1. bookVolumen 60 (2017): Edición 3 (October 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Multi-Agent Responsibility for a Tragic Accident in Water

Publicado en línea: 30 Nov 2017
Volumen & Edición: Volumen 60 (2017) - Edición 3 (October 2017)
Páginas: 35 - 40
Recibido: 17 Jun 2017
Aceptado: 01 Sep 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2084-0535
Primera edición
30 Mar 2015
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

1. WHO Global Report on Drowning http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/Infographic_web_EN.pdf [cytowano 2017-09-29];Search in Google Scholar

2. Halik R, Poznańska A., Seroka W., Wojtyniak B. Wypadkowe utonięcia w Polsce w latach 2000-2012 Przegląd Epidemiologiczny 2014; 68: 591 - 594 Polish [Drowning accidents in Poland in 2000-2012. Epidemiological review];Search in Google Scholar

3. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia/; [cytowano 2017-09-29] Polish [Police drowning statistics];Search in Google Scholar

4. Goszczyńska M. Człowiek wobec zagrożeń. Uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa Wydawnictwo Akademickie ŻAK; 1997: 227 s Polish [Man against threats. Conditions of risk assessment and acceptance. Żak, Warsaw] ISBN 83-86770-48-1;Search in Google Scholar

5. Kaczmarek T.T. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa, 2008: 395 s Polish [Risk and risk management. Difin, Warsaw] ISBN 978-83- 7251-936-8;Search in Google Scholar

6. Wiesner W. Parki wodne i wodne place zabaw - atrakcje i zagrożenia w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku redaktorzy. Napierała M., Skaliy A., Bydgoszcz: University of Economy, 2017 s.75-84 Polish [Water parks and water playgrounds - attractions and hazards. In: State, prospects and development of rescue, physical culture and sport in the 21st century. red. M. Napierała, A. Skaliy, Bydgoszcz : University of Economy];Search in Google Scholar

7. Strelau J. Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002: 499 s Polish [Psychology of temperament.] ISBN 83-01-13423-2;Search in Google Scholar

8. Peltzman S. The Effects of Automobile Safety Regulation, „Journal of Political Economy“,1975, 83, 677-726.10.1086/260352Search in Google Scholar

9. Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Polish [Polish Penal Code - Act of 6 June 1997] (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137);Search in Google Scholar

10. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Polish [Act of September 18 2011 about the safety of people being in water areas ](Dz. U. Nr 208, poz. 1240);Search in Google Scholar

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag Polish [Ordinance of the Minister of Internal Affairs of 6 March 2012 on the manner of marking and protection of water areas and patterns of prohibitions, orders and information marks and flags] (Dz. U. z 2012 r. poz. 286);Search in Google Scholar

12. http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/trzesienie-ziemi-i-tsunami-na-oceanie-indyjskim,8115.html [cytowano 2017-09-29] Polish;Search in Google Scholar

13. mk/ja ,Concordia tonęła bez kapitana. Katastrofa kosztowała życie ludzi i miliony dolarów https://www.tvn24.pl/wiadomosci-zeswiata,2/katastrofa-costa-concordii-kapitan-schettino-skazany,514541.html [cytowano 2017-09-29] Polish [Concordia drowned without a captain. The disaster cost lives and millions of dollars];Search in Google Scholar

14. Wojciechowski M., Moskwa: zakończono akcję ratunkową w Aquaparku, 2004-02-15, http://wyborcza.pl/1,75248,1914321.html [cytowano 2017-09-29] Polish [Moscow: rescue operation in Aquapark has been completed, 15 of February 2004];Search in Google Scholar

15. http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_dla_podrozujacych/zagrozenia / [cytowano 2017-09-29] Polish;Search in Google Scholar

16. Dziewiecki M. Moralny wymiar ludzkiego działania: być człowiekiem to być odpowiedzialnym http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/moralny_wymiar.html [cytowano 2017-09-29] Polish [The moral dimension of human action: to be human is to be responsible];Search in Google Scholar

17. Konaszkiewicz Z. Błędy popularyzacji psychologii jako zagrożenie dla pedagogiki aksjologicznej, w: Edukacja aksjologiczna, t.1 redaktor Olbrycht K., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice, s. 57-66, (1994) Polish [Popularization of psychology as a threat to axiological pedagogy. [In:] Axiological education, t.1];Search in Google Scholar

18. Capik M., Capik M.,,Zasada odpowiedzialności solidarnej”; Search in Google Scholar

19. http://www.capik.com.pl/uploads/zasady%20odpowiedzialno%C5%9Bci%20solidarnej.pdf [cytowano 2017-09-29] Polish [The rule of solidar responsibility].Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo