1. bookVolumen 73 (2022): Edición 3 (December 2022)
    The use of language as instrument and means of discrimination
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Gender Asymmetry of Visegrád Group Languages as Reflected by Word Embeddings

Publicado en línea: 27 Mar 2023
Volumen & Edición: Volumen 73 (2022) - Edición 3 (December 2022) - The use of language as instrument and means of discrimination
Páginas: 354 - 379
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

BOJANOWSKI, Piotr – GRAVE, Edouard – JOULIN, Arnaud – MIKOLOV, Tomas (2017): Enriching word vectors with subword information. In: Transactions of the Association for Computational Linguistics, Vol. 5, pp. 135–146. Search in Google Scholar

BOLUKBASI, Tolga – CHANG, Kai-Wei – ZOU, James Y. – SALIGRAMA, Venkatesh – KALAI, Adam T. (2016): Man is to computer programmer as woman is to homemaker? debiasing word embeddings. In: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 4349–4357. Search in Google Scholar

GARABÍK, Radovan (2020): Word Embedding Based on Large-Scale Web Corpora as a Powerful Lexicographic Tool. In: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 46, No. 2, pp. 603–618. Search in Google Scholar

KOLEK, Vít – VALDROVÁ, Jana (2020): Czech gender linguistics: topics, attitudes, perspectives. In: Slovenščina 2.0, Vol. 8, No. 1, pp. 35–65. Search in Google Scholar

LIPKOVÁ, Zuzana (2008): Přechylování v českém a polském jazyce. Bakalářská diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Search in Google Scholar

MIKOLOV, Tomas – YIH, Wen-tau – ZWEIG, Geoffrey (2013): Linguistic Regularities in Continuous Space Word Representations. In: Proceedings of the 2013 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Association for Computational Linguistics, pp. 746–751. Search in Google Scholar

MISADOVÁ, Katarína (2011): Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Kontrastívny opis niektorých morfologických javov maďarského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Avalaible at: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kmjl/Misad_Kapitoly_z_morfologie_madarskeho_jazyka.pdf [cit. 09-02-2023]. Search in Google Scholar

KOMANICKÁ, Daniela (2016): Patronymia a patrilinearita vo vzťahu k nerovnému postaveniu žien v spoločnosti. In: L. Molnár Satinská – I. Valentová (eds.): Prechyľovanie: áno – nie? Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, pp. 55–67. Search in Google Scholar

NOVOSAD-BAKALARCZYK, Marta (2006): Tendencje w sposobie wyrażania żeńskości we współczesnej polszczyźnie. In: Język Polski, Vol. 86, No. 2, pp. 126–136. Search in Google Scholar

NOVOSAD-BAKALARCZYK, Marta (2020): O kategorii płci i rodzaju w polszczyź-nie. In: Open series Vilnius University 2020, Vol. 1, pp. 209–228. DOI: https://doi.org/10.15388/VLLP.2020.10 [cit. 09-02-2023]. Search in Google Scholar

ŘEHŮŘEK, Radim – SOJKA, Petr (2010): Software framework for topic modelling with large corpora. In: Proceedings of the LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP Frameworks, pp. 46–50. Search in Google Scholar

SATINSKÁ, Lucia (2014): Problematika rodovo citlivého vyjadrovania v maďarčine (v Maďarsku a na Slovensku). In: J. Cviková (ed.): Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. Bratislava: Centrum vzdelávania MPSVaR, pp.101–109. Available at: http://www.ruzovyamodrysvet.sk/chillout5_items/1/6/0/1/1601_5755f0.pdf cit. [03-02-2023]. Search in Google Scholar

ŞENEL, Lüfti Kerem – UTLU, Ihsan – YÜCESOY, Veysel – KOÇ, Aykut – ÇUKUR, Tolga (2018): Semantic structure and interpretability of word embeddings. IEEE/ACM Trans. In: Audio, Speech and Lang. Vol. 26, No. 10, pp. 1769–1779. Search in Google Scholar

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana (2021): Rodová symetria v slovenských publicistických textoch na pozadí medzinárodnej politiky zameranej na inkluzívny/rodovo vyvážený jazyk. In: Slovenská reč, Vol. 89, No. 3, pp. 292–327. Search in Google Scholar

URBANCOVÁ, Lujza (2018): Slovenčina a diskurz o rodovej rovnosti. In: J. Pekarovičová – M. Vojtech (eds.): Studia Academica Slovaca 47. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 91–306. Search in Google Scholar

VALDROVÁ, Jana (2001): Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu/Gender Stereotypes and Clichés as Presented in the Media. In: Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, Vol. 37, No. 2, pp.183–205. Available at: http://www.jstor.org/stable/41131617 [cit. 13-01-2023]. Search in Google Scholar

VOBOŘIL, Ladislav (2017): Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín. In: Slavica Vratislaviensia, Vol. 165, pp. 429–440. DOI: 10.19195/0137-1150.165.39. [cit. 09-02-2023]. Abierto DOISearch in Google Scholar

WACHTARCZYKOVÁ, Jana – GARABÍK, Radovan (2022): Vlastné mená a vektorové priestory ako výsledky korpusovej inštrumentalizácie. In: T. Bánik – J. Bauko (eds.): Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2022, pp. 78–102. Search in Google Scholar

[1] Gender Equality Strategy 2020 – 2025 (Európska stratégia rodovej rovnosti 2020 – 2025). Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152 [cit. 09-02-2023]. Search in Google Scholar

[2] Plan of Gender Equality SAS 2021 – 2024 (Plán rodovej rovnosti SAV 2021 – 2024. Available at: https://www.sav.sk/?lang=sk---amp---doc=sas-gender [cit. 09-02-2023]. Search in Google Scholar

[3] Inclusive Communication in the General Secretariat of the Council of the European Union (Inkluzívna komunikácia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie). https://www.consilium.europa.eu/media/35439/sk_brochure-inclusive-communication-in-the-gsc.pdf [cit. 09-02-2023]. Search in Google Scholar

[4] Glosár rodovej terminológie. Available at: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1---amp---ami=1---amp---vid=175 [cit. 09-02-2023] Search in Google Scholar

[5] https://www.rp.pl/polityka/art19270361-70-lat-krolowej-elzbiety-na-tronie-republikanie-chca-zniesienia-monarchii [cit. 09-02-2022]. Search in Google Scholar

[6] https://pch24.pl/kobieta-krol-dwa-przypadki-w-polskiej-historii [cit. 09-02-2023]. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD