1. bookVolume 13 (2017): Edition 1 (November 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Public Issue of Bank Bonds Case Study of Bank Pocztowy S.A.

Publié en ligne: 16 Feb 2018
Volume & Edition: Volume 13 (2017) - Edition 1 (November 2017)
Pages: 35 - 46
Reçu: 05 Jul 2016
Accepté: 30 Mar 2017
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-3454
Première parution
30 Mar 2015
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Antkiewicz, S. (2012). Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Warsaw: CeDeWu.Search in Google Scholar

Czekaj, J., Owsiak, S. (1998). Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Czerwiński, M. (2011). Analiza funkcjonowania publicznego rynku nie skarbowych papierów dłużnych Catalyst. In: K. Jajuga (Ed.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Gemra, K. (2013). Możliwości lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych na rynku Catalyst. In: J. Grzywacz, S. Kowalski (Eds.). Bank, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w warunkach niepewności. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.Search in Google Scholar

Gemra, K., Grzywacz, J. (2014). Koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku Catalyst w latach 2009–2013. In: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (Eds.) Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i kierunki jej ewolucji. Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

Gemra, K. (2016). Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, no 3, Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

Gruszczyńska-Brożbar, E. (2002). Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. In: W. Przybylska-Kapuścińska (Ed.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.Search in Google Scholar

Jagielnicki, A. (2013). Catalyst. Odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewny czas. Gliwice: Helion.Search in Google Scholar

Kordela, D. (2012). Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych. In: W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (Eds.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe, no 143. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Search in Google Scholar

Mazurek, J. (2011). Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst, Warszawa.Search in Google Scholar

Pastusiak, R. (2010). Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego. Warsaw: CeDeWu.Search in Google Scholar

Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Warsaw: CeDeWu.Search in Google Scholar

Pietrzak, E., Dzierżanowski, M., Sowiński, T. (1998). Rynek kapitałowy w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Warsaw: IBnGR.Search in Google Scholar

Podedworna-Tarnowska, D. (2009). Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. In: D. Zarzecki, Zarządzanie finansami, aktualne wyzwania teorii i praktyk, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia no 16, „Zeszyty Naukowe” no 533, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Search in Google Scholar

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 roku (2015), Warsaw: NBP.Search in Google Scholar

Sławiński, A. (2006). Rynki finansowe. Warsaw: PWE.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo