1. bookVolumen 15 (2009): Heft 2009 (January 2009)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-8717
ISSN
1232-8855
Erstveröffentlichung
25 Jan 2010
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Polish Migrating - from Globetrotting to See-sawing

Online veröffentlicht: 25 Jan 2010
Volumen & Heft: Volumen 15 (2009) - Heft 2009 (January 2009)
Seitenbereich: 5 - 22
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2300-8717
ISSN
1232-8855
Erstveröffentlichung
25 Jan 2010
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bauman, Z., Życie na przemiał [A Hopeless Life], Kraków 2004: WL.Search in Google Scholar

Biegeleisen, L.W., Teoria małej i wielkiej własności [The Theory of Small and Large Properties], Kraków 1918: Instytut Ekonomiczny.Search in Google Scholar

Bronikowski, W., Drogi postępu chłopa polskiego [Ways in which the Polish Peasant Progresses], Warszawa 1934: PINGW.Search in Google Scholar

Bujak, F., Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego [Maszkienice, a Village in the Brzesko District], Kraków 1901: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Bujak, F., Żmiąca, wieś powiatu limanowskiego [Żmiąca, a village in the Limanów District], Kraków 1903: Gebethner i s-ka.Search in Google Scholar

Bujak, F., Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego. Rozwój od 1900 do 1911 roku [Maszkienice, a Village in the Brzesko District. Development from 1900 to 1911], Kraków 1914: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Caro, L., ‘Emigracja jako zjawisko społeczne’ [‘Emigration as a Social Phenomenon’], Przegląd Socjologiczny, vol. IV, no 3-4, 1914.Search in Google Scholar

Dmowski, R., Wychodźstwo i osadnictwo [Emigration and Settlement], Lwów 1900: Towarzystwo Wydawnicze.Search in Google Scholar

Duda-Dziewierz, K., Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego [The Małopolska Countryside and American Emigration. A Study of Babica, a Village in the Rzeszów District], Warszawa-Poznań 1938: Polski Instytut Socjologiczny.Search in Google Scholar

Głębicka, K., Ambiwalencja migracji w literaturze przedmiotu [The Ambivalence of Migration in Topical Literature], in: J.E. Zamojski (ed.) Migracje i społeczeństwo współczesne [Migrations and Modern Society], Warszawa 2007: IH PAN.Search in Google Scholar

Grabski, W., Materiały w sprawie włościańskiej [Materials concerning Peasant Matters], Warszawa 1919: Gebethner & Wolff.Search in Google Scholar

Grabski, W., O ekspansji zamorskiej ludności wiejskiej [The Overseas Expansion of the Rural Population], in: idem. Prace socjologiczne, Warszawa 2004: SGGW.Search in Google Scholar

Guściora, F., Trzy Kurzyny. Wsie powiatu niżańskiego [Trzy Kurzyny. Villages in the Niżan District], Stalowa Wola 1999: Sztafeta.Search in Google Scholar

Jacyno, M., Rewolucja konsumencka [The Consumer Revolution], in: A. Jawłowska, M. Kempny (eds.) Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej [Consumption - The Extent of Cultural Globalisaton], Warszawa 2005: IFiS PAN.Search in Google Scholar

Jaźwińska, E., Okólski, M. (eds.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu [People on a See-Saw. Migrations between the Peripheries of Poland and the West], Warszawa 2001: Scholar.Search in Google Scholar

Kempy, M., Wprowadzenie - konsumpcja wyzwaniem dla socjologii współczesnej [Introduction - Consumption as a Challenge to Modern Sociology], in: A. Jawłowska, M. Kempny (eds.) Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej [Consumption - The Extent of Cultural Globalisation], Warszawa 2005: IFiS PAN.Search in Google Scholar

Koryś, P., Peryferyjność a migracja niepełna [Peripheralisation and Partial Migration], in: E. Jaźwińska, M. Sokólski (eds.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu [People on a See-Saw. Migrations between the Peripheries of Poland and the West], Warszawa 2001: Scholar.Search in Google Scholar

Łukowski, W., Społeczny sens ruchliwości niepełnej (biwalentnej) [The Social Significance of Incomplete Mobility], in: E. Jaźwińska, M. Sokólski (eds.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu [People on a See-Saw. Migrations between the Peripheries of Poland and the West], Warszawa 2001: Scholar.Search in Google Scholar

Malthus, T., Prawo ludności [The Law of the Population], Warszawa 1925: Biblioteka WSH.Search in Google Scholar

Matysek, M., Kim jest człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym? Propozycja Zygmunta Baumana [Where is the Human Being in the Consumer Society? Zygmunt Bauman's Proposal], in: A. Jawłowska, M. Kempny (eds.) Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej [Consumption - The Extent of Cultural Globalisation], Warszawa 2005: IFiS PAN.Search in Google Scholar

Mytkowicz, A., Powstanie i rozwój emigracji sezonowej [The Emergence and Development of Seasonal Emigration], Kraków 1917: Instytut Ekonomiczny.Search in Google Scholar

Pilch, A. (ed.), Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych. [Emigration from Poland in Modern and Recent Times], Warszawa 1984: PWN.Search in Google Scholar

Poniatowski, J., ‘Rozmiary przeludnienia w świetle krytyki’ [‘The Extent of Overpopulation in the Light of Criticism’], Rolnictwo, vol. VIII, 1936.Search in Google Scholar

Romaniszyn, K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji [Cultural Implications of International Migration], Lublin 2003: Bamka.Search in Google Scholar

Słomka, J., Pamiętniki włościanina [The Diary of a Peasant], Kraków 1929: Gebethner & Wolff.Search in Google Scholar

Smolicz, J., Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym [Culture and Education in a Multi-Ethnic Society], Warszawa 1990: PWN.Search in Google Scholar

Szczepanowski, S., Nędza Galicji w cyfrach [Poverty in Galicia in Figures], Lwów 1888: Gubrynowicz & Schmidt.Search in Google Scholar

Thomas, W., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce [The Polish Peasant in Europe and America], Warszawa 1976: LSW.Search in Google Scholar

Toynbee, A., Studium Historii [A Study of History], Warszawa 2000: PiW.Search in Google Scholar

Wieruszewska, M. (ed.), Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę [Here and There. Migrations from Polish Villages], Warszawa 2007: IRWiR PAN.Search in Google Scholar

Wincławski, W., Słownik biograficzny socjologii polskiej [A Biographical Dictionary of Polish Sociology], vol. I, Warszawa 2001: PWN.Search in Google Scholar

Witos, W., Moje wspomnienia [My Souvenirs], Paryż 1964: Instytut Literacki.Search in Google Scholar

Zawistowicz-Adamska, K., Społeczność wiejska [Rural Community], Łódź 1948: Polski Instytut Służby Społecznej.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo