1. bookVolumen 20 (2010): Heft 2010 (December 2010)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-945X
ISSN
1897-2810
Erstveröffentlichung
17 May 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Acidophilous oak forests of the Wielkopolska region (West Poland) against the background of Central Europe

Online veröffentlicht: 03 Aug 2011
Volumen & Heft: Volumen 20 (2010) - Heft 2010 (December 2010)
Seitenbereich: 1 - 212
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2080-945X
ISSN
1897-2810
Erstveröffentlichung
17 May 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Abrams M. D. 1992. Fire and the development of oak forests. BioScience 42: 346-353.10.2307/1311781Search in Google Scholar

Ammer Ch., Albrecht L., Borchert H., Brosinger F., Dittmar Ch., Elling W., Ewald J., Felbermeier B., von Gilsa H., Huss J., Kenk G., Kölling Ch., Kohnle U., Meyer P., Mosandl R., Moosmayer H.-U., Palmer S., Reif A., Rehfuess K.-E. & Stimm B. 2005. Zur Zukunft der Buche (Fagus sylvatica L.) in Mitteleuropa. Kritische Anmerkungen zu einem Beitrag von Rennenberg et al. (2004). Allg. Forst- u. J.-Ztg. 176: 60-67.Search in Google Scholar

Augusto L., Ranger J., Binkley D. & Rothe A. 2002. Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Ann. For. Sci. 58: 233-25310.1051/forest:2002020Search in Google Scholar

Babczyńska-Sendek B., Wika S. & Barć A. 2007. Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - nowy zespół leśny dla Wyżyny Śląskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. Suppl. 9: 59-72.Search in Google Scholar

Bakker E. S., Olff H., Vandenberghe C., De Maeyer K., Smit R., Gleichman J. M. & Vera F. W. M. 2004. Ecological anachronisms in the recruitment of temperate light-demanding tree species in wooded pastures. J. Appl. Ecol. 41:571-582.10.1111/j.0021-8901.2004.00908.xSearch in Google Scholar

Balcerkiewicz S., Brzeg A. & Kasprowicz M. 1994. Szata roślinna rezerwatu "Nadwarciański Bór Sosnowy" w Wielkopolskim Parku Narodowym. Bad. Fizjogr. Pol Zach., seria B-Botanika 43: 51-83.Search in Google Scholar

Balcerkiewicz S. & Sławnikowski O. 1988. Profit 2.0. Pakiet programów komputerowych do analiz geobotanicznych. Profit s.c., Poznań.Search in Google Scholar

Barbati A., Corona P. & Marchetti M. 2007. European forest types. Categories and types for sustainable forest management reporting and Policy. 111 pp. EEA Technical report No 9/2006.Search in Google Scholar

Barbati A. & Marchetti M. 2005. Forest types for biodiversity assessment (FTBAs) in Europe: the revised classification scheme. In: M. Marchetti (ed.). Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe - from ideas to operationality, pp. 105-126. EFI Proceedings No. 51, 2004. European Forest Institute.Search in Google Scholar

Bardat J., Bioret F., Botineau M., Boullet V., Delpech R., Géhu J.-M., Haury J., Lacoste A., Rameau J.-C., Royer J.-M., Roux G. & Touffet J. 2004. Prodrome des végétations de France. 171 pp. Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.Search in Google Scholar

Barkman J. J., Moravec J. & Rauschert S. 1995. Kodeks Nomenklatury Fitosocjologicznej. In: K. Czyżewska & W. Matuszkiewicz (eds.). Polish Bot. Stud. Guidebook Series 16: 1-56. PAN. Kraków.Search in Google Scholar

Bartkowski T. 1970. Wielkopolska i Środkowe Nadodrze. 384 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Berdowski W. & Kwiatkowski P. 1992. Roślinność rezerwatów "Dalkowskie Jary" i "Uroczysko Obiszów" w zachodniej części Wału Trzebnickiego. Acta Univ. Wratisl. Prace. Bot. 48: 151-202.Search in Google Scholar

Berg C., Dengler J. & Abdank A. 2004. Klasse: Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. & Tx. ex Br.-Bl. 1950 nom. mut. propos. - Bodensaure Eichen- und Buchen-Mischwälder. In: C. Berg, J. Dengler, A. Abdank & M. Isermann (eds.). Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Gefährdung - Textband, pp. 469-476. Weissdorn-Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Bergmeier E., Petermann J. & Schröder E. 2010. Geobotanical survey of wood-pasture habitats in Europe: diversity, threats and conservation. Biodiversity and Conservation 19: 2995-3014.Search in Google Scholar

Binkley D. & Giardina C. 1998. Why do tree species affect soils. The Warp of Woolf of tree-soil interaction. Biogeochemistry 42: 89-106.10.1007/978-94-017-2691-7_5Search in Google Scholar

Birks H. B. J. 2005. Mind the gap: how open were European primeval forests? Trends Ecol. Evol. 24: 154-156.10.1016/j.tree.2005.02.001Search in Google Scholar

Björkman L. 1997. The role of human disturbance in the local Late Holocene establishment of Fagus and Picea forests at Flahult, western Smĺland, southern Sweden. Veget. Hist. Archaeobot. 6:79-90.10.1007/BF01261956Search in Google Scholar

Błlachuta D. 1995 (mscr.). Macromycetes na tle lasów dębowych projektowanego rezerwatu "Chruszczyn" w Nadleśnictwie Krotoszyn. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Bobiec A. & Jaszcz E. 2010. Dąb szypulłkowy w Białowieskim Parku Narodowym: fala naturalnego odnowienia? Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29: 63-80.Search in Google Scholar

Bohn U. 2003. F5 Beech and mixed beech forest. In: U. Bohn & R. Neuhäusl (eds.). Map of the Natural Vegetation of Europe. Part 1 Explanatory Text with CD-ROM, pp. 279-306. Landwirtschaftsverlag Münister.Search in Google Scholar

Bohn U., Neuhäusl R., Gollub G., Hettwer C., Neuhäuslová Z., Raus Th., Schlüter H. & Weber H. 2003. Map of the Natural Vegetation of Europe. Part 3. Maps. Landwirtschaftsverlag, Münister.Search in Google Scholar

Boiński M. 1973. Lasy liściaste środkowej części Pojezierza Krajeńskiego. Stud. Soc. Scient. Torun. 9(5): 1-105.Search in Google Scholar

Bolte A., Czajkowski T. & Kompa T. 2007. The north-eastern distribution range of European beech - a review. Forestry 80: 413-429.10.1093/forestry/cpm028Search in Google Scholar

Boratyńska K. 1998. Rozmieszczenie geograficzne. In: A. Boratyński & W. Bugała (eds.). Biologia świerka pospolitego, pp. 63-78. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Borysiak J., Brzeg A. & Kasprowicz M. 1991 (mscr.). Wstępna waloryzacja przyrodnicza projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie". Ekspertyza dla Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kaliszu. Poznań.Search in Google Scholar

Borysiak J., Brzeg A. & Kasprowicz M. 1992. Materiały do znajomości szaty roślinnej oraz godne ochrony obiekty przyrodnicze województwa kaliskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 41: 63-107.Search in Google Scholar

Borysiak J., Melosik I. & Stachnowicz W. 1998. Szata roślinna i ochrona torfowiska przejściowego "Gogulec" koło Poznania. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 47:159-175.Search in Google Scholar

Böhnert W., Gutte P. & Schmidt P. A. 2001. Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Sachsens. 304 pp. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege. Dresden.Search in Google Scholar

Bradshaw R. H. W., Hannon G.E. & Lister A. M. 2003. A long-term perspective on ungulate-vegetation interactions. Forest Ecol. Manage. 181: 267-280.10.1016/S0378-1127(03)00138-5Search in Google Scholar

Bradshaw R. H. W. & Mřller P. F. 2005. European forest types for biodiversity assessment - a qualitative approach. In: M. Marchetti (ed.). Monitoring and indicators of forest biodiversity in europe - from ideas to operationality, pp. 127-133. EFI Proceedings No. 51, 2004. European Forest Institute.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet J. 1950. Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens (VI). Vegetatio 2: 341-360.10.1007/BF00134702Search in Google Scholar

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3rd ed. Springer, Wien, New York.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Broda J. 2006. Dęby w czasach historycznych. In: W. Bugała (ed.). Grab zwyczajny Carpinus betulus L., pp. 21-37. Sours, Poznań-Kórnik.Search in Google Scholar

Brzeg A. 1989 (mscr.). Roślinność północnej części międzyrzecza Prosny, Czarnej Strugi i Warty. PhD thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Brzeg A. 1995. Szata roślinna. In: D. Kosiński, R. Marciniak & J. J. Parysek (eds.). Krotoszyn, I, pp. 81-100. Bogucki Wyd. Nauk., Krotoszyn-Poznań.Search in Google Scholar

Brzeg A. 2004. The occurence of subcontinental mixed coniferous forests of the Rychwał Plain (eastern Wielkopolska) - some remarks. In: A. Brzeg & M. Wojterska (eds.). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 69, pp. 93-104.Search in Google Scholar

Brzeg A. 2005. Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce. 230 pp. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Brzeg A. 2006 (mscr.). Materiały do charakterystyki zbiorowisk roślinnych Wielkopolski.Search in Google Scholar

Brzeg A., Jackowiak B. & Kasprowicz M. 2005 (mscr.). Operat zbiorowisk leśnych i zaroślowych. In: J. Korzeń (ed.). Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra.Search in Google Scholar

Brzeg A. & Kasprowicz M. 2001. Dąbrowy Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem Płyty Krotoszyńskiej. In: M. Wojterska (ed.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001, pp. 179-192. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M. & Krotoska T. 1989. Acidofilne lasy z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 w Wielkopolsce. I. Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris Scam et Pass. 1959 emend. - środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 39: 5-36.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M. & Krotoska T. 1998. Acidofilna dąbrowa trzcinnikowa Calamagrostio-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. 1959 em. Brzeg et al. 1989 w Wielkopolsce. In: J. Miądlikowska (ed.). Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB - Gdańsk, 15-19 września 1998, pp. 59. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M. & Krotoska T. 2000a. Acidofilne lasy z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 w Wielkopolsce. Cz. II. Aulacomnio androgyni-Quercetum roboris Brzeg et Kasprowicz in Brzeg et al. 2000 ass. nova - acidofilny las grabowo-dębowy. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 49: 59-71.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kuświk H. & Wyrzykiewicz-Raszewska M. 2000b. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Ciświckie Bagna" koło Grodźca we wschodniej Wielkopolsce. Rocz. AR w Poznaniu, 322, Bot. 3: 21-67.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M. & Rrotoska T. 2001. Acidofilne lasy z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 w Wielkopolsce. Cz. III. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartmann 1934) Scamoni et Passarge 1959 em. Brzeg, Kasprowicz et Krotoska 1989 - Środkowoeuropejska kwaśna dąbrowa trzcinnikowa. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 50: 41-61.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M., Pawłowski J., Kosiński Z. & Stachnowicz W. 2002a. SOO "Dąbrowy Płyty Krotoszyńskiej". Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M., Pawłowski J. & Stachnowicz W. 2002b. "Dąbrowy Płyty Krotoszyńskiej". Natura 2000 - formularz zgłoszeniowy ostoi siedliskowej. Materiały Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego w Poznaniu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID, Warszawa.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M., Rakowski W., Wojterska M. & Yakushenko D. 2009a. Differentiation of thermophilous oak forest Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 nom. invers. in Europe. In: E. Agrillo & L. Casella (eds.). Thermophilous Vegetation. Abstracts of 18th International Workshop of European Vegetation Survey Roma, March 25th-28th, 2009, p. 81. Roma.Search in Google Scholar

Brzeg A., Kasprowicz M., Rakowski W., Wojterska M. & Yakushenko D. 2009b. Habitat and geographical differentiation of thermophilous oak forest Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 nom. invers. in Europe. In: Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection, 1th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University. 21-23 May 2009, Poznań, Poland. Adam Mickiewicz University, Poznań, pp. 83-84.Search in Google Scholar

Brzeg A. & Wojterska M. 1996. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Wielkopolski wraz z oceną stopnia ich zagrożenia. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 45: 7-40.Search in Google Scholar

Brzeg A. & Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: M. Wojterska (ed.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001, pp. 39-110. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Brzeziecki B. 2008. Wieloletnia dynamika drzewostanów naturalnych na przykładzie dwóch zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego: Pino-Quercetum i Tilio-Carpinetum. Studia Nat. 54: 9-22.Search in Google Scholar

Ceitel J. 2006. Lasy dębówe w Polsce. In: W. Bugała (ed.). Dęby. Nasze drzewa leśne 11, pp. 114-145. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Ceitel J. 2007. Zamieranie drzewostanów dębowych a hodowla lasu. In: P. Rutkowski (ed.). Hodowla dębów w Polsce. Wybrane zagadnienia. Idee Ekologiczne 16: 21-33. Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Celiński F. 1965. Fragmenty lasów naturalnych w Górach Kaczawskich. Ochrona Przyr. 31: 53-76.Search in Google Scholar

Celiński F. & Piaczyńska M. 1966. Lasy bagienne i wilgotne okolic Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 18: 111-153.Search in Google Scholar

Celiński F. & Wika S. 1974-1975. Zespoły leśne projektowanego rezerwatu w Rozumicach w pow. głubczyckim. Oplskie Tow. Przyj. Nauk 14-15: 109-130.Search in Google Scholar

Chytrý M. 1997. Thermophilous oak forests in the Czech Republic: Syntaxonomical revision of the Quercetalia pubescenti-petraeae. Folia Geobot. Phytotax. 32(3): 221-258.Search in Google Scholar

Chytrý M. 2001. Phytosociological data give biased estimates of species richness. J. Veg. Sci. 12: 439-444.10.2307/3236858Search in Google Scholar

Chytrý M. & Horák J. 1996. Plant communities of the termophilous oak forests in Moravia. Preslia 68(3): 193-240.Search in Google Scholar

Chytrý M. & Otýpková Z. 2003. Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. J. Veg. Sci. 14: 563-570.10.1111/j.1654-1103.2003.tb02183.xSearch in Google Scholar

Chytrý M. & Tichý L. 2003. Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and alliances of the Czech Republic: a statistical revision. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 108: 1-231.Search in Google Scholar

Chytrý M. & Vicherek J. 1995. Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. 167 pp. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Cornwell W. K. & Grubb P. J. 2003. Regional and local patterns in plant species richness with respect to resource vailability. Oikos 100: 417-428.10.1034/j.1600-0706.2003.11697.xSearch in Google Scholar

Cross J. R., Pallas J. & Bohn U. 2003. F.1 Species-poor oak and mixed oak forests (Quercus robur, Q. petraea, Q. pyrenaica, Pinus sylvestris, Betula pendula, B. pubescens, B. pubescens subsp. celtiberica, Castanea sativa). In: U. Bohn & R. Neuhäusl (eds.). Map of the Natural Vegetation of Europe. Part 1 Explanatory Text with CD-ROM, pp. 229-244. Landwirtschaftsverlag Münister.Search in Google Scholar

Czajkowski T., Kompa T., Bolte A. 2006. Zur Verbreitungsgrenze der Buche (Fagus sylvatica L.) im nordöstlichen Mitteleuropa. Forest Archiv. 77: 203-216.Search in Google Scholar

Czarna A. 1999. Materiały do flory naczyniowej Lasu Taczanowskiego koło Pleszewa. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 48: 11-134.Search in Google Scholar

Czerepko J., Boczoń A., Cieśla A., Forycka A., Ksepko M., Obidziński A., Paluch R., Rodziewicz A., Różański W., Sokołowski K., Szwed W. & Wróbel M. 2008. Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. Synteza wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu BioSoil Forest Biodiversity. 135 pp. Instytut Badawczy Leśnictwa. Sękocin Stary.Search in Google Scholar

Čiuplys R. 2004. Notes on the diversity and distribution of communities of the Vaccinio-Piceetea class in Lithuania. In: A. Brzeg & M. Wojterska (eds.). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 69, pp. 35-47. Poznań.Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Pawlaczyk P. 2004a. Pomorski kwaśny las dębowo-brzozowy (Betulo-Quercetum). In: J. Herbich (ed.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5, pp. 164-170. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Pawlaczyk P. 2004b. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). In: J. Herbich (ed.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gruntów Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5, pp. 113-137. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Danielewicz W. & Pawlaczyk P. 2006. Rola dębów w strukturze i funkcjonowaniu fitocenoz. In: W. Bugała (ed.). Dęby. Nasze drzewa leśne 11:474-564. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Dengler J., Koska I., Timmermann T., Berg C., Clausnitzer U., Isermann M., Linke C., Päzolt J., Polte T. & Spangenberg A. 2004. New descriptions and typifications of syntaxa within the project Plant communities of Mecklenburg-Vorpommern and their vulnerability - Part II. Feddes Repert. 115: 343-392.10.1002/fedr.200411043Search in Google Scholar

Didukh Ya. P., Kuzemko A. A., Haiova Yu. Yu. & Kovtun Í. V. 2003. Sbsnovita dubovo-sosnovi lisi czerkasko-czigirinskogo geobotanicznogo rajonu. In: Yu. R. Shelyag-Sosonko & Ya. P. Didukh (eds.). Roslinnist hvojnih lisiv Ukraďni. Materiali roboczoj naradi (Kyiv, listopad 2003), pp. 80-95. Fitosociocentr, Kyiv.Search in Google Scholar

Diekmann M. 1995. Use and improvement of Ellenberg's indicator values in deciduous forests of the Boreonemoral zone in Sweden. Ecography 18: 178-189.10.1111/j.1600-0587.1995.tb00339.xSearch in Google Scholar

Diekmann M. 2003. Species indicator values as an important tool in applied plant ecology - A review. Basic Appl. Ecol. 4: 493-506.10.1078/1439-1791-00185Search in Google Scholar

Dierschike H. 1994. Pflanzensoziologie - Grundlagen und Methoden. 683 pp. Ulmer, Stuttgart, Germany.Search in Google Scholar

Dierschke H. 2004. Sommergrüne Laubwälder (Querco-Fagetea s.lat.) in Europa - Einführung und Übersicht. Tuexenia 24: 13-17.Search in Google Scholar

Dierssen K. 1996. Vegetation Nordeuropas. 838 pp. Ulmer, Stuttgart.Search in Google Scholar

Doing H. 1962. Systematische Ordnung und flroristische Zusammensetzung niederläandischer Wald- und Gebüschgesellschften. 85 pp. North-Holland Publishing Company, Amsterdam.10.1111/j.1438-8677.1962.tb00011.xSearch in Google Scholar

Doing H. 1975. Subdivision of the alliance Quercion roboripetraeae into Vaccinio-Quercion and Violo-Quercion. Coll. Phytosoc. 3: 73-87.Search in Google Scholar

Doniţâ N. 2003. G Thermophilous mixed deciduous broad-leaved forests. In: U. Bohn, R. Neuhäusl (eds.). Map of the Natural Vegetation of Europe. Part 1 Explanatory Text with CD-ROM, pp. 319-341. Landwirt-schaftsverlag Münster.Search in Google Scholar

Dziubałtowski S. 1928. Étude phytosociologique du massif de S-te Croix. 1. Les forêts de la partie centrale de la chaine proncipale et des montagnes "Stawiana" et Miejska". Acta Soc. Bot. Pol. 5: 1-42.10.5586/asbp.1928.001Search in Google Scholar

Dzwonko Z. 2001. Assessment of light and soil conditions in ancient and recent woodlands by Ellenberg indicator values. J. Appl. Ecol. 38: 942-951.10.1046/j.1365-2664.2001.00649.xSearch in Google Scholar

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum. 304 pp. Sorus, Instytut Botaniki UJ, Poznań-Kraków.Search in Google Scholar

Dzwonko Z. & Loster S. 2000. Testing of Ellenberg and Zarzycki inicator values as predictors of soil and light conditions in woodlands. Fragm. Flor. Geobot. 45: 49-62.Search in Google Scholar

Dzwonko Z. & Loster S. 2001. Wskaźnikowe gatunki roślin starych lasdów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. IGiPZ PAN, Prace Geograficzne 178: 119-132.Search in Google Scholar

Eggler J. 1954. Vegetationsaufnahmen und Bodenunter-suchungen von den Serpentingebieten bei Kirchdorf in Steiermark und bei Berstein im Burgenland. Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 84: 25-37.Search in Google Scholar

Eggler J. 1959. Wiesen und Wälder im oststeirisch-burgenländischen Grenzgebiet. Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 89: 5-34.Search in Google Scholar

Ellenberg H. 1988. Vegetation Ecology of Central Europe. 731 pp. Fourth edition. Cambridge Univwrsity Press. Cambridge, New York.Search in Google Scholar

Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth W., Werner W. & Paulissen D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 2nd ed. Scripta Geobot. 18: 1-258.Search in Google Scholar

Elgersma A. M. 1998. Primary forest succession on poor sandy soils as related to site factors. Biodiversity and Conservation 7: 193-206.10.1023/A:1008884418570Search in Google Scholar

Ertsen A. C. D., Alkemade J. R. M. & Wassen M. J. 1998. Calibrating Ellenberg indicator values for moisture, acidity, nutrient availability and salinity in the Netherlands. Plant Ecology 135: 113-124.Search in Google Scholar

Ewald J. 2003. The sensitivity of Ellenberg indicator values to the completeness of vegetation relevés. Basic Appl. Ecol. 4: 507-513.10.1078/1439-1791-00155Search in Google Scholar

Famszewski J. & Faliński J. B. 1967. O roślinności okolic Przemętu. Przyr. Pol. Zach. 8(1-4): 23-45.Search in Google Scholar

Falińska K. 1997. Ekologia roślin. 453 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Faliński J. B. 1966. Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych zbiorowisk roślinnych. Ekologia Polska 12: 31-42.Search in Google Scholar

Faliński J. B. 1972. Synantropizacja szaty roślinnej - próba określenia istoty procesu i głównych kierunków badań. Phytocoenosis 1(3): 157-170.Search in Google Scholar

Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Ecological studies in Białowieża Forests. Geobotany 8, 537 pp. Dr W. Junk Publ. Dordrecht, Boston, Lancaster.10.1007/978-94-009-4806-8Search in Google Scholar

Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 6, 435 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Feijen J. M. 2003. Oak, King or Villein? Is the common oak (Quercus robur and Q. petraea) an anachronism in the Dutch forests? A literature study. Thesis nr. AV 2003-17. FEM 80328.Search in Google Scholar

Ferchmin M. 1966. Zespoły leśne Nadleśnictwa Laski pod Kępnem. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln i Kom. Nauk Leśn. 26 (1): 51-92.Search in Google Scholar

Ferchmin M. 1980. Lasy wybranych rezerwatów Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Biol. 55: 1-119. Poznań.Search in Google Scholar

Fitsailo T. V. 2003. Sintaksonomija roslinnosti kiïvckogo plato. Klas Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939. In: Yu. R. Shelyag-Sosonko & Ya. P. Didukh (eds.). Roslinnist hvojnih lisiv Ukraïni. Materiali roboczoj naradi (Kyiv. listopad 2003), pp. 195-204. Fitosociocentr, Kyiv.Search in Google Scholar

Franke J. & Köstner B. 2007. Effects of recent climate trends on the distribution of potential natural vegetation in Central Germany. Int. J. Biometeorol. 52: 139-147.10.1007/s00484-007-0096-5Search in Google Scholar

Gehu J.-M. 1975 (ed.). La vegetation des forêts caducifoliees acidiphiles. 395 pp. Coll. Phytosoc. 3.Search in Google Scholar

Gilewska S. 1999. Rzeźba. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 243-288. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Głazek T. 1973. Zespoły leśne północno-wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. Monogr. Bot. 38: 1-158.10.5586/mb.1973.001Search in Google Scholar

Gmaj M. 1997 (mscr.). Charakterystyka geobotaniczna kompleksu leśnego, otaczającego projektowany rezerwat świetlistej dąbrowy, w leśnictwie Daniele k. Obrzycka. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Gnomon 3.3. 2006. Desmodus. Usługi informatyczne. Jarocin.Search in Google Scholar

Goncharenko I. V. 2001. Floristiczna klasyfikacija lisiv lisostiepovoï Sumszczini. Ukr. Fitocen. Zb. Ser. A, 1: 3-17.Search in Google Scholar

Goncharenko I. & Didukh Ya. P. 2003. The Braun-Blanquet method: a history and modern tendencies. Naukovi Zapiski 21: 82-91.Search in Google Scholar

Górski P. 2006. Liverworts of the nature reserves in Wielkopolska. 3. "Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich". Rocz. AR w Poznaniu, Bot. Stec. 10: 103-108.Search in Google Scholar

Greń C. 2007 (mscr.). Zróżnicowanie fitosocjologiczne kwaśnych dąbrów z klasy Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. Ph. D. Thesis, Uniwersytet Śląski, Katowice.Search in Google Scholar

Greń C. & Wika S. 2009. Ciepłolubny podzespół środkowoeuropejskiej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagvostio arundinaceae-Quercetum petraeae polygonatetosum odorati Passarge in Pallas 1996 na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 58: 7-17.Search in Google Scholar

Greń C. & Wika S. 2010. Zróżnicowanie fitosocjologiczne i status regionalny środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęslicowej Molinio caeruleae-Quercetum (Tüxen 1937) Scamoni et Passarge 1959 em. Brzeg et all. 1989 na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. Bad. Fizjogr. R. 1 B (B59): 113-136.Search in Google Scholar

Grosser K. H. 1964. Die Wälder am Jagdschloss bei Weisswasser. Abh. Ber. Naturkdemus. 39(2): 1-101.Search in Google Scholar

Grulich V. & Chytrý M. 1993. Botanische Untersuchungen im Nationalpark Podyji (Thayatal) und im grenznahen Österreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 130: 1-31.Search in Google Scholar

Hannon G. E., Bradshaw R. & Emborg J. 2000. 6000 years of forest dynamics in Suserup Skov, a seminatural Danish woodland. Global Ecology & Biogeography 9: 101-114.Search in Google Scholar

Härdtle W. 2004. Bodensaure Eichen- und Eichenmischwälder Europas. Tuexenia 24: 52-72.Search in Google Scholar

Härdtle W., Heinken T., Pallas J. & Welss W. 1997. Querco-Fagetea (H5). Sommergrüne Laubwälder Teil 1: Quercion roboris, Bodensaure Eichenmischwälder. Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands 2: 1-51. Göttingen.Search in Google Scholar

Härdtle W., v. Oheimb G. & Westphal C. 2003. The effects of light and soil conditions on the species richness of the ground vegetation of deciduous forests in northern Germany (Schleswig-Holstein). Forest Ecol. Manage. 182: 327-338.10.1016/S0378-1127(03)00091-4Search in Google Scholar

Härdtle W., v. Oheimb G. & Westphal C. 2005. Relationships between the vegetation and soil conditions in beech and beech-oak forests of northern Germany. Plant Ecology 177: 113-124.10.1007/s11258-005-2187-xSearch in Google Scholar

Härdtle W. & Wells W. 1992. Vorschlag zur Synsystematik und Syntaxonomie bodensaurer Buchen-Eichen- und Eichenmischwälder (Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932) Mitteleuropas. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 4: 95-104.Search in Google Scholar

Hartmann F.-K. & Jahn G. 1967. Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. 636 pp. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.Search in Google Scholar

Hédl R. 2004. Vegetation of beech forests in the Rychlebské Mountains, Czech Republic, re-inspected after 60 years with assessment of environmental changes. Plant Ecology 170: 243-265.Search in Google Scholar

Hédl R., Kopecký M. & Komárek J. 2010. Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity Distrib. 16: 267-276.10.1111/j.1472-4642.2010.00637.xSearch in Google Scholar

Hegenbart-Magdans R. & Brzeg A. 1999. Zbiorowiska leśne i zaroślowe rezerwatu "Wyspa Konwaliowa" na jeziorze Radomierskim w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 48:63-96.Search in Google Scholar

Hermy M., Honnay O., Firbank L., Grashof-Bokdam C. & Laweson J.E. 1999. An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. Biological Conservation 91: 9-22.Search in Google Scholar

Hobbie S. E., Reich P. B., Oleksyn J., Ogdahl M., Żytkowiak R., Hale C. & Karolewski P. 2006. Tree species effects on decomposition and forest floor dynamics in a common garden. Ecology 87: 2288-2297.10.1890/0012-9658(2006)87[2288:TSEODA]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Hodder K. H., Bullock J. M. & Kirby K. J. 2005. Large herbivores in the wildwood and modern naturalistic grazing systems. English Nature Research Reports, No 648. 177 pp. Peterborought: English Nature.Search in Google Scholar

Hoffmann M. H. & Ermakov N. 2008. Biogeographical study of West Siberian hemiboreal forest associations with species range overlay methods. Flora 203: 234-242.10.1016/j.flora.2007.01.004Search in Google Scholar

Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27. 2007. European Commision.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J. Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.Search in Google Scholar

Jacob M., Leuschner C. & Thomas F. M. 2010. Productivity of temperate broad-leaved forest stands differing in tree species diversity. Ann For Sci. 67: 503p1-503p9.10.1051/forest/2010005Search in Google Scholar

Jahn G. 1984. Eichenmischwälder in Nordewstdeutschland - naturnah oder anthropogen? Phytocoenologia 12: 363-372.10.1127/phyto/12/1984/363Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. 1989. Leśne zbiorowiska zastępcze. Wiad. Bot. 33: 9-18.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. 1991. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w rezerwacie "Trębaczew". Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 10(3/4): 69-79.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w Polsce. 190 pp. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. 1994. Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie zbiorowisk leśnych południowo-wschodniej części Niziny Południowowielkopolskiej. Część II. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 43:85-103.Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. 1996. Decline of Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 phytocoenoses in Poland. Vegetatio 124: 45-59.10.1007/BF00045143Search in Google Scholar

Jakubowska-Gabara J. 2004. Świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum. In: J. Herbich (ed.). Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 5, pp. 261-265. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Janyszek S. 2004 (mscr.). Kształtowanie się fitocenoz na zalesionych gruntach porolnych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ph. D. Thesis, Department of Plant Ecology and Environment Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.Search in Google Scholar

Jarolímek I., Śibik J., Hegedüšová K., Kliment J., Kučera P., Májeková J., Michálková D., Sadlonová J., Šibiková J., Škodová I., Ujházy K., Ujházyová M., Valachovič M. & Zaliberová M. 2008. A list of vegetation units of Slovakia. In: I. Jarolímek & J. Šibik (eds.). Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia, pp. 295-329. Veda, Bratislava.Search in Google Scholar

Jaroszewska I. 2007 (mscr.). Zróżnicowanie dąbrów koło Dąbrowic w Nadleśnictwie Koło (wschodnia Wielkopolska). Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Jelinowski T. 1958 (mscr.). Badania fitosocjologiczne w leśnictwie Smoszew w powiecie krotoszyńskim. Master's thesis from the Department of Systematics and Plant Geography. Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Kaczyńska Cz. 1964. Zespoły leśne okolic Miłosławia (powiat Września). Zesz. Nauk. UAM. Biologia 5: 3-46.Search in Google Scholar

Kalis A. J., Merkt J. & Wunderlich J. 2003. Environmental changes during the Holocene climatic optimum in central Europe - human impact and natural causes. Quaternary Science Reviews 22: 33-79.10.1016/S0277-3791(02)00181-6Search in Google Scholar

Kamionka S. 1971. Zespoły leśne środkowej części dorzecza Lutyni (południowa Wielkopolska). PTPN, Prace Kom. Biol. 34(2): 1-55.Search in Google Scholar

Kasprowicz M. 2006 (mscr.). Materiały do charakterystyki zbiorowisk roślinnych Wielkopolski.Search in Google Scholar

Kasprowicz M. & Wojterska M. 2004. The coniferosu forest communities of the Seili island in SW Finland. In: A. Brzeg & M. Wojterska (eds.). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 69, pp. 23-34. Poznań.Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R. 1971. Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatkówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej. Studia Naturae A 5: 1-104.Search in Google Scholar

Kącki Z. & Stefańska-Krzaczek E. 2009. Fitosocjologiczna charakterystyka leśnych siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska. Acta Botanica Silesiaca 4: 15-42.Search in Google Scholar

Kielland-Lund J. 1993. Syntaxonomy of Norwegian forest vegetation. Phytocoenologia 24: 299-310.10.1127/phyto/24/1994/299Search in Google Scholar

Kirby K. J. 2004. A model of a natural wooded landscape in Britain as influenced by large herbivore activity. Forestry 77: 406-420.10.1093/forestry/77.5.405Search in Google Scholar

Kliczkowska A., Zielony A., Czępińska-Kamińska D., Kowalkowski A., Sikorska E., Krzyżanowski A., Cieśla A. & Czerepko J. 2003. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik nr 1 do Zasad hodowli i użytkowania lasu wielofunkcyjnego. 253 pp. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.Search in Google Scholar

Klimko M., Czarna A., Górski P., Karandys S. & Urbański P. 2003 (mscr.). Plan ochrony rezerwatu "Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich" położonego w Nadleśnictwie Krotoszyn. Wlkp. Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Ochr. Środ., Poznań.Search in Google Scholar

Klimko M., Górski P. & Czarna A. 2004. Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody "Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich". Rocz. AR w Poznaniu 363, Bot. 7: 85-93.Search in Google Scholar

Knight K., Oleksyn J., Jagodziński J., Reich P. & Kasprowicz M. 2008. Overstorey tree species regulate colonization by native and exotic plants: a source of positive relationships between understorey diversity and invasibility. Diversity Distrib. 14: 666-675.10.1111/j.1472-4642.2008.00468.xSearch in Google Scholar

Kobendza R. 1930. Stosunki fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej. Planta Polonica 2: 1-200.Search in Google Scholar

Kobendza R. 1933. Las Wawerski ze stanowiska fitosocjologji. Ochrona Przyr. 13: 41-59.Search in Google Scholar

Kondracki 1978. Geografia fizyczna Polski. 463 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kondracki J. & Richling A. 1994. Regiony fizyczno-geograficzne. Mapa w skali 1:1_500_000. PPWiK im. E. Romera. In: J. Kondracki 1998. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Kooistra L. I. 2008. Vegetation history and agriculture in the cover-sand area west of Breda (province of Noord-Brabant, The Netherlands). Veget. Hist. Archaeobot. 17:113-125.10.1007/s00334-007-0107-9Search in Google Scholar

Korotkov K. O., Morozova O. V. & Belonovskaja E. A. 1991. The USSR vegetation syntaxa prodromus. 346 pp. Dr. Gregory E. Vilchek, Moscow.Search in Google Scholar

Kosakowski A. 1995 (mscr.). Operat glebowosiedliskowy nadleśnictwa Krotoszyn wg stanu na 1993 r. Zakł. Usług Ekol. i Urządz.-Leśn. Poznań.Search in Google Scholar

Kosakowski A. 1999 (mscr.). Wyniki prac glebowo-siedliskowych na terenie LZD Siemianice i Nadl. Syców w LKP "Lasy Rychtalskie". Zakł. Usług Ekol. i Urządz.-Leśn. Poznań.Search in Google Scholar

Kostrowicki A. 1972. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne oceny synantropizacji szaty roślinnej. Phytocoenosis 1(3): 171-191.Search in Google Scholar

Kozłowska A. 1926a. La variabilité de Festuca ovina L. en rapport avec la succession des associations steppiques du plateau de la Petite Pologne, pp. 325-377. Bull. Intern. Acad. Pol. Sc. Lett. Sér. B, Sc. Nat. (Cracovie).Search in Google Scholar

Kozłowska A. 1926b. Zmienność kostrzewy owczej (Festuca ovina) L.) w związku z sukcesją zespołów stepowych na Wyżynie Małopolskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU Kraków 60: 63-112.Search in Google Scholar

Krahl-Urban J. 1943. Die Eiche im Reichsgau Wartheland. 72 pp. J. Neumann Verl. Neudamm.Search in Google Scholar

Krahl-Urban J. 1959. Die Eichen. Forstliche Monografie der Traubeneiche und der Stieleiche. 288 pp. Paul Parey, Hamburg/Berlin.Search in Google Scholar

Krotoska T. 1966. Lasy dębowo-grabowe Wielkopolski. PTPN, Prace Kom. Biol. 26: 1-146.Search in Google Scholar

Krotoska T. 1972. Floristical, geographical and ecological differentiation of oak-hornbeam forest in Wielkopolska (West Poland). Bull. Soc. Amis Sci. Lett. Poznań, ser. biol. D, 12/13: 79-94.Search in Google Scholar

Krotoska T. 1978. Acidofilna dąbrowa Calamagrostio-Quercetum (Hartm. 1934) Scam. 1959 w lasach Włoszakowickich koło Leszna. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 30: 59-67.Search in Google Scholar

Krotoska T. 1983. Zespoły leśne rezerwatu "Las liściasty w Promnie" pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 34: 5-21.Search in Google Scholar

Krotoska T. 1991. Grądy i dąbrowy okolic Konina oraz ich formy zniekształcone. PTPN, Prace Komis. Biol. 40: 165-210.Search in Google Scholar

Krotoska T. & Piotrowska H. 1962. Dąbrowy na glebach "typu krotoszyńskiego". Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 10: 133-185.Search in Google Scholar

Krygowski B. 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. 1. Geomorfologia. 203 pp. PTPN, PWN, Poznań.Search in Google Scholar

Kubiś B. 1982 (mscr.). Lasy dębowo-grabowe leśnictwa Łąkociny (województwo kaliskie). Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Kuczyńska I. 1973. Stosunki geobotaniczne Opolszczyzny. I. Zbiorowiska leśne. Acta Univ. Wrat. Prace Bot. 15: 1-91.Search in Google Scholar

Kulińska K. 1991 (mscr.). Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów w nadleśnictwie Taczanów (województwo kaliskie). Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Kuiters A. T. & Slim P. A. 2002. Regeneration of mixed deciduous forest in a Dutch forest-heathland, following a reduction of ungulate densities. Biological Conservation 105: 65-94.Search in Google Scholar

Kurowski J. K. 2009. Roślinność leśna. In: J. K. Kurowski (ed.). Szata roślinna Polski środkowej, pp. 103-123. Wydawnictwo EKO-GRAF, Łódź.Search in Google Scholar

Kurowski J. K. & Andrzejewski H. 2000. Roślinność rzeczywista rezerwatu Las Łagiewnicki w Łodzi. Acta Univ. Lodz. Folia bot. 14: 25-32.Search in Google Scholar

Kurowski J. K., Andrzejewski H., Witosławski P. & Mamiński M. 2001. Mapa roślinności rzeczywistej Lasu Łagiewnickiego. In: J. K. Kurowski (ed.). Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, pp. 97-108 + mapy.Search in Google Scholar

Kuświk H., Brzeg A. & Wyrzykiewicz-Raszewska M. 1999. Nowe stanowiska długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) we wschodniej Wielkopolsce. Rocz. Nauk. AR w Poznaniu 316, Bot. 2: 77-86.Search in Google Scholar

Kwiatkowska A. J. 1986. Reconstruction of the old range and the present-day boundary of a Potentillo albae-Quercetum (Libb. 1933) phytocoenosis in the Białowieża primeval forest landscape. Ekologia Polska 34(1): 31-45.Search in Google Scholar

Kwiatkowska A. J. 1994. Changes in the species richness, spatial pattern and species frequency associated with the decline of oak forest. Vegetatio 112: 171-180.Search in Google Scholar

Kwiatkowska A. J. 1996. Zmiana presji roślinożerców jako przyczyna regresji świetlistych dąbrów w Puszczy Białowieskiej. Wiad. Ekol. 42: 137-162.Search in Google Scholar

Kwiatkowska A. J., Spalik K., Michalak E., Palińska A. & Panufnik D. 1997. Influence of the size and density of Carpinus betulus on the spatial distribution and rate of deletion of forest-floor species in thermophilous oak forest. Plant Ecology 120: 1-10.Search in Google Scholar

Kwiatkowska A. J. & Wyszomirski T. 1988. Decline of Potentillo albae-Quercetum phytocoenoses associated with the invasion of Carpinus betulus. Vegetatio 75: 49-55.10.1007/BF00044625Search in Google Scholar

Kwiatkowska A. J. & Wyszomirski T. 1990. Species deletion in Potentillo albae-Quercetum phytocoenoses reversed by the removal of Carpinus betulus. Vegetatio 87: 115-126.10.1007/BF00042948Search in Google Scholar

Kwiatkowski P. 2001. Zbiorowiska leśne Pogórza Złotoryjskiego. Fragm. Flor. Geobot. 8: 173-218.Search in Google Scholar

Lasota J., Karp M. & Biskup S. 2005. Siedliska kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej (Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae) w środkowej Wielkopolsce. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4: 23-39.Search in Google Scholar

Latałowa M., Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G. & Zachowicz J. 2004. Fagus sylvatica L. - beech. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr. & Ch. Turner (eds.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, pp. 95-104. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Lawesson J. E. 2000. Danish deciduous forest types. Plant Ecology 151: 199-22110.1023/A:1026504103589Search in Google Scholar

Lawesson J. E. 2004. A tentative annotated checklist of Danish syntaxa. Folia Geobotanica 39: 73-95.10.1007/BF02803265Search in Google Scholar

Lawesson J. E. & Skov F. 2002. The phytogeography of Denmark revisited. Plant Ecology 158: 113-122.10.1023/A:1014757324453Search in Google Scholar

Lawesson J. E., Balslev H. & Forchhammer M. C. 2004. Predicting the distribution of Carpinus betulus in Denmark with Ellenberg's Climate Quotient. Nord. J. Bot. 23: 57-67.10.1111/j.1756-1051.2003.tb00368.xSearch in Google Scholar

Leibundgut H. 1959. Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwäldern. Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen 110: 111-124.Search in Google Scholar

Leibundgut H. 1978. Über die Dynamik europäischer Urwälder. All. Forstzeitschr. 24: 689-690Search in Google Scholar

Lepš J. & Šmilauer P. 2003. Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. 269 pp. Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9780511615146Search in Google Scholar

Leuschner C. 1997. Das Konzept der potentiellen natürlichen Vegetation (PNV): Schwachstellen und Entwicklungs-perspektiven. Flora 192: 379-391.10.1016/S0367-2530(17)30809-5Search in Google Scholar

Leuschner C., Hertel D., Coners H. & Büttner V. 2001. Root competition between beech and oak: a hypothesis. Oecologia 126: 276-284.10.1007/s00442000050728547627Search in Google Scholar

Libbert W. 1933. Die Vegetationseinheiten den neumärkischen Staubeckenlandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 74(3): 229-348.Search in Google Scholar

Lisiewska M. 2006. Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska. Acta Mycologica 41: 241-252.10.5586/am.2006.026Search in Google Scholar

Lisiewska M. & Reszel I. 2000. Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 47: 7-57.Search in Google Scholar

Lisiewska M. & Sekuła-Wożniak W. 1998. Udział macromycetes w lasach dębowych rezerwatu "Uroczysko Obiszów" (nadleśnictwo Głogów). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 47: 45-81.Search in Google Scholar

Łaska G. 2001. The disturbance and vegetation dynamics: a review and an alternative framework. Plant Ecology 157: 77-99.10.1023/A:1013760320805Search in Google Scholar

Machar I. 2009. Coppice-with-standards in floodplain forests - a new subject for nature protection. J. For. Sci. 55: 306-311.10.17221/87/2008-JFSSearch in Google Scholar

Macicka T. 1984. Zbiorowiska leśne południowo-zachodniej części Kotliny Milickiej i Wzgórz Krośnickich. Acta Univ. Wratisl., Prace Bot. 29: 3-57.Search in Google Scholar

Macicka T. & Wilczyńska W. 1990. Zbiorowiska leśne wschodniej części Wału Trzebnickiego (Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie, Ostrzeszowskie). Acta Univ. Wratisl., Prace Bot. 44: 39-140.Search in Google Scholar

Macicka T. & Wilczyńska W. 1991. Fitosocjologiczne zróznicowanie lasów Wzgórz Dalkowskich. Acta Univ. Wratisl., Prace Bot. 45: 31-87.Search in Google Scholar

Macicka T. & Wilczyńska W. 1992. Lasy i bory Wzniesień Żarskich. Acta Univ. Wratisl., Prace Bot. 48: 203-246.Search in Google Scholar

Macicka-Pawlik T. & Wilczyńska W. 1996. Szata roślinna projektowanego rezerwatu "Uroczysko Wrzosy" koło Wołowa (studium florystyczno-fitosocjologiczne). Acta Univ. Wratisl., Prace Bot. 64: 121-194.Search in Google Scholar

Maciejewska-Rutkowska I., Rutkowski P. & Wrońska-Pilarek D. 2001. Zbiorowiska leśne rezerwatu "Las liściasty w Promnie" koło Poznania oraz ich przemiany w ciągu ostatnich 25 lat. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 50: 81-103.Search in Google Scholar

Matejczuk G. 2007. Zmiany w świetlistych dąbrowach Wysoczyzny Siedleckiej i jej obrzeża od czasów badań Aleksandra Sokołowskiego. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ PAN Monografie 8:495-503. Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz A. 1955. Stanowisko systematyczne i tendencje rozwojowe dąbrów białowieskich. Acta Soc. Bot. Pol. 24(2): 459-494.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz A. 1977. Der termophile Eichenwald als antropo-zoogene Geselschaft. In: R. Tüxen (ed.). Vegetation und Fauna. Berichte der Internat. Symp. IVV: 529-540. Cramer. Vaduz.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 1988. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 33(1-2): 107-190.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geograficzne 158: 5-107.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 1996. Stan i znaczenie nizinnych lasów liściastych. In: Łonkiewicz B. (ed.) Ochrona i zrówno-ważone użytkowanie lasów w Polsce, pp. 99-111. Fundacja IUNC Poland, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2001a. Zespoły leśne Polski. 358 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2001b. Zróżnicowanie zasięgów geograficznych zespołów leśnych Polski. IGiPz PAN Prace Geograficzne 179: 263-295.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2007a. Analiza zmian w buczynach i acydofilnych lasach bukowo-dąbowych w nadleśnictwie Kartuzy. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ PAN Monografie 8: 59-96. Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2007b. Zmiany w dąbrowach świetlistych leśnictwa Korytów koło Żyrardowa. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPz PAN Monografie 8: 343-354. Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2007c. Ogólne kierunki zmian w zbiorowiskach leśnych Polski, ich przyczyny oraz prognoz przyszlych kierunków rozwojowych. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPz PAN Monografie 8: 555-816. Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2008a. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. 2008b. Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiZP PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M. & Kozłowska A. B. 1991. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski - ciepłolubne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 203-256.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J. M., Łonkiewicz B., Kliczkowska A. & Hildebrand R. 2001. Mikroregionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach geobotanicznych. IGiZP PAN, Prace Geogr. 178: 215-229.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Annales UMCS, Sec. C, Suppl. 6: 1-218.Search in Google Scholar

Matuszkiewtcz W. 1967. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. In: A. Scamoni (ed.). Wstęp do fitosocjologii praktycznej, pp. 175-229. PWRiL, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 298 pp. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2003. F Mesophytic broadleaved deciduous and mixed broadleaved/conifer forests. In: U. Bohn &, R. Neuhäusl (eds.). Map of the Natural Vegetation of Europe. Part 1 Explanatory Text with CD-ROM, pp. 222-228. Landwirtschaftsverlag Münster.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2004. On the systematics of coniferous forests. In: A. Brzeg & M. Wojterska (eds.). Coniferous forest vegetation - differentiation, dynamics and transformations. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 69, pp. 15-22.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. & Matuszkiewicz A. 1956. Materiały do fitosocjologicznej systematyki ciepłolubnych dąbrów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 25: 27-72.10.5586/asbp.1956.002Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. & Matuszkiewicz A. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski Cz. 1. Lasy bukowe. Phytocoenosis 2(2): 143-202.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. & Matuszkiewicz A. 1985. Zur Syntaxonomie der Eichen-Hainbuchenwälder in Poland. Tuexenia 5: 473-489.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. & Matuszkiewicz J. M. 1996. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski (Synteza). Phytocoenosis 8 NS Seminarium Geobot. 3: 3-79.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. & Polakowska M. 1955. Materiały do fitosocjologicznej systematyki borów mieszanych w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 24:421-458.10.5586/asbp.1955.023Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W., Faliński J. B., Kostrowicki A. S., Matuszkiewicz J. M., Olaczek R. & Wojterski T. (eds.). 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1_300_000. IGiZP PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Marcysiak K. 2001. Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 na Osowej Górze w Bydgoszczy. Zeszyty Nauk. Akad. Bydgoskiej, Stud. Przyr. 15: 97-112.Search in Google Scholar

Mazur S. 1994. Charakterystyka filosocjologiczna zbiorowisk leśnych z klasy Vaccinio-Piceetea i Quercetea robori-petraeae Puszczy Niemodlińskiej. Prace Opolskiego TPN, Zesz. Przyr. 30: 23-86.Search in Google Scholar

McCollin D., Jackson J. I., Bunce R. G. H., Barr C. J. & Stuart R. 2000. Hedgerows as habitat for woodland plants. Journal of Environmental Management 60: 77-90.10.1006/jema.2000.0363Search in Google Scholar

Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochrona Przyr. 20: 133-236.Search in Google Scholar

Medwecka-Kornaś A. 1959. Zespoły leśne i zaroślowe. In: W. Szafer (ed.). Szala roślinna Polski, 1, pp. 368-427. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Medwecka-Kornaś A. 1972. Zespoły leśne i zaroślowe. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, 1, pp. 383-441. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Medwecka-Kornaś A. 2006. Present state of mixed forest (Pino-Quercetum) in Ojców National Park Southern Poland). Polish Botanical Studies 22: 365-385.Search in Google Scholar

Medwecka-Kornaś A. & Gawroński S. 1990. The dieback of fir Abies alba Mill, and changes in the Pino-Quercetum stands in the Ojców National Park (Southern Poland). Vegetatio 87: 175-186.Search in Google Scholar

Michalik S. 1991. Zmiany powierzchni zespołow leśnych w Ojcowskim Parku Narodowym w ostatnim trzydziestoleciu. Prądnik 4: 65-71.Search in Google Scholar

Mikuška B. 2005. Syntaxonómia dubovo-borovicových kultúrnych lesov na Borskej nížine. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava 27: 157-169.Search in Google Scholar

Milecka K., Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I. & Nalepka D. 2004. Quercus L. - Oak. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr. & Ch. Turner (eds.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, pp. 189-197. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zająac M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Mitchell F. J. G. 2005. How open were European primeval forests? Hypothesis testing using palaeoecological data. Journal of Ecology 93: 168-177.10.1111/j.1365-2745.2004.00964.xSearch in Google Scholar

Mitchell F. J. G. & Cole E. 1998. Reconstruction of long-term successional dynamics of temperate woodland in Białowieża Forest, Poland. Journal of Ecology 86: 1042-1059.Search in Google Scholar

Modrzyński J., Robakowski P. & Zientarski J. 2006. Zarys ekologii. In: W. Bugała (ed.). Grab zwyczajny Carpinus betulus L., pp. 411-474. Sorus, Poznań-Kórnik.Search in Google Scholar

Mountford E. P., Edwards P. J., Peterken G. F. & Manners J. G. 1999. Long-term change in growth, mortality and regeneration of trees in Denny Wood, an old-growth wood-pasture in the New Forest (UK). Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 2: 223-272.10.1078/1433-8319-00072Search in Google Scholar

Mucina L. 1997. Conspectus of classes of European vegetation. Folia Geobot. Phytotax. 32: 117-172.10.1007/BF02803738Search in Google Scholar

Müller T. 1991. Zur synsystematischen Stellung des Luzulo-Fagetum. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 50: 189-202.Search in Google Scholar

Müller T. 1992. 3. Ordnung: Quercetalia pubescentipetraeae. Klika 33 corr. Moravec in. Béguin et Theurillat 84. In: E. Oberdorfer (ed.). Süddeutsche Pflanzengesellschaften. 4. Textband: 119-137, Tabellenband: 200-209. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart, New York.Search in Google Scholar

Nachotko K. 1982 (mscr.). Acidofilne dąbrowy okolic Dolska. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Namura-Ochalska A. 2004. Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. In: J. Herbich (ed.). Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, 1, pp. 157-167. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.Search in Google Scholar

Neuhäuslová Z. 2001. Acidofilní doubravy. In: M. Chytrý, T. Kučera & M. Koči (eds.). Katalog biotopů České republiky, pp. 206-212. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. 1967. Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teile der Tschechoslowakei. Folia Geobot. Phytotax. 2: 1-41.10.1007/BF02851753Search in Google Scholar

Niedziałkowski W. 1929. Zarys stosunków geobotanicznych i typologicznych leśnictwa Rogów-Strzelna. Sylwan 47:418-472.Search in Google Scholar

Niklasson M., Lindbladh M. & Björkman L. 2002. A long-term record of Quercus decline, logging and fires in a southern Swedish Fagus-Picea forest. J. Veg. Sci. 13: 765-774.Search in Google Scholar

Nowaczyk Cz. 1964. Zespoły leśne doświadczalnego nadleśnictwa Zielonka pod Poznaniem. PTPN, Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. 17(2): 213-271.Search in Google Scholar

Oberdorfer E. 1987. Süddeutsche Wald- und Gebüschgesellschaften im europäischen Rahmen. Tuexenia 7: 459-468.Search in Google Scholar

Oberdorfer E. 1988. Gedanken zur Umgrenzung der Klasse Querco-Fagetea und zur Verknüpfung der Pflanzensoziologie mit Formationkunde auf der Grundlage der Kennartenmethode. Tuexenia 8: 375-379.Search in Google Scholar

Oberdorfer E. 1992a. Klasse: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 37 em. In: E. Oberdorfer. (ed.). Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil IV: Wälder und Gebúsche (Textband), pp. 81-106. 2. Auflage, Stuttgart.Search in Google Scholar

Oberdorfer E. 1992b. Ordnung: Quercetalia robori-petraeae Tx (31) 37. In: E. Oberdorfer (ed.). Süddeutsche Pflanzengesellschaften, Teil IV: Wälder und Gebüsche (Textband), pp. 107-118. 2. Auflage, Stuttgart.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 3, 372 pp. Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Kraków.Search in Google Scholar

Olaczek R. 1972. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej. 170 pp. Wyd. Uniw. Łózkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Olaczek R. 1974a. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. Phytocoenosis 3: 179-190.Search in Google Scholar

Olaczek R. 1974b. Etapy pinetyzacji grądu. Phytocoenosis 3: 201-214.Search in Google Scholar

Olaczek R. 1986. Roślinność leśna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 2: 393-470.Search in Google Scholar

Onyshchenko V. A. 2006. Floristical classification of vegetation oft he Ukrainian Polissia. In: T. L. Andrienko (ed.). 2006. Phytodiversity of the Ukrainian Polissia and ist conservation, pp. 43-84. Phytosociocentre, Kyiv.Search in Google Scholar

Onyshchenko V. A., Andrienko T. L. & Priadko O. I. 2003. Asociacija Serratulo-Pinetum (W. Mat. 1981) J. Mat. 1988 na Ukraïnskomu polissi. In: Yu. R. Shelyag-Sosonko & Ya. P. Didukh (eds.). Roslinnist hvojnih lisiv Ukraïni, pp. 123-130. Materiali roboczoj naradi (Kyiv, listopad 2003). Fitosociocentr, Kyiv.Search in Google Scholar

Orzechowski M. 2007. Przemiany zbiorowisk leśnych Puszczy Kozienickiej od czasów Ryszarda Zaręby. In: J.M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ PAN Monografie 8:504-553. Warszawa.Search in Google Scholar

Otýpková Z. 2009. The influence of sample plot size on evaluations with Ellenberg indicator values. Biologia 64: 1123-1128.10.2478/s11756-009-0184-6Search in Google Scholar

Otýpková Z. & Chytrý M. 2006. Effects of plot size on the ordination of vegetation samples. J. Veg. Sci. 17: 465-472.10.1111/j.1654-1103.2006.tb02467.xSearch in Google Scholar

Paal J. 1998. Rare and threatened plant communities of Estonia. Biodiversity and Conservation 7: 1027-1049.10.1023/A:1008857014648Search in Google Scholar

Paciejewska J. 1981 (mscr.). Lasy dębowe okolic Targowej Górki (woj. poznańskie). Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Monografie naukowe 1 575 pp. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Poznań.Search in Google Scholar

Pallas J. 1996. Beitrag zur Syntaxonomie und Nomenklatur der bodensauren Eichenmischwälder in Mitteleuropa. Phytocoenologia 26(1): 1-79.10.1127/phyto/26/1996/1Search in Google Scholar

Pallas J. 2000. Zur Synsystematik und Verbreitung der europäischen bodensauren Eichenmischwälder (Quercetea roboris Tüxen 1931). Abh. Westf. Mus. Naturkde. 62 (1/2): 1-125. Münster.Search in Google Scholar

Pallas J. 2002. Typisierung und Verbreitung einiger Assoziationen der bodensauren Buchenwälder. Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen 28: 149-152.Search in Google Scholar

Pallas J. 2003. Position in the phytosociological system (syntaxa). In: U. Bohn & R. Neuhäusl (eds.). Map of the Natural Vegetation of Europe. Part 1 Explanatory Text with CD-ROM, pp. 232-236. Landwirtschaftsverlag Münster.Search in Google Scholar

Passarge H. 1956. Die Wälder von Magdeburgeforth (NW-Flaming). Wiss. Abhandl. 18: 1-112. Berlin.Search in Google Scholar

Passarge H. 1957. Waldgesellschaften des nördlichen Havellandes. Wiss. Abhandl. 26: 1-139. Berlin.Search in Google Scholar

Patalauskaite D. 2007. Communities of Quercus petraea in Lithuania. Research and conservation of biological diversity in Baltic Region. Book of abstracts. 4th International Conference. Daugavpils, 25-27 April, 2007, pp. 81-82.Search in Google Scholar

Pawłow M. & Czech L. 1959. Zespoły leśne uroczyska Nowy Las pod Czerniejewem. Zesz. Nauk. UAM, Biologia 2: 27-78.Search in Google Scholar

Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, pp. 237-269. T. 1. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Pawłowski J. 2001. Rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych okolic Odolanowa na Płycie Krotoszyńskiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 50: 131-141.Search in Google Scholar

Peterken G. F. 1996. Natural Woodland. Ecology and Conservation in Northern Temperate Regions. 522 pp. Cambridge University Press, Cambridge.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1950. Materiały do znajomości szaty leśnej Wielkopolskiego Parku Narodowego. PTPN. Prace Monogr. nad Przyrodą. WPN 2(5): 1-31.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1960. Lasy południowo-wschodniego Uznamu. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 6: 69-158.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 1997. Wstępne wyniki badań nad zróżnicowaniem nadmorskich lasów liściastych na podłożu wydmowym. In: W. Fałtynowicz, M. Latałowa & J. Szmeja (eds.). Dynamika i ochrona roślinności Pomorza, pp. 19-31. Mater. z Sympozjum, 28-30 września 1995. Bogucki Wyd. Nauk., Gdańsk-Poznań.Search in Google Scholar

Piotrowska H. 2003. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce. 102 pp. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań-Gdańsk.Search in Google Scholar

Pott R. 1992. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 427 pp. Ulmer, Stuttgart.Search in Google Scholar

Pott R. 1995. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 622 pp. 2 Auflage. Ulmer, Stuttgart.Search in Google Scholar

Pott R. 2000. Paleoclimate and vegetation - long-term vegetation dynamics in central Europe with particular reference to beech. Phytocoenologia 30: 285-333.10.1127/phyto/30/2000/285Search in Google Scholar

Preising E. 1943. Die Waldgesellschaften des Warthe und Weichsellandes, Als Manuskript vervielfaltigt.Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa M. 1999. Ewolucja szaty roślinnej. In: L. Starkel (ed.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, pp. 105-127. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D. & Goslar T. 2003. Some problems of forest transformation at the transition to the oligocratic/Homo sapiens phase of the Holocene interglacial in northern lowlands of central Europe. Veget. Hist. Archaeobot. 12: 233-247.10.1007/s00334-003-0021-8Search in Google Scholar

Rameau J. C. 1985. L'intéret chorologique de quelques groupements forestiérs du Morvan, France. Vegetatio 59: 47-65.10.1007/978-94-009-5508-0_6Search in Google Scholar

Ratyńska H. 2001. Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. 486 pp. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.Search in Google Scholar

Ratyńska H., Wojterska M. & Brzeg A. 2010. Multi-medialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. NFOSiGW, UKW, IETI.Search in Google Scholar

Reif A. & Gärtner S. 2007. Die natürliche Verjüngung der laubabwerfenden Eichenarten Stieleiche (Quercus robur L.) und Traubeneiche (Quercus petraea Liebl.) - eine Literaturstudie mit besonderer Berücksichtigung der Waldweide. Waldoekologie online 5: 79-116.Search in Google Scholar

Rennenberg H., Seiler W., Matyssek R., Gessler A. & Kreuzwieser J. 2004. Die buche (Fagus sylvatica L.) - Ein waldbaum ohne zukunft im südlichen Mitteleuropa? Allg. Forst- u. J.-Ztg. 175: 210-224.Search in Google Scholar

Rennwalu E. (ed.) 2000. Verzeichnis der Pflanzengesellschaften Deutschlands mit Synonymen und Formationseinteilung. In: E. Rennwald (ed.). Verzeichnis und Rote Liste der Pflanzengesellschaften Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde 35: 121-391.Search in Google Scholar

Rewald B. & Leuschner C. 2009. Belowground competition in a broad-leaved temperate mixed; forest: pattern analysis and experiments in a four-species stand. Eur. J. Forest Res. 128: 387-398.10.1007/s10342-009-0276-4Search in Google Scholar

Rivas-Martinez S. 1975. Observationes sobre la syntaxonomia de los Bosques acidofilos europeos, datos sobre la Quercetalia robori-petraeae en la Peninsula Iberica. Coll. Phytosoc. 3: 255-260.Search in Google Scholar

Rivas-Martinez S., Fernández-González F., Loidi J. & Lousă A. 2001. Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain and Portugal to association level. Itinera Geobotanica 14: 5-341.Search in Google Scholar

Robińska T. 1977 (mscr.). Bory mieszane kompleksu leśnego na południe od Krajkowa. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Rode M. W. 1999a. Influence of forest growth on former heathland on nutrient input and its consequences for nutrition and management of heath and forest). Forest Ecol. Manage. 114: 31-43.10.1016/S0378-1127(98)00488-5Search in Google Scholar

Rode M. W. 1999b. The interaction between organic layer and forest growth and forest development on former heathland. Forest Ecol. Manage. 114: 117-127.10.1016/S0378-1127(98)00386-7Search in Google Scholar

Rodwell J. S., Dring J. C., Averis A. B. G., Proctor M. C. F., Malloch A. J. C., Schaminée J. N. J. & Dargie T. C. D. 2000. Review of coverage of the National Vegetation Classification. JNCC Report, No. 302. 69 pp.Search in Google Scholar

Roleček J. 2005. Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia 77: 241-261.Search in Google Scholar

Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. IGiPz PAN Prace Geograficzne 199: 1-258.Search in Google Scholar

Regulation 2005. Regulation of the Minister of Environment of 16 May 2005 on the types of natural habitats and plant and animal species requiring protection in the form of Natura 2000 areas. Journal of Laws No 94, item 795.Search in Google Scholar

Regulation 2010. Regulation of the Minister of Environment of 13 April 2010 on natural habitats and species that are the subject of interest of the European Union and on the selection criteria for the area qualifying as Natura 2000 areas. Journal of Laws No 77, item 510.Search in Google Scholar

Rutkowski P. 2007. Lasy dębowe Nadleśnictwa Doświad-czalnego Siemianice. In: P. Rutkowski (ed.). Hodowla dębów w Polsce. Wybrane zagadnienia. Idee Ekologiczne 16: 145-155. Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Rüther C. & Walentowski H. 2008. Tree species composition and historic changes of the Central European oak/beech region. In: A. Floren & J. Schmidl (eds.). Canopy arthropod research in Europe, pp. 61-88. Bioform, Nuremberg.Search in Google Scholar

Ryszewska D. 1977 (inscr.). Lasy liściaste obrębu Klenica w nadleśnictwie Sulechów. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Sabor J. 1993. Conditions for oak selection in Poland. Ann. Sci. For. 50, Suppl. 1: 452-455.Search in Google Scholar

Scamoni A. 1961. Der märkische Kiefern-Traubeneichenwald (Calamagrostido-Quercetum) als pflanzengeographische Erscheinung. Archiv für Forstwesen 10(3): 270-307.Search in Google Scholar

Scamoni A. & Passarge H. 1959. Gedanken zu einer natürlichen Ordnung der Waldgesellschaften. Archiv für Forstwesen 8(5): 386-426.Search in Google Scholar

Schaffers S. A. & Sykora K. V. 2000. Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction: a comparison with field measurements. J. Veg. Sci. 11:225-244.10.2307/3236802Search in Google Scholar

Schaminée J. & Stortelder A. (ed.). 2008. SynBioSys, versie 1.2 2000-2008). Alterra ( http://www.synbiosys.alterra.nlSearch in Google Scholar

Schechtel A. 1984 (mscr.). Plan urządzania Gospodarstwa Leśnego na okres 1.1.1983 do 31.12.1992. Słowiński Park Narodowy. BULiGL, oddz. w Szczecinku.Search in Google Scholar

Schechtel A. 2005 (mscr.). Opis taksacyjny drzewostanów Słowińskiego Parku Narodowego. In: J. Korzeń (ed.). Plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra.Search in Google Scholar

Schubert R. 2001. Prodromus der Pflanzengesellschaften Sachsen-Anhalts. Mitteilungen zur floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt. 688 pp. Sonderheft 2. Botanischer Verein Sachsen-Anhalt. Halle (Saale).Search in Google Scholar

Schubert R., Hilbig W. & Klotz S. 2001. Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Deutschlands. 472 pp. Spektrum, Heidelberg.Search in Google Scholar

Seidling W. & Fischer R. 2008. Deviances from expected Ellenberg indicator values for nitrogen are related to N through fall deposition in forests. Ecological Indicators 8: 639-646.10.1016/j.ecolind.2007.09.004Search in Google Scholar

Semenishchenkov J. A. 2009. Fitocenoticzeskoje raznoobrazie Sudost-Densanskowo mieżdurieczia. 400 pp. RIO Braianskowo gosudarstwiennowo uniwersiteta. Briansk.Search in Google Scholar

Shelyag-Sosonko Yu. R., Solomakha V. A., Didukh Ya. P., Dubyna T. P., Dziuba T. P., Kuzemko A. A., Yakushenko D. M. & Solomakha T. D. 2008. Review of the classes of the vegetation of Ukraine. In: M. Chytrý (ed.). Using phytosociological data to address ecological questions, pp. 16. Abstracts and Excursion Guides. 17th International Workshop European Vegetation Survey, Brno, 1-5 May 2008. Masaryk University, Brno.Search in Google Scholar

Siwczak E. 1977 (mscr.). Lasy dębowe kompleksu leśnego na południe od Krajkowa. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Soepboer W. & Lotter A. F. 2009. Estimating past vegetation openness using pollen-vegetation relationships: A modelling approach. Review of Palacobotany and Palynology 153: 102-107.10.1016/j.revpalbo.2008.07.004Search in Google Scholar

Sokołowski A. W. 1963. Zespoły leśne południowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. Monogr. Bot. 16: 1-176. Warszawa.10.5586/mb.1963.015Search in Google Scholar

Sokolowski A. W. 1972. Zespół Carici elongateae-Quercetum - dębniak turzycowy. Acta Soc. Bot. Pol. 41(1): 113-120.Search in Google Scholar

Sokołowski A. W. 1979. Zespół świetlistej dąbrowy Potentilo albae-Quercetum Libbert 1933 Knapp 1942 w północno-wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 25(3): 421-427.Search in Google Scholar

Sokołowski A. W. 1980. Zbiorowiska leśne północnowschodniej Polski. Monogr. Bot. 60: 1-205.10.5586/mb.1980.002Search in Google Scholar

Sokołowski A. W., Kliczkowska A. & Grzyb W. 1997. Określenie jednostek fitosocjologicznych wchodzących w zakres siedliskowych typów lasu. Prace IBL, B 32: 3-55.Search in Google Scholar

Solomakha V. A. 2008. Sintaksonomija roslinnosti Ukraini. 294 pp. Fitosociocentr, Kyiv.Search in Google Scholar

Solon J. 2007. Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPz PAN Monografie 8: 290-343. Warszawa.Search in Google Scholar

Sroka Z. 1982 (mscr.). Acidofilne lasy i bory mieszane w kompleksie leśnym na zachód od Ostrowa Wlkp. (w obrębie Gliśnica). Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Stefańska-Krzaczek E. & Kacki Z. 2009. Identyfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 na przykładzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Leśne Prace Badawcze 70: 77-88.10.2478/v10111-009-0008-zSearch in Google Scholar

StatSoft, Inc. 2006. STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. http://www.statsoft.comSearch in Google Scholar

Sułkowska M., Kowalczyk J. & Przybylski P. 2008. Zmienność genetyczna i ekotypowa buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce. Leśne Prace Badawcze 69(2): 133-142.Search in Google Scholar

Sutton M. A., Pitcaim C. E. R. & Whitfield C. P. 2004. Bioindicator and biomonitoring methods for assessing the effects of atmospheric nitro gen on statutory nature conservation sites. JNCC Report No. 356, 230 pp.Search in Google Scholar

Svenning J.-C. 2002. A review of natural vegetation openness in north-western Europe. Biological Conservation 104: 133-148.10.1016/S0006-3207(01)00162-8Search in Google Scholar

Svenning J.-C., Skov F. 2004. Limited filling of the potential range in European tree species. Ecology Letters 7: 565-573.10.1111/j.1461-0248.2004.00614.xSearch in Google Scholar

Sykora K. V. 2007. Field Guide Dutch Plant Communities. Species composition and ecology. 146 pp. ( http://www.ncp.wur.nl/UK/Staff/Sykora/Search in Google Scholar

Szafer W. 1972. Geobotaniczny Podział Polski (mapa 1:2 000 000). In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, 2. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Szczygielski M. 2007. Zmiana charakterystyki subborealnego boru mieszanego (Serratulo-Pinetum) w Puszczy Piskiej. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. IGiPZ PAN Monografie 8: 116-128. Warszawa.Search in Google Scholar

Szulczewski J. W. 1951. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych. Prace Kom. Biol. PTPN 12(6): 1-128.Search in Google Scholar

Szwed W. 1979. Zespoły leśne okolic Nekli w Lasach Czerniejewskich (środkowa Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 31: 89-130.Search in Google Scholar

Szweykowski J. 2006. An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 4, 114 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Szymański S. 1982. Wzrost niektórych gatunków drzew leśnych w pierwszych 10 latach życia na siedlisku boru mieszanego świeżego. Sylwan 126(7): 11-29Search in Google Scholar

Święcicki Z. (ed.). 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 123 pp. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.Search in Google Scholar

Taylor S. O. & Lorimer C. G. 2003. Loss of oak dominance in dry-mesic deciduous forests predicted by gap capture methods. Plant Ecology 167: 71-88.10.1023/A:1023975026261Search in Google Scholar

ter Braak C. J. F. & Prentice I. C. 1988. A theory of gradient analysis. Adv. Ecol. Res. 18: 271-317.10.1016/S0065-2504(08)60183-XSearch in Google Scholar

ter Braak C. J. F. & Šmilauer P. 2002. CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User's guide: Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). 500 pp. Microcomputer Power (Ithaca, NY, USA).Search in Google Scholar

Theurillat J. P. & Moravec J. 1993. Index of Names of Syntaxa Typified in 1990. Folia Geobot. Phytotax. 28: 207-210.10.1007/BF02854855Search in Google Scholar

Thomas F. M., Blank R. & Hartmann G. 2002. Abiotic and biotic factors and their interactions as causes of oak decline in Central Europe. For. Path. 32: 277-307.10.1046/j.1439-0329.2002.00291.xSearch in Google Scholar

Timbal J. & Aussenac G. 1996. An overview of ecology and silviculture of indigenous oaks in France. Ann. Sci. For. 53: 649-661.10.1051/forest:19960243Search in Google Scholar

Tinner W. & Lotter A. F. 2006. Holocene expansions of Fagus silvatica and Abies alba in Central Europe: where are we after eight decades of debate? Quaternary Science Reviews 25: 526-549.10.1016/j.quascirev.2005.03.017Search in Google Scholar

Tombal P. 1975. Diagnose phytocoenologique des forets proclimaciques acidiphiles de la region de Paris. Coll. Phytosoc. 3: 301-309.Search in Google Scholar

Traczyk T. 1962a. Materiały do geograficznego zróznicowania grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31(2): 275-304.10.5586/asbp.1962.022Search in Google Scholar

Traczyk T. 1962b. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31(4): 621-635.10.5586/asbp.1962.043Search in Google Scholar

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E. & Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. 133 pp. PWRiL Warszawa.Search in Google Scholar

Trzciński W. (ed.). 1989. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze. 40 (3/4): 1-62.Search in Google Scholar

Tüxen R. 1937. Die Pflanzengesellschaften Nordwest-deutschlands. Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem in Niedersachsen 3: 1-170. Hannover.Search in Google Scholar

Tüxen R. 1975. Le Betulo-Quercetum de l'Allemagne du nord-ouest est-il weritable association ou non? Coll. Phytosoc. 3: 311-317.Search in Google Scholar

van der Maarel E. 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio 39: 97-114.10.1007/BF00052021Search in Google Scholar

van der Maarel E. 2005. Vegetation ecology - an overview. In: E. van der Maarel (ed.). Vegetation ecology, pp. 1-51. Blackwell Publishing, Oxford, UK.Search in Google Scholar

van der Maarel E. 2007. Transformation of cover-abundance values for appropriate numerical treatment - Alternatives to the proposals by Podani. J. Veg. Sci. 18: 767-770.10.1111/j.1654-1103.2007.tb02592.xSearch in Google Scholar

van der Werf S. 1991. The influence of coppicing on vegetation. Vegetatio 92: 97-110.10.1007/BF00036031Search in Google Scholar

Vera F. W. M. 2000. Grazing Ecology and Forest History. CABI, Wallingford Oxon, UK.10.1079/9780851994420.0000Search in Google Scholar

von Oheimb G., Westphal C. & Härdtle W. 2007. Diversity and spatio-temporal dynamics of dead wood in a temperate near-natural beech forest (Fagus sylvatica). Eur. J. Forest Res.: 126: 359-370.10.1007/s10342-006-0152-4Search in Google Scholar

Vorobyov Ye. O. 2003. Preliminjery Prodrome of plain forests and light forests of natural and man-made origin with prevailing or considerable partisipation of Pinus sylvestris l.s.l. in the plain part of Ukraine. In: Yu. R. Shelyag-Sosonko & Ya. P. Didukh (eds.). Roslinnist hvojnih lisiv Ukraďni. Materiali roboczoj naradi, pp. 13-42. Fitosociocentr, Kyiv.Search in Google Scholar

Walentowski H. & Scheuerer M. 2004. Das landschafts-typische Waldgesellschaftsmosaik in der Schöllnacher Bucht (Lallinger Winkel). Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 3: 39-78.Search in Google Scholar

Wallnöfer S., Mucina L. & Grass V. 1993. Querco-Fagetea. In: L. Mucina, G. Grabherr & S. Wallnöfer (eds.). Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil III, pp. 85-236. Gustav Fischer Verlag, Jena.Search in Google Scholar

Wamelink G. W. W., van Dobben H. F. & van der Eerden L. J. M. 1998. Experimental calibration of Ellenberg's indicator value for nitrogen. Environmental Pollution 102: 371-375.10.1016/S0269-7491(98)80056-0Search in Google Scholar

Watt A. S. 1947. Pattern and process in plant communities. J. Ecol. 35: 1-22.10.2307/2256497Search in Google Scholar

Watt A. S. 1947. Pattern and process in plant communities. J. Ecol. 35: 1-22.10.2307/2256497Search in Google Scholar

Willner W., Starlinger F. & Grabherr G. 2005. Deciduous oak forests in Austria - preliminary results from a new survey of the Austrian forest communities. Bot. Chron. 18: 301-316.Search in Google Scholar

Wilmanns O. 1998. Ökologische Pflanzensoziologie. Eine Einführung in die Vegetation Mitteleuropas. 405 pp. Quelle & Meyer Verlag, Wiesbaden.Search in Google Scholar

Weber H. E., Moravec J. & Theurillat J. P. 2000. International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd Edition. J. Veg. Sci. 11:739-768.10.2307/3236580Search in Google Scholar

Wojterska M. 1976 (mscr.). Zespoły leśne i flora roślin naczyniowych projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakow-skim. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Wojterska M. 2003. Struktura krajobrazów roślinnych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. 415 pp. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Wojterska M., Brzeg A., Kasprowicz M. & Rakowski W. 2006 (mscr.). Charakterystyka świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 nom. invers. na obszarze Natura 2000 "Dąbrowy Obrzyckie".Search in Google Scholar

Wojterska M., Rakowski W., Brzeg A., Yakushenko D. & Kasprowicz M. 2007. Zróżnicowanie zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 nom. invers. w Polsce i Europie In: E. Kępczyńska & J. Kępczyński (eds.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007, p. 73.Search in Google Scholar

Wojterska M. & Wiszniewska K. 1996. Świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 w leśnictwie Daniele koło Obrzycka na tle świetlistych dąbrów Wielkopolski. Stan zachowania i projekt ochrony. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 45: 41-77.Search in Google Scholar

Wojterska M., Wiszniewska K. & Gmaj M. 2001. Roślinność rezerwatu "Świetlista dąbrowa koło Obrzycka". In: M. Wojterska (ed.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001, pp. 228-242. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Wojterska H. & Wojterski T. 1953. Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. PTPN, Prace Kom. Biol. Pozn. 14(4): 1-126.Search in Google Scholar

Wojterski T. 1972. Próba podziału geobotanicznego w oparciu o mapę potencjalnej roślinności naturalnej. Wiad. Bot. 16: 229-240.Search in Google Scholar

Wojterski T., Leszczyńska M. & Piaszyk M. 1974. Potencjalna roślinność naturalna Pojezierza Lubuskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 26: 107-142.Search in Google Scholar

Wojterski T., Wojterska H. & Wojterska M. 1978. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej środkowej Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 32: 7-35.Search in Google Scholar

Wojterski T., Wojterska H. & Wojterska M. 1981. Potencjalna roślinność naturalna dorzecza Baryczy. PPWK, Wrocław.Search in Google Scholar

Wojterski T., Wojterska H. & Wojterska M. 1994. Podział geobotaniczny Pomorza Gdańskiego na podstawie mapy potencjalnej roślinności naturalnej, potencjalnych fitokompleksów krajobrazowych i krajobrazów roślinnych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 43: 9-49.Search in Google Scholar

Woś A. 1994. Klimat Niziny Wielkopolskiej. 192 pp. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Woziwoda B. 2002. Changes in oak-horbeam forest in th north part of the Wysoczyzna Łaska mesoregion (Central Poland). Ecological Questions 2: 117-129Search in Google Scholar

Wysocki C. & Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. 449 pp. Wyd. SGGW, Warszawa.Search in Google Scholar

Yakushenko D. M. 2005. The classification of Zhytomyr Polissya ecosystems. Ukrainian Phytosociological Collection C 1(23): 15-35.Search in Google Scholar

Yuglichek L. S. & Onyshchenko V.A. 2003. Sosnovi ta dubovo-sosnovi lisi na meżi malogo ta żitomirskogo polissja. In: Yu. R. Shelyag-Sosonko & Ya. P. Didukh (eds.). Roslinnist hvojnih lisiv Ukraďni, pp. 233-243. Materiali roboczoj naradi (Kyiv, listopad 2003). Fitosociocentr, Kyiv.Search in Google Scholar

Zając A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27(5-6): 481-484.10.2307/1219899Search in Google Scholar

Zaręba R. 1988a. Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowwy - ich naturalne występowanie w zespołach leśnych i typach siedliskowych lasu. Prace IBL B 684: 129-178.Search in Google Scholar

Zaręba R. 1988b. Fitosocjologia i typologia leśna. 244 pp. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.Search in Google Scholar

Zerbe S. 2003. The differentiation of anthropogenous forest communities: a synsystematical approach. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 133: 109-117.Search in Google Scholar

Zerbe S. 2004. Influence of historical land use on presentday forest patterns: A case study in south-western Germany. Scandinavian Journal of Forest Research 19: 261-273.10.1080/02827580410029291Search in Google Scholar

Zielińska A. 1994 (mscr.). Grądy i dąbrowy kompleksów leśnych obrębu Biedrusko w Nadleśnictwie Oborniki. Master's thesis from the Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo