Acceso abierto

Real and model development comparison of spruce and beech mean heights and diameters during two decade in the sampling sets of forests

   | 14 jun 2012

Cite

Práca sa zaoberá vývojom základných produkčných charakteristík lesov na troch časových hladinách. Údajovú bázu tvoria dva výberové súbory LHP s rovnakým začiatkom a s rovnakou dobou platnosti LHP. Predmetom analýzy je kvantifikácia a štatistické porovnanie vývoja skutočných a modelových produkčných charakteristík prevládajúcich drevín (smrek, buk) v časových hladinách.

Analyzované boli veličiny hlavného porastu: stredná výška, stredná hrúbka, absolútna výšková bonita.

Výsledky porovnania vykazujú štatisticky signifikantný rozdiel medzi priemernými skutočnými a modelovými produkčnými charakteristikami, pričom modelové veličiny sú nižšie. Zistené diferencie za 20-ročné obdobie nadobúdajú nasledovné priemerné hodnoty: pre strednú výšku pri buku 2,7 m (12,4 %), pri smreku 1,9 m (8,1 %) a pre strednú hrúbku pri buku 2,4 cm (9,1 %), pri smreku 2,1 cm (7,0 %). Uvedené platí v celom vekovom rozpätí čo potvrdzuje aj priebeh priemerných skutočných a modelových produkčných charakteristík vo vekových stupňoch.

Logickým dôsledkom tohto trendu je zlepšovanie priemerných absolútnych výškových bonít v priebehu sledovaného obdobia.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other