1. bookVolumen 22 (2023): Edición 1 (June 2023)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Spiraea decumbens Koch subsp. tomentosa (Poech) Dostál, novelty for the flora of Slovenia and the Dinaric Alps

Publicado en línea: 07 Feb 2023
Volumen & Edición: Volumen 22 (2023) - Edición 1 (June 2023)
Páginas: 107 - 116
Recibido: 01 Dec 2021
Aceptado: 29 Nov 2022
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1854-9829
Primera edición
10 Jul 2007
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

Aeschimann, D., Lauber, K., Moser, D. M., & Theurillat, J.-P. (2004). Flora alpina. Bd. 1, Haupt Verlag. Search in Google Scholar

Anonymous (2002). Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Priloga 1: Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). Uradni list RS 82/2002. Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. (1964). Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Auflage. Springer Verlag.10.1007/978-3-7091-8110-2 Search in Google Scholar

Dakskobler, I. (1998). Vegetacija gozdnega rezervata Govci na severovzhodnem robu Trnovskega gozda (zahodna Slovenija). In J. Diaci (Ed.), Gorski gozd. Zbornik referatov. 19. gozdarski študijski dnevi, Logarska dolina 26. – 27. 3. 1998 (pp. 269–301). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. (1999). Contribution to the knowledge of the association Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 1967. Wissenschaftliche Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, 12, 25–52. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. (2003). Asociacija Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex Dakskobler 1998 v zahodni Sloveniji. Razprave 4. razreda SAZU, 44, 5–85. Search in Google Scholar

Dakskobler, I. (2019). Pomen povezave med Alpami in Dinarskim gorstvom z vidika ekološke povezljivosti in klimatskih sprememb. Report. Jovan Hadži institute of biology, ZRC SAZU. Search in Google Scholar

Dakskobler I., & B. Vreš (2021). Draba aizoides. Notulae ad floram Sloveniae. Hladnikia, 47, 25–29. Search in Google Scholar

Dakskobler, I., & Martinčič, A. (2020). Plant communities of moist rock crevices with endemic Primula carniolica in the (sub)montane belt of western Slovenia. Hacquetia, 19(2), 155–231.10.2478/hacq-2020-0005 Search in Google Scholar

Gobbo, G., & Poldini, L. (2005). La diversità floristica del parco delle Prealpi Giulie. Atlante corologico. Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia. Search in Google Scholar

Hodgetts, N. G., Söderström, L., Blockeel, T. L., Caspari, S., Ignatov, M. S., Konstantinova, N. A., Lockhart, N., Papp, B., Schröck, C., Sim-Sim, M., Bell, D., Bell, N. E., Blom, H. H., Bruggeman-Nannenga, M. A., Brugués, M., Enroth, J., Flatberg, K. I., Garilleti, R., Hedenäs, L., Holyoak, D. T., Hugonnot, V., Kariyawasam, I., Köckinger, H., Kučera, J., Lara, F., & Porley, R. D. (2020). An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. Journal of Bryology, 42(1), 1–116.10.1080/03736687.2019.1694329 Search in Google Scholar

Maarel van der, E. (1979). Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio, 39(2), 97–114.10.1007/BF00052021 Search in Google Scholar

Martinčič, A., Wraber, T., Jogan, N., Podobnik, A., Turk, B., Vreš, B., Ravnik, V., Frajman, B., Strgulc Krajšek, S., Trčak, B., Bačič, T., Fischer, M. A., Eler, K., & Surina, B. (2007). Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška založba Slovenije. Search in Google Scholar

Melzer, H. (1982). Neues zur Gefäßpflanzenflora Kärntens. Carinthia II, 172./92. 241–252. Search in Google Scholar

Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J.-P., Raus, T., Čarni, A., Šumberová, K., Willner, W., Dengler, J., Gavilán García, R., Chytrý, M., Hájek, M., Di Pietro, R., Iakushenko, D., Pallas, J., Daniëls, F. J. A., Bergmeier, E., Santos Guerra, A., Ermakov, N., Valachovič, M., Schaminée, J. H. J., Lysenko, T., Didukh, Y. P., Pignatti, S., Rodwell, J. S., Capelo, J., Weber, H. E., Solomeshch, A., Dimopoulos, P., Aguiar, C., Hennekens, S. M., & Tichý, L. (2016). Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science, 19, Suplement 1, 3–264.10.1111/avsc.12257 Search in Google Scholar

Pavlin, M., Brus, R., & Dakskobler, I. (2015). Localities and sites of southeastern-Alpine endemic Spiraea decumbens Koch in Breginjski kot (northwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni, 107, 1–14.10.20315/ASetL.107.1 Search in Google Scholar

Pignatti, E., & Pignatti, S. (2014). Plant Life of the Dolomites. Vegetation Structure and Ecology. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 8, Naturmuseum Südtirol, Bozen, Springer Verlag.10.1007/978-3-642-31043-0 Search in Google Scholar

Pignatti, E., & Pignatti, S. (2016). Plant Life of the Dolomites. Vegetation Tables. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 11, Bozen, Springer Verlag.10.1007/978-3-662-48032-8 Search in Google Scholar

Pignatti, E. & Pignatti, S. (2017). Plant Life of the Dolomites. Atlas of Flora. Publication of the Museum of Nature South Tyrol Nr. 12, Bozen, Springer Verlag.10.1007/978-3-662-53051-1 Search in Google Scholar

Pignatti, S. (2017). Spiraea decumbens subsp. tomentosa. In Flora d’Italia, Vol 2. (pp. 701). Edagricole. Search in Google Scholar

Podani, J. (2001). SYN-TAX 2000. Computer Programs for Data Analysis in Ecology and Systematics. User’s Manual, Budapest. Search in Google Scholar

Poldini, L. (1969). Le pinete di pino austriaco nelle Alpi Carniche. Boll. Soc. Adr. Sci. Nat., 57, 3–65. Search in Google Scholar

Poldini, L. (1973). Lo Spiraeo-Potentilletum caulescentis associazione rupicola delle Alpi Carniche. Atti Mus. civ. St. nat. Trieste, 28(2), 451–463. Search in Google Scholar

Poldini, L., Oriolo, G., & Vidali, M. (2001). Vascular flora of Friuli Venezia Giulia. An annotated catalogue and synonimic index. Studia Geobotanica, 21, 3–227. Search in Google Scholar

Poldini, L. (2002). Nuovo Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda Parchi e Foreste Regionali & Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Biologia. Search in Google Scholar

Seliškar, T., Vreš, B. & Seliškar, A. (2003). FloVegSi 2.0. Fauna, Flora, Vegetation and Paleovegetation of Slovenia. Computer programme for arranging and analysis of biological data. Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Biology. Search in Google Scholar

Šilc, U. & Čarni, A. (2012). Conspectus of vegetation syntaxa in Slovenia. Hacquetia, 11(1), 113–164.10.2478/v10028-012-0006-1 Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD