1. bookVolumen 12 (2008): Edición 2 (December 2008)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Primera edición
01 Jan 1997
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Lexical Skills in Alzheimer's Dementia (Based on the Material of Dialogue Utterances)

Publicado en línea: 13 Jan 2009
Volumen & Edición: Volumen 12 (2008) - Edición 2 (December 2008)
Páginas: 89 - 105
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2083-8506
ISSN
1234-2238
Primera edición
01 Jan 1997
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Apresjan, J. (1980). Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka [Lexical semantics. Synonymic linguistic means]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Bayles, K. (1982). Language Function in Senile Dementia. Brain and Language, 16, 265-280.10.1016/0093-934X(82)90086-4Search in Google Scholar

Bayles, K. A., Kaszniak, A. W., Tomoeda, C. K. (1987). Communication and cognition in normal aging and dementia. London: Taylor & Francis.Search in Google Scholar

Buttler, D. (1962). Neologizm i terminy pokrewne [Neologism and related terms]. Poradnik Językowy, 5-6, 235-244.Search in Google Scholar

Buttler, D. (1969). Dobór wyrazów a komunikatywność tekstu [The choice of ords and communicative quality of the text]. Poradnik Językowy, 10, 549-559.Search in Google Scholar

Buttler, D. (1971). Źródła "redundancji" leksykalnej [Sources of lexical ‘redundancy]. Prace Filologiczne, 21, 249-263.Search in Google Scholar

Buttler, D., Kurkowska, H., & Satkiewicz, H. (1987). Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime) [The culture of the Polish language. Problems of lexical correctness (Native vocabulary)]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Domagała, A. (2003). Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera [Speech in the early stage of Alzheimer's dementia]. Logopedia, 32, 105-126.Search in Google Scholar

Domagała, A. (2005). Leksyka w demencji typu Alzheimera [Lexis in Alzheimer's dementia]. Logopedia, 34, 209-233.Search in Google Scholar

Domagała, A. (2007a). Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów [Alzheimer's disease - communication with the patient. A guide for carers]. Lublin: Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.Search in Google Scholar

Domagała, A. (2007b). Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera [Linguistic behaviors in dementia. The structure of utterances in Alzheimer's disease]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Domagała, A., Długosz, E., & Gustaw, K. (2003). Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera. [Speech disorders in clinical examination and the patient's own assessment in the early stage of Alzheimer's dementia]. Logopedia, 32, 245-259.Search in Google Scholar

Doroszewski, W. (1950) Fizjologiczny mechanizm błędów językowych. Cz. II [The physiological mechanism of language errors. Part II]. Poradnik Językowy, 5, 1-5.Search in Google Scholar

Grabias, S. (1981). O ekspresywności języka [On expressiveness of language]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.Search in Google Scholar

Grabias, S. (1982). Paronimia jako proces leksykalny [Paronymy as a lexical process]. Socjolingwistyka, 4, 75-88.Search in Google Scholar

Grabias, S. (2001). Język w zachowaniach społecznych [Language in social behaviors]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Hamilton, H. E. (1994). Conversations with an Alzheimer's patient: An interactional sociolinguistic study. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511627774Search in Google Scholar

Herzyk, A. (2001). Wariantywność przejawów afazji. Problem teoretyczny i diagnostyczny [Variation of aphasia symptoms. A theoretical and diagnostic problem]. In S. Grabias (Ed.), Zaburzenia mowy [Speech disorders] (pp. 280-300). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Herzyk, A. (2005). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej [Introduction to clinical neuropsychology]. Warszawa: Scholar.Search in Google Scholar

Illes, J. (1989). Neuroliguistic features of spontaneous language production. Dissociate three forms of neurodegenerative disease: Alzheimer's, Huntington's and Parkinson's. Brain and Language, 37, 628-642.10.1016/0093-934X(89)90116-8Search in Google Scholar

Jakobson, R. (1989). Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych [Polish translation of: Two aspects of language and two types of aphasic disturbances]. In R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka [Quest for the essence of language]. Vol. 1 (pp. 150-175). Warszawa: PIW.Search in Google Scholar

Lyons, J. (1989). Semantyka. T. 2 [Polish translation of Semantics. Vol. 2]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Łuczywek, E. (1996). Zaburzenia aktywności poznawczej osób w późnym wieku. Problemy demencji [Disorders in the cognitive activity of late old-age patients. Problems of dementia]. In A. Herzyk, D. Kądzielawa (Eds.), Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej [Disorders in human functioning from the perspective of clinical neuropsychology] (pp. 111-149). Lublin: Wydawnictwo UMCS.Search in Google Scholar

Marczewska, H. (1994). Zaburzenia językowe w demencji typu Alzheimera i demencji wielozawałowej [Linguistic disorders in Alzheimer's dementia and in multi-infarct dementia]. In H. Marczewska, E. Osiejuk (Eds.), Nie tylko afazja… O zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu [Not only aphasia… On linguistic disorders in Alzheimer's dementia, multi-infarct dementia and in the righthemisphere damage] (pp. 7-60). Warszawa: Energeia.Search in Google Scholar

Miller, E. & Morris, R. (1993). The psychology of dementia. Chichester: John Wiley & Sons.Search in Google Scholar

Ożóg, K. (1990). Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej. Wybrane zagadnienia [The metatextual lexicon of contemporary spoken Polish. Selected problems]. Kraków: Wydawnictwo UJ.Search in Google Scholar

Przybysz-Piwko, M. (2000). Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją. [Realization of linguistic structures and language subsystems in patients with aphasia]. Logopedia, 27, 81-92.Search in Google Scholar

Saussure, F. de (1961). Kurs językoznawstwa ogólnego [Polish translation of Cours de linguistique generale]. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Shuren, J., Geldmacher, D., & Heilman, K. M. (1993). Nonoptic aphasia: Aphasia with preserved confrontation naming in Alzheimer's disease. Neurology, 43, 1900-1907.10.1212/WNL.43.10.1900Search in Google Scholar

Skelton-Robinson, M. & Jones, S. (1984). Nominal dysphasia and severity of Senile dementia. British Journal of Psychiatry, 145, 168-171.10.1192/bjp.145.2.168Search in Google Scholar

Skorupka, S. (Ed.) (1985). Słownik frazeologiczny języka polskiego [The phraseological dictionary of Polish]. Vol. 1-2. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Szepietowska, M. & Daniluk, B. (2000). Zaburzenia językowe w demencji w ujęciu neuropsychologii klinicznej. [Linguistic disorders in dementia in the interpretation of clinical neuropsychology]. Audiofonologia, 16, 117-135.Search in Google Scholar

Szymczak, M. (Ed.) (1994). Słownik języka polskiego [The Polish dictionary]. Vol. 1-3. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Wilkoń, A. (1987). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny [Typology of language varieties of contemporary Polish]. Katowice: Wydawnictwo Uś.Search in Google Scholar

Zarębina, M. (1973). Rozbicie systemu językowego w afazji (na materiale polskim) [Disintegration of the language system in aphasia (On the basis of Polish material)]. Wrocław: Ossolineum.Search in Google Scholar

Zec, R. F. (1993), Neuropsychological functioning in Alzheimer's disease. In R. W. Parks, R. F. Zec, & R. S. Wilson (Eds.), Neuropsychology of Alzheimer's disease and other dementias (pp. 3-79). Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo