1. bookVolumen 55 (2015): Edición 2 (November 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8777
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Efficiency Of Technical And Tactical Approach To Teaching Minihandball Game Skills In Different Age Categories

Publicado en línea: 07 Nov 2015
Volumen & Edición: Volumen 55 (2015) - Edición 2 (November 2015)
Páginas: 132 - 140
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8777
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. ALLISON, S. and R. THORPE, 1997. A comparison of the effectiveness of two approaches to teaching games within physical education. A skills approach versus games for understanding approach. The British Journal of Physical Eductaion, 28(3), 9-13.Search in Google Scholar

2. ANTALA, B., 2012. Legislatívna podpora rozvoja pohybových aktivít v školskom prostredí. In: B. ANTALA et al. Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl. Bratislava: END, s. r. o., Topoľčianky. ISBN 978-89324-09-5.Search in Google Scholar

3. DALTON, W., 2009. Teaching teachers to play and teach games [online]. Dostupné z: http://wiliandalton.blogsport.sk/2009/09/teaching-teachers-to-play-and-teach.htlm.Search in Google Scholar

4. GRÉHAIGNE, J. F., J. f. RICHARD and L. GRIFFIN, 2005. Teaching and Learning Team Sports and Games. USA: Tailor and Francis Group. ISBN 0-415-94639-5.Search in Google Scholar

5. GRIFFIN, L., S. MITCHELL and J. OSLIP, 1997. Teaching sport concepts and skills. A tactical game approach. Champaign: Human Kinetics. ISBN 0-7360-5453-7.Search in Google Scholar

6. LAUNDER, A. G., 2001. Play practice: The games approach to teaching and coaching sports. Champaign, IL: human Kinetics.Search in Google Scholar

7. MITCHELL, S., J. OSLIN and L. GRIFFIN, 2003. Sport Foundations for Elementary Physical education: A tactical games approach. USA: Human Kinetics. ISBN 0-7360-3851-5.Search in Google Scholar

8. PRIKLEROVÁ, S. and I. KUCHARIK, 2015. Efektivita taktického a technického didaktického prístupu pri výučbe minihádzanej (in the press; results were presented at the conference Sportovní hry IV on FTVS UK, Prague, February 2015).Search in Google Scholar

9. PSOTTA, R. 2009. Kategoriální systémy pozorování herního výkonu. In: V. SÜSS and J. BUCHTEL et al. Hodnocení herního výkonu ve sportovných hrách. Praha: Karolinum, Univerzita Karlova. ISBN 978-80-246-1680-3.Search in Google Scholar

10. PSOTTA, R., 2010. Uplatnění kognitivního modelu ve výuce fotbalu. In: Tělesná výchova a sport mládeže. 2010. 76(1), 29-31. ISSN 1210-7689.Search in Google Scholar

11. ŽUFFOVÁ, Z., 2012. Efektivita rôznych prístupov k vyučovaniu frisbee ultimate. Bratislava. Diplomová práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športových hier.Search in Google Scholar

12. ŽUFFOVÁ, Z., 2015. Efektivita herne orientovaného a tradičného modelu vyučovania frisbee ultimate v rôznych vekových skupinách dievčat. Bratislava. Dizertačná práca. Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športových hier.Search in Google Scholar

13. POPELKA, J., 2012. Vplyv špecifického programu na zmeny úrovne hernej výkonnosti žiakov vo vyučovaní volejbalu na II. stupni základných škôl. Banská Bystrica. Dizertačná práca. Univerzita Mateja Bela.Search in Google Scholar

14. PSOTTA, R. and A. MARTIN, 2011. Changes in decision makin skill and skill execution in soccer perfomance: the intervention study. In: Acta Univ. Palacki. Olomouc: Gymn., 41(2).s 138-139.10.5507/ag.2011.008Search in Google Scholar

15. OLOSOVÁ, G and L. ZAPLETALOVÁ, 2012. Účinnosť taktického a technického prístupu k výučbe minibasketbalu. In: Od výskumu k praxi v športe: zborník vedeckých prác. Bratislava: STU. ISBN 978-80-227-3854-4.Search in Google Scholar

16. OLOSOVÁ, G., 2015. Účinnosť herne orientovaného modelu vyučovania basketbalu v telesnej a športovej výchove. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športových hier.Search in Google Scholar

17. THORPE, R. and D. BUNKER, 1986. Is there a need to reflect on our games teaching? In: R. THORPE, D. BUNKER and L. ALMOND. Rethinking games teaching. England: Louhgborough, University of Technology, Department of Physical Education and Sport Science.Search in Google Scholar

18. WRIGHT, S., L. MCNEILL, J. FRY and J. WANG, 2005. Teaching teachers to play and teach games. In: Physical Education and Sport Pedagogy,10(1), s. 61-82.10.1080/1740898042000334917Search in Google Scholar

19. ZAPLETALOVÁ, L. and Ľ. ŘEZNÍČKOVÁ, 2015. Efektivita herne orientovaného a tradičného modelu výučby bedmintonu (in the press; results were presented at the conference Sportovní hry IV on FTVS UK Prague, February 2015).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo