1. bookVolume 34 (2015): Edition 2 (June 2015)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Cultural Industries In The Development Policies Of Cities And Regions: A New Area Of Educationin Spatial Management

Publié en ligne: 22 Jun 2015
Volume & Edition: Volume 34 (2015) - Edition 2 (June 2015)
Pages: 87 - 97
Reçu: 02 Dec 2014
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2081-6383
Première parution
01 Jun 1974
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Bloom B.S., Engelhart M.D., Furst E.J., Hill W.H., Krathwohl D.R., 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. David McKay Company, New York.Search in Google Scholar

Boschma R.A., Fritsch M., 2009. Creative class and regional growth. Empirical evidence from seven European countries. Economic Geography 85 (4): 391–423.10.1111/j.1944-8287.2009.01048.xSearch in Google Scholar

Churski P., 2013. Modułowy program kształcenia – szansa na podniesienie jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna (Modular programme of instruction: a chance to raise the quality of education in the Spatial Management field of study). In: Churski P., Kudłacz T. (eds), Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN, vol. 251, Warsaw: 9–23.Search in Google Scholar

Churski P., Motek P. (eds), 2013. Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych (Cultural industries in the development policies of cities and regions. The syllabus of postgraduate studies). Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Europe 2020. The EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Commission’s Communication, COM (2005) 2020. 3 March 2010, Brussels.Search in Google Scholar

Florida R., 2002. The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.Search in Google Scholar

Florida 2005. Cities and the creative class. Routledge, New10.4324/9780203997673Search in Google Scholar

Klasik A., 2010. Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji (Role of the cultural sector and creative industries in the development of cities and agglomerations). Uniwerytet Ekonomiczny, Katowice.Search in Google Scholar

Próchnicka M., Saryusz-Wolski T., Kraśniewski A., 2011. Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia (Designing programmes of study and classes on the basis of educational effects). In: A. (ed.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Project National Qualifications Framework in tertiary education as a tool for improving the quality of education, Priority IV PO KL, Measure 4.1., Sub-measure 4.1.3., Ministry of Science and Higher Education, Warsaw.Search in Google Scholar

Skinner, B.F., 1960. Teaching machines. In: Lumsdaine A.A., Glaser R. (eds), Teaching machines and programmed learning. National Education Association, Washington.Search in Google Scholar

Skinner B.F., 1971. Beyond freedom and dignity. Hackett Publishing Company, Indianapolis.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE (Creative knowledge regions: an outline of the ACRE international research project). In: Stryjakiewicz T., Czyż T. (eds), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, vol. 237: 129–145.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., 2008b. Rozwój sektora kreatywnegow regionach metropolitalnych (Development of the creative sector in metropolitan areas). In: Parysek J.J.,Stryjakiewicz T. (eds), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 105–119.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., 2010. Location factors of the creative and knowledge-intensive industries in European metropolitan regions. Geograficky Časopis 62/1: 3–19.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., 2011. Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów (Role of the creative sector in the development of towns and regions). In: Marciniak K., Sikora Sokołowski D. (eds), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz: 407–418.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak 2010. Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych (Policy of support for the development of the creative sector in the Poznań metropolitan area in the light of foreign experiences). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010. Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym (Attractiveness of the Poznań metropolitan area to workers of the creative sector). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym (Determinants, level and dynamics of the development of the creative sector in the Poznań metropolitan area). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Szafraniec K., 1994. Projektowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych opartego o koncepcję modułów kwalifikacyjnych. Kształcenie modułowe (Designing adult education and refresher courses based on the conception of qualification modules. Module-type of instruction). ZG ZZDZ, Warsaw.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo