1. bookVolumen 22 (2022): Edición 1 (July 2022)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2464-6601
Primera edición
08 Jun 2011
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Procedural Specifics of Consumer Dispute Resolutions in Slovakia

Publicado en línea: 23 Sep 2022
Volumen & Edición: Volumen 22 (2022) - Edición 1 (July 2022)
Páginas: 43 - 72
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2464-6601
Primera edición
08 Jun 2011
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

CAPPELLETTI, Mauro. Access to Justice – Comparative general report. Rabels Zeitschrift, 1976, vol. 40, no. 3/4. Search in Google Scholar

FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník. 1. Zväzok. (Všeobecná časť). Veľký komentár. 2.ed. Bratislava: Eurokódex, 2014, 816 p. Search in Google Scholar

FILIČKO, Vladimír. Nové prostriedky ochrany spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch podľa CSP. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 2018, vol. 6, no. 1, p. 76–88. Search in Google Scholar

GEŠKOVÁ, KATARÍNA. Abstraktná kontrola ako prostriedok ochrany viacerých subjektov, Acta Iuridica Olomucensia, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 9–22. Search in Google Scholar

JURČOVÁ, Monika. MASLÁK, Marek. Study to support the Fitness Check of EU Consumer law – Country report SLOVAKIA, Final report part 3-Country reporting. Slovakia, pp. 1023–1074. Search in Google Scholar

JURČOVÁ, Monika, MASLÁK, Marek, BORKOVIČOVÁ, Veronika, Spotrebiteľské právo, 1. vydanie, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2021, 388 p. Search in Google Scholar

KOCH, Harald. Verbraucherprozessrecht: Verfahrensrechtliche Gewährleistung des Verbraucherschutzes. Heidelberg: Müller Jur. Verlag., 1990, 153 p. Search in Google Scholar

MASLÁK, Marek. Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, Súkromne právo, 2017, no. 3. Search in Google Scholar

PATAKYOVÁ, Mária a kol. Obchodný zákonník. Komentár. C. H. Beck, Bratislava, 2013, 1712 p. Search in Google Scholar

STRAKA, Peter. Vymožiteľnosť spotrebiteľského práva. In Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Pezinok: Justičná akadémia, 2010, p. 135–172. Search in Google Scholar

STRAKA, Peter. Ustanovenie §53a nie je o precedensoch, In TURČAN, Martin (ed.). Postavenie precedensu v našom právnom prostředí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, p. 143–159. Search in Google Scholar

ŠTEVČEK, Marek, FICOVÁ, Svetlana, BARICOVÁ, Jana, MESIARKINOVÁ, Soňa, BAJÁNKOVÁ, Jana, TOMAŠOVIČ, Marek a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 1544 p. Search in Google Scholar

ŠTEVČEK, Marek, DULAK, Anton, BAJÁNKOVÁ, Jana, FEČÍK, Marián, SEDLAČKO, František, TOMAŠOVIČ, Marek a kol. Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019. Search in Google Scholar

TAMM, Marina. Verbraucherschutzrecht: Europäisierung und Materialisierung des deutschen Zivilrechts und die Herausbildung eines Verbraucherschutzprinzips. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, 1102 p. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo