), Meteorite Morasko and the region of its fall. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, Ser. Astronomia 2: 21–26.Search in Google Scholar

Tomaszewski E., 1960. Mapa Geomorfologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Poznań i Kostrzyn. Galon R. (ed.), Instytut Geografii PAN.Search in Google Scholar

Troć M., Milecka K., 2008. Wiek osadów aluwialnych doliny Warty oraz doliny Cybiny i Bogdanki w rejonie śródmieścia w Poznaniu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią ser. A 59: 145–160.Search in Google Scholar

Walendowski H., 2004. Szwedzkie wapienie z Olandii w Wielkopolsce. Nowy Kamieniarz: 46–50.Search in Google Scholar

Warowna J., Migoń P., Kołodyńska Gawrysiak R., Kiebała A., Zgłobicki W., 2013. Geomorphosites of Poland – the role played by the Central Register of Geosites. Landform Analysis 22: 117–124. DOI: 10.12657/landfana.022.010.10.12657/landfana.022.010Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Wawrzyniak P., 2005. Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznych umocnień wałowych przy ul. Ks. Ignacego Posadzego nr 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2001–2004. In: Kóčka-Krenz H. (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu, 5. Poznań: 91–110.Search in Google Scholar

Włodarski W., Papis J., Szczuciński W., 2017. Morphology of the Morasko crater field (western Poland): Influences of pre-impact topography, meteoroid impact processes, and post-impact alterations. Geomorphology 295: 586–597. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.08.025.10.1016/j.geomorph.2017.08.025Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Zouros N., 2007. Geomorphosite assessment and management in protected areas of Greece. Case study of the Lesvos Island – coastal geomorphosites. Geographica Helvetica 62(3): 169–180. DOI: 10.5194/gh-62-169-2007.10.5194/gh-62-169-2007Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Zwoliński Zb., 2004. Geodiversity. In: Goudie A.S. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, vol. 1. Routledge, London: 417–418.Search in Google Scholar

Żurek S., 2006. Katalog rezerwatów przyrody na torfowiskach Polski. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Kielce: 202 p.Search in Google Scholar

Żynda S., 1996. Rzeźba terenu, geomorfologia. In: May J., Stelmasiak S., Ludwiczak I., Niezborała M. (eds.), Środowisko naturalne miasta Poznania, część 1. Urząd Miejski w Poznaniu. Wydział Ochrony Środowiska, Poznań: 15–22.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo