1. bookVolumen 30 (2022): Heft 4 (December 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Rural Development Program as an Instrument to Support the Technological Modernization of Agriculture. Lubuskie Case Study

Online veröffentlicht: 29 Oct 2022
Volumen & Heft: Volumen 30 (2022) - Heft 4 (December 2022)
Seitenbereich: 355 - 361
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2450-5781
Erstveröffentlichung
30 Mar 2017
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] A. H. Gardner, Economic Growth: The Problem of Capital Accumulation, Macroeconomic Theory, The Macmillan Company, New York 1961, pp. 505-535. Search in Google Scholar

[2] R. J. Barro, Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts) 2003; Rosenstein-Rodan P.N., Uwagi o teorii „wielkiego pchnięcia”, Ekonomista, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nr 2, Warszawa 1959, pp. 360-369; Romer P.M., Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, University of Chicago Press, Vol. 98, No. 5, Chicago 1990, pp. 71-102.10.1086/261725 Search in Google Scholar

[3] M. Dolata, Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 40, t. 2, Szczecin 2015, p. 47.10.18276/sip.2015.40/2-04 Search in Google Scholar

[4] K. Krukowski, Rozwój zrównoważony w strategiach gmin wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, Zamość 2000, p. 82 Search in Google Scholar

[5] W. Chudy, Infrastruktura techniczna a rozwój turystyki w gminach wiejskich województwa małopolskiego, Infra-struktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2008, pp. 53-61. Search in Google Scholar

[6] E. Berkowska, H. Rasz, D. Stankiewicz, Infrastruktura techniczna wsi, Studia BAS, nr 4 (24), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, pp. 181-188 and 212. Search in Google Scholar

[7] W. Chudy, Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, Infra-struktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, nr 10, Kraków 2011, p. 100. Search in Google Scholar

[8] M. Tomaszewski, Infrastruktura techniczna jako czynnik poprawiający warunki życia w wiejskich gospodarstwach domowych, Prace Naukowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, nr 33, Szczecin 2004, pp. 266-275. Search in Google Scholar

[9] MRiRW, Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsiraport roczny 2009, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

[10] M. Kowalewski i inni, Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej, Warszawa 2008, pp. 12-13. Search in Google Scholar

[11] M. Orczykowska Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informa-cyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html, pp. 1-2 [accessed: 19.03.2022]. Search in Google Scholar

[12] L. Kłos, Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Nr 25, Szczecin 2012, pp. 183-189. Search in Google Scholar

[13] M. Jeznach i inni, Potrzeby kształtowania infrastruktury wsi na terenach chronionych, a rozwój gospodarczy gmin kampinoskich, Zeszyty Naukowe AR Krak, nr 377, Kraków 2001, p. 451. Search in Google Scholar

[14] J. Wilkin, Obszary wiejskie w polityce rozwoju gospodarczego Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, FAPA, Komitet Ekonomiki Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk, Warszawa 1996, p. 32. Search in Google Scholar

[15] K. Wierzbicki, K. Krajewski Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Wydawnictwo IMUZ, t. 4, z. 2b(12), Raszyn 2004, pp. 9-20. Search in Google Scholar

[16] Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa, Rolnictwo i obszary wiejskie w latach 2007-2015, Warszawa 2015, https://www.dodr.pl › dodr › ogloszenia › 102015, pp. 30-32 [accessed: 20.03.2022]. Search in Google Scholar

[17] E. Pierzgalski, Zasoby wodne a rozwój rolnictwa, Studia i raporty IUNG-PIB, 2010, z. 19 Search in Google Scholar

[18] E. Kaca, Diagnoza z elementami prognozy stanu odwodnień i nawodnień użytków rolnych, Średnio i długookresowe programy rozwoju melioracji w skali kraju i województw, z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa, możliwości realizacyjnych i skutków środowiskowych, Falenty 2014, https://www.itp.edu.pl/old/nauka/produktypw/Programy%20rozwoju%20melioracji.pdf, pp. 19-23 [accessed: 24.03.2022]. Search in Google Scholar

[19] J. Komża, Obszary wiejskie: infrastruktura drogowa, Dziennik warto wiedzieć, 2017, https://wartowiedziec.pl/roz-woj-i-fundusze/41743-obszary-wiejskie-infrastruktura-drogowa [accessed: 27.03.2022]. Search in Google Scholar

[20] M. Woźniak, Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce, Polityka Energetyczna, z. 1, t. 21, Warszawa 2018, pp. 69-84.10.33223/epj/103677 Search in Google Scholar

[21] Vortex Bladeless, First wind turbine without blades nor gears, https://vortexbladeless.com/technology-design/, [accessed: 27.02.2022]. Search in Google Scholar

[22] K. Wilczyńska, Infrastruktura wsi i rolnictwa. Próba definicji Poznań 1983, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok XLV, zeszyt 2, 1983, pp. 157 and 161. Search in Google Scholar

[23] S. Ogrodnik, Infrastruktura techniczna a produkcja rolna: w zarysie, ss. 259-260 i 263 [w:] Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin. Polonia vol. XXIX/XXX, 16 SECTIO H 1995/1996, Zakład Gospodarki Żywnościowej Wydziału Ekonomicznego UMCS. Search in Google Scholar

[24] European Union, The second pillar of the CAP: Rural Development Policy – Information documents on the, 2017. Search in Google Scholar

[25] Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 25 January 2013 (Journal of Laws of 2013, item 119). Search in Google Scholar

[26] Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of April 21, 2022 (item 922). Search in Google Scholar

[27] Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of March 2, 2022 (item 564). Search in Google Scholar

[28] https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie as of 15.05.2022. Search in Google Scholar

[29] Annex III of the Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014 of 17 July 2014. Search in Google Scholar

[30] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3972846 as of 15.05.2022. Search in Google Scholar

[31] Data of the Statistical Office in Zielona Góra, as of December 31, 2021. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo