1. bookVolumen 28 (2012): Edición 1 (December 2012)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Primera edición
30 Aug 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Development of Immovable Property Tax in Latvia

Publicado en línea: 06 Feb 2013
Volumen & Edición: Volumen 28 (2012) - Edición 1 (December 2012)
Páginas: 48 - 59
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2256-0939
ISSN
1407-4427
Primera edición
30 Aug 2012
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. Aizsilnieks, A. (1968). Latvijas saimniecībasvēsture 1914-1945. Stokholma: Daugava.Search in Google Scholar

2. Fiļipoviča, N., & Lāce, N. (2006). Nodokļu administrēšanas funcionālās efektivitātes novērtēšana. Latvijas Universitātes raksti, 696. sējums, 99-111.Search in Google Scholar

3. Grozījumi likumā „Par īpašuma nodokli”: LR likums. (1997). Latvijas Vēstnesis, Nr. 309/310. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=52190&from=offSearch in Google Scholar

4. Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašumanodokli”: LR likums. (1999). Latvijas Vēstnesis, Nr. 30/31. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=21430Search in Google Scholar

5. Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašumanodokli”: LR likums. (2000). Latvijas Vēstnesis, Nr. 448/449. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=13481Search in Google Scholar

6. Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašumanodokli”: LR likums. (2009). Latvijas Vēstnesis, Nr. 200. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=202366Search in Google Scholar

7. Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašumanodokli”: LR likums. (2011). Latvijas Vēstnesis, Nr. 202. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=241838Search in Google Scholar

8. Grozījumi likumā „Par zemes nodokli”: LR likums. (1997). Latvijas Vēstnesis, Nr. 155/156. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=51970&from=offSearch in Google Scholar

9. Guļāns, P. (2010). Nekustamā īpašuma nodokļasociāli ekonomiskie aspekti. Retrieved from http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=222858Search in Google Scholar

10. Informatīvais ziņojums par nekustamā īpašumanodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķinovērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļasloga palielināšanu iedzīvotājiem. (2007). Retrieved from www.lps.lv/faili/Infolapa2007/262007_piel2.docSearch in Google Scholar

11. Kavale, L. (1998). Nodokļu politika. Rīga: Valsts administrācijas skola.Search in Google Scholar

12. Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašumanodoklis atsevišķiem nekustamā īpašumanodokļa objektiem Ventspils pilsētā 2012.gadā. (2012). Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2. Retrieved from http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/pamatinformacijai/parvalde/publiskiedokumenti/finansunodala/Saistosie_noteikumi_2.pdfSearch in Google Scholar

13. Ketners, K. (2009). Nodokļi Eiropas Savienībasvidē. Rīga: Banku augstskola.Search in Google Scholar

14. Kodoliņa-Miglāne, I. (2007). Nodokļi Latvijā2007. Rīga: Biznesa Augstskola Turība.Search in Google Scholar

15. Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļasizpildi 2010. gada 12 mēnešos. (2011). Retrieved from http://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/statistika/nodoklu%20ienemumi/ien_12_2010.pdfSearch in Google Scholar

16. Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļasizpildi 2011. gada 12 mēnešos. (2012). Retrieved from http://www.vid.gov.lv/dokumenti/noderigi/statistika/nodoklu%20ienemumi/kopsavilkums_ien_2011g.pdfSearch in Google Scholar

17. LR Finanšu ministrija. (2011). Makroekonomikas un budžeta apskats. Retrieved from http://fm.gov.lv/files/files/4C05BC220873001328083638827981Search in Google Scholar

18. LR Finanšu ministrija. (2012). Likumprojekta„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašumanodokli”” sākotnējās ietekmes novērtējumaziņojums: anotācija. Retrieved from http://www.mk.gov.lv/doc/2005/FManot_150312_NIN_2013.303.docSearch in Google Scholar

19. Lukašina, O. (2004). Nodokļi Latvijā: analīze unpraktiskie ieteikumi. Rīga: Merkūrijs.Search in Google Scholar

20. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanuJelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. (2012). Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12-1. Retrieved from www.likumi.lv/doc.php?id=242719&from=offSearch in Google Scholar

21. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums. (2005). Latvijas Vēstnesis, Nr. 205. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247Search in Google Scholar

22. Par īpašuma nodokli: LR likums. (1990). Ziņotājs, Nr. 3. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=64873Search in Google Scholar

23. Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā2012. gadā. (2012). Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=243699&from=offSearch in Google Scholar

24. Par nekustamā īpašuma nodokli: LR likums. (1997). Latvijas Vēstnesis, Nr. 145/147. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913Search in Google Scholar

25. Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā2012. gadā. (2012). Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 161. Retrieved from www.likumi.lv/tv_faili.php?doc_id=243054&get_file_id=17204Search in Google Scholar

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu2012. gadā. (2012). Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1. Retrieved from www.likumi.lv/doc.php?id=243405Search in Google Scholar

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanuDaugavpils pilsētas administratīvajāteritorijā. (2012). Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=243712Search in Google Scholar

28. Par pašvaldībām: LR likums. (2011). Latvijas Vēstnesis, Nr. 201. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255Search in Google Scholar

29. Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžetaizpildes gaitu 2007. gadā. (2008). Retrieved from http://www.fm.gov.lv/files/files/2007_IV.pdfSearch in Google Scholar

30. Par zemes nodokli: LR likums. (1990). Ziņotājs, Nr. 11. Retrieved from http://www.likumi.lv/doc.php?id=64972Search in Google Scholar

31. Rīgas pilsētas pašvaldības 2011. gadapamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi. (2011). Retrieved from http://riga.lv/media/budzets/2011/2grozijumi/03_Pielikums_2_Nr.145.pdfSearch in Google Scholar

32. Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats. (2010). Retrieved from http://riga.lv/NR/rdonlyres/B6734810-A3C0-40BF-866CD0205CBA0079/34690/RD_Parskats_2010.pdfSearch in Google Scholar

33. Sīpola, E. (2001). Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU.Search in Google Scholar

34. Sproģe, I. (2007). Latvijas nodokļu politikas attīstības iespējas. Tautsaimniecības attīstībasproblēmas Latvijā, Nr. 5, 160-171.Search in Google Scholar

35. Urtāns, A. (2003). Nodokļu un nodevu vēstureLatvijā. Rīga: SIA Premo.Search in Google Scholar

36. Vanags, J. (2010). Nekustamā īpašumaekonomika. Rīga: RTU.Search in Google Scholar

37. Vītola, Ī. (2006). Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā: tā uzskaites problemātiskie aspekti un pilnveidošanas iespējas. Tautsaimniecībasun uzņēmējdarbības attīstības problēmas:RTU 47. starptautiskās zinātniskās konferencesreferāta tēzes (85-86 lpp). Rīga: RTU.Search in Google Scholar

38. Zemes un ēku kadastrālās vērtības 2011. gadāvalsts administratīvo teritoriju griezumā. (2012). Retrieved from http://www.vzd.gov.lv/sakums/publikacijas-un-statistika/statistika-par-vzdregistros-uzkrato-informaciju/?id=805Search in Google Scholar

39. Zvejnieks, A. (2006). Īpašums un nodokļi. Rīga: RTU.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD