1. bookVolumen 6 (2018): Edición 2 (May 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Effects of Using Musical Fairy Tales in the Classroom: Action Research in Poland

Publicado en línea: 07 Dec 2018
Volumen & Edición: Volumen 6 (2018) - Edición 2 (May 2018)
Páginas: 48 - 70
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Bettelheim, B. (1976). The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. New York: Knopf.Search in Google Scholar

Borys, I., & Zaorska, M. (Eds.). (2016). Bajka i mit w sztuce i edukacji. Olsztyn: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Search in Google Scholar

Borys, I., & Zaorska, M. (Eds.). (2016). Baśniowe i mityczne inspiracje humanistów. Olsztyn: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Search in Google Scholar

Bronowski, J. (1973). The Ascent of Man. Boston/Toronto: Little, Brown and Company.Search in Google Scholar

Bronowski, J. (1978). The Origins of Knowledge and Imagination. New Haven and London: Yale University Press.Search in Google Scholar

Bronowski, J. (1984). Źródła wiedzy i wyobraźni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Search in Google Scholar

Brown, A.R. (2016). Engaging in a sound musicianship. In McPherson, G.E. (Ed.), The Child as Musician. A Handbook of Musical Development. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Charter of Fundamental Rights of The European Union (2012). Official Journal of the European Union, 2012/C 326/02, 26.10.2012. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PL.Search in Google Scholar

COMTE, A. (1961). Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, trans. Wanda Wojciechowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, Brussels, 23 May 2018. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN.Search in Google Scholar

Ferraris, M. (1996). L’immaginazione. Bologna: Società Editrice Il Mulino. Friedman, T. L. (2005/2007). The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Picador/Farrar, Stratus and Giroux.Search in Google Scholar

Friedman, T. L. (2006). Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, trans. Tomasz Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.Search in Google Scholar

Friesen, N. (2018). Personalized Learning Technology and the New Behaviorism: Beyond Freedom & Dignity. Retrieved from: https://www.academia.edu/people/search?utf8=%E2%9C%93&q=Personalized+Learning+Technology+and+the+New+Behaviorism%3A+Beyond+Freedom+%26+Dignity+.Search in Google Scholar

Glutkowska, A. (2011). Poznawcza i kreacyjna funkcja wyobraźni. In Rodziewicz, E., Cackowska, M. (Eds.), Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Search in Google Scholar

Górniewicz, J. (2001). Kategorie pedagogiczne. Odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Search in Google Scholar

Hallam, S. (2015). The Power of Music. London: UCL Institute of Education.Search in Google Scholar

Johnson, I. (2011). Real Values and Their Role in Global Governance (Part II). The Globalist. November 25, 2011. Retrieved from: http://www.theglobalist.com/real-values-and-their-role-in-global-governance-part-ii/.Search in Google Scholar

Kochanowska, E. (2018). Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.Search in Google Scholar

Ondracka-Szala, M., Michalak, M. (2018). Popular music in the educational space of Polish preschools – the teacher’s perspectives. International Society for Music Education.Search in Google Scholar

Koutsompou, V-E. (2016). The Child and the Fairy Tale: The Psychological Perspective of Children’s Literature. International Journal of Languages, Literature and Linguistics, Vol. 2, No. 4, December 2016. Retrieved from: http://www.ijlll.org/vol2/98-L009.pdf.Search in Google Scholar

Legrenzi, P. (2010). La fantasia. I nostri mondi paralleli, Bologna: Società Editrice Il Mulino.Search in Google Scholar

Mencwel, A. (2006). Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Ministry of National Education (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356.Search in Google Scholar

Polanyi, M. (1958). Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. Oxford: Routledge & Kegan Paul.Search in Google Scholar

Porębski, M. (1972). Ikonosfera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Search in Google Scholar

Propp, V. (1968). Morphology of the Folktale. Austin: University of Texas Press.10.7560/783911Search in Google Scholar

Prüfer, P. (2013). Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologicznoetyczna, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.Search in Google Scholar

Read, H. (1974). Education Through Art. New York: Random House.Search in Google Scholar

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006). Official Journal of the European Union (2006/962/EC). Retrieved from: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN.Search in Google Scholar

Rogalska-Marasińska, A. (2010). Humanizm, dialog, tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Rogalska-Marasińska, A. (2015). Developing intercultural openness – how students describe and interpret cultural texts? Journal of Language and Cultural Education, 3 (1), 157–188.Search in Google Scholar

Rogers, B. M. & Stevens, B. E. (Eds.) (2017). Classical Traditions in Modern Fantasy. New York: Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780190610050.001.0001Search in Google Scholar

Rudd, N. (Ed.) (1989). Horace. Epistoles Book II and Epistole to the Pisones (‘Ars poetica’). Cambridge: Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Sartori, G. (1999). Homo videns. Televisione e post-pensiero. Roma – Bari: Laterza & Figli Spa.Search in Google Scholar

Sartori, G. (2007). Homo videns. Telewizja i postmyślenie, trans. Jerzy Uszyński. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Schütz, A. (2012). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, trans. Barbara Jabłońska, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.Search in Google Scholar

Szacki, J. (1980). Spotkania z utopią. Warszawa: Iskry.Search in Google Scholar

Tönnies, F. (2008). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, trans. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Treaty of European Union (2012). Official Journal of the European Union, C 326/1, 26.10.2012. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=PLSearch in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo