Acceso abierto

Active ex situ protection and reestablishment of Dianthus gratianopolitanus Vill. in the “Goździk siny w Grzybnie” reserve (Wielkopolska Province)


Cite

Borysiak J., Jańczyk-Węglarska J. & Węglarski K. 2003 (mscr.). Dianthus gratianopolitanus Vill. w rezerwacie “Goździk siny w Grzybnie” (woj. wielkopolskie). Projekt restytucji populacji według wytycznych Komisji Przetrwania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Projekt Regionalnego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu.Search in Google Scholar

Czwałga T. & Wasielewski H. 2002. Rzadkie gatunki roślin w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 13(1-2): 25-30.Search in Google Scholar

Ferchmin M. & Torzewski K. 2011 (mscr.). Karta monitoringu gatunku - Dianthus gratianopolitanus Vill. 3 pp. Kampinoski Park Narodowy.Search in Google Scholar

Hereźniak J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Univ. Lodz., Folia Biol. et Oecol. 1: 39-63.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Search in Google Scholar

Kojs P. 2013. A role of the network of Polish Botanical Gardensin ex situ conservation. International Conference “Ex situ conservation of plants - problems and solutions”, Poznań, 23-25 January 2013. Abstracts, p. 12.Search in Google Scholar

Kornaś J. 1976. Wymieranie flory europejskiej - fakty, interpretacje, prognozy. Phytocoenosis 5(3-4): 173-185.Search in Google Scholar

Kovanda M. 1982. Dianthus gratianopolitanus: variability, differentiation and relationships. Preslia 54: 223-242.Search in Google Scholar

Kozak M., Nowak A. & Olszanowska-Kuńka K. 2005. Materials to the distribution of threatened vascular plants in the Opole Silesia. Opole Scientific Society Nature Journal 38: 25-55.Search in Google Scholar

Łazarski G. 2011. Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych w dolinie Białej Nidy w pobliżu Małogoszcza (centralna część Wyżyny Małopolskiej). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 18(2): 257-264.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Meusel H. & Mühlbe rg H. 1971-1978. Dianthus L. In: Hegi G. Illustrierte Flora von Mitteleuropa, ed. 2, vol. 3(2): 984-1037. Verlag Paul Parey, München, Berlin-Hamburg.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E. & Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. I. Text 583 pp., Karten 258 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Nowak A. & Spałek K. (ed.). 2002. Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. 160 pp. Seria Wydawnicza “Przyroda Opolska”, Opole.Search in Google Scholar

Olaczek R. (ed.). 2011. Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. 296 pp. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki.Search in Google Scholar

Piękoś-Mirkowa H. 1990. Ekologia, zagrożenie i ochrona rzadkich gatunków roślin górskich. Studia Naturae A, 33: 1-199. PWN, Warszawa-Kraków.Search in Google Scholar

Rothmaler W., Jäger E. J. & Werner K. 2005. Exkursionsflora von Deutschland. Band 4, Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 980 pp. Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier Gmbh, München.Search in Google Scholar

Sajkiewicz R. 2003. Nowe informacje o rozmieszczeniu Dianthusgratianopolitanus Vill. w Wielkopolsce. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. “Salamandra” 7: 5-15.Search in Google Scholar

Sajkiewicz R. 2005. Perspektywy zachowania Dianthus gratianopolitanus Vill. na stanowisku w okolicach Pszczewa (Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie). In: B. Jack owiak & Z. Celka (eds.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin, p. 286. UAM Poznań.Search in Google Scholar

Węglarski K. & Jańczyk-Węglarska J. 2000. Aktywnaochrona gatunku zagrożonego wymarciem na przykładzie Dianthus gratianopolitanus Vill. z rezerwatu “Goździk siny w Grzybnie” (woj. wielkopolskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 49: 157-172.Search in Google Scholar

Wolska K. 1960. Projektowany rezerwat goździka sinego (Dianthus caesius Sm.) w nadl. Sowiniec w pow. śremskim( woj. poznańskie). Przyr. Pol. Zach. 4(1-4): 140-141.Search in Google Scholar

Zaran-Jaszczak E. 1995 (mscr.). Monitoring oraz ochrona czynna ex situ Cladium mariscus (L.) Phol. i Dianthus gratianopolitanus Vill. jako zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Wielkopolski. MA Thesis, Botanical Garden of Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Zarzycki K. 1984. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. 45 pp. Inst. Botaniki PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 2, 183 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Żółkoś K., Afranowicz R., Bloch-Orłowska J. & Minasiewicz J. 2010. Problems of metaplantation of protected species - a case study of sea holly (Eryngium maritimum L.) and dark red helleborine (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser). Baltic Coastal Zone Journal of Ecology and Protection of the Coastline 14: 17-23 Search in Google Scholar

eISSN:
1897-2810
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Life Sciences, Zoology, Ecology