1. bookVolumen 13 (2022): Edición 1 (June 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2703-6901
Primera edición
20 Jun 2020
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Kollaborativ danskonstnärlig process – en övning i demokrati

Publicado en línea: 04 Jul 2022
Volumen & Edición: Volumen 13 (2022) - Edición 1 (June 2022)
Páginas: 24 - 31
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2703-6901
Primera edición
20 Jun 2020
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Andersson, Klas. 2012. Deliberativ undervisning – en empirisk studie. Samhällsvetenskapliga institutionen. Göteborgs universitet. [hämtad 2021-02-13] https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30651/1/gupea_2077_30651_1.pdf Search in Google Scholar

Bourdieu, Pierre. 1995. Praktiskt förnuft. Bidrag till handlingsteori. Göteborg: Daidalos. Search in Google Scholar

Bourdieu, Pierre. 2012. Men vem har skapat skaparna? I Svedjedal, Johan (red.) Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. s. 133–144 Search in Google Scholar

Broady, Donald. 1988. Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi. [hämtad 2018-03-05] https://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf Search in Google Scholar

Dahlqvist, Lena. 2021. Kunskapsutveckling i en danskonstnärlig process – praktiknära studie av design i ett skapandeprojekt på gymnasiet. Institutionen för danspedagogik. Masteruppsats: Stockholms Konstnärliga Högskola. [hämtad 2022-04-10] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1607200/FULLTEXT01.pdf Search in Google Scholar

Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshand boken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Search in Google Scholar

Dysthe, Olga. (red.). 2003. Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. Search in Google Scholar

Englund, Tomas. 2000. Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar. Stockholm: Skolverket. [hämtad 2020-05-21] https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca-41169863e6a653e33/1553957135235/pdf752.pdf Search in Google Scholar

Fredriksson, Anders. 2008. Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet. Pedagogisk Forskning i Sverige, 13 (2), s. 134–139 Search in Google Scholar

Hauge, Trond Eiliv. 2016. Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg. I Venue Populärvetenskaplig tidskrift för forskning om skola och förskola, 5 (2), Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Universitetet i Oslo. s. 1–5 https://venue.ep.liu.se/article/view/1611 [hämtad 2021-03-04]10.3384/venue.2001-788X.16510 Search in Google Scholar

Jacobsson, Johan. 2014. Möjligheter och begränsningar hos det deliberativa samtalet En systematisk litteraturstudie om implementering i klassrummet och om utmaningar för skola och lärarroll. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:782107/FULLTEXT01.pdf Search in Google Scholar

Lavender, Larry. 2009. Dialogical Practices in Teaching Choreography. Dance Chronicle, 32 (3), s. 377–411. [hämtad 2021-03-14] https://www.tandfon-line.com/doi/abs/10.1080/0147252090327673510.1080/01472520903276735 Search in Google Scholar

Lööw, Monica. 2015. Att leda och arbeta i projekt. Upplaga 4:3. Stockholm: Liber Search in Google Scholar

Palme, Mikael. 2008. Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988–2008. Uppsala universitet: Institutionen för sociologi. [hämtad 2019-03-05] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:172973/FULLTEXT01.pdf Search in Google Scholar

Selander, Staffan. 2017. Didaktiken efter Vygotskij. Design för lärande. Liber: Stockholm. Search in Google Scholar

Selander, Staffan och Gunther Kress. 2017. Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Search in Google Scholar

Skolverket (2011a). Examensmål. Estetiska programmet. [hämtad 2021-02-13] https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DES001%26tos%3D-gy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295#anchor_1 Search in Google Scholar

Skolverket (2011b). Ämne – Dansgestaltning. [hämtad 2021-08-15] https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DDAN%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor1 Search in Google Scholar

Steinberg, John. 2020. Aktiva värderingar. Värderingsövningar för skolan. Stockholm: Gothia fortbildning. Search in Google Scholar

Säljö, Roger. 2014. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo