1. bookVolumen 16 (2020): Heft 2 (September 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1801-3422
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Open Access

Multi-level Governance and Energy Specifics of the V4 Countries within the Context of European Integration

Online veröffentlicht: 18 Sep 2020
Volumen & Heft: Volumen 16 (2020) - Heft 2 (September 2020)
Seitenbereich: 525 - 546
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1801-3422
Erstveröffentlichung
16 Apr 2015
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

About Hungary (2020): Hungarian government approves its climate policy priorities: available at http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungarian-government-approves-its-climate-policy-priorities/ (1 April 2020).Search in Google Scholar

About Hungary (2020a): Here’s a look at Hungary’s climate stratégy until 2050: available at http://abouthungary.hu/blog/heres-a-look-at-hungarys-climate-strategy-until-2050/ (1 April 2020)Search in Google Scholar

Aliance pro energetickou soběstačnost (2019): Nová dekáda posílí růst udržitelné energetiky: srovnání přístupu Česka a blízkých států: available at https://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0201/020104_Klimaticke_plany_2030_CR_vs_V4.pdf (1 April 2020)Search in Google Scholar

All for power (2019): Na maďarské jaderné elektrárně Paks II začaly první stavebně montážní práce:availableathttp://www.allforpower.cz/clanek/na-madarske-jaderne-elektrarne-paks-ii-zacaly-prvni-stavebne-montazni-prace/ (25 February 2020).Search in Google Scholar

Ámon, A. (2018): Visegrádská čtyřka: megalomanské projekty vítězí nad čistou energií. In. Euractive: available at https://euractiv.cz/section/politika/opinion/visegradska-ctyrka-megalomanske-projekty-vitezi-nad-cistou-energii/ (20 February 2020).Search in Google Scholar

Bauerová, H. (2018): V4 a evropská integrace. In. Cabada, L.; Waisová Š. kol. (2018): Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny. Praha, Togga, Metropolitan University Prague Press, 167–188.Search in Google Scholar

ČT24 (2019): EU se shodla na klimatické neutralitě do roku 2050. Česko prosadilo zmínku o jádru: availableathttps://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3003023-cilem-je-plan-ochrany-klimatu-rekl-pred-summitem-michel-dohodu-v-eu-brzdi-i-spor-o (29 March 2020).Search in Google Scholar

Daniel, K. – Kay, A. (2017): Multi-level Governance: Introduction.10.22459/MG.11.2017.01Search in Google Scholar

Daborowski, T. (2015): Difficult path towards gas partnership: Visegrad Group countries’ gas cooperation with Ukraine: available at http://www.visegradexperts.eu/data/_uploaded/Finals/Tomasz%20Daborowski.pdf (5 April 2020).Search in Google Scholar

Denková, A. (2016): V4 plánuje propojit své trhy s plynem, státy ale nemají jasno, čeho chtějí dosáhnout. In. Euractive 22. 12. 2016: available at https://euractiv.cz/section/energeticka-bezpecnost/news/v4-planuje-propojit-sve-trhy-s-plynem-staty-ale-nemaji-jasno-ceho-chteji-dosahnout/ (25 February 2020).Search in Google Scholar

Denková, A. – Zbyetniewska, K. (2018): Polsko a Česko: Jak „obnovit“ energetický mix? In. Euractive: available at https://euractiv.cz/section/energeticka-bezpecnost/news/polsko-a-cesko-jak-obnovit-energeticky-mix/ (5 March 2020).Search in Google Scholar

Energetický regulační úřad (2017): Společné prohlášení regulátorů zemí V4 ohledně rozdělení německo-rakouské nabídkové zóny: available at https://www.eru.cz/cs/-/spolecne-prohlaseni-regulatoru-zemi-v4-ohledne-rozdeleni-nemecko-rakouske-nabidkove-zony (5 March 2020).Search in Google Scholar

Euractive (2018): Rakušané žalují Komisi kvůli tomu, že Maďarům povolila subvencovat jádro: availableathttps://euractiv.cz/section/energetika/news/rakusane-zaluji-komisi-kvuli-tomu-ze-madarum-povolila-subvencovat-jadro/ (20 February 2020).Search in Google Scholar

Euractive (2015): Orbán: Evropská energetická unieje pro Maďarsko ohrožením: available at https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/viktor-orban-evropska-energeticka-unie-je-pro-madarsko-ohrozenim-012479/ (24 February 2020).Search in Google Scholar

Euractive (2013): Premiéři V4: Každá země EU má právo na vlastní energetický mix, včetně jádra a plynu z břidlic. Dostupné na: https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/premieri-v4-kazda-zeme-eu-ma-pravo-na-vlastni-energeticky-mix-vcetne-jadra-a-bridlicoveho-plynu-visegradska-rusnok-tusk-fico-orban-eu-energetika-011190/ (29 March 2020).Search in Google Scholar

European Comission (2018): EU Energy an Figures 2018. available at https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/pocketbook_energy_2018_web.pdf (1 April 2020).Search in Google Scholar

European Commission (2015): State Aid: Commission opens in-depth investigation into Hungarian investment support for Paks II nuclear power plant: available at https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_6140 (1 April 2020).Search in Google Scholar

European Council (2014): available at https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/06/26-27/ (1 April 2020).Search in Google Scholar

Eurostat (2017): Consumption of Energy: available at http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy#Consumption¨ (1 April 2020)Search in Google Scholar

Eurostat (2019): Shedding light on energy in the EU. A guided tour of energy statistics 2019 edition: available at https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/index.html (1 April 2020)Search in Google Scholar

Evropská komise (2006): Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii. SEK (2006) 317: available at eur-lex.europa.eu › LexUriServ › LexUriServ (30 August 2019).10.1140/epja/i2006-10126-5Search in Google Scholar

Evropská komise (1995): Bílá kniha: Energetická politika pro Evropskou unii, COM(95)682: available at https://www.euroskop.cz/gallery/96/29026-energeticka_politika.pdf (30 August 2019).Search in Google Scholar

Evropský parlament (2019): Vnitřní trh s energií: available at https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_2.1.9.pdf (25 February 2020).Search in Google Scholar

Evropský parlament (2006): Rusko-ukrajinská plynová krize jako „varovný signál“ pro energetiku EU: available at https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060109STO04118+0+DOC+XML+V0//CS (1 April 2020)Search in Google Scholar

Hooge, L. – Marks, G. (2003): Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. In. The American Political Science Review. Vol 97, No. 2, s. 233–243.Search in Google Scholar

Komise Evropských společenství (2006): Zelená kniha. Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii: available at https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:CS:PDF (23 December 2019).Search in Google Scholar

Maksak, H. (2018): V4+Ukrajina, nebo V5? Kyjev se dívá s nadějemi na slovenské visegrádské předsednictví: available at https://euractiv.cz/section/politika/opinion/v4ukrajina-nebo-v5-kyjev-se-diva-s-nadejemi-na-slovenske-visegradske-predsednictvi/ (20 February 2020).Search in Google Scholar

Ministerstvo Aktywów Pańswowych (2019): Zaktaulizowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r: available at https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zaktualizowany-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r (5 March 2020).Search in Google Scholar

Ministerstvo zahraničních věcí (2019): Slovensko se bude spoléhat na jadernou energii: available at https://www.mzv.cz/bratislava/cz/obchod_a_ekonomika/strategicke_zasoby_prima-rni_zdroju.html (1 April 2020)Search in Google Scholar

Moravec, J. (2019): Polsko se připravuje na výstavbu první jaderné elektrárny, u veřejnosti má podporu:available at https://oenergetice.cz/zahranicni/polsko-se-pripravuje-vystavbu-prvni-jaderne-elektrarny-u-verejnosti-ma-podporu (1 April 2020)Search in Google Scholar

Ministerstsvo hospodárstva Slovenskej republiky (2019): Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030: available at https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf (1 April 2020)Search in Google Scholar

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2020): Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu: available at https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu-252016/ (1 April 2020)Search in Google Scholar

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2019): Česká republika a Maďarsko iniciují platformu V4 pro energetický výzkum: available at https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceska-republika-a-madarsko-iniciuji-platformu-v4-pro-energeticky-vyzkum-247655/ (1 April 2020)Search in Google Scholar

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2019a): Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu. : available at https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu-252016/ (1 April 2020)Search in Google Scholar

Ministerstvo průmyslu a obchodu (2014): Státní energetická koncepce České republiky: avail-ableathttps://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statni-energeticka-politika/2016/12/Statni-energeticka-koncepce-_2015_.pdf (5 March 2020).Search in Google Scholar

Osička, J. – Lehotský, L. – Zapletalová, V. – Černoch, F. (2016): Natural gas market integration in the V4 countries. Praha, MZV: available at https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/986/3069/736-1/#preview (25 February 2020).10.5817/CZ.MUNI.M210-8901-2016Search in Google Scholar

Patricolo, C. (2019): Hungary to phase out coal by 2030: available at https://emerging-europe.com/news/hungary-to-phase-out-coal-by-2030/ (5 March 2020).Search in Google Scholar

Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015-2016: available at https://www.mzv.cz/public/93/bd/c9/1534795_1336641_program_V4_e_brozura_A4_CZ.pdf (24 February 2020).Search in Google Scholar

Simon, F. (2019): Summit leak reveals EU rift on climate change: available at https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/summit-leak-reveals-eu-rift-on-climate-change/ (6 March 2020).Search in Google Scholar

Slobodian N. (2016): Energy security in V4: available at https://visegradinsight.eu/energy-security-in-v4/ (1 April 2020).Search in Google Scholar

Starý, M. (2006): Spolupráce zemí Visegrádské čtyřky v oblasti energetiky. In. Ministerstvo průmyslu a obchodu: available at https://www.mpo.cz/cz/energetika/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-organizace/spoluprace-zemi-visegradske-ctyrky-v-oblasti-energetiky-16478/ (20 November 2019).Search in Google Scholar

Stein, M. – Turkewitsch, L. (2008): The Concept of Multi-level Governance in Studies of Federalism. Paper presented at the 2008 International Political Science Association International Conference. Canada, Montreal. : available at https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUgerCgfjkAhXjXRUIHUQrBZ0QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.454.5861%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&usg=AOvVaw1wte6K3Mqhk77i_znW5eIg (30 August 2019).Search in Google Scholar

Stephenson, P. (2013): Twenty Years of multi-level governance: ‘What Does It Comes From? What Is It? Where Is It Going?’ In. Journal of European Public Policy, Taylor & Francis (Routledge), 20 (6): 817–837. : available at https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2013.781818 (30 August 2019).10.1080/13501763.2013.781818Search in Google Scholar

Společné prohlášení předsedů vlád zemí V4 z roku 2017: available at https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/spolecne-prohlaseni-predsedu-vlad-zemi-v4-_silna-evropa-_-duveryhodna-a-akceschopna-unie_-153994/ (24 February 2020).Search in Google Scholar

Summit předsedů vlád červen 2016: available at https://www.cssd.cz/data/files/summit-predsedu-vlad-zemi-visegradske-skupiny-8-cervna-2016.pdf (24 February 2020).Search in Google Scholar

Szalaj, P. (2019): Uhlíková neutralita v roku 2050? Slovensko hovorí (zatial’) nie: available at https://euractiv.sk/section/klima/news/uhlikova-neutralita-v-roku-2050-slovensko-hovori-zatial-nie/ (6 March 2020).Search in Google Scholar

Věda a výzkum (2019): Česká republika a Maďarsko iniciují platformu V4 pro energetický výzkum: availableathttps://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/ceska-republika-a-madarsko-iniciuji-platformu-v4-pro-energeticky-vyzkum (1 April 2020)Search in Google Scholar

Visegrad Group (2019): Declaration of V4 Energy Ministers: available at http://www.visegradgroup.eu/2011/declaration-of-v4-energy (1 April 2020)Search in Google Scholar

Zachová, A. – Hosnedlová, P. (2020): Novým klimatický zákon přinutí země EU splnit své sliby. Z uhlíkové neutrality se stává závazek: available at https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/novy-klimaticky-zakon-prinuti-zeme-eu-splnit-sve-sliby-z-uhlikove-neutrality-se-stava-zavazek/ (29 March 2020).Search in Google Scholar

Zürn, E. H. – Wälti, S. (2010): Handbook on multi-level governance. Edward Elgar, Cheltenham.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo