1. bookVolumen 18 (2014): Heft 1 (March 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2084-6118
Erstveröffentlichung
01 Jan 1984
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Landscape changes based on sedimentological and geochemical studies in the region of Brudzeń Duży

Online veröffentlicht: 31 Mar 2014
Volumen & Heft: Volumen 18 (2014) - Heft 1 (March 2014)
Seitenbereich: 52 - 60
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2084-6118
Erstveröffentlichung
01 Jan 1984
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bork, HR 1989, ‘Soil erosion during the past millennium in central Europe and its significance within the geomorphodynamics of the Holocene’, Catena, Suppl., vol.15, pp. 121-131.Search in Google Scholar

Buko, A 2005, Archeologia Polski Wczesnośredniowiecznej [Archaeology of Poland during early Middle Ages], Trio Press.Search in Google Scholar

Dotterweich, M, Schmitt, A, Schmidtchen, U & Bork, HR 2003, ‘Quantifying historical gully erosion in Northern Bavaria’, Catena, vol. 50, pp.135-150.10.1016/S0341-8162(02)00142-XSearch in Google Scholar

Górska, I, Paderewska, L, Pyrgała, J, Szymański, W, Gajewski, L & Okulicz, Ł 1976, Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego) [Strongholds in Mazovia and Podlasie], IHiKM PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Farkasa, A, Erraticob C & Viganob L 2007, ‛Assessment of the environmental significance of heavy metal pollution in surficial sediments of the River Po’, Chemosphere, vol. 68, no. 4, pp. 761-768.10.1016/j.chemosphere.2006.12.099Search in Google Scholar

Folk, RL & Ward, W 1957, ‘Brazos Fiver bar: astudy in significance of grain size parameters’, Journal Sed. Petrol., vol. 27, pp. 3-26.10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865DSearch in Google Scholar

Hildebrandt-Radke, I 2010, ‘Pradziejowa antropopresja w dorzeczu środkowej Obry w okresie od V w.p.n.e. do VII w. n.e. i jej zapis w środowisku przyrodniczym w skali regionalnej i lokalnej, [Prehistory antropopressure in the catchment of middle Odra river from 5th century BC to 7th century AD and their record in environment in regional and local scale], Środowisko i kultura, vol. 8, pp. 51-55.Search in Google Scholar

Kaczanowski, P & Kozłowski, JK 1998, ‘Wielka Historia Polski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Tom 1’. [Great History of Poland. The earliest history of the Polish Land (to the 700AD). Vol.1], Fogra Press, Kraków..Search in Google Scholar

Kalicki, T 2006, Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolucji dolin środkowoeuropejskich [Reflection of climate changes and human activity and their role in the holocene evolution of central European valleys], PAN IGiPZ, Warsaw.Search in Google Scholar

Kittel, P, Forysiak, J, Błaszczyk, J, Cywa, K, Wacnik, A, Tomczyńska, Z, Muzolf, B & Obremska M 2008, ‘Przykłady oddziaływań społeczności pradziejowych na środowisko naturalne w rejonie Bechcic i Wierzbowej (Polska Środkowa)’ [Examples of impact of prehistopric communities on the environment in the Bechcic and Wierzbowa area (central Poland)], Landform Analysis, vol.9, pp. 289-292.Search in Google Scholar

Klimek, K 2003, ‛Sediment transfer and storage linked to Neolithic and Early Medieval soil erosion in the upper Odra Basin, southern Poland’ in Alluvial archaeology in Europe, eds AJ Howard, MG Macklin & DG Passmore, Balkema, Rotterdam, pp.251-259.Search in Google Scholar

Lang, A 2003, ‘Phases of soil erosion derived colluviation in loess hills of South Germany’, Catena, vol. 51, no 3-4, pp. 191-206.10.1016/S0341-8162(02)00166-2Search in Google Scholar

Matusiak, K 2008, ‛Pradzieje gminy Gozdowo’ [Prehistory of Gozdowo community], in Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych [Traces of Franciszek Tarczyński.Search in Google Scholar

Past community Gozdowo in the light of archaeological discoveries], ed T Kordala, Mazovian Museum in Płock, pp.17-26.Search in Google Scholar

Niewiarowski, W 1995, Zarys zmian środowiska geograficznego na przykładzie okolic Biskupina [Outline of environmental changes on example of Biskupin area], Turpress, Toruń.Search in Google Scholar

Ramsey, CB, Scott, M, van der Plicht, H 2013, ‘Calibration for archaeological and environmental terrestrial samples in the time range 26-50 ka cal BP’, Radiocarbon, vol. 55, no 4, pp. 2029-2034.10.2458/azu_js_rc.55.16935Search in Google Scholar

Reimer, PJ, Bayliss, EBA, Beck, JW, Blackwell, PG, Ramsey, CB, Buck, CE, Cheng, H, Edwards, RL, Friedrich, M, Grootes, PM, Guilderson, TP, Haflidason, H, Hajdas, I, Hatté, C, Heaton, TJ, Hoffmann, DL, Hogg, AG, Hughen, KA, Kaiser, KF, Kromer, B, Manning, SW, Niu, M, Reimer, RW, Richards, DA, Scott, EM, Southon, JR, Staff, RA, Turney, CSM, van der Plicht, J 2013, ‘IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,00010.2458/azu_js_rc.55.16947Search in Google Scholar

Years cal BP’, Radiocarbon, vol. 55, no 4, pp. 1869-1887.Search in Google Scholar

Reiß, S, Dreibrodt, S, Lubos, CCM & Bork, HR 2009, ‘Land use history and historical soil erosion at Albersdoft (northern Germany) - ceased agricultural land use after the prehistorical period, Catena, vol. 77, pp.107-118.10.1016/j.catena.2008.11.001Search in Google Scholar

Sinkiewicz, M & W Niewierowski (ed.) 1998, Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski północnej [Development of anthropogenic denudation in the central part of Northern Poland], Mikołaj Kopernik University Press, Toruń.Search in Google Scholar

Smolska, E 2007, ‘Development of gullies and sediment fans in last-glacial areas on the example of the Suwałki Lakeland (NE Poland)’, Catena, vol. 71, pp. 122-131.10.1016/j.catena.2006.10.009Search in Google Scholar

Smolska, E & Szwarczewski, P 2012, ‘Funkcjonowanie krajobrazu w świetle badań sedymentologiczno-geochemicznych na przykładzie wybranych obszarów NW Mazowsza’ [Functioning of the landscape in the light of sedimentological and geochemical research - examples from NW Mazovia], in Model funkcjonalny systemu krajobrazowego [Functional model of the landscape system], eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warsaw, pp. 117-148.Search in Google Scholar

Stankoviansky, M 2003, ‘Historical evolution of permanent gullies in the Myjava Hill Land, Slovakia’, Catena, vol. 51, pp. 223-239.10.1016/S0341-8162(02)00167-4Search in Google Scholar

Starkel, L 2005, ‘Antrophogenic soil erosion since the Neolithic in Poland’, Z. Geomorph. N.E., Suppl. vol. 139, pp. 189-201.Search in Google Scholar

Starkel, L 1989, ‘Antropogeniczne zmiany denudacji i sedymentacji w holocenie na obszarze Europy Środkowej’ [Anthropogenic changes of denudation and sedimentation during Holocene in the middle Europe], Przegląd Geogr., vol. 61, pp. 33-49.Search in Google Scholar

Szpikowski, J 2010, ‘Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy w neoholocenie (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty)’ [Anthropogenic transformation of relief in Perznica catchment during Neoholocene], Seria Geografia, vol. 91, Adam Mickiewicz University Press.Search in Google Scholar

Szwarczewski, P 2005, ‘Geochemiczny i paleogeograficzny zapis dynamiki procesów rzeźbotwórczych w holocenie na przykładzie stoków w okolicach Płocka’ [Geochemical and palaeogeographical record of relief transformation processes and their dynamics in the Płock area], in Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych [On the issue of the functioning of lowland landscapes], eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW Press, pp.77-89.Search in Google Scholar

Szwarczewski, P 2009, ‘Wpływ zasiedlenia Mazowsza (od średniowiecza po czasy współczesne) na formy i procesy geomorfologiczne na przykładzie doliny dolnego Świdra’ [Geomorphological responese to the historical settlemnet of Mazivia from Medieval till today (on example of Lower Świder area], in ‛Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa’ [Enviromnetal conditions of settlements], eds L Domańska, P Kittel & J Forysiak, Środowisko-Człowiek- Cywilizacja, vol. 2, pp. 347-353.Search in Google Scholar

Twardy, J 1995, ‘Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej’ [The Dynamics of Holocene denudation in the Łódź Region], Acta Geogr. Lodz., vol. 29.Search in Google Scholar

Tyszkiewicz, J 2003, ‘Krajobrazy Mazowsza w ostatnim tysiącleciu” [Landscapes of Mazovia in the last milennium], in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia [Landscape of Mazovia and its anthropogenic transformations], ed A Richling, WSH Pres, Pułtusk, pp. 211-230.Search in Google Scholar

Zolitschka, B, Behre, KE & Schneider, J 2003, ‛Human and climate impact on environment as derived from colluvial, fluvial and lacustrine archives - examples from the Bronze Age to the migration period, Germany’, Quaternary Science Reviews, vol. 22, pp. 81-100. 10.1016/S0277-3791(02)00182-8Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD