1. bookVolumen 20 (2014): Edición 4 (December 2014)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Baltic Sea coastal erosion; a case study from the Jastrzębia Góra region

Publicado en línea: 06 Feb 2015
Volumen & Edición: Volumen 20 (2014) - Edición 4 (December 2014)
Páginas: 259 - 268
Recibido: 30 Dec 2013
Aceptado: 05 Sep 2014
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Bagdanavičiute, I., Kelpšaite, L. & Daunys, D., 2012. Assessment of shoreline changes along the Lithuanian Baltic Sea coast during the period 1947-2010. Baltica 25, 171-184.10.5200/baltica.2012.25.17Search in Google Scholar

Bitinas, A., Žaromskis, R., Gulbinskas, S., Damušyte, A., Žilinskas, G. & Jarmalavičius, D., 2005. The results of integrated investigations of the Lithuanian coast of the Baltic Sea: Geology, geomorphology, dynamics and human impact. Geological Quarterly 49, 355-362.Search in Google Scholar

Carpenter, N.E., Dickson, M.E., Walkden, M.J.A., Nicholls, R.J. & Powrie, W., 2013. Effects of varied lithology on soft-cliff recession rates. Marine Geology 354, 40-52.10.1016/j.margeo.2014.04.009Search in Google Scholar

Dziadziuszko, Z. & Wróblewski, A., 1990. Stany wody [State of the sea]. [In:] Majewski A. (Eds): Zatoka Gdańska [Gulf of Gdańsk]. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa; 120-140.Search in Google Scholar

Dziadziuszko, Z. & Malicki, J., 1993. Wzrost zagrożenia powodziami sztormowymi polskiego wybrzeża Bałtyku. Przyczyny i przebieg spiętrzeń sztormowych w styczniu i lutym 1993. [The increase of risk of storm flooding on the Polish Baltic coast. The causes of the storm surges in January and February 1993]. Gazeta Obserwatora, IMGW, 4-5, 7-12.Search in Google Scholar

Formela, K. & Marsz, A. A., 2011. Zmienność liczby dni ze sztormem nad Bałtykiem (1971-2009) [The variability of the number of a stormy days on the Baltic Sea (1971-2009)]. Prace i Studia Geograficzne 47, 189-196.Search in Google Scholar

Frankowski, Z., Graniczny, M., Juszkiewicz-Bednarczyk, B., Kramarska, R., Pruszak, R., Przezdziecki, P., Szmytkiewicz, M., Werno, M. & Zachowicz, J., 2009. Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego [Principles of documentation of geo-engineering conditions for fundation of protective facilities on sea and seashore]. Polish Geological Institute - National Research Institute, Warszawa, 198 pp.Search in Google Scholar

Furmańczyk, K., (Ed.) 2005. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi - stan obecny i perspektywy. Problemy erozji brzegu [Integrated Coastal Zone Management - present state and perspectives. Problems of shore erosion]. Oficyna In Plus, Szczecin, 223 pp.Search in Google Scholar

Furmańczyk, K.K., Dudzińska-Nowak, J., Furmańczyk, K.A., Paplińska-Swerpel, B. & Brzezowska, N. 2011. Dune erosion as a result of the significant storms at the western Polish coast (Dziwnow Spit example). Journal of Coastal Research 64, 756-759.Search in Google Scholar

HELCOM, 2007. Climate Change in the Baltic Sea Area - HELCOM thematic assessment in 2007, Baltic Sea Environment Proceedings 111, 49 pp.Search in Google Scholar

HELCOM 2013. Climate Change in the Baltic Sea Area - HELCOM thematic assessment in 2013, Baltic Sea Environment Proceedings 137, 66 pp.Search in Google Scholar

Hoffmann, G. & Lampe, R. 2007. Sediment budget calculation to estimate Holocene coastal changes on the southwest Baltic Sea (Germany). Marine Geology 243, 143-156.Search in Google Scholar

Ilcewicz-Stefaniuk, D., Czerwiński, T., Koryczan, A., Targosz, P. & Stefaniuk M., 2005. Landslides survey in the northeastern Poland. Polish Geological Institute Special Papers 20, 67-73.Search in Google Scholar

Jarmalavičius, D., Žilinskas, G. & Pupienis, D., 2013. Observation on the interplay of sea level rise and the coastal dynamics of the Curonian Spit, Lithuania. Geologija 55, 50-61.10.6001/geologija.v55i2.2758Search in Google Scholar

Jurys, L. & Uścinowicz, Sz. 2014. Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujace procesy geologiczne w pasie polskiego brzegu klifowego [Natural and anthropogenic factors determinig the geological processes on the Polish cliff coast]. [In:] Sokołowski R. (Eds): Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego [The evolution of sedimentary environments of Kaszuby Coast region]. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia, 27-37.Search in Google Scholar

Kallio, H. 2006. The evolution of the Baltic Sea - Changing shorelines and unique coasts. Special Paper of the Geological Survey of Finland 41, 17-21.Search in Google Scholar

Kamiński, M., Krawczyk, M. & Zientara, P., 2012. Rozpoznanie budowy geologicznej klifu w Jastrzębiej Górze metodą tomografii elektrooporowej pod kątem zagrożenia osuwiskowego [Recognition of geological structure of the Jastrzębia Góra cliff using resistivity tomography methods for landslide hazard]. Biuletyn PIG-PIB 452, 119-130.Search in Google Scholar

Kolander, R., Morche, D. & Bimbose, M., 2013. Quantification of moraine cliff erosion on Wolin Island (Baltic Sea, northwest Poland). Baltica 26, 37-44.10.5200/baltica.2013.26.04Search in Google Scholar

Kramarska, R., 1999.Trzeciorzęd strefy brzegowej Bałtyku na odcinku Władysławowo -Jastrzębia Góra [Tertiary of the coastal zoneof the Baltic Seabetween Władysławowo and Jastrzębia Góra]. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego 55, 165-166.Search in Google Scholar

Kramarska, R., Frydel, J. & Jegliński, W., 2011. Zastosowanie metody naziemnego skaningu laserowego do oceny geodynamiki wybrzeża na przykładzie klifu Jastrzębiej Góry [Terrestrial laser Scanning application for costal geodynamice assesment: the case of Jastrzębia Góra cliff]. Biuletyn PIG-PIB 446, 101-108.Search in Google Scholar

Łabuz, T.A. & Kowalewska-Kalkowska, H. 2011. Coastal erosion caused by the heavy storm surge of November 2004 in the southern Baltic sea. Climate Research 48, 93-101.Search in Google Scholar

Łabuz, T.A. 2014. Erosion and its rate on an accumulative Polish dune coast: The effects of the January 2012 storm surge. Oceanologia 56, 307-326.10.5697/oc.56-2.307Search in Google Scholar

Łęczyński, L., 2002. Morfolitodynamika podbrzeża brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze [Morphological and lithological processes of the sea bottom in the vicinity of the Jastrzębia Góra cliff]. [In:] J. Zachowicz & R. Kramarska, (Eds): Geologia regionu Gdańskiego - Przewodnik LXXIII Zjazdu PTG. [Geology of the Gdańsk region]. Polish Geological Institute, Gdańsk, 63-66.Search in Google Scholar

Masłowska, M., Zaleszkiewicz, L., Olszak, I., Jurys, L. & Michałowska, M., 2002. Budowa geologiczna klifu w Jastrzębiej Górze [Geological structure of Jastrzębia Góra cliff]. [In:] J. Zachowicz & R. Kramarska (Eds): Geologia regionu Gdańskiego - Przewodnik LXXIII Zjazdu PTG. [Geology of the Gdańsk region]. Polish Geological Institute, Gdańsk, 59-62.Search in Google Scholar

Musielak, S. (Eds.), 1991. Fotointerpretacyjny atlas dynamiki strefy brzegu morskiego [ Remote sensing atlas of the dynamics of the coast zone]. Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.Search in Google Scholar

Navrotskaya, S. E. & Chubarenko, B. V., 2012. On the Sea Level Rise in the Russian Part of the Vistula Lagoon. Russian Meteorology and Hydrology 37, 39-46. 10.3103/S1068373912010062Search in Google Scholar

Rotnicki, K., Borówka, R., K. & Devine, N., 1995. Accelerated sea level rise as a threat to the Polish coastal zone quantification of risk. Journal of Coastal Research 22, 111-134.Search in Google Scholar

Skompski, S., 1997. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Puck (6) [Detailed geological map of Poland 1:50 000, sheet Puck]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.Search in Google Scholar

Skompski, S., 2001. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, 1:50 000, arkusz Puck (6), Puck N (1071) [Explanatory notes for Detailed geological map of Poland 1:50 000, sheet Puck] Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 36 pp.Search in Google Scholar

Subotowicz, W., 1982. Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski [Litodynamic of the Polish cliff coasts]. GTN - Ossolineum, Wrocław, 150 pp.Search in Google Scholar

Subotowicz, W., 1989. Badania brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze [Studies of the cliff coast in Jastrzębia Góra]. Technika i Gospodarka Morska 7 (452), 336-339.Search in Google Scholar

Subotowicz, W., 1991. Ochrona brzegu klifowego na odcinku Jastrzębia Góra - Rozewie [Protection of the cliff coast between Jastrzębia Góra and Rozewie]. Inżynieria morska i geotechnika 4, 143-145.Search in Google Scholar

Subotowicz, W., 1995a. Transformation of the cliff coast in Poland. [In:] E. Mojski, (Ed.): Proceedings of the 3rd marine geological conference “The Baltic”. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 149, 212-214.Search in Google Scholar

Subotowicz, W., 1995b. Transformation of the cliff coast in Poland. Journal of Coastal Research 22, 57-62.Search in Google Scholar

Subotowicz, W., 2000. Badania geodynamiczne klifów w Polsce i problem zabezpieczenia brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze [Geodynamic Studies of cliffs in Poland and the problem of the protection of the cliff in Jastrzebia Gora]. Inżynieria Morska i Geotechnika 5, 252-257.Search in Google Scholar

Suursaar, U., Jaagus, J. & Kullas, T., 2006. Past and future changes in sea level near the Estonian coast in relation to changes in wind climate. Boreal Environmental Research 11, 123-142.Search in Google Scholar

Uścinowicz, Sz., 2003. The Southern Baltic relative sea level changes, glacio-isostatic rebound and shoreline displacement. Polish Geological Institute Special Papers 10, 1-79.Search in Google Scholar

Uścinowicz, Sz., Zachowicz, J., Graniczny, M. & Dobracki, R., 2004. Geological structure of the southern Baltic coast and related hazards. Polish Geological Institute Special Papers 15, 61-68.Search in Google Scholar

Uścinowicz, Sz., 2006. A relative sea-level curve for the Polish Southern Baltic Sea. Quaternary International 145/146, 86-105.10.1016/j.quaint.2005.07.007Search in Google Scholar

Valdmann, A., Käärd, A., Kelpsaite, L., Kurennoy, D. & Soomere, T., 2008. Marine coastal hazards for the eastern coasts of the Baltic Sea. Baltica 21, 3-12.Search in Google Scholar

Weisse, R., Bellafiore, D., Menéndez, M., Méndez, F., Nicholls, R.J., Umgiesser, G. & Willems, P., 2014. Changing extreme sea levels along European coasts. Coastal Engineering 87, 4-14.10.1016/j.coastaleng.2013.10.017Search in Google Scholar

Wiśniewski, B. & Wolski, T., 2009. Katalog wezbrań i obniżeń sztormowych poziomów morza oraz ekstremalne poziomy wód na polskim wybrzeżu [Catalogue of increases and decreases of the sea levels and extreme water levels on the Polish coast]. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin, 157 pp.Search in Google Scholar

Werno, M., 2002. Zabezpieczenie zbocza klifu w Jastrzębiej Górze [Protection of the cliff slope in Jastrzebia Gora]. [In:] J. Zachowicz, R. Kramarska (Eds): Geologia regionu Gdańskiego - Przewodnik LXXIII Zjazdu PTG: [Geology of the Gdańsk region]. Polish Geological Institute, Gdańsk, 67-68.Search in Google Scholar

Zachowicz, J., Uścinowicz, Sz., Jegliński, W. & Zaleszkiewicz, L., 2007. Mapa geodynamiczna polskiej strefy brzegowej Bałtyku w skali 1:10 000, arkusze: Karwia, Jastrzębia Góra - Rozewie wraz z objaśnieniami [Geodynamic Map of the Polish coastal zone of the Baltic Sea in the scale of 1:10 000 with explanatory notes]. Polish Geological Institute - National Research Institute, Warszawa-Gdańsk.Search in Google Scholar

Zaleszkiewicz, L., Masłowska, M., Olszak, I., Koszka-Maroń, D. & Michałowska, M., 2000. Klif w Jastrzębiej Górze [Jastrzębia Góra cliff]. [In:] Uścinowicz Sz. & Zachowicz J., (Eds): Stratygrafia czwartorzędu i zanik lądolodu na Pojezierzu Kaszubskim - VII konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski” [Quaternary stratigraphy and the the ice sheet retreat in the Kaszuby Lake District]. Polish Geological Institute, Gdańsk, 117-119.Search in Google Scholar

Zawadzka, E., 1999. Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku Południowego [Trends of development of the Polish Southern Baltic coastline]. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, 147 pp. (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Zawadzka, E., 2005. Recent shore changes of Karwia sandbar. Peribalticum 9, 56-78.Search in Google Scholar

Zawadzka, E., 2012. Morfodynamika brzegów wydmowych południowego Bałtyku. [Morphodynamics of the southern Baltic dune coasts]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 353 pp. (in Polish with English summary).Search in Google Scholar

Zeidler, R., 1995. Vulenerability of Poland’s coastal areas to sea level rise. Journal of Coastal Research 22, 99-109.Search in Google Scholar

Zhang, W., Harff, J., Schneider, R. & Wu, C. 2010. Development of a modelling methodology for simulation of long-term morphological evolution of the southern Baltic coast. Ocean Dynamics 60, 1085-1114.Search in Google Scholar

Zhang, W., Harff, J., Schneider, R., Meyer, M. & Wu, C. 2011. A multiscale centennial morphodynamic model for the Southern Baltic coast. Journal of Coastal Research 27, 890-917. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD