1. bookVolumen 5 (2017): Edición 2 (June 2017)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Changes to the structure of the hydrographic network within the Silesia-Cracow area of zinc and lead exploitation

Publicado en línea: 29 Jun 2017
Volumen & Edición: Volumen 5 (2017) - Edición 2 (June 2017)
Páginas: 37 - 48
Recibido: 12 May 2017
Aceptado: 20 Jun 2017
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2354-0079
Primera edición
15 Apr 2013
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bujwid H. 1966. Graficzna metoda wyznaczania maksymalnej wydajności studni, powierzchni filtra, dopuszczalnej prędkości wlotowej na filtrze i zasięgu leja depresyjnego. Przegl. Geol., 14, 1: 18-19.Search in Google Scholar

Czaja S. 1999. Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji na przykładzie konurbacji katowickiej. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach, nr 1782, Katowice.Search in Google Scholar

Czaja S. 2005. Changes in river discharge structure and regime in mining-industrial-urban areas. Regional Environ. Change J., 5: 18-26.Search in Google Scholar

Hadaś T. 2000. Przyroda i jej przemiany w dziejach Tarnowskich Gór. [in:] Drabina J. (ed.) Historia Tarnowskich Gór. Muzeum w Tarnowskich Górach: 693-774.Search in Google Scholar

Jankowski A.T. 1991. Występowanie antropogenicznych zbiorników wodnych na terenie Bytomia w okresie 1811-1989. Kształt. środ. geogr. ochr. przyr. obsz. uprzem. zurban., 3: 21-30.Search in Google Scholar

Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kropka J. 2003. Rejon bytomski. [in:]. Wilk Z., Bocheńska T. (eds) Hydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa. Uczel. Wyd. Nauk.-Ddyd. AGH, Kraków: 211-242.Search in Google Scholar

Król-Korczak J. 2005. Wpływ eksploatacji kruszyw naturalnych na środowiska przyrodnicze. Górnictwo i geoinżynieria, 29, 4: 73-82.Search in Google Scholar

Różkowski A., Wilk Z. 1980. Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko - krakowskiego. Prace Inst. Geol., Wyd. Geol., Warszawa.Search in Google Scholar

Rzętała M. 2008. Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

dm.pgi.gov.pl [02.2016]Search in Google Scholar

Hauptm. v. Kopystyński (ed.), 1861-62. West Galizien, scale about 1:28 000.Search in Google Scholar

Lempicki M., Hattowski A., 1891. Flötzkarte des Polnischen Steinkohlenbeckens.Search in Google Scholar

Mapa Topograficzna Polski, 1994, 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.Search in Google Scholar

Mapa topograficzna WIG, 1939-1944, 1:25 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa.Search in Google Scholar

Mapy.geoportal.gov.pl (Baza danych TBD) [01.2017 - 04.2017].Search in Google Scholar

Materials from Archives ZGH Bolesław.Search in Google Scholar

Materials from Tarnowskie Góry Historic Mine.Search in Google Scholar

Mayer v. Heldensfeld A., 1802. Esquelette - Der Aufnahms Karte von West Gallizien, skala około 1:28 000Search in Google Scholar

Messtischblätter, 1883, 1:25 000, Preuβischen Landesaufnahme Reichsamt Für Landesaufnahme.Search in Google Scholar

Preussische Ur- Messtischblätter, 1823, 1: 25 000, Königlich Preußischen Landesaufnahme.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo