1. bookVolumen 23 (2017): Edición 3 (December 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Hydrogeological investigations of river bed clogging at a river bank filtration site along the River Warta, Poland

Publicado en línea: 23 Jan 2018
Volumen & Edición: Volumen 23 (2017) - Edición 3 (December 2017)
Páginas: 201 - 214
Recibido: 06 Sep 2017
Aceptado: 25 Oct 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2080-6574
Primera edición
24 Dec 2009
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Beyer, W., 1977. Kolmatacja koryt wód powierzchniowych przy eksploatacji ujęć infiltracyjnych [Clogging of surface water channels connected with bank filtration sites]. Technische Universität Dresden, PH Poznań, Archive of Institute of Geology AMU, Poznań, 30 pp. Translation from German.Search in Google Scholar

Dąbrowski, S., Kapuściński, J., Nowicki, K., Przybyłek, J. & Szczepański, A., 2011. Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych - poradnik. [Methods of mathematical modeling in hydrogeological research and calculation]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 364 pp.Search in Google Scholar

Glazer, Z., 1985. Mechanika gruntów [Soil mechanics]. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa, 328 pp.Search in Google Scholar

Górski, J. & Przybyłek, J., 1992. Procesy kolmatacji osadów w dnie Warty wzdłuż infiltracyjnych ujęć wody dla Poznania [Clogging proceses in Warta river bed sediments along river filtration sites for Poznań]. [In:] Zaopatrzenie miast i wsi w wodę [Water supply of towns and villages], Naczelna Organizacja Techniczna, Poznań, 242-249.Search in Google Scholar

Górski, J., Przybyłek, J. & Szyper, H.,1993. Organizmy planktonowe w wodach podziemnych i utworach wodonośnych na ujęciu infiltracyjnym w Krajkowie [Planktonic organisms in groundwater and aquifer sediments at Krajkowo well field]. [In:] Biologia i monitoring wód podziemnych [Biology and monitoring of groundwaters], Naczelna Organizacja Techniczna, Częstochowa, 53-56.Search in Google Scholar

Górski, J. & Przybyłek J., 1997. Wpływ suszy w latach 1989-1992 na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć wody w dolinie Warty [The influence of 1989- 1992 years drought on exploitation conditions of infiltration water intakes in the Warta River valley]. [In:] Górski, J. & Liszkowska, E. (Eds): Współczesne Problemy Hydrogeologii 7, 1-8Search in Google Scholar

Grischek, T. & Bartak, R., 2016. Riverbed clogging and sustainability of riverbank filtration. Water 8, 60410.3390/w8120604Search in Google Scholar

Heeger, I., 1973. Methodik zur Erkundung von Uferfiltratvorraten. VEB Hydrogeologie Nordhausen. Arbeitsstelle Dresden, 221 pp.Search in Google Scholar

Hewitt, C.H., 1963. Analytical techniques for recognizing water sensitive reservoir rocks. Journal of Petroleum Technology 15, 813-828.10.2118/594-PAAbierto DOISearch in Google Scholar

Hiscock, K.M. & Grischek, T., 2002. Attenuation of groundwater pollution by bank filtration. Journal of Hydrology 266, 139-144.10.1016/S0022-1694(02)00158-0Search in Google Scholar

Rocznik hydrologiczny 1973-1983 [Hydrological year-book 1973-1983]. Państwowy Instytut Hydrologii i Hydrogeologii, Warszawa,Search in Google Scholar

Hubbe, M.A., Chen, H. & Heitmann, J.A., 2009.Permeability reduction phenomena in packed beds fiber mats, and wet webs of paper exposed to flow of liquids and suspensions: a review. BioResources 4, 405-451.10.15376/biores.4.1.405-451Search in Google Scholar

Kowal, A.L. & Świderska-Bróż, M., 1997. Oczyszczanie wody [Water treatment]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 614 pp.Search in Google Scholar

Monaghan, P.H., Salatheil, R.E. & Morgann, B.E., 1959. Laboratory studies of formation damage in sands containing clays. Journal of Petroleum Technology 11, 209-215.10.2118/1162-GSearch in Google Scholar

Piekarski, J., 2009. Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej [Analysis of selected parameters of colmatation in the process of gravitational filtration]. Rocznik Ochrony Środowiska 11, 421-437.Search in Google Scholar

Przedwojski, B., 1993.Charakterystyka hydrogeologiczna i hydrauliczna Warty [Hydrogeological and hydrodynamical characteristics of Warta river]. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Poznań, 36-49.Search in Google Scholar

Przybyłek, J. & Wojewoda, J., 1996. Zmiany pierwotnych cech osadów wodonośnych w dolinie Warty oraz objawy spadku ich przepuszczalności w strefie ujęcia wody dla miasta Poznania w Dębinie II [Changes of primary features of water-bearing sediments in Warta valley and premises of drop in hydraulic conductivity in Dębina well field]. [In:] Municipal and rural water supply and water quality. Poznań, 129-145.Search in Google Scholar

Rinck-Pfeiffer, S., Ragusa, S., Sztajnbok, P. & Vandevelde, T., 2000.Interrelationships between biological, chemical, and physical processes as an analog to clogging in aquifer storage and recovery (asr) wells. Water Research 34, 2110-2118.10.1016/S0043-1354(99)00356-5Abierto DOISearch in Google Scholar

Sharma, M.M. & Yortos, Y.C., 1987. Fines Migrations in Porous Media. AIChE Journal 33, 1654-1662.10.1002/aic.690331009Abierto DOISearch in Google Scholar

Skolasińska, K., 2006. Clogging microstructures in the vadose zone - laboratory and field studies. Hydrogeology Journal 14, 1005-1017.10.1007/s10040-006-0027-2Abierto DOISearch in Google Scholar

Skolasińska, K., 2007. Review of Permian sedimentary successions of Boskovice Trough, Nachod Basin and Trutnov Basin. Sedimentologica 1, 5-17.Search in Google Scholar

Sprenger, C., Lorenzen, G., Hulshoff, I., Grutzmacher, G., Ronghang, M. & Pekdeger, A., 2011. Vulnerability of bank filtration systems to climate change. Science and the Total Environment 409, 655-663.10.1016/j.scitotenv.2010.11.00221112614Search in Google Scholar

Sroka, Z., Walczak, Z. & Wosiewicz, B., 2014. Description and application of a model of seepage under a weir including mechanical clogging. Journal of Water and Land Development 21, 3-9.10.2478/jwld-2014-0008Search in Google Scholar

Stryczyńska, M., 1991. Sprawozdanie z wierceń w dnie rzeki Warty w rejonie ujęcia brzegowego w Krajkowie [Report from drilling in the Warta river bed around Krajkowo well field]. Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, Oddział w Poznaniu, 6 pp.Search in Google Scholar

Szyper, H. & Danielak, K., 1993. Pojawianie się organizmów w ujmowanej wodzie a problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych [Appearance of organisms in captured water and problems of groundwaters exploitation]. [In:] Biology and monitoring of groundwaters, Naczelna Organizacja Techniczna, Częstochowa, 57-59.Search in Google Scholar

Trzaska, A. & Sobowska, K., 2000. Kolmatacja. Przepływy z wymianą masy i zmianą jej objętości [Clogging, flows with the exchange of mass and change its volume]. Archives of Mining Sciences 45, 527-542.Search in Google Scholar

Ulrich, C., Hubbard, S.S., Florsheim, J., Rosenberry, D., Borglin, S., Trotta, M. & Seymour, D., 2015. Riverbed clogging associated with a California riverbank filtration system: an assessment of mechanisms and monitoring approaches. Journal of Hydrology 259, 1740-1753.10.1016/j.jhydrol.2015.08.012Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo