1. bookVolumen 36 (2018): Edición 1 (December 2018)
    ECONOMIC TRANSFERS
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Informational Support of Civilian Intelligence for Heavy Industry (Including Machine Industry) and the Energy Sector in the Polish People’s Republic in the Years 1970–1990

Publicado en línea: 06 Jun 2019
Volumen & Edición: Volumen 36 (2018) - Edición 1 (December 2018) - ECONOMIC TRANSFERS
Páginas: 143 - 173
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
0081-6485
Primera edición
01 Dec 1967
Calendario de la edición
1 tiempo por año
Idiomas
Inglés

Archive of Modern Records, Ministry of Machinery Industry, sign. 9/10, sign. 9/1; The Ministry of Heavy Industry, sign. 37/36; The Ministry of Metallurgy: sign. 3/85. Search in Google Scholar

Archive of the Institute of the National Remembrance, Ministry of Internal Affairs – I Department: sign. 003171/59; 01592/295; 01789/211; 02269/13; 02271/23; 02320/24; 02320/26; 02320/369; 02320/419; 02320/529; 02320/626; 02320/650. Search in Google Scholar

Andrew Ch., Mitrochin W. (2001), Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie [The Mitrokhin Archive: the KGB in Europe and in the West], trans. M. M. Brzeska, R. Brzeski, Warszawa. Search in Google Scholar

Bagieński W. (2011), Wkład wywiadu gospodarczego w rozwój przemysłowy w dekadzie Edwarda Gierka [Contribution of economic intelligence to industrial development in the decade of Gierek] [in:] Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski [The decade of Gierek. Conclusions from the point of view of current modernization of Poland], ed. K. Rybiński, Warszawa. Search in Google Scholar

Bagieński W. (2017), Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961 [Civilian intelligence in Socialist Poland in the years 1945–1961], vol. 2, Warszawa. Search in Google Scholar

Cain F. (2005), Computers and the Cold War: United States Restrictions on the Export of Computers to the Soviet Union and Communist China, “Journal of Contemporary History”, vol. 40 (1).10.1177/0022009405049270 Search in Google Scholar

Czertoprud S. (2002), Nauczno-techniczeskaja razwiedka ot Lenina do Gorbaczowa, Moskwa. Search in Google Scholar

Grala D. T. (2005), Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba ratowania socjalizmu [Economic reforms in the PPR (1982–1989). Attempts to save socialism], Warszawa. Search in Google Scholar

Iwanek K., Burakowski A. (2013), Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013 [India. From colony to superpower, 1857–2013], Warszawa. Search in Google Scholar

Janowski L. J. (2011), Bliżej Centrum czy na Peryferiach. Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wiek [Center or periphery. Polish economic contacts with abroad in the 20th century], Warszawa. Search in Google Scholar

Kaliński J. (2012), Gospodarka w PRL [The Economy in the PPR], Warszawa. Search in Google Scholar

Katorin J. K., Kurienkow J. W., Łysow A. W. (2002), Bolszaja encykłopiedija promyszlennogo szpionaża, Moskwa. Search in Google Scholar

Krasnowolska A. (2010), Historia Iranu. [The history of Iran], Wrocław. Search in Google Scholar

Larecki J.(2007), Wielki leksykon służb specjalnych świata. Organizacje wywiadu, kontrwywiadu, policji politycznych świata, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny [A great dictionary of global special services. Intelligence, counterintelligence, political police, professional terminology and operational jargon], Warszawa. Search in Google Scholar

Lascelles D. (1976), Comecon to 1980, The Financial Times Limited, London. Search in Google Scholar

Macrakis K. (2008), Seduced by Secrets. Inside the Stasi’s Spy-Tech World, Cambridge–New York.10.1017/CBO9780511511899 Search in Google Scholar

Maddrell P., Spying on Science: Western Intelligence in Divided Germany 1945–1961, Oxford. Search in Google Scholar

Martinet B., Marti Y. M. (1999), Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji [Economic intelligence. Acquisition and protection of information], trans. K. Bolesta-Kukułka, Warszawa. Search in Google Scholar

Mastanduno M. (1992), Economic Containment. CoCom and the Politics of East-West Trade, Ithaca (New York). Search in Google Scholar

Minkina M. (2014), Sztuka wywiadu w państwie współczesnym [Intelligence services in a contemporary state], Warszawa. Search in Google Scholar

Paczkowski A. (2010), Rezydentura wywiadu MSW w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (1971–1983) [The stations of the Ministry of Internal Affairs intelligence in the Ministry of Machinery Industry] [in:] “Budujemy socjalizm”…Materiały pokonferencyjne” [Socialism in progress… Post-conference materials], ed. R. Klementowski, S. Ligarski, Warszawa. Search in Google Scholar

Pawlikowicz L. (2013), Aparat centralny 1 Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954–1991 [Central system of the KGB’s First Chief Directorate as an instrument of implementing the Kremlin’s global strategy in the years 1954–1991], Warszawa. Search in Google Scholar

Paździora J. (2011), Polska Miedź 1945-2010 [Polish Copper Industry 1945-2010], Wydawnictwo Chroma. Search in Google Scholar

Siemiątkowski Z. (2009), Wywiad a władza. Wywiad cywilny PRL w systemie sprawowania władzy [Intelligence and government. Civilian intelligence of the PPR in the government system], Warszawa. Search in Google Scholar

Sikora M. (2013), Koncesjonowany kapitalizm. Służba Bezpieczeństwa MSW a „spółki polonijne” w PRL (1976-1989) [Licensed capitalism. The Ministry of Internal Affairs Security Service and “Polish foreign companies” in the period of PPR (1976–1989], “Dzieje Najnowsze”, IH PAN, XLV 2013/2. Search in Google Scholar

Sikora M. (2014a), Intelligence-interchange in the area of Science and Technology between Poland and Soviet Union, 1986-1990 [in:] Technology in Times of Transition. 41 ICOHTEC Symposium 2014, ed. E. Helerea, M. Cionca, M. Ivanoiu, Brasov. Search in Google Scholar

Sikora M. (2014b), Wirtschaftliche Innovation durch Spionage. Forschung, Entwicklung und der Geheimdienst in der Volksrepublik Polen 1970-1990, “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas“, Jg 62/Heft 4.10.25162/jgo-2014-0023 Search in Google Scholar

Sikora M. (2015a), Pro publico bono? Wywiad w służbie przemysłu farmaceutycznego PRL 1973-1989. szkic problemu [Pro publico bono? Intelligence at the service of pharmaceutical industry in the Polish People’s Republic in the years 1973–1989. An outline of the problem], Szczecin. Search in Google Scholar

Sikora M. (2015b), Wywiad MSW PRL jako instrument przełamywania embarga i śledzenia globalnych trendów w mikroelektronice 1971-1990 [Intelligence service in the Polish People’s Republic Ministry of Internal Affairs as an instrument of bypassing economic sanctions and following global trends in microelectronics in the years 1971–1990], “Studia Polityczne”, ISP PAN, no. 4 (40). Search in Google Scholar

Sikora M. (2017a), “Terapia czarnorynkowa”. Pomoc wywiadu MSW dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej w PRL 1960-1990 [“Black market therapy”. Support of the Ministry of Internal Affairs intelligence for pharmaceutical and biotechnological industries in the Polish People’s Republic in the years 1960–1990], “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, IHN PAN, no. 4/2017. Search in Google Scholar

Sikora M. (2017b), Clandestine Acquisition of Microelectronics and Information Technology by the Scientific-Technical Intelligence of Polish People’s Republic in 1970–1990 [in:] 2017 Forth International Conference “Computer Technology in Russia and in the Former Soviet Union” SoRuCom 2017, 3-5 October 2017 Zelenograd, Russia, ed. I. Krayneva, A. Tomilin, IEE.10.1109/SoRuCom.2017.00039 Search in Google Scholar

Sikora, M. (2017c), Współpraca Departamentu I MSW z Hauptverwaltung Aufklärung MfS w zakresie tajnego pozyskiwania nowych technologii dla gospodarki PRL i NRD w latach 1980-1990 [Cooperation between the Ministry of Internal Affairs Department I and Hauptverwaltung Aufklärung MfS in the secret acquisition of new technologies for the PPR and the GDR in the years 1980–1990], “Pamięć i Sprawiedliwość”, IPN, no. 2 (29). Search in Google Scholar

Szirokow О. N. (2013), Istoriczeskij opyt sotrudniczestwa stran sowieta ekonomiczeskoi wzaimopoczy w 1949-1991 godach, Czerkasy. Search in Google Scholar

Taubman J. (2012), Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość [Coal and alternative energy sources. Forecasts for the future], PWN. Search in Google Scholar

Weyhrauch B. B. (1986), Operation Exodus: The United States Government’s Program to Intercept Illegal Exports of High Technology, “Computer/Law Journal”, No. 203, vol. 7, article 2. Search in Google Scholar

Zloch-Christy I. (2011), Debt problems of Eastern Europe, Cambridge University Press, New York - New Rochelle – Melbourne – Sydney. Search in Google Scholar

U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2015, in http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tin/mcs-2015-tin.pdf (log. August 11, 2015) Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD