Uneingeschränkter Zugang

The Purposive Interpretation of Polish Tax Law

   | 27. Aug. 2013

Zitieren

Brzeziński, B. (1996). Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opo-datkowania. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 24.Search in Google Scholar

Brzeziński, B. (2001). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK “Dom Organizatora”, 164.Search in Google Scholar

Brzeziński, B. (2008). Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr, 151 and next.Search in Google Scholar

Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: TNOiK “Dom Organizatora”, 281.Search in Google Scholar

Gizbert-Studnicki, T. (1996). Wykładnia celowościowa. Studia Prawnicze, 3-4.Search in Google Scholar

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483).Search in Google Scholar

Mariański, A. (2009). Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasadaprawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Mastalski R. (1989). Interpretacja prawa podatkowego. Źrodła prawa podatkowegoi jego wykładnia. Wrocław:Wydawnictwo UniwersytetuWrocławskiego, 108.Search in Google Scholar

Mastalski, R. (1998). Prawo podatkowe I - cześć ogolna. Warszawa: C. H. Beck, 97.Search in Google Scholar

Pietrasz, P. (2011). In Cezary Kosikowski et al., Ordynacja podatkowa. Komentarz, edition 4, (p. 971). Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Smoktunowicz, E., Mieszkowski, J. (1998). Źrodła i wykładnia prawa podatkowego. Białystok: Prawo i praktyka gospodarcza, 78.Search in Google Scholar

Tipke, K., Lang, J. (1991). Steuerrecht, ed. 13. K¨oln: Verlag Otto Schmidt, 101.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 12 stycznia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 Nr 9, poz. 31).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 2013, poz. 267 j.t.).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i darowizn (Dz. U. z 1983 Nr 45, poz. 207 z poźn. zm.).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 j.t.).Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 1998, III SA 1594/96, LEX nr 37119.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2000, I SA/Wr 2915/98, Monitor Podatkowy (2000), 11.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2000, I SA/Wr 1980/96, ONSA, 1999, poz. 2.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 1994, III SA 1794/93, Monitor Podatkowy (1995), 2.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2004, FSK 826/04, LEX nr 147675.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 1995, SA/Gd 2062/94, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2000, 4.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 1983, II SA 535/83, Orzecznictwo Sądow Polskich 1983, nr 12, poz. 272.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 1996, SA/Ka 2006/95, LEX nr 27392.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 1992, SA/Po 1167/92, Wspolnota, 1993, 40.Search in Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 6 listopada 1996, SA/Ka 1895/95, ONSA, 1997, nr 4.Search in Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 1 marca 2000 (I SA/Wr 2915/98),Monitor Podatkowy, 2000, 11.Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 1987, sygn. akt AZP 6/87, PrzeglądUstawodawstwa Gospodarczego, 1988, 5-6.Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1992, III ARN 50/92, PrzeglądOrzecznictwa Podatkowego, 1994, 2.Search in Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998, I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.Search in Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 1991, W. 5/90, OTK 1991, poz. 193.Search in Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 1996, W. 13/95, OTK 1996, poz. 2.Search in Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1995, W. 20/94, OTK 1995, poz. 1. Search in Google Scholar

eISSN:
0860-150X
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Philosophie, andere