1. bookVolumen 55 (2015): Edición 2 (November 2015)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8777
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Lawful Solutions For Violation On Women In Sports

Publicado en línea: 07 Nov 2015
Volumen & Edición: Volumen 55 (2015) - Edición 2 (November 2015)
Páginas: 97 - 111
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2585-8777
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

1. ALEXANDER, K., A. STAFFORD a R. LEWIS, 2011. The Experiences of Children Participating in Organised Sport in the UK. Edinburgh: NSPCC.Search in Google Scholar

2. BODNÁROVÁ, B., J. FILADELFIOVÁ a B. HOLUBOVÁ, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku. Bratislava: IVPR.Search in Google Scholar

3. BODNÁROVÁ, B. a J. FILADELFIOVÁ, 2002. Domáce násilie na Slovensku. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny. ISBN 80-89048-06-4.Search in Google Scholar

4. CVIKOVÁ, J. a J. JURÁŇOVÁ, 2001. Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. Bratislava: Aspekt. ISBN 80-85549-28-X.Search in Google Scholar

5. DÉCAMPS, G., N. DOMINGUEZ, A. JOLLY and S. AFFLELOU, 2011. Les violences sexuelles et leurs répercussions psychologiques chez les sportifs. In: DÉCAMPS, G. (Ed.) Psychologie du sport et de la santé. Chapter: 19. Bruxelles: De Boeck, pp.349-362.Search in Google Scholar

6. Doporučení Evropské komisii. Bezpečněji, lépe, silněji! Prevence sexuálního obtěžování a zneužívání ve sportu. [online]. 2013 [cit.2013-10-02]. Dostupné z www.olympic.cz.Search in Google Scholar

7. FASTING, K. a N. KNORRE, 2005. Ženy ve sportu v České republice. Praha: Norská sportovní univerzita a Český olympijský výbor Oslo a Praha. ISBN 80-239-5723-6.Search in Google Scholar

8. FASTING, K., 2013. Preventing sexual harassment in sport - a need for transforming coaching education? [online]. 2013 [2015-03-02]. Dostupné z: http://www.ews-online.org/files/doc/Conference-Paris/Fasting.pdf.Search in Google Scholar

9. FASTING, K., C. BRACKENRIDGE and J. SUNDGOT-BORGEN, 2000. Females, Elite Sports and Sexual Harassment. The Norwegian Women Project. Oslo, Norwegian Olympic Committee.Search in Google Scholar

10. FASTING, K., C.H. BRACKENRIDGE and J. SUNDGOT-BORGEN, 2004. Prevalence of sexual harassment among Norwegian female elite athletes in relation to sport type. International Review for the Sociology of Sport, 39(4), 373 - 386.10.1177/1012690204049804Search in Google Scholar

11. FILADELFIOVÁ, J., 2005. Stav násilia páchaného na ženách v SR. In: BÚTOROVÁ, Z., FILADELFIOVÁ, J., et.al. Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, Bratislava: IVO.Search in Google Scholar

12. Final Report of Activities of the Group of Specialists for Combating Violence Against Women, EG-S-VL (97) 1, Rada Európy, 1997.Search in Google Scholar

13. Holubová, B., 2007. Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. VÚ 2219-2007. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny [online]. 2007 [2015-04-02]. Dostupné na: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2007/Holubova.pdfSearch in Google Scholar

14. CHRONI, S. and K. FASTING, 2009. Prevalence of male sexual harassment among female sport participants in Greece. Inquiries in Physical Education & Sport, 7(3), 254-262.Search in Google Scholar

15. CHRONI, S. et al., 2012. Sexual and gender harassment and sexual abuse: Initiatives for prevention in sport. Frankfurt: Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbunde.V.Search in Google Scholar

16. International Olympic Committee. 2007. Consensus statement on “Sexual harassment & abuse in sport”. Lausanne, 8 February 2007 [online]. 2007 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.olympic.org/content/news/media-resources/manual-news/1999/2007/02/08/ioc-adopts-consensus-statement-on-sexual-harassment-and-abuse-in-sport/Search in Google Scholar

17. JOLLY, A. a G. DÉCAMPS, 2006. Les agressions sexuelles en milieu sportif: une enquête exploratoire. In: Science et Motricite, 57(1), 105 - 121. ISSN 1378-1863.10.3917/sm.057.0105Search in Google Scholar

18. MÁTEL, A., 2009. Naše možnosti pomoci ženám – obetiam domáceho násilia. Skalica: Občianske združenie ALIJA. ISBN 978-80-970083-1-4.Search in Google Scholar

19. National Action Plan for the Prevention and Elimination of Violence against Women for the years 2014 to 2019 (Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019) 2013 [online]. 2014 Dostupné z: lt.justice.gov.sk/Attachment/Vlastnymat_doc.pdf?instEID=1&attEID=59764&docEID=331654&matEID=6656&langEID=1&tStamp=20131007181553383 (Search in Google Scholar

20. HEJDIŠ, M. et.al., 2009. Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Bratislava: VŠZaSP Sv. Alžbety v Bratislave. ISBN 978-80-89271-63-4.Search in Google Scholar

21. ONDREJKOVIČ, P., 2008. Násilie-spoločensky nežiaduci jav. In: Sociológia40(5), 391-416. ISSN 0049-1225.Search in Google Scholar

22. PALMER, C., 2011. Violence against women and sport [online]. 2011[2015-02-02]. Dostupné z:http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/data/files/resources/22/EVAW-Violence-Against-women-and-Sport-Dr-C-Palmer-July-2011.pdfSearch in Google Scholar

23. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z dňa 26.1.2007, sp. zn. 11 Tdo 759/2006.Search in Google Scholar

24. SPURNÝ, J., 1996. Psychologie násilí : o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech psychologické obrany proti němu. Praha: Eurounion. ISBN 80-85858-30-4.Search in Google Scholar

25. 5th World Conference on Women and Sport [online]. 2012 [2015-01-02]. Dostupné z: http://www.olympic.org/news/5th-world-conference-on-women-and-sport-calls-for-more-women-in-leadership-roles/154587Search in Google Scholar

26. TOFTEGAARD-NIELSEN, J., 2001. The forbidden zone: Intimacy, sexual relations and misconduct in the relationship between coaches and athletes. International Review for the Sociology of Sport, 36(2), 165-182.10.1177/101269001036002003Search in Google Scholar

27. European Parliament resolution of 26 November 2009 on the elimination of violence against women (Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách (2010/C 285 E/07) [online]. 2009 [2015-04-05]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//SK)Search in Google Scholar

28. Act. 372/1999 Coll. Act offenses (Zákon č. 372/1999 Zb. o priestupkoch).Search in Google Scholar

29. Act No 300/2005, The Criminal Code, as amended (Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).Search in Google Scholar

30. Act No 301/2005 Code of criminal procedure, as amended (Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov).Search in Google Scholar

31. Act No 365/2004 on equal treatment in particular areas and about protection against discrimination and on amendments to certain laws (Anti - discrimination Law) (Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).Search in Google Scholar

32. Zákon č. 85/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (the Act. 85/2008 Coll).Search in Google Scholar

33. Act No 311/2001 Coll., The Labour Code, as amended (Zákon č. 311/2001. Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov).Search in Google Scholar

34. Act No. 300/2008 Coll. On the organisation and support of sport as later amended (Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).Search in Google Scholar

35. UN Declaration on stopping violence against women (1994) (Deklarácia OSN o zastavení násilia proti ženám) (1994).Search in Google Scholar

36. UN Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1993) (Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách) (1993).Search in Google Scholar

37. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien) (1979).Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo