1. bookVolumen 11 (2012): Heft 1 (January 2012)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Erstveröffentlichung
10 Jul 2007
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Conspectus of Vegetation Syntaxa in Slovenia

Online veröffentlicht: 21 May 2012
Volumen & Heft: Volumen 11 (2012) - Heft 1 (January 2012)
Seitenbereich: 113 - 164
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
Erstveröffentlichung
10 Jul 2007
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Čarni, A., Košir, P., Karadžić, B., Matevski, V., Redžić, S. & Škvorc, Ž. 2009: Thermophilous deciduous forests in Southeastern Europe. Plant Biosystems 143: 1-13.10.1080/11263500802633881Search in Google Scholar

Exner, A. 2007: Piceetalia Pawł. 1928. In: Willner, W. & Grabherr, G. (ed.): Die Wälder und Gebüsche Österreichs. 1. Textband. Elsevier, Mün chen, pp. 184-208.Search in Google Scholar

Gregori, J., Martinčič, A., Tarman, K., Urbanc-Berčič, O., Tome, D. & Zupančič, M. 1996: Narava Slovenije, stanje in perspektive: zbornik prispevkov o naravni dediščini Slo venije. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, 424 p.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J. 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base mana gement system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12: 589-591.Search in Google Scholar

Kopecký, K. 1992: Syntaxonomische Klassifizierung von Pflanzengesellschaften unter Anwendung der deduktiven Methode. Tuexenia 12: 13-24.Search in Google Scholar

Maarel van der, E. 2005: Vegetation ecology. Blackwell, Malden, 359 p.Search in Google Scholar

Marinček, L., Mucina, L., Poldini, L., Zupančič, M., Dakskobler, I. & Accetto, M. 1993: Nomenklatorische Revision der Illyrischen Buchenwälder (Verband Aremonio-Fagion). Studia geobotanica 12: 121-135.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz, W. & Matuszkiewicz, A. 1981: Das Prinzip der mehrdimensionalen Gliederung der Vegetationseinheiten, erlaeutet am Beispiel der Eichen-Hainbuchenwaelder in Polen. Vaduz, Rinteln, 123-148 p.Search in Google Scholar

Mucina, L. et al. 2012: EuroChecklist, in prep.Search in Google Scholar

Poldini, L. 2009: La diversità vegetale del Carso fra Trieste e Gorizia. Lo stato dell'ambiente. Edizione Goliardiche, Trieste, 732 pp.Search in Google Scholar

Robič, D. & Accetto, M. 2001: Pregled sintaksonomskega sistema gozdnega in obgozdnega rastlinja Slovenije: gradivo za pouk fitocenologije. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, 18 p.Search in Google Scholar

Robič, D. & Wraber, T. 2001: Življenje in delo botanika Gabrijela Tomažiča (1899-1977). Hladnikia 12: 7-21.Search in Google Scholar

Šilc, U. & Čarni, A. 2007: Formalized classification of weed vegetation of arable land in Slovenia. Preslia 79: 283-302.Search in Google Scholar

Šilc, U. 2006: Slovenian Phytosociology in a Database: state of the art, basic statistics and perspecitves. Hladnikia 19: 27-34.Search in Google Scholar

Šilc, U. 2012: Vegetation database of Slovenia. Biodiversity & Ecology 4 (in print)10.7809/b-e.00215Search in Google Scholar

Smole, I. 1988: Katalog gozdnih združb: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev po medsebojni sorodnosti. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana, 154 p.Search in Google Scholar

Surina, B., Dakskobler, I., Kaligarič, M. & Se liškar, A. 2004: Seznam sintaksonov. In: Čušin, B. (ur.) & al.: Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, Ljubljana, pp. 168-172.Search in Google Scholar

Wallnöffer, S. 1993: Vaccinio-Piceetea. In: Mucina, L., Grabherr, G. & Wallnöffer, S. (ed.): Pflanzengesellschaften Österreichs-Wälder und Gebüsche. Gustav Fisher Verlag, Jena, Stuttgart, New York, pp. 283-337.Search in Google Scholar

Wraber, M. 1960: Fitocenološka razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji. In: Lazar, J. (ed.): Ad annuum horti botanici Labacensis solemnem. Ljubljana, pp. 49-98.Search in Google Scholar

Zupančič, M. 1999: Smrekovi gozdovi Slovenije. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 222 p.Search in Google Scholar

Zupančič, M. 2003: Vegetacijska raziskovanja in kartiranje v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva 72: 5-18.Search in Google Scholar

Zupančič, M. 2007: Syntaxonomic problems of the classes Vaccinio-Piceetea and Erico-Pinetea in Slovenia. Fitosociologia 44 (2): 3-13.Search in Google Scholar

Accetto, M. 1999: Floristična in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske. Gozdarski vestnik 57: 3-22.Search in Google Scholar

Accetto, M. 2006: Nomenklaturna notica k sintaksonomskemu uvrščanju vlažnih dobovo-gabrovih gozdov. Samozaložba, Ljubljana, 6 p.Search in Google Scholar

Čarni A. et al. (in prep.) Smrekovi in jelovi gozdovi v Sloveniji.Search in Google Scholar

Čarni, A., Košir, P., Marinček, L., Marinšek, A., Šilc, U. & Zelnik, I. 2008: Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000 - list Murska Sobota. Pomurska akademsko znanstvena unija - PAZU, Murska Sobota, 64 p.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. & Čušin, B. 2003: Rastlinstvo in rastje Dolenje Trebuše in njene okolice. Tre buški zbornik, Tolminski muzej, Tolmin, s. 99-132.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. & Marinšek, A. 2009: Pregled jelovih rastišč v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (Ljubljana) 89: 43-54.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2004: Gozdna vegetacija Bovškega (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Hlad nikia 17: 25-38.Search in Google Scholar

Dakskobler, I. 2005: Rastlinstvo in rastje (flora in vegetacija) Baške doline (zahodna Slovenija). Razprave 4. razreda SAZU (Ljubljana) 46-2: 5-59.Search in Google Scholar

Exner, A. 2007: Vaccinio-Piccetea Br.-Bl. et al. 1939. In: Willner W. & Grabherr, G.: Die Wälder und Gebüsche Österreichs. Spektrum, München, pp. 183-218.Search in Google Scholar

Franz, W. R. 2002: Die Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia Scop.) in Österreich und Nord-Slowenien: (Morphologie, Anatomie, Verbreitung, Standort und Soziologie). Carinthia II, 1-256.Search in Google Scholar

Kaligarič, M. 2004: Podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae) (EU_1120*). In: Jogan, N., Kotarac, M. & Lešnik, A. (ed.) 2004: Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst. Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, pp. 34-39.Search in Google Scholar

Košir, Ž. 1994: Ekološke in fitocenološke razmere v gorskem in hribovitem jugozahodnem obrobju Panonije. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Ljubljana, 149 p.Search in Google Scholar

Košir, Ž. 2000. Upoštevanje lastnosti gozdnih združb pri gospodarjenju s sečnimi ostanki. Gozdarski vestnik 58 (10): 439-445.Search in Google Scholar

Košir, Ž. 2007: Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji. Gozdarski vestnik 65: 365-392, 409-421.Search in Google Scholar

Košir, Ž. 2010: Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Ljubljana, 288 p.Search in Google Scholar

Marinček, L. 1994: Zur Nomenklatur der Hainbuchenwälder des Erythronio-Carpinion. In: (ed.): Simpozij-Pevalek Flora i vegetacija Hrvatske. Čakovec, pp. 57-62.Search in Google Scholar

Marković, L. 1982: Ruderalna vegetacija ter vegetacija posek in gozdnih robov. In: Mayer, E. (ed.): Vegetacijska karta Postojna L33-77. Tolmač k vegetacijskim kartam. SAZU, Razred za naravoslovne vede, Biološki inštitut Jovana Hadžija, Ljubljana, pp. 96-112.Search in Google Scholar

Martinčič, A. & Leskovar, I. 2002: Vegetacija. In: Gaberščik, A. (ed.): Jezero, ki izginja: monografija o Cerkniškem jezeru. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, pp. 81-94.Search in Google Scholar

Petkovšek, V. & Seliškar, A. 1979: Vegetacija na Planinskem polju in njeno varstvo. Varstvo narave 12: 13-32.Search in Google Scholar

Poldini, L. 1985: Note ai margini della vegetazione carsica. Studia geobotanica 5: 39-48.Search in Google Scholar

Seliškar, A., 1996: Traviščna in močvirna vegetacija. In: Gregori, J., Martinčič, A., Tarman, K., Urbanc-Berčič, O., Tome, D. & Zupančič, M. (eds.): Narava Slovenije, stanje in perspektive. Društvo ekologov Slo venije, Ljubljana, pp. 99-106.Search in Google Scholar

Seljak, G. 1974: Travniška vegetacija Porezna. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 103 p.Search in Google Scholar

Wallnöfer, S. 1993: Vaccinio-Piceetea. In: Mucina, L., Grabherr, G. & Wallnöfer, S. Die Pflanzengesellschaten Österreichs, Teil III, Wälder und Gebüsche, Gustav Fischer Verlag, Jena, pp. 283-337.Search in Google Scholar

Wraber, T. 1971: Contributo alla conoscenza della vegetazione pioniere (Asplenietea rupestria e Thlaspietea rotundifolii) delle Alpi Giulie. Università degli Studi di Trieste, Trieste, 81 p.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo