1. bookVolume 36 (2017): Edition 3 (September 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Potential Values of Urban Geotourism Development in a Small Polish Town (Pruszków, Central Mazovia, Poland)

Publié en ligne: 29 Sep 2017
Volume & Edition: Volume 36 (2017) - Edition 3 (September 2017)
Pages: 75 - 86
Reçu: 14 Apr 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Bielawski P., 2009. Pruszków. Plan Miasta (City plan). Urząd Miasta w Pruszkowie (City Hall in Pruszków) (in Polish).Search in Google Scholar

Czubla P., Gałązka D., Górska M., 2006. Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski (Fennoscandian indicator erratics in glacial tills of Poland). Przegląd Geologiczny 54(4): 245–255 (in Polish).Search in Google Scholar

Del Lama E.A., de La Corte Bacci D., Martins L., da Gloria Motta Garcia M., Kazumi Dehira L., 2015. Urban Geotourism and the Old Centre of São Paulo City, Brazil. Geoheritage 7(2): 147–164.10.1007/s12371-014-0119-7Search in Google Scholar

Del Monte, M., Fredi P., Pica A., Vergari F., 2013. Geosites within Rome City center (Italy): a mixture of cultural and geomorphological heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 36: 241–257.Search in Google Scholar

Dowling R.K., 2013. Global Geotourism – An Emerging Form of Sustainable Tourism. Czech Journal of Tourism 2(2): 59–79.10.2478/cjot-2013-0004Search in Google Scholar

Gordon J.E., 2012. Rediscovering a sense of Wonder: Geoheritage, geotourism and cultural landscape experiences. Geoheritage 4: 65–77.10.1007/s12371-011-0051-zSearch in Google Scholar

Górska M., 2006. Fennoscandian erratics in glacial deposits of the Polish Lowland – methodical aspects. Studia Quaternaria 23: 11–15.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2008. Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej Polski i północno-wschodnich Niemiec (Source regions of the Scandinavian indicator erratics in Vistulian glacial deposits from NW Poland and NE Germany). Geologos 14(2): 177–194 (in Polish).Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2010. Analiza petrograficzna osadów glacjalnych – zarys problematyki (Petrographic study of glacial sediments – an outline of the problem). Landform Analysis 12(2): 49–70 (in Polish).Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M., 2016. Erratic Disappearances. Online: science-online.pl/nasze-teksty/nauki-o-ziemi/item/522-erratic-disappearances (accessed 6.02.2017).Search in Google Scholar

Hose T.A., 1995. Selling the story of Britain’s stone. Environmental Interpretation 10(2): 16–17.Search in Google Scholar

Jakubowski T.H., 2009. Lata prawie bezgrzeszne (Years almost sinless). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Search in Google Scholar

Kaleta J., 2010. Pruszków przemysłowy (Industrial Pruszków). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Search in Google Scholar

Kondracki J., 2013. Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Kopczyński K., Skoczylas J. 2006. Kamień w religii, kulturze i sztuce (Stone in religion, culture and art). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (in Polish).Search in Google Scholar

Kowalczyk A., Nowicki Z., 2007. Warszawa. In: Nowicki Z. (ed.), Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (Groundwater of voivodship cities in Poland). Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa, 221–242 (in Polish).Search in Google Scholar

Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji (Natural values in tourism and recreation). Wyd. Kurpisz, Poznań (in Polish).Search in Google Scholar

Krzyczkowski H., 2009. Dzielnica milionerów (District of millionaires). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Search in Google Scholar

Lewin M., Korzeń J., 2008. Park Kulturowy Gminy Michałowice jako narzędzie ochrony walorów i środowiska kulturowego gminy Michałowice (Cultural Park of Commune Michałowice as a tool to protect its natural values and cultural environment). Wyd. Gmina Michałowice, pp. 17 (in Polish).Search in Google Scholar

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2000. Geografia turystyki Polski (Tourism geography of Poland). PWE (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Lisiecki L.E., Raymo M.E., 2005. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography 20(2) PA1003. doi:10.1029/2004PA001071.10.1029/2004001071Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Lollino G., Giordan D., Marunteanu C., Christaras B., Yoshinori I., Margottini C. (eds), 2015. Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 8 Preservation of Cultural Heritage. Springer.10.1007/978-3-319-09408-3Search in Google Scholar

Marks L., Karabanov A., Nitychoruk J., Bahdasarau M., Krzywicki T., Majecka A., Pochocka-Szwarc K., Rychel J., Woronko B., Zbucki Ł., Hradunova A., Hrychanik M., Mamchyk S., Rylova T., Nowacki Ł., Pielach M., 2016 (in press). Revised limit of the Saalian ice sheet in central Europe. Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2016.07.043.10.1016/j.quaint.2016.07.043Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Mazurek S., 2011. Zapomniana ruda darniowa (Forgotten bog ore). Nowy Kamieniarz 87(2): 70–74 (in Polish).Search in Google Scholar

Migoń P., 2012. Geoturystyka (Geotourism). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy (Polish lands in the Quaternary. Outline of morphogenesis). Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

National Geographic, 2005. Geotourism Charter. Online: www.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/geotourism_charter_template.pdf (accessed 12 November 2015).Search in Google Scholar

Newsome D., Dowling R., 2006. The scope and nature of geotourism. In: Newsome D., Dowling R. (eds), Geotourism. Sustainability, impacts and management. Oxford, UK, Elsevier/Heineman Publishers, 3–25.10.1016/B978-0-7506-6215-4.50009-9Search in Google Scholar

Newsome D., Dowling R. (eds) 2010. Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publisher.10.23912/978-1-906884-09-3-21Search in Google Scholar

Palacio-Prieto J.L., 2015. Geoheritage within Cities: urban geosites in Mexico City. Geoheritage 7(4): 365–373.10.1007/s12371-014-0136-6Search in Google Scholar

Pica A., Vergari F., Fredi P., Del Monte M., 2015. The Aeterna Urbs Geomorphological Heritage (Rome, Italy). Geoheritage 8(1): 31–42, DOI 10.1007/s12371-015-0150-310.1007/s12371-015-0150-3Ouvrir le DOISearch in Google Scholar

Pica A., Grangier L., Reynard E., Kaiser Ch., Del Monte M., 2016. GeoguideRome, urban geotourism offer powered by mobile application technology. EGU General Assembly 2016, 17–22 April, 2016 in Vienna Austria, 941.Search in Google Scholar

Pruszków Stop 2007. A study commissioned by the Commune Pruszkow by PBS DGA Company o.o. Online: www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/przystanek-pruszkow (accessed 10 November 2015).Search in Google Scholar

Ratajczak T., Rzepa G., 2011. Polskie rudy darniowe (Polish bog ore). Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków (in Polish).Search in Google Scholar

Reynard E., 2008. Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 31: 225–230.Search in Google Scholar

Reynard E., Kaiser Ch., Martin S., Regolini G., 2015. An Application for Geosciences Communication by Smartphones and Tablets. In: Lollino G. et al. (ed.), Engineering Geology for Society and Territory – Vol. 8 Preservation of Cultural Heritage. Springer, 265–272.10.1007/978-3-319-09408-3_46Search in Google Scholar

Rodrigues M.L., Machado C.R., Freire E., 2011. Geotourism routes in urban areas: a preliminary approach to the Lisbon geoheritage survey. GeoJournal of Tourism and Geosites 8(2): 281–294.Search in Google Scholar

Rubinowski Z., Wójcik Z., 1978. Odsłonięcia geologiczne Kielc i okolic oraz problemy ich ochrony i zagospodarowania (Geological outcrops of Kielce and the surrounding area and the problems of their protection and development). Prace Muzeum Ziemi 20: 95–121 (in Polish).Search in Google Scholar

Rutkowski, M., 2001. Żelazne łąki (Iron meadows). Wiedza i Życie 5. Online: archiwum.wiz.pl/2001/01050500.asp (accessed 30.10.2015).Search in Google Scholar

Schulz W., 1999. Sedimentäre Findlinge im norddeutschen Vereisungsgebiet. Archiv für Geschiebekunde 2(8): 523–560 (in German).Search in Google Scholar

Skoczylas J., Żyromski M., 2007. Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej (The symbolism of the stone as an element of legitimacy in the European civilization). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań (in Polish).Search in Google Scholar

Skwara M., 2002. Pruszków. Nasze miasto (Pruszków. Our town). Wyd. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie (in Polish).Search in Google Scholar

Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia (Geotourism – basic concepts. Geoturystyka 1(1): 5–7 (in Polish).Search in Google Scholar

Tomczak E., 2007. Starożytne centrum metalurgiczne koło Warszawy. Zagadnienia dyskusyjne (Ancient metallurgical center near Warsaw. Discussion topics). Archeologia Polski 52(1–2): 177–186 (in Polish).Search in Google Scholar

Walendowski H., 2010. Piaskowce kunowskie i dolskie (Sandstones from Kunów and Dolsk, Holy Cross Mountains). Nowy Kamieniarz 45, 82 (in Polish).Search in Google Scholar

Woyda S., 2002. Mazowieckie centrum metalurgiczne z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich (Mazovian metallurgical center of the younger pre Roman and Roman periods). In: Orzechowski S. (ed.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich (Metallurgy in the Holy Cross Mountains and other centers of ancient iron metallurgy on the Polish territory). Wydawnictwo Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Kielce: 151–154 (in Polish).Search in Google Scholar

Woyda S., 2006. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z czasów Imperium Rzymskiego (Mazovian Center of Metallurgy from Roman Empire Period). In: Horban I., Chmurowa Z., Zegadło, G. (eds), Przegląd Pruszkowski, Pruszków 1–2: 5–9 (in Polish).Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo