Uneingeschränkter Zugang

Crataegus and Rosa genera in the Solec Basin and southern part of the Pińczów Hummock (Southern Poland)


Zitieren

CHRISTENSEN K. I. 1992. Revision of Crataegus Sect. Crataegus and Nothosect. Crataeguineae (Rosaceae- Maloideae) in the Old World. Systematic Botany Monographs, 35. 199 pp. The American Society of Plant Taxonomists. Michigan. USA.10.2307/25027810Search in Google Scholar

CHRISTENSEN K. I. 1997. Typification of Crataegus kyrtostyla Fingerh. In. R. WISSKIRCHEN (ed.). Notulae ad Ffloram Germanicam I. Feddes Repertorium 108(1-2): 1-104 pp. Berlin.10.1002/fedr.4921080108Search in Google Scholar

CIEŚLIŃSKI S. 1979 (mscr.). Dokumentacja florystycznofitosocjologiczna rezerwatu NKrzyoanowicei. 22 pp. Wydzia≥ Ochrony arodowiska UrzIdu WojewUdzkiego, Kielce.Search in Google Scholar

CIEŚLIŃSKI S. 1981 (mscr.). Dokumentacja florystyczno-fitosocjologiczna rezerwatu NGUry Wschodniei. 25 pp. Wydzia≥ Ochrony arodowiska UrzIdu WojewUdzkiego, Kielce.Search in Google Scholar

DZIUBA£TOWSKI S. 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolnπ Nidπ. Pam. Fizjogr. 23: 107-202.Search in Google Scholar

FILKOWA B. 1987. Chronione gatunki roulin Niecki NidziaOskiej. Studia Our. Dok. Fizjogr. 15: 141-161.Search in Google Scholar

G£AZEK T. 1984. Rezerwat stepowy GUry PiOczowskie w wojewUdztwie kieleckim. ChroOmy Przyr. Ojcz. 40(5-6): 5-13.Search in Google Scholar

HENKER H. 2000. Rosa. In: G. Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band 4, 108 pp. Parey Buchverlag, Berlin.Search in Google Scholar

JANJIĆ N. 2002. Nova kombinacija u lepezolisnog ili krivoEaoiEnog gloga, Crataegus rhipidophylla Gand. (Rosaceae). Works of Faculty of Forestry, 1, University of Sarajevo: 1-7.KONDRACKI J. 1998. Geografia regionalna Polski. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.10.54652/rsf.2002.v32.i1.219Search in Google Scholar

£USZCZYŃSKA B. 1998. Kserotermiczna flora naczyniowa wybranych subregionUw Niecki NidziaOskiej (Garb PiOczowski, P≥askowyo Szaniecki, wschodnia czIuE Nieski Soleckiej). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 5: 55-87.Search in Google Scholar

MEDWECKA-KORNAŚ A. 1952. Rezerwaty stepowe nad dolna Nidπ. ChroOmy Przyr. Ojcz. 8(6): 3-20.Search in Google Scholar

MEDWECKA-KORNAŚ A. 1959. RoulinnouE rezerwatu stepowego NSkorocicei ko≥o Buska. Ochr. Przyr. 26: 172-260.10.2307/2550488Search in Google Scholar

POPEK R. 1984. RUoe po≥udniowo-wschodnich rejonUw Wyoyny Ma≥opolskiej. Fragm. Flor. Geobot. 28(4): 493-507.Search in Google Scholar

POPEK R. 1996. Biosystematyczne studia nad rodzajem Rosa L. w Polsce i krajach ouciennych. Prace monograficzne, 218, 199 pp. Wyd. Nauk. WSP, KrakUw.Search in Google Scholar

POPEK R. 2007. Dziko rosnπce rUoe Europy. 120 pp. Officina Botanica, KrakUw.Search in Google Scholar

ROSTAFIŃSKI J. 1872. Florae Polonicae Prodromus. Verhandlungen zoologisch-botanischen Gesellschaft. Wien, pp. 81-208.Search in Google Scholar

SO£TYS-LELEK A. 2011. Chorologia krytycznych rodzajUw n Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyoynie Krakowsko- CzIstochowskiej. Prπdnik, Prace Muz. Szafera, 21, 109 pp. Ojcowski Park Narodowy, OjcUw.Search in Google Scholar

SZAFER W. 1918. Uwagi o florze stepowej okolic Buska. Pam. Fizjogr. 25 pp.Search in Google Scholar

SZWAGRZYK J. 1987. Flora Naczyniowa Niecki NidziaOskiej. Studia Our. Dok. Fizjogr. 15: 17-91.Search in Google Scholar

ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.Search in Google Scholar

ZIELIŃSKI J. 1985. Studia nad rodzajem Rosa L. n systematyka sekcji Caninae DC. em Christ. Arboretum KUrnickie 30: 3-109.Search in Google Scholar

ZIELIŃSKI J. 1987. Rodzaj Rosa L. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rouliny naczyniowe, 5. 49 pp. PAN, Instytut Botaniki; PWN Warszawa-KrakUw.Search in Google Scholar

eISSN:
2080-945X
ISSN:
1897-2810
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Zoologie, Ökologie