1. bookVolumen 9 (2021): Edición 3 (December 2021)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Teaching literature at Slovak secondary schools (Text and context in literary education)

Publicado en línea: 17 Feb 2022
Volumen & Edición: Volumen 9 (2021) - Edición 3 (December 2021)
Páginas: 12 - 39
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Bednárová, K. (2019). Literárny kánon v prekladovom a kultúrnom priestore. World Literature Studies, 11(1), 15 – 41. Search in Google Scholar

Beláková, M. (2017a). Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I. Trnava: University of Trnava. Search in Google Scholar

Beláková, M. (2017b). Teória a prax vyučovania slovenského jazyka II. Trnava: University of Trnava. Search in Google Scholar

Beláková, M. (2018). Teória a prax vyučovania slovenského jazyka III. Trnava: University of Trnava. Search in Google Scholar

Bílik, R., Beláková, M., Chudíková, E., & Raffaj, R. (2011). Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania. Trnava: TYPI. Search in Google Scholar

Eco, U. (2000). Mysl a smysl. Praha: Moraviapress. Search in Google Scholar

Germušková, M. (2002). K problematike školskej literárnej komunikácie. Slovenský jazyk a literatúra v škole, 49 (3/4), 90 – 97. Search in Google Scholar

Hrabák, J. & Tenčík, F. (1970). Úvod do studia literatury. Praha: SPN, 1970. Search in Google Scholar

Hrašková, M. (2015). Práca s textom v literárnej komunikácii. Nitra: UKF. Search in Google Scholar

Koška, J. (2005). Interpretácia literárneho diela (a jej hranice). Slovak Review, 14(2), 144 – 155. Search in Google Scholar

Kováčová, Z. (2011). Reč a jazyk v škole. Kapitoly z teórie vyučovania slovenčiny. Nitra: ENIGMA. Search in Google Scholar

Liba, P. (1987). Čitateľ a literárny proces. Bratislava: Tatran. Search in Google Scholar

Magalová, G., Hriňák, J., & Pokrivčáková, S. (2020). Literatúra v odbornej príprave učiteľov materinského a cudzieho jazyka. Hradec Králové: Gaudeamus. Search in Google Scholar

Mihálik, I. & Vitézová, E. (2004). Literárne listy pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice: ARS LITERA. Search in Google Scholar

Mihálik, I. & Vitézová, E. (2005). Literárne listy pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl. Košice: ARS LITERA. Search in Google Scholar

Miko, F. & Popovič, A. (1978). Tvorba a recepcia. Bratislava: Tatran. Search in Google Scholar

Nezkusil, V. (2004). Nástin didaktiky literární výchovy. Praha: Univerzita Karlova. Search in Google Scholar

Obert, V. (1985). Problémy didaktiky literatúry. Bratislava: SPN. Search in Google Scholar

Obert, V. (1986). Cesty výchovy detského čitateľa. Bratislava: Mladé letá. Search in Google Scholar

Obert, V. (1998). Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii. Nitra: UKF. Search in Google Scholar

Obert, V. (2003). Rozvíjanie literárnej kultúry žiakov. Bratislava: OG-Poľana. Search in Google Scholar

Popovič, A., Liba, P., & Zsilka, T. (1981). Interpretácia umeleckého textu. Bratislava: SPN. Search in Google Scholar

Šabík, V. (1988). Literatúra pre súčasníkov. Bratislava: Slovenský spisovateľ. Search in Google Scholar

Šenkár, P. (2008). Možnosti interpretácie literárneho textu. Nitra: UKF. Search in Google Scholar

Vojtech, M. (2006). Vyučovanie literatúry a kurikulárna prestavba. In: K problematike vyučovania materinského jazyka a literatúry. Zborník príspevkov z 2. celoslovenskej konferencie učiteľov slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského. Search in Google Scholar

Žilka, T., Obert, V., Ivanová, M. (1997). Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. Bratislava: Litera. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo