1. bookVolumen 29 (2010): Edición 2 (June 2010)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Effectiveness of Interventions Co-Financed by the Eu Structural Funds in Wielkopolska in the Years 2004-2006

Publicado en línea: 25 Jun 2010
Volumen & Edición: Volumen 29 (2010) - Edición 2 (June 2010)
Páginas: 85 - 102
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Alkin M. C., 2004. Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences. Sage Publications, Newbury Park.Search in Google Scholar

Bachtler J., 2008. Ewaluacja regionalnej polityki w Europie: kultura, zaangażowanie i potencjał (Evaluation of regional policy in Europe: culture, involvement and potential). In: K. Olejniczak (ed.), 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.Search in Google Scholar

Bachtler J. & Wren C., 2006. Evaluation of European Union Cohesion policy: Research questions and policy challenges. Regional Studies, 40 (2): 143-153.10.1080/00343400600600454Search in Google Scholar

Barca F., 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.Search in Google Scholar

Cards D. & Krueger A. B., 1994. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania. American Economic Review, September, 84 (4): 772-793.10.3386/w4509Search in Google Scholar

Chen H. T., 1990. Theory-driven evaluations. Sage Publications, Newbury Park.Search in Google Scholar

Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską (Factors of regional development and regional policy in Poland in the period of integration with the European Union), Seria Geografia nr 79, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Churski P. (ed.), 2009a. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności (Cohesion and competitiveness of the Wielkopolska region) Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań: 734.Search in Google Scholar

Churski P., 2009b. Polityka regionalna a kształtowanie się spójności i konkurencyjności Wielkopolski (Regional policy and shaping cohesion and competitiveness in Wielkopolska). In: P. Churski (ed.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09. Wersja CD. Poznań: 197.Search in Google Scholar

Churski P., 2009c. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski (Regional policy in the years 2004-2006 and cohesion and competitiveness in Wielkopolska). In: T. Czyż (ed.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 9: 101-133.Search in Google Scholar

Churski P., 2010. Regional policy and the development of the cohesion and competitiveness of Wielkopolska in 2004-2006. In: P. Churski W. Ratajczak (eds), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Studia Regionalia, 27 (forthcoming).Search in Google Scholar

Community Support Framework. Promoting economic growth and an environment for job creation, 2003. European Commission, Brussels-Warsaw.Search in Google Scholar

Diagnoza stanu województwa - II Etap. Strategia rozwoju Wielkopolski (Diagnosis of the state of the voivodeship - Stage II. Development strategies for Wielkopolska), 1999. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.Search in Google Scholar

Dutkowski M., 2008. Problemy ewaluacji polityki regionalnej (Problems of regional policy evaluation). In: T. Stryjakiewicz T. Czyż (eds), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej.Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 237: 36-49.Search in Google Scholar

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Komunikat Komisji. COM (2005) 2020. 3.03.2010. Brussels.Search in Google Scholar

European Commission, 2007. Evalsed - the resource for the evaluation of the socio-economic development. GUIDE Annex B - Changes in Structural Funds regulations. Retrieved May 6, 2010, from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/annex_b/index_en.htmSearch in Google Scholar

Faludi A., 2006. From European spatial development to territorial cohesion policy. Regional Studies, 40 (6): 667-678.10.1080/00343400600868937Search in Google Scholar

Gorzelak G., 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego (Facts and myths of regional development). Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5-27.Search in Google Scholar

Gorzelak G. & Jałowiecki B. 2001. Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny (Strategies of the regional development of voivodeships: An assessment). Studia Regionalne i Lokalne, 1 (5): 41-60.Search in Google Scholar

Green Paper on Territorial Cohesion. European Commission, October 2008. Brussels.Search in Google Scholar

Growing Regions, Growing Europe, 2007. European Commission, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Brussels.Search in Google Scholar

Hŭbner D., 2008. Spójność i konkurencyjność - czy można je połączyć (Cohesion and competitiveness - can they be combined?). Paper presented at the 4th Congress of the Polish Lisbon Strategy Forum. Warszawa. Retrieved October 13, 2006, from http://www.strategializbonska.pl/Search in Google Scholar

Karwacki A., 2009. Spójność - kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania) (Cohesion - a key term for a modern social policy - inspirations, traces and challenges). Studia Socjologiczne, 1/2009(192): 9-51.Search in Google Scholar

Kierzkowski T., 2002. Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Evaluation of socio-economic programmes and projects in the context of Polish accession to the EU). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.Search in Google Scholar

Kukliński A., 2003. O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny (About a new model of regional policy). Studia Regionalne i Lokalne, 4 (14): 15-15.Search in Google Scholar

Marszał T. & Pielesiak I., 2008. Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) (Cohesion of metropolitan areas in the light of infrastructural connections - the example of the Łódź Metropolitan Area), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 70: 180-196.Search in Google Scholar

Morton M. H, 2009. Applicability of Impact Evaluation to Cohesion Policy. In: F. Barca (ed.), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.Search in Google Scholar

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (National Development Plan 2004-2006). Komitet Rady Ministrów. Styczeń 2003. Warszawa.Search in Google Scholar

Olejniczak K., 2007. Teoretyczne podstawy ewaluacji expost (Theoretical foundations of ex-post evaluation). In: A. Haber (ed.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.Search in Google Scholar

Olejniczak K. (ed.), 2008. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki. (Theory and practice of evaluation of public interventions: An academic textbook). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.Search in Google Scholar

Olejniczak K., 2009. Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze. (Practice of evaluation of effects of regional programmes - a comaparative study). EUROREG, 2/2009, Warszawa.Search in Google Scholar

Polityka spójności: Sprawozdanie strategiczne 2010 dotyczące realizacji programów na lata 2007-2013 (Cohesion policy: A strategic 2010 report on the implementation of 2007-2013 programmes). COM (2010) 110. 31.03.2010. Bruksela.Search in Google Scholar

Polska wypada dobrze (Poland performs well). (2010, May 6). Rzeczpospolita.Search in Google Scholar

Reshaping Economic Geography. Word Development Report 2009. Word Bank, Washington.Search in Google Scholar

Samecki P., 2009. Dokument kierunkowy dotyczący przyszłej polityki spójności (Orientation paper on future cohesion policy). Bruksela.Search in Google Scholar

Sanders J., 1994. Joint Committee on Standards for educational evaluation. The program evaluation standards: How to assess evaluations of educational programs. Sage Publications: Newbury Park.Search in Google Scholar

Shadish W. R., Cook T. C. & Leviton L., 1991. Foundations of program evaluation: Theories of practice. Sage Publications, Newbury Park.Search in Google Scholar

Stan wdrażania ZPORR w Wielkopolsce (State of implementing the IROP in Wielkopolska). Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego. 2009. Poznań.Search in Google Scholar

Sufflebeam D. L., Madaus G. F. & Kellaghan T., 2000. Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation. Kluwer Academic Publishers, Norwell.Search in Google Scholar

World Bank, 2008. Independent Evaluation Group - Overview. Retrieved May 6, 2010, from: http://www.worldbank.org/oed/iegSearch in Google Scholar

Wykorzystanie ZPORR w województwie wielkopolskim w okresie 2004-2006. Stan w dniu 31 maja 2009r. (Absorption of the IROP funds in Wielkopolska in the years 2004-2006, as of 31st May 2009). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2009. Warszawa.Search in Google Scholar

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. (Integrated Regional Operational Programme for the years 2004-2006. National Development Plan for the years 2004-2006). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. February 2004.Search in Google Scholar

Warszawa. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Uzupełnienie Programu. (Integrated Regional Operational Programme for the years 2004-2006. Programme complement). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa. Marzec 2004.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo