1. bookVolumen 17 (2011): Edición 1 (April 2011)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

On the applicability of in situ soil probings to geological analyses

Publicado en línea: 04 Apr 2011
Volumen & Edición: Volumen 17 (2011) - Edición 1 (April 2011)
Páginas: 5 - 16
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
ISSN
1426-8981
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Bagnold, R. A., 1991. The physics of blown sand and desert dunes (1973 ed.). John Wiley & Sons, New York, 255 pp.10.1007/978-94-009-5682-7_1Search in Google Scholar

Baldi, G., Bellotti, R., Ghionna, V., Jamiolkowski, M., Marchetti, S. & Pasqualini, E., 1986. Flat dilatometer tests in calibration chambers. Proceedings of In Situ '86 (ASCE Special Conference on "Use of in situ tests in geotechnical engineering", Virginia Tech, Blacksburg, VA). American Society of Civil Engineers Geotechnical Special Publication 6, 431-446.Search in Google Scholar

Bażynski, J., Drαgowski, A., Frankowski, Z., Kaczyński, R., Rybicki, S. & Wysokiński, L., 1999. Zasady sporzαdzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich [Engineering geological documentation - Principles of preparation]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 184 pp.Search in Google Scholar

Been, K., Quiñonez, A. & Sancio R. B., 2010. Interpretation of the CPT in engineering practice. Key note lecture 2. [In:] P. K. Robertson (Ed.): Proceedings of 2nd International Symposium on Cone Penetration Testing. Huntington Beach, Omnipress, 19 pp.Search in Google Scholar

Borówka, K. R., 1980. Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich. [Present-day transport and sedimentation processes of aeolian sands — controlling factors and resulting phenomena in a coastal-dune area]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej 20, 126 pp.Search in Google Scholar

Casagrande, A., 1936. The determination of the preconsolidation load and its practice significance. Proceedings of 1st International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (Cambridge) 3, 60-64.Search in Google Scholar

Dobracka, E. & Pisarska, M., 2002. Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. Stanowisko Ostrowαs [Pleistocene of Middle Pomerania and the marginal zone of the Parsęta ice-sheet lobe. Site Ostrowαs]. IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, 131-143.Search in Google Scholar

Frankowski, Z., 2003. Interpretacja wyników sondowań dynamicznych i badań presjometrycznych. Sondowania dynamiczne. [Interpretation of dynamic-probing tests and pressure meter tests. Dynamic sounding]. Nowoczesne Metody Badań Gruntów, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 12-22.Search in Google Scholar

Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A. & Unrug, R., 1986. Zarys sedymentologii [Principles of sedimentology]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 628 pp.Search in Google Scholar

Jamiolkowski, M., Ladd C. C., Germaine, J. T. & Lancellotta, R., 1985. New developments in field and laboratory testing of soils. Proceedings of 11th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (San Francisco), 1, 57-154.Search in Google Scholar

Jamiołkowski, M., Lo Presti, D. C. F. & Manassero, M., 2001. Evaluation of relative density and shear strength of sands from CPT and DMT. Proceedings of C. C. Ladd Symposium, M. I. T., Cambridge, 56 pp.Search in Google Scholar

Janbu, N., Tokheim, O. & Senneset, K., 1981. Consolidation tests with continuous loading. Proceedings of 10th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (Stockholm) 1, pp 645-654.Search in Google Scholar

Krygowski, B., 1964. Graniformametria mechaniczna - teoria, zastosowanie. [A method for mechanical analysis of grain forms - theory and application]. PWN, Poznań, 112 pp.Search in Google Scholar

Locat, J., Tanaka, H., Tan, T. S., Dasari, G. R. & Lee, H., 2003. Natural soils: geotechnical behavior and geological knowledge. [In:] T. S. Tan, K. K. Phoon, D. W. Hight & S. Leroueil (Eds): Characterisation and engineering properties of natural soils. Swets & Zeitlinger, 3-28.Search in Google Scholar

Lunne, T., Robertson, P. K. & Powell, J., 1997. Cone penetration testing in geotechnical practice. E&FN Spon, London, 302 pp.Search in Google Scholar

Maksiak, S. & Mróz, W. J., 1978. Czwartorzęd środkowej części Pojezierza Pomorskiego [Quaternary of the middle part of the Pomeranian Lake District]. Z badań czwartorzędu w Polsce 19, 97-146.Search in Google Scholar

Mayne, P. W., 1995. Profiling yield stress in clays by insitu tests. Transportation Research Record (National Academy Press, Washington) 1479, 43-50.Search in Google Scholar

Mayne, P. W., 2007. Synthesis on cone penetration testing: state-of-practice. NCHRP Project Transportation Research Board (National Academies Press, Washington, D. C.) 20-05, Task 37-14, 137 pp.Search in Google Scholar

Młynarek, Z., 1979. Sondowania statyczne i dynamiczne w badaniach geotechnicznych [Cone penetration testing in geotechnical investigations]. Naczelna Organizacja Techniczna, Poznań, 106 pp.Search in Google Scholar

Młynarek, Z., 2004. Współczesne tendencje wyznaczania parametrów geotechnicznych metodami in-situ [Recent tendencies for the evaluation of geotechnical parameters by means of in situ tests]. Inżynieria Morska i Geotechnika 1, 22-27Search in Google Scholar

Młynarek, Z., Tschuschke, W. & Wierzbicki, J., 1997. Klasyfikacja gruntów podłoza budowlanego metodα statycznego sondowania [Soil classification according to cone penetration tests]. 11th Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (Gdańsk), 119-127.Search in Google Scholar

Młynarek, Z. & Wierzbicki, J., 2007. Nowe możliwości i problemy interpretacyjne polowych badań gruntöw [New approaches and investigation problems of in situ tests]. Geologos 11, 97-118.Search in Google Scholar

Młynarek, Z., Wierzbicki, J. & Long, M., 2008. Factors affecting CPTU and DMT characteristics in organic soils. [In:] Z. Młynarek, Z. Sikora & E. Dembicki (Eds): Geotechnical and Maritime Engineering 1, 407-417.Search in Google Scholar

Pisarczyk, S., 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie [Engineering soil science]. PWN, Warszawa, 346 pp.Search in Google Scholar

Polska Norma PN - 1981/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. [Polish standard PN - 1981/B-03020: Building soils. Fundation bases. Static calculation and project]. 24 pp.Search in Google Scholar

Polska Norma PN - 2002/B-04452: Geotechnika. Badania polowe. [Polish standard PN - 2002/B-04452: Geotechnics. Field investigation]. 78 pp.Search in Google Scholar

Radaszewski, R., 2003. Rekonstrukcja charakterystyk paleokinematycznych wiatrów wydmotwórczych na obszarze Międzyrzecza Warciańskó-Noteckiego. [Reconstruction of palaeokinematic characteristics of dune-forming winds in the area between the Warta and Noteć rivers]. Instytut Geologii UAM, Poznań, 173 pp.Search in Google Scholar

Radaszewski, R. & Wierzbicki, J., 2007. Charakterystyka zagęszczenia piasków eolicznych i bezpośredniego podłoza wydm na obszarze Międzyrzecza Warciań-sko-Noteckiego. [Description of the density of aeolian sands and their substratum in the area between the Warta and Noteć river]. Geologos 11, 253-267.Search in Google Scholar

Robertson, P. K., 2009. Interpretation of cone penetration tests - a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 46, 1337-1355.10.1139/T09-065Search in Google Scholar

Sanglerat, G., 1972. The penetrometer and soil exploration. Elsevier, Amsterdam, 464 pp.Search in Google Scholar

Schnaid, F., 2009. In situ testing in geomechanics. Taylor & Francis, London, 329 pp.10.1201/9781482266054Search in Google Scholar

Senneset, K., Sandven, R. & Janbu, N., 1989. The evaluation of soil parameters from piezocone tests. Transportation Research Record 1235, 24-37.Search in Google Scholar

Sikora, Z., 2006. Sondowanie statyczne. Metody i zastosowanie w geoinżynierii. [Statical probing. Methods and practice in geoengineering]. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 350 pp.Search in Google Scholar

Tschuschke, W. & Wierzbicki, J., 1998. Zastosowanie techniki statycznego sondowania do oceny parametrów geotechnicznych podłoza. [Application of the CPT and CPTU techniques to the evaluation of the geotechnical parameters of the subsoil]. [In:] J. Liszkowski (Ed): Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. [Recent engineering geological problems in Poland]. Wind, Wrocław, 107-112.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J., 2009. Analysis of changes in overconsolidation ratio in selected profiles of non-lithified deposits. Architecture, Civil Engineering and Environment Journal 2: 77-84.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J., 2000. Ocena prekonsolidacji podłoza metodami in situ w aspekcie jego genezy [Evaluation of the subsoil overconsolidation by in situ testing and the problem of deposit origin]. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Rozprawy Naukowe 410, 182 pp.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J., Paluszkiewicz, Re. & Paluszkiewicz, Ry., 2007. Analiza zmienności litofacjalnej osadów zastoiska złocienieckiego w oparciu o wyniki sondowania statycznego [Lithological analysis of the Złocieniec proglacial lake sediments based on cone penetration test results]. [In:] E. Smolska & D. Giriat (Eds): Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych — formy rzeźby i osady [Reconstruction of geomorphic process dynamics - forms and deposits]. Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa, 427-438.Search in Google Scholar

Wierzbicki, J. & Stefaniak, K., 2009. Ocena wpływu struktury i tekstury gruntu niespoistego na opór stożka w badaniu CPTU [Analysis of the influence of a non-cohesive soil structure and texture on the CPTU cone resistance]. [In:] E. Dembicki, M. K. Kumor & Z. Lechowicz (Eds): Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłozy ekspansywnych [Geotechnical and environmental problems of expansive grounds]. Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, 117-128.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo