1. bookVolumen 75 (2021): Edición 1 (January 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1732-2693
Primera edición
20 Dec 2021
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Green tea and obesity: Effects of catechins on the energetic metabolism

Publicado en línea: 23 Apr 2021
Volumen & Edición: Volumen 75 (2021) - Edición 1 (January 2021)
Páginas: 265 - 271
Recibido: 22 Jun 2020
Aceptado: 28 Jan 2021
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1732-2693
Primera edición
20 Dec 2021
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
WSTĘP

Otyłość jest przewlekłą chorobą niezakaźną, którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje jako nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, mające niekorzystny wpływ na zdrowie. W ostatnich latach liczba osób otyłych drastycznie wzrosła, dlatego schorzenie jest określane epidemią XXI wieku [27]. Nadmierna masa ciała przyczynia się do rozwoju chorób towarzyszących, m.in. cukrzycy typu 2 i negatywnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym, a także zaburzeń w funkcjonowaniu układu ruchu i niektórych nowotworów, takich jak rak przełyku, jelita grubego, nerki, piersi, macicy oraz prostaty – wielokrotnie wykazywano, że zapadalność na te choroby jest związana z nadmierną masą ciała [5].

Obecnie uwaga naukowców coraz częściej skupia się na substancjach naturalnych, mogących mieć zastosowanie zarówno w prewencji, jak i w zwalczaniu wielu chorób. W centrum zainteresowań znalazły się aktywne biologicznie związki, mogące włączać się w metabolizm człowieka i działać prozdrowotnie – nutraceutyki. Do tej grupy zalicza się katechiny – bezbarwne, rozpuszczalne w wodzie związki fenolowe, występujące przede wszystkim w herbacie i kakao [1]. Katechiny obecne w kakao, ciemnej czekoladzie czy czerwonym winie mają przede wszystkim działanie kardioprotekcyjne, natomiast katechiny obecne w zielonej herbacie mają duży wpływ na metabolizm lipidów i węglowodanów, dzięki czemu związki te są uważane za potencjalny środek wspomagający zarówno prewencję, jak i terapię nadwagi i otyłości [1].

KATECHINY ZIELONEJ HERBATY

Napar z herbaty zielonej – niefermentowanych liści krzewu Camellia sinensis – jest szczególnie bogatym źródłem katechin. Najbardziej aktywnym związkiem z tej grupy, jednocześnie występującym w herbacie w największej ilości (27,16 mg/100 ml), jest galusan epigallokatechiny (EGCG). Inne, występujące w mniejszym stężeniu, to epigalokatechina (EGC), epikatechina (EC), galusan epikatechiny (ECG), galokatechina (GC), katechina (C) i galusan gallokatechiny (GCG) [9]. Związki te charakteryzują się dużą biodostępnością, a liczne badania sugerują, że spożywanie naparu lub ekstraktu z zielonej herbaty może chronić przed przerostem tkanki tłuszczowej i nadmierną masą ciała, a także wspomagać proces jej redukcji.

BADANIA OBSERWACYJNE I KLINICZNE

W badaniu przekrojowym przeprowadzonym wśród mieszkańców Tajwanu wykazano, że u osób wypijających kilkaset mililitrów herbaty zielonej lub oolong codziennie przez 10 lat zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie była mniejsza niż w grupie kontrolnej, którą były osoby niespożywające regularnie naparu herbacianego, tj. przynajmniej jeden raz w tygodniu przez minimum pół roku. W grupie badanej zaobserwowano również mniejszy obwód pasa i mniejszy stosunek obwodu pasa do obwodu bioder (WHR) w porównaniu z grupą kontrolną [38]. Od tamtej pory wpływ picia herbaty na ilość zgromadzonych w organizmie lipidów analizowano w licznych badaniach klinicznych. W doświadczeniu z podwójną ślepą próbą zdrowych mężczyzn podzielono na dwie grupy – badaną, do której zaliczono osoby spożywające herbatę oolong wzbogaconą ekstraktem z zielonej herbaty oraz grupą kontrolną, którą tworzyli mężczyźni pijący ten sam napar, ale zawierający jedynie 3% dawki ekstraktu grupy badanej. Po upływie 12 tygodniu u mężczyzn z grupy badanej zaobserwowano obniżenie masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI), obwodu pasa oraz ilości tkanki tłuszczowej [25]. Podobny eksperyment przeprowadzili Maki i wsp. [23]. W randomizowanym badaniu z podwójną ślepą próbą udział wzięły osoby, u których zdiagnozowano nadwagę lub otyłość. Przez 12 tygodni połowa uczestników otrzymywała napój kontrolny, zawierający kofeinę, natomiast druga grupa – napój wzbogacony w katechiny (około 625 mg). Po upływie tego czasu u wszystkich uczestników zaobserwowano redukcję całkowitej i podskórnej brzusznej tkanki tłuszczowej, jednak w grupie badanej była ona istotnie większa. Nowsze badania potwierdzają te obserwacje. Osoby otyłe, u których stwierdzono zespół metaboliczny, podzielono na 3 grupy:

kontrolną (4 szklanki wody/dzień),

badaną 1 (4 szklanki zielonej herbaty/dzień),

badaną 2 (2 kapsułki ekstraktu z zielonej herbaty /dzień).

W każdej z grup badanych ilość przyjmowanego EGCG była taka sama. Po upływie 8 tygodni zanotowano obniżenie masy ciała oraz BMI u osób z obu grup badanych [2]. W tym samym roku przeprowadzono badanie z udziałem kilkudziesięciu osób w podeszłym wieku ze zdiagnozowanym zespołem metabolicznym, które podzielono na dwie grupy – grupa badana miała spożywać napar z 1 g zielonej herbaty trzy razy dziennie (łącznie 3 g) przez 60 dni. Po tym czasie zanotowano istotną statystycznie redukcję masy ciała, BMI oraz obwodu talii w porównaniu z grupą kontrolną [36]. Podobne wyniki uzyskano w doświadczeniu, w którym udział wzięły kobiety z otyłością brzuszną. Codzienne przyjmowanie dużej dawki ekstraktu z zielonej herbaty (856,8 mg) przez 12 tygodni obniżyło u nich masę ciała oraz obwód pasa [4]. Niedawno przeprowadzono metaanalizę, obejmującą kilka badań klinicznych z grupą kontrolną, analizujących wpływ spożycia zielonej herbaty w różnej postaci na wartość parametrów związanych z ilością tkanki tłuszczowej i masą ciała. W badaniach wzięły udział kobiety w różnym wieku, u których stwierdzono nadwagę lub otyłość. Istotne statystycznie obniżenie BMI i masy ciała zaobserwowano zarówno w grupach badanych, jak i placebo, jednak tylko w grupach badanych stwierdzono obniżenie obwodu pasa i ilości tkanki tłuszczowej [20].

WPŁYW KATECHIN NA WCHŁANIANIE LIPIDÓW W PRZEWODZIE POKARMOWYM

Badania in vitro sugerują, że katechiny zielonej herbaty mogą obniżać wchłanianie tłuszczów w enterocytach – wykazano ich hamujący wpływ na aktywność lipazy trzustkowej, enzymu rozkładającego triacyloglicerole do wolnych kwasów tłuszczowych i monoacylogliceroli w dwunastnicy [11]. U podłoża tego zjawiska leży prawdopodobnie zdolność katechin (EGC, EGCG) do obniżania aktywności lipazy trzustkowej w wyniku inhibicji kompetycyjnej [28]. Ponadto związki te upośledzają emulsyfikację lipidów w treści jelitowej, a zbyt duża średnica kropli lipidowych znacznie utrudnia działanie lipazy [30]. Ograniczenie wchłaniania lipidów w przewodzie pokarmowym pod wpływem zielonej herbaty potwierdzają badania na zwierzętach. U myszy z otyłością indukowaną dietą bogatotłuszczową kilkunastotygodniowa suplementacja EGCG istotnie obniżyła masę ciała w porównaniu z grupą kontrolną, a zaobserwowana zmiana była skorelowana z większą zawartością lipidów w kale myszy [3]. Podobny wynik otrzymali Grove i wsp. [10] – po kilku tygodniach suplementacji EGCG masa ciała otyłych myszy zmniejszyła się; jednocześnie obserwowano zwiększenie zawartości tłuszczów w kale zwierząt w porównaniu z grupą kontrolną.

WPŁYW KATECHIN NA LIPOGENEZĘ I ADIPOGENEZĘ

Przeprowadzono wiele badań na zwierzętach poświęconych wpływowi aktywnych składników zielonej herbaty na biosyntezę i akumulację lipidów w komórkach. U szczurów otrzymujących bogatotłuszczową paszę podawanie przez 4 tygodnie EGCG obniżało przyrost masy ciała oraz tkanki tłuszczowej. Zwiększenie dawki z 40 do 160 mg/dzień oraz podawanie z kofeiną (20 mg) spowodowało obniżenie masy ciała do poziomu niższego niż u szczurów z grupy kontrolnej, których dieta była standardowa [40]. Również u myszy, u których zastosowano dietę bogatotłuszczową, suplementacja EGCG obniżała masę tkanki tłuszczowej, a także wątroby, w której stwierdzono mniejszą zawartość triacylogliceroli (TAG) [3]. Liczne badania in vitro i in vivo wykazały, że pod wpływem EGCG obniżona zostaje akumulacja lipidów w mysich adipocytach. Mechanizm tego zjawiska obejmuje hamujący wpływ EGCG na ekspresję genów kodujących białka zaangażowane w adipogenezę. Najważniejszym z nich jest receptor jądrowy PPAR-γ, będący czynnikiem transkrypcyjnym pobudzającym różnicowanie i dojrzewanie adipocytów. Inkubacja mysich komórek tłuszczowych z EGCG istotnie obniżała ekspresję genu kodującego to białko [19, 24]. Obserwację potwierdzono in vivo – w szczurzym modelu otyłości indukowanej bogatotłuszczową dietą, wzbogacenie paszy w katechiny zielonej herbaty obniżało nie tylko ilość mRNA PPAR-γ, ale też zwiększało fosforylację tego czynnika transkrypcyjnego, co obniżało ilość aktywnych cząsteczek białka w trzewnej tkance tłuszczowej [33]. Hamowaniu różnicowania izolowanych adipocytów pod wpływem EGCG towarzyszyło obniżenie aktywności dehydrogenazy glicerolo-3-fosforanowej (GPDH), enzymu katalizującego przekształcenie fosfodihydroksyacetonu w glicerolo-3-fosforan, będący substratem w biosyntezie TAG [24].

Oprócz PPAR-γ czynnikiem regulującym proces adipogenezy, przez wpływ na ekspresję genów kodujących enzymy lipogenne, jest białko wiążące sekwencję odpowiedzi na sterole 1c (SREBP-1c). U myszy otrzymujących bogatotłuszczową paszę, włączenie do diety EGCG istotnie obniżało ekspresję genu kodującego ten czynnik transkrypcyjny i genów będących pod kontrolą SREBP-1c, przede wszystkim syntazy kwasów tłuszczowych (FAS), głównego enzymu lipogennego, katalizującego przekształcenie acetylo-CoA i malonylo-CoA w kwas palmitynowy [7, 18]. Podobną obserwację zanotowano u szczurów po owariektomii żywionych bogatofruktozową karmą, u których suplementowano mieszankę katechin w postaci proszku [31]. U myszy z otyłością indukowaną bogatotłuszczową dietą, u których po suplementacji EGCG zaobserwowano obniżenie masy wątroby oraz zawartości TAG w tym narządzie, stwierdzono obniżenie ekspresji genów kodujących inne enzymy lipogenne, również będące genami docelowymi SREBP-1c: karboksylazę acetylo-CoA (ACC), katalizującą przekształcanie reszty acetylowej w malonylową, będącą bezpośrednim substratem w biosyntezie kwasów tłuszczowych, oraz desaturazę stearoilo-CoA 1 (SCD 1), katalizyjącą wprowadzanie wiązań podwójnych do cząsteczki kwasu tłuszczowego [7].

Wykazano, że katechiny obecne w zielonej herbacie obniżają również dostępność substratów do lipogenezy. W mysim modelu otyłości EGCG obniżał ekspresję genu kodującego lipazę lipoproteinową (LPL), katalizującą uwalnianie kwasów tłuszczowych z lipoprotein, co zmniejszało napływ substratów do biosyntezy triacylogliceroli w adipocytach [18]. W innym badaniu myszy z mutacją w genie kodującym leptynę (ob/ob) podzielono na dwie grupy: część osobników otrzymywała dietę bogatotłuszczową, a część tę samą dietę wzbogaconą ekstraktem z zielonej herbaty. W grupie z suplementacją zaobserwowano mniejszą zawartość TAG w wątrobie i w białej tkance tłuszczowej, a także obniżoną aktywność enzymów zaangażowanych w biosyntezę kwasów tłuszczowych: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) i enzymu jabłczanowego (ME), biorących udział w wytwarzaniu NADPH (ryc. 1) [16, 17].

Ryc. 1

Wpływ katechin zielonej herbaty na enzymy zaangażowane w lipogenezę; ACC – karboksylaza acetylo-CoA; GPDH – dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa; FAS – syntaza kwasów tłuszczowych; LPL – lipaza lipoproteinowa; ME – enzym jabłczanowy; SCD-1 – desaturaza stearoilo-CoA 1; SREBP-1c – białko wiążące element odpowiedzi na sterole 1c

Innym mechanizmem, przez który katechiny obecne w zielonej herbacie wspomagają utratę tkanki tłuszczowej, może być regulacja ekspresji genu MEST. Ekspresja tego genu nasila się w miarę rozrostu tkanki tłuszczowej, dlatego też jest uważany za jeden z markerów otyłości [13, 37]. W badaniu El Sebaei i wsp. [6] dieta bogatotłuszczowa indukowała znaczny wzrost stężenia mRNA MEST w tkance tłuszczowej szczurów. Włączenie do diety ekstraktu z zielonej herbaty lub EGCG obniżało ekspresję genu MEST do poziomu obserwowanego u zwierząt otrzymujących standardową paszę, u których masa ciała pozostawała w normie.

WPŁYW KATECHIN NA LIPOLIZĘ I UTLENIANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Badania przeprowadzane na zwierzętach sugerują, że obecne w herbacie katechiny wpływają pobudzająco na procesy lipolizy i utleniania kwasów tłuszczowych. Inkubacja mysich adipocytów z EGCG nasilała lipolizę przez zwiększenie ekspresji genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL); zaobserwowano również nasilone uwalnianie glicerolu z badanych komórek [19]. Ci sami autorzy przeprowadzili doświadczenie in vivo, podając myszom na diecie bogatotłuszczowej EGCG – w białej tkance tłuszczowej zwierząt zaobserwowano wzrost ilości mRNA HSL i swoistej dla adipocytów lipazy triacyloglicerolowej (ATGL) [18]. Stwierdzono również nasilenie ekspresji genu kodującego palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT-1), enzym uczestniczący w transporcie średnio- i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych z cytozolu do mitochondriów. Podawanie myszom na diecie bogatotłuszczowej EGCG nasilało także β-oksydację w mięśniach szkieletowych, przez zwiększenie ekspresji genu kodującego dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD), podstawowego mitochondrialnego enzymu uczestniczącego w utlenianiu kwasów tłuszczowych [29].

Katechiny pochodzące z zielonej herbaty wpływają na wydatek energetyczny. Główną rolę w regulacji termogenezy odgrywa współczulny układ nerwowy, który jest pobudzany przede wszystkim przez noradrenalinę. Wykazano, że katechiny działają hamująco na O-metylotransferazę katecholową (COMT), enzym odpowiedzialny za rozkład noradrenaliny, dzięki czemu czas działania tego neuroprzekaźnika ulega wydłużeniu, co zwiększa ilość wydatkowanej energii [22]. EGCG nasila termogenezę wpływając również na wzrost ilości mRNA UCP-2, białka rozprzęgającego transport protonów w wewnętrznej błonie mitochondrium, bezpośrednio zaangażowanego w wytwarzanie ciepła. W mysim modelu otyłości suplementacja EGCG zwiększała ekspresję genu kodującego to białko w wątrobie [17]. U ludzi również zaobserwowano wpływ katechin na wydatek energetyczny – badania przeprowadzone z udziałem zdrowych mężczyzn wykazały, że przyjmowanie katechin z zielonej herbaty w postaci ekstraktu bądź napoju nasila proces utleniania kwasów tłuszczowych zarówno w czasie spoczynku, jak i wysiłku fizycznego [26, 35]. Metaanaliza badań klinicznych przeprowadzona w 2017 r. potwierdziła, że spożycie EGCG istotnie zwiększa wydatek energetyczny u ludzi, choć wpływ tego nutraceutyku na tempo utleniania kwasów tłuszczowych nie był istotny statystycznie [15]. Sugerowana przez autorów dawka to około 300 mg/dzień – wyższe dawki (600 i 800 mg/dzień) nie wywoływały istotnych zmian [15].

WPŁYW KATECHIN NA METABOLIZM WĘGLOWODANÓW

Spożywanie zielonej herbaty wpływa również na metabolizm węglowodanów. W retrospektywnym badaniu wykazano, że osoby spożywające ponad 6 filiżanek zielonej herbaty dziennie są mniej narażone na rozwinięcie cukrzycy typu 2 w porównaniu z osobami wypijającymi mniej niż 1 filiżankę [12]. Katechiny pozyskiwane z liści herbaty prawdopodobnie mogą obniżać również stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Takie działanie zaobserwowano u osób suplementujących ekstrakt z zielonej herbaty przez 2 miesiące, u których wcześniej zdiagnozowano stan przedcukrzycowy [8]. Natomiast metaanaliza, do której włączono 22 randomizowane badania kontrolne, o łącznej próbie liczącej 1584 osoby, wykazała, że wprawdzie katechiny zielonej herbaty istotnie obniżają glikemię na czczo, nie mają jednak wpływu na stężenie hemoglobiny glikowanej i insuliny [43]. Inna metaanaliza z tego samego roku, w której również analizowano randomizowane badania kontrolne (1133 badanych) wykazała wpływ spożywania zarówno naparu herbacianego, jak i ekstraktu z zielonej herbaty na obniżenie stężenia glukozy oraz HbA1c i insuliny [21]. U zdrowych młodych osób obu płci, Takahashi i wsp. [32] zaobserwowali, że spożywanie zielonej herbaty obniża także poposiłkową hiperglikemię. Stężenie glukozy w osoczu po spożyciu posiłku było istotnie niższe niż u osób, które codziennie wieczorem wypijały 350 ml naparu herbacianego, zawierającego głównie EGCG (135 mg), EGC (127 mg) i GC (120 mg), w porównaniu z osobami, które spożywały napój kontrolny, pozbawiony katechin.

Trwają badania nad molekularnym mechanizmem tego zjawiska. Dotychczasowe obserwacje in vitro sugerują wpływ katechin zielonej herbaty na wchłanianie glukozy w jelicie. Odbywa się to najprawdopodobniej przez obniżenie aktywności głównych enzymów zaangażowanych w trawienie skrobi – α-amylazy i α-glukozydazy [14, 41]. Dowiedziono, że α-amylaza ślinowa jest hamowana niekompetycyjnie – dane pochodzące z dichroizmu kołowego i spektroskopii fluorescencyjnej ujawniają zdolność EGCG do indukowania zmian w strukturze drugorzędowej tego enzymu. Ponadto związek ten tworzy z cząsteczkami enzymu rozpuszczalne kompleksy [42]. Również hamowanie aktywności α-glukozydazy odbywa się prawdopodobnie na drodze inhibicji niekompetycyjnej [39]. Wiadomo też, że katechiny obecne w herbacie mają wpływ na transport glukozy do komórek docelowych. Jak wykazały badania na zwierzętach, spożywanie zielonej herbaty nasila pobieranie tego cukru przez miocyty, zmniejszając jednocześnie jego wychwyt w adipocytach, przez pobudzenie bądź osłabienie translokacji insulinozależnego transportera glukozy – obecnego w miocytach i adipocytach GLUT4 – w obrębie komórki i jego fuzji z błoną komórkową [34].

PODSUMOWANIE

Doświadczenia przeprowadzone na liniach komórkowych i modelach zwierzęcych ujawniły wiele mechanizmów, poprzez które katechiny obecne w zielonej herbacie mogą wpływać na obniżanie masy tkanki tłuszczowej i masy ciała (ryc. 2). Niezbędne jest jednak kontynuowanie badań potwierdzających aktywność biologiczną tych związków w organizmie człowieka – zarówno zdolność katechin pochodzących z zielonej herbaty do obniżania wchłaniania lipidów i węglowodanów w przewodzie pokarmowym, jak i do indukowania zmian w metabolizmie energetycznym, przez wpływ na ekspresję genów i aktywność enzymów. Należy również ustalić minimalną dawkę katechin, niezbędną do wywołania istotnych zmian w procesach biochemicznych kluczowych z punktu widzenia zarówno terapii, jak i prewencji nadwagi i otyłości.

Ryc. 2

Wpływ katechin zielonej herbaty na wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz metabolizm lipidów i węglowodanów; GLUT-4 – transporter glukozy 4

Ryc. 1

Wpływ katechin zielonej herbaty na enzymy zaangażowane w lipogenezę; ACC – karboksylaza acetylo-CoA; GPDH – dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa; FAS – syntaza kwasów tłuszczowych; LPL – lipaza lipoproteinowa; ME – enzym jabłczanowy; SCD-1 – desaturaza stearoilo-CoA 1; SREBP-1c – białko wiążące element odpowiedzi na sterole 1c
Wpływ katechin zielonej herbaty na enzymy zaangażowane w lipogenezę; ACC – karboksylaza acetylo-CoA; GPDH – dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanowa; FAS – syntaza kwasów tłuszczowych; LPL – lipaza lipoproteinowa; ME – enzym jabłczanowy; SCD-1 – desaturaza stearoilo-CoA 1; SREBP-1c – białko wiążące element odpowiedzi na sterole 1c

Ryc. 2

Wpływ katechin zielonej herbaty na wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz metabolizm lipidów i węglowodanów; GLUT-4 – transporter glukozy 4
Wpływ katechin zielonej herbaty na wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz metabolizm lipidów i węglowodanów; GLUT-4 – transporter glukozy 4

Amiot M.J., Riva C., Vinet A.: Effects of dietary polyphenols on metabolic syndrome features in humans: A systematic review. Obes. Rev., 2016; 17: 573–586 AmiotM.J. RivaC. VinetA. Effects of dietary polyphenols on metabolic syndrome features in humans: A systematic review Obes. Rev. 2016 17 573 586 10.1111/obr.1240927079631 Search in Google Scholar

Basu A., Sanchez K., Leyva M.J., Wu M., Betts N.M., Aston C.E., Lyons T.J.: Green tea supplementation affects body weight, lipids, and lipid peroxidation in obese subjects with metabolic syndrome. J. Am. Coll. Nutr., 2010; 29: 31–40 BasuA. SanchezK. LeyvaM.J. WuM. BettsN.M. AstonC.E. LyonsT.J. Green tea supplementation affects body weight, lipids, and lipid peroxidation in obese subjects with metabolic syndrome J. Am. Coll. Nutr. 2010 29 31 40 10.1080/07315724.2010.1071981420595643 Search in Google Scholar

Bose M., Lambert J.D., Ju J., Reuhl K.R., Shapses S.A., Yang C.S.: The major green tea polyphenol, (-)-epigallocatechin-3-gallate, inhibits obesity, metabolic syndrome and fatty liver disease in high-fat-fed mice. J. Nutr., 2008; 138: 1677–1683 BoseM. LambertJ.D. JuJ. ReuhlK.R. ShapsesS.A. YangC.S. The major green tea polyphenol, (-)-epigallocatechin-3-gallate, inhibits obesity, metabolic syndrome and fatty liver disease in high-fat-fed mice J. Nutr. 2008 138 1677 1683 10.1093/jn/138.9.1677258689318716169 Search in Google Scholar

Chen I.J., Liu C.Y., Chiu J.P., Hsu C.H.: Therapeutic effect of high-dose green tea extract on weight reduction: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Clin. Nutr., 2016; 35: 592–599 ChenI.J. LiuC.Y. ChiuJ.P. HsuC.H. Therapeutic effect of high-dose green tea extract on weight reduction: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial Clin. Nutr. 2016 35 592 599 10.1016/j.clnu.2015.05.00326093535 Search in Google Scholar

De Pergola G., Silvestris F.: Obesity as a major risk factor for cancer. J. Obes., 2013; 2013: 291546 De PergolaG. SilvestrisF. Obesity as a major risk factor for cancer J. Obes. 2013 2013 291546 10.1155/2013/291546377345024073332 Search in Google Scholar

El Sebaei M., El-Bahr S.M., Al-Nazawi M., Abdel-Raheem S.: Effects of green tea on adipose gene expression, hepatic antioxidants and lipid profile in obese male rats. Int. J. Pharmacol., 2019; 15: 542–548 El SebaeiM. El-BahrS.M. Al-NazawiM. Abdel-RaheemS. Effects of green tea on adipose gene expression, hepatic antioxidants and lipid profile in obese male rats Int. J. Pharmacol. 2019 15 542 548 10.3923/ijp.2019.542.548 Search in Google Scholar

Friedrich M., Petzke K.J., Raederstorff D., Wolfram S., Klaus S.: Acute effects of epigallocatechin gallate from green tea on oxidation and tissue incorporation of dietary lipids in mice fed a high-fat diet. Int. J. Obes., 2012; 36: 735–743 FriedrichM. PetzkeK.J. RaederstorffD. WolframS. KlausS. Acute effects of epigallocatechin gallate from green tea on oxidation and tissue incorporation of dietary lipids in mice fed a high-fat diet Int. J. Obes. 2012 36 735 743 10.1038/ijo.2011.13621750518 Search in Google Scholar

Fukino Y., Ikeda A., Maruyama K., Aoki N., Okubo T., Iso H.: Randomized controlled trial for an effect of green tea-extract powder supplementation on glucose abnormalities. Eur. J. Clin. Nutr., 2008; 62: 953–960 FukinoY. IkedaA. MaruyamaK. AokiN. OkuboT. IsoH. Randomized controlled trial for an effect of green tea-extract powder supplementation on glucose abnormalities Eur. J. Clin. Nutr. 2008 62 953 960 10.1038/sj.ejcn.160280617554248 Search in Google Scholar

González-Sarrías A., Combet E., Pinto P., Mena P., Dall’Asta M., Garcia-Aloy M., Rodríguez-Mateos A., Gibney E.R., Dumont J., Massaro M., Sánchez-Meca J., Morand C., García-Conesa M.T.: A systematic review and meta-analysis of the effects of flavanol-containing tea, cocoa and apple products on body composition and blood lipids: Exploring the factors responsible for variability in their efficacy. Nutrients, 2017; 9: 746 González-SarríasA. CombetE. PintoP. MenaP. Dall’AstaM. Garcia-AloyM. Rodríguez-MateosA. GibneyE.R. DumontJ. MassaroM. Sánchez-MecaJ. MorandC. García-ConesaM.T. A systematic review and meta-analysis of the effects of flavanol-containing tea, cocoa and apple products on body composition and blood lipids: Exploring the factors responsible for variability in their efficacy Nutrients 2017 9 746 10.3390/nu9070746 Search in Google Scholar

Grove K.A., Sae-tan S., Kennett M.J., Lambert J.D.: (-)-Epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese mice. Obesity, 2012; 20: 2311–2313 GroveK.A. Sae-tanS. KennettM.J. LambertJ.D. (-)-Epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese mice Obesity 2012 20 2311 2313 10.1038/oby.2011.13921633405 Search in Google Scholar

Ikeda I., Tsuda K., Suzuki Y., Kobayashi M., Unno T., Tomoyori H., Goto H., Kawata Y., Imaizumi K., Nozawa A., Kakuda T.: Tea catechins with a galloyl moiety suppress postprandial hypertriacylglycerolemia by delaying lymphatic transport of dietary fat in rats. J. Nutr., 2005; 135: 155–159 IkedaI. TsudaK. SuzukiY. KobayashiM. UnnoT. TomoyoriH. GotoH. KawataY. ImaizumiK. NozawaA. KakudaT. Tea catechins with a galloyl moiety suppress postprandial hypertriacylglycerolemia by delaying lymphatic transport of dietary fat in rats J. Nutr. 2005 135 155 159 10.1093/jn/135.2.15515671206 Search in Google Scholar

Iso H., Date C., Wakai K., Fukui M., Tamakoshi A., JACC Study Group: The relationship between green tea and total caffeine intake and risk for self-reported type 2 diabetes among Japanese adults. Ann. Intern. Med., 2006; 144: 554–562 IsoH. DateC. WakaiK. FukuiM. TamakoshiA. JACC Study Group The relationship between green tea and total caffeine intake and risk for self-reported type 2 diabetes among Japanese adults Ann. Intern. Med. 2006 144 554 562 10.7326/0003-4819-144-8-200604180-0000516618952 Search in Google Scholar

Jura M., Jarosławska J., Chu D.T., Kozak L.P.: Mest and Sfrp5 are biomarkers for healthy adipose tissue. Biochimie, 2016; 124: 124–133 JuraM. JarosławskaJ. ChuD.T. KozakL.P. Mest and Sfrp5 are biomarkers for healthy adipose tissue Biochimie 2016 124 124 133 10.1016/j.biochi.2015.05.00626001362 Search in Google Scholar

Kamiyama O., Sanae F., Ikeda K., Higashi Y., Minami Y., Asano N., Adachi I., Kato A.: In vitro inhibition of α-glucosidases and glycogen phosphorylase by catechin gallate in green tea. Food Chem., 2010; 122: 1061–1066 KamiyamaO. SanaeF. IkedaK. HigashiY. MinamiY. AsanoN. AdachiI. KatoA. In vitro inhibition of α-glucosidases and glycogen phosphorylase by catechin gallate in green tea Food Chem. 2010 122 1061 1066 10.1016/j.foodchem.2010.03.075 Search in Google Scholar

Kapoor M.P., Sugita M., Fukuzawa Y., Okubo T.: Physiological effects of epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on energy expenditure for prospective fat oxidation in humans: A systematic review and meta-analysis. J. Nutr. Biochem., 2017; 43: 1–10 KapoorM.P. SugitaM. FukuzawaY. OkuboT. Physiological effects of epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on energy expenditure for prospective fat oxidation in humans: A systematic review and meta-analysis J. Nutr. Biochem. 2017 43 1 10 10.1016/j.jnutbio.2016.10.01327883924 Search in Google Scholar

Kim H.J., Jeon S.M., Lee M.K., Jung U.J., Shin S.K., Choi M.S.: Antilipogenic effect of green tea extract in C57BL/6J-Lep ob/ob mice. Phytother. Res., 2009; 23: 467–471 KimH.J. JeonS.M. LeeM.K. JungU.J. ShinS.K. ChoiM.S. Antilipogenic effect of green tea extract in C57BL/6J-Lep ob/ob mice Phytother. Res. 2009 23 467 471 10.1002/ptr.264719051209 Search in Google Scholar

Klaus S., Pültz S., Thöne-Reineke C., Wolfram S.: Epigallocatechin gallate attenuates diet-induced obesity in mice by decreasing energy absorption and increasing fat oxidation. Int. J. Obes., 2005; 29: 615–623 KlausS. PültzS. Thöne-ReinekeC. WolframS. Epigallocatechin gallate attenuates diet-induced obesity in mice by decreasing energy absorption and increasing fat oxidation Int. J. Obes. 2005 29 615 623 10.1038/sj.ijo.080292615738931 Search in Google Scholar

Lee M.S., Kim C.T., Kim I.H., Kim Y.: Inhibitory effects of green tea catechin on the lipid accumulation in 3T3-L1 adipocytes. Phytopher. Res., 2009; 23: 1088–1091 LeeM.S. KimC.T. KimI.H. KimY. Inhibitory effects of green tea catechin on the lipid accumulation in 3T3-L1 adipocytes Phytopher. Res. 2009 23 1088 1091 10.1002/ptr.273719107849 Search in Google Scholar

Lee M.S., Kim C.T., Kim Y.: Green tea (-)-epigallocatechin-3-gal-late reduces body weight with regulation of multiple genes expression in adipose tissue of diet-induced obese mice. Ann. Nutr. Metab., 2009; 54: 151–157 LeeM.S. KimC.T. KimY. Green tea (-)-epigallocatechin-3-gal-late reduces body weight with regulation of multiple genes expression in adipose tissue of diet-induced obese mice Ann. Nutr. Metab. 2009 54 151 157 10.1159/00021483419390166 Search in Google Scholar

Lee W., Lee D., Han E., Choi J.: Intake of green tea products and obesity in nondiabetic overweight and obese females: A systematic review and meta-analysis. J. Funct. Foods, 2019; 58: 330–337 LeeW. LeeD. HanE. ChoiJ. Intake of green tea products and obesity in nondiabetic overweight and obese females: A systematic review and meta-analysis J. Funct. Foods 2019 58 330 337 10.1016/j.jff.2019.05.010 Search in Google Scholar

Liu K., Zhou R., Wang B., Chen K., Shi L.Y., Zhu J.D., Mi M.T. Effect of green tea on glucose control and insulin sensitivity: A meta-analysis of 17 randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr., 2013; 98: 340–348 LiuK. ZhouR. WangB. ChenK. ShiL.Y. ZhuJ.D. MiM.T. Effect of green tea on glucose control and insulin sensitivity: A meta-analysis of 17 randomized controlled trials Am. J. Clin. Nutr. 2013 98 340 348 10.3945/ajcn.112.05274623803878 Search in Google Scholar

Lu H., Meng X., Yang C.S.: Enzymology of methylation of tea catechins and inhibition of catechol-O-methyltransferase by (−)-epigallocatechin gallate. Drug Metab. Dispos., 2003; 31: 572–579 LuH. MengX. YangC.S. Enzymology of methylation of tea catechins and inhibition of catechol-O-methyltransferase by (−)-epigallocatechin gallate Drug Metab. Dispos. 2003 31 572 579 10.1124/dmd.31.5.57212695345 Search in Google Scholar

Maki K.C., Reeves M.S., Farmer M., Yasunaga K., Matsuo N., Katsuragi Y., Komikado M., Tokimitsu I., Wilder D., Jones F., Blum-berg J.B., Cartwright Y.: Green tea catechin consumption enhances exercise-induced abdominal fat loss in overweight and obese adults. J. Nutr., 2009; 139: 264–270 MakiK.C. ReevesM.S. FarmerM. YasunagaK. MatsuoN. KatsuragiY. KomikadoM. TokimitsuI. WilderD. JonesF. Blum-bergJ.B. CartwrightY. Green tea catechin consumption enhances exercise-induced abdominal fat loss in overweight and obese adults J. Nutr. 2009 139 264 270 10.3945/jn.108.09829319074207 Search in Google Scholar

Moon H.S., Chung C.S., Lee H.G., Kim T.G., Choi Y.J., Cho C.S.: Inhibitory effect of (-)-epigallocatechin-3-gallate on lipid accumulation of 3T3-L1 cells. Obesity, 2007; 15: 2571–2582 MoonH.S. ChungC.S. LeeH.G. KimT.G. ChoiY.J. ChoC.S. Inhibitory effect of (-)-epigallocatechin-3-gallate on lipid accumulation of 3T3-L1 cells Obesity 2007 15 2571 2582 10.1038/oby.2007.30918070748 Search in Google Scholar

Nagao T., Komine Y., Soga S., Meguro S., Hase T., Tanaka Y., Tokimitsu I.: Ingestion of a tea rich in catechins leads to a reduction in body fat and malondialdehyde-modified LDL in men. Am. J. Clin. Nutr., 2005; 81: 122–129 NagaoT. KomineY. SogaS. MeguroS. HaseT. TanakaY. TokimitsuI. Ingestion of a tea rich in catechins leads to a reduction in body fat and malondialdehyde-modified LDL in men Am. J. Clin. Nutr. 2005 81 122 129 10.1093/ajcn/81.1.12215640470 Search in Google Scholar

Ota N., Soga S., Shimotoyodome A., Inaba M., Murase T., Tokimitsu I.: Effects of combination of regular exercise and tea catechins intake on energy expenditure in humans. J. Health Sci., 2005; 51: 233–236 OtaN. SogaS. ShimotoyodomeA. InabaM. MuraseT. TokimitsuI. Effects of combination of regular exercise and tea catechins intake on energy expenditure in humans J. Health Sci. 2005 51 233 236 10.1248/jhs.51.233 Search in Google Scholar

Pozza C., Isidori A.M.: What’s behind the obesity epidemic. W: Imaging in bariatric surgery, red.: A. Laghi, M. Rengo. Springer, Cham 2018, 1–8 PozzaC. IsidoriA.M. What’s behind the obesity epidemic W: Imaging in bariatric surgery red.: LaghiA. RengoM. Springer Cham 2018 1 8 10.1007/978-3-319-49299-5_1 Search in Google Scholar

Rahim A.T., Takahashi Y., Yamaki K.: Mode of pancreatic lipase inhibition activity in vitro by some flavonoids and non-flavonoid polyphenols. Food Res. Int., 2015; 75: 289–294 RahimA.T. TakahashiY. YamakiK. Mode of pancreatic lipase inhibition activity in vitro by some flavonoids and non-flavonoid polyphenols Food Res. Int. 2015 75 289 294 10.1016/j.foodres.2015.05.01728454959 Search in Google Scholar

Sae-Tan S., Grove K.A., Kennett M.J., Lambert J.D.: (-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed mice. Food Funct., 2011; 2: 111–116 Sae-TanS. GroveK.A. KennettM.J. LambertJ.D. (-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed mice Food Funct. 2011 2 111 116 10.1039/c0fo00155d340046221779555 Search in Google Scholar

Shishikura Y., Khokhar S., Murray B.S.: Effect of tea polyphenols on emulsification of olive oil in a small intestine model system. J. Agric. Food Chem., 2006; 54: 1906–1913 ShishikuraY. KhokharS. MurrayB.S. Effect of tea polyphenols on emulsification of olive oil in a small intestine model system J. Agric. Food Chem. 2006 54 1906 1913 10.1021/jf051988p16506852 Search in Google Scholar

Shrestha S., Ehlers S.J., Lee J.Y., Fernandez M.L., Koo S.I.: Dietary green tea extract lowers plasma and hepatic triglycerides and decreases the expression of sterol regulatory element-binding protein-1c mRNA and its responsive genes in fructose-fed, ovariectomized rats. J. Nutr., 2009; 139: 640–645 ShresthaS. EhlersS.J. LeeJ.Y. FernandezM.L. KooS.I. Dietary green tea extract lowers plasma and hepatic triglycerides and decreases the expression of sterol regulatory element-binding protein-1c mRNA and its responsive genes in fructose-fed, ovariectomized rats J. Nutr. 2009 139 640 645 10.3945/jn.108.103341266635719193814 Search in Google Scholar

Takahashi M., Ozaki M., Tsubosaka M., Kim H.K., Sasaki H., Matsui Y., Hibi M., Osaki N., Miyashita M., Shibata S.: Effects of timing of acute and consecutive catechin ingestion on postprandial glucose metabolism in mice and humans. Nutrients, 2020; 12: 565 TakahashiM. OzakiM. TsubosakaM. KimH.K. SasakiH. MatsuiY. HibiM. OsakiN. MiyashitaM. ShibataS. Effects of timing of acute and consecutive catechin ingestion on postprandial glucose metabolism in mice and humans Nutrients 2020 12 565 10.3390/nu12020565707137232098219 Search in Google Scholar

Tian C., Ye X., Zhang R., Long J., Ren W., Ding S., Liao D., Jin X., Wu H., Xu S., Ying C.: Green tea polyphenols reduced fat deposits in high fat-fed rats via erk1/2-PPARγ-adiponectin pathway. PLoS One, 2013; 8: e53796 TianC. YeX. ZhangR. LongJ. RenW. DingS. LiaoD. JinX. WuH. XuS. YingC. Green tea polyphenols reduced fat deposits in high fat-fed rats via erk1/2-PPARγ-adiponectin pathway PLoS One 2013 8 e53796 10.1371/journal.pone.0053796354608223342006 Search in Google Scholar

Ueda-Wakagi M., Nagayasu H., Yamashita Y., Ashida A.H.: Green tea ameliorates hyperglycemia by promoting the translocation of glucose transporter 4 in the skeletal muscle of diabetic rodents. Int. J. Mol. Sci., 2019; 20: 2436 Ueda-WakagiM. NagayasuH. YamashitaY. AshidaA.H. Green tea ameliorates hyperglycemia by promoting the translocation of glucose transporter 4 in the skeletal muscle of diabetic rodents Int. J. Mol. Sci. 2019 20 2436 10.3390/ijms20102436656630331100973 Search in Google Scholar

Venables M.C., Hulston C.J., Cox H.R., Jeukendrup A.E.: Green tea extract ingestion, fat oxidation, and glucose tolerance in healthy humans. Am. J. Clin. Nutr., 2008; 87: 778–784 VenablesM.C. HulstonC.J. CoxH.R. JeukendrupA.E. Green tea extract ingestion, fat oxidation, and glucose tolerance in healthy humans Am. J. Clin. Nutr. 2008 87 778 784 10.1093/ajcn/87.3.77818326618 Search in Google Scholar

Vieira Senger A.E., Schwanke C.H.A., Gomes I., Valle Gottlieb M.G.: Effect of green tea (Camellia sinensis) consumption on the components of metabolic syndrome in elderly. J. Nutr. Health Aging, 2012; 16: 738–742 Vieira SengerA.E. SchwankeC.H.A. GomesI. Valle GottliebM.G. Effect of green tea (Camellia sinensis) consumption on the components of metabolic syndrome in elderly J. Nutr. Health Aging 2012 16 738 742 10.1007/s12603-012-0081-523131813 Search in Google Scholar

Voigt A., Ribot J., Sabater A.G., Palou A., Bonet M.L., Klaus S.: Identification of Mest/Peg1 gene expression as a predictive bio-marker of adipose tissue expansion sensitive to dietary anti-obesity interventions. Genes Nutr., 2015; 10: 27 VoigtA. RibotJ. SabaterA.G. PalouA. BonetM.L. KlausS. Identification of Mest/Peg1 gene expression as a predictive bio-marker of adipose tissue expansion sensitive to dietary anti-obesity interventions Genes Nutr. 2015 10 27 10.1007/s12263-015-0477-z449133026143179 Search in Google Scholar

Wu C.H., Lu F.H., Chang C.S., Chang T.C., Wang R.H., Chang C.J.: Relationship among habitual tea consumption, percent body fat, and body fat distribution. Obes. Res., 2003; 11: 1088–1095 WuC.H. LuF.H. ChangC.S. ChangT.C. WangR.H. ChangC.J. Relationship among habitual tea consumption, percent body fat, and body fat distribution Obes. Res. 2003 11 1088 1095 10.1038/oby.2003.14912972679 Search in Google Scholar

Yan S., Shao H., Zhou Z., Wang Q., Zhao L.., Yang X.: Non-extractable polyphenols of green tea and their antioxidant, anti-α-glucosidase capacity, and release during in vitro digestion. J. Funct. Foods, 2018; 42: 129–136 YanS. ShaoH. ZhouZ. WangQ. ZhaoL. YangX. Non-extractable polyphenols of green tea and their antioxidant, anti-α-glucosidase capacity, and release during in vitro digestion J. Funct. Foods 2018 42 129 136 10.1016/j.jff.2018.01.006 Search in Google Scholar

Yang Z., Zhu M.Z., Zhang Y.B., Wen B.B., An H.M., Ou X.C., Xiong Y.F., Lin H.Y., Liu Z.H., Huang J.A.: Coadministration of epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and caffeine in low dose ameliorates obesity and nonalcoholic fatty liver disease in obese rats. Phytother. Res. 2019; 33: 1019–1026 YangZ. ZhuM.Z. ZhangY.B. WenB.B. AnH.M. OuX.C. XiongY.F. LinH.Y. LiuZ.H. HuangJ.A. Coadministration of epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and caffeine in low dose ameliorates obesity and nonalcoholic fatty liver disease in obese rats Phytother. Res. 2019 33 1019 1026 10.1002/ptr.629530746789 Search in Google Scholar

Yilmazer-Musa M., Griffith A.M., Michels A.J., Schneider E., Frei B.: Grape seed and tea extracts and catechin 3-gallates are potent inhibitors of α-amylase and α-glucosidase activity. J. Agric. Food Chem., 2012; 60: 8924–8929 Yilmazer-MusaM. GriffithA.M. MichelsA.J. SchneiderE. FreiB. Grape seed and tea extracts and catechin 3-gallates are potent inhibitors of α-amylase and α-glucosidase activity J. Agric. Food Chem. 2012 60 8924 8929 10.1021/jf301147n435611322697360 Search in Google Scholar

Zhan W., Liu Y., Li D., Liu Y.: Advancing insights on the anti-obesity biochemical mechanism of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) by inhibiting α-amylase activity. RSC Adv., 2016; 6: 96918–96927 ZhanW. LiuY. LiD. LiuY. Advancing insights on the anti-obesity biochemical mechanism of (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) by inhibiting α-amylase activity RSC Adv. 2016 6 96918 96927 10.1039/C6RA20750B Search in Google Scholar

Zheng X.X., Xu Y.L., Li S.H., Hui R., Wu Y.J., Huang X.H.: Effects of green tea catechins with or without caffeine on glycemic control in adults: A meta-analysis of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr., 2013; 97: 750–762 ZhengX.X. XuY.L. LiS.H. HuiR. WuY.J. HuangX.H. Effects of green tea catechins with or without caffeine on glycemic control in adults: A meta-analysis of randomized controlled trials Am. J. Clin. Nutr. 2013 97 750 762 10.3945/ajcn.111.03257323426037 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD