1. bookVolumen 73 (2022): Edición 3 (December 2022)
    The use of language as instrument and means of discrimination
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Discriminatory Instrumentalisation of Language

Publicado en línea: 27 Mar 2023
Volumen & Edición: Volumen 73 (2022) - Edición 3 (December 2022) - The use of language as instrument and means of discrimination
Páginas: 303 - 328
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

BLATNÝ, Marek et al. (2010): Psychologie osobnosti. Praha: Grada. 301 p. Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena (2014): Ako niečo robiť slovami... a zarobiť (poznámky k jazykovednému inštrumentalizmu). In: O. Orgoňová – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková (eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 146–154. Search in Google Scholar

DEBRECÉNIOVÁ, Janka (2008): Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava: Občan a demokracia, 50 p. Search in Google Scholar

DEWEY, John (1998): Vplyv pragmatizmu na výchovu. In: F. Mihina – E. Višňovský (eds.): Malá antológia filozofie XX. storočia. Zväzok I. Pragmatizmus. Bratislava: IRIS, pp. 345–355. Search in Google Scholar

DEWEY, John (1998): Potreba obnovy filozofie. In: F. Mihina – E. Višňovský (eds.). Malá antológia filozofie XX. storočia. Zväzok I. Pragmatizmus. Bratislava: IRIS, 1998, pp. 366–403. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2013): Marginalizačná inštrumentalizácia jazyka. In: B. Soukupová – H. Nosková – P. Bednařík (eds.): Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity. I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, pp. 233–239. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj et al. (2015): Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava: Iris. 316 p. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2019): Jazyk v pragmatike. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 198 p. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj (2021): Jazyk v sociálnej praxi. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 222 p. Search in Google Scholar

FAIRCLOUGH, Norman (2010): Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. London: Pearson Education Limited. 608 p. Search in Google Scholar

HALL, Calvin S. – LINDZEY, Gardner – LOEHLIN, John C. – MANOSEVITZ, Martin (1997): Psychológia osobnosti. Úvod do teórií osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 512 p. Search in Google Scholar

KITE, Mary E. – WHITLEY Jr., Bernard E. (2016): Psychology of Prejudice and Discrimination. New York: Routledge. 713 p. Search in Google Scholar

LINHART, Jiří – PETRUSEK, Miloslav – MAŘÍKOVÁ, Hana – VODÁKOVÁ, Alena (eds.) (1996): Velký sociologický slovník. Praha: Univerzita Karlova. Vydavatelství Karolinum. 1627 p. Search in Google Scholar

NAKONEČNÝ, Milan (2009): Sociální psychologie. Praha: Academie, 2009. 498 p. Search in Google Scholar

ABSOLUT Promotion: https://www.facebook.com/AbsolutVodkaSlovakia/photos/a.180315242045131/1842873872455918 [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

BALÁŽOVÁ, Ľubica – BOSÁK, Ján (eds.) (2005): Slovník cudzích slov (akademický). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá. 1054 p. Available at: https://slovnik.juls.savba.sk/ [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra (eds.) (2006): Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 1134 s. Available at: https://slovnik.juls.savba.sk/ [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (eds.) (2003): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 985 p. Available at: https://slovnik.juls.savba.sk/ [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

Leitfaden für einen nicht-diskriminierenden sprachgebrauch (2008). Wien. Available at: https://www.google.com/url?sa=t---amp---rct=j---amp---q=---amp---esrc=s---amp---source=web---amp---cd=---amp---ved=2ahUKEwjl-sc3AiMH3AhXj_7sIHe55DioQFnoECAgQAQ---amp---url=https%3A%2F%2Fstatic.uni-graz.at%2Ffileadmin%2FAkgl%2F4_Fuer_MitarbeiterInnen%2Fleitfaden-nichtdiskriminierende-sprache_BMWA.pdf---amp---usg=AOvVaw1wcazm5h4RV8eGwrEgKcUr [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

MASLOW, Abraham H. (1943): A Theory of Human Motivation. Originally Published in Psychological Review, Vol. 50, No. 4, pp. 370–396. Available at: https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

Zákon č. 365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365 [cit. 02-05-2022]. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD