1. bookVolumen 71 (2020): Heft 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Pragmatization of stylistics

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 71 (2020) - Heft 2 (December 2020)
Seitenbereich: 281 - 291
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

ARENDTOVÁ, Hannah: Vita activa: neboli O činném životě. Preložil V. Němec. Praha: Oikoymenh 2009. 432 s.Search in Google Scholar

AUSTIN, John Langshaw: Ako niečo robiť slovami. Preložil D. Kamhal. Bratislava: Kalligram 2004. 184 s.Search in Google Scholar

BALLY, Charles: Traité de stylistique française. Paris: Librairie Klincksieck 1923.Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena: Metaforika činnostného aspektu jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2014. 123 s.Search in Google Scholar

BOURDIEU, Pierre: Ce que parler veut dire. Paris: Fayard 1982. 244 s.Search in Google Scholar

BUFFON, Georges‐Louis Leclerc: Discours sur le style. Paris: Librairie Ch. Delagrave 1894. 48 s.Search in Google Scholar

ČECHOVÁ, Marie: Kodifikace a styl. In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Eds. K. Klímová – I. Kolářová – M. Tušková. Brno: Masarykova Univerzita 2013, s. 13 – 19.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. 2. vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2013. 376 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Jazyk v pragmatike. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2018. 198 s.Search in Google Scholar

FINDRA, Ján: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta 2004. 232 s.Search in Google Scholar

GAJDA, Stanislav: Stylistika interakcyjna/konwersacyjna – co zacz? In: Style konwersacyjne. Ed. B. Witosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, s. 21 – 29.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Stylistika a...: současná situace stylistiky. Praha: Trizonia 1997. 200 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Spoločnosť a jazyk. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1982. 106 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: O jazyku a štýle kriticky aj prakticky. Prešov: Náuka 2000. 161 s.Search in Google Scholar

HORVÁTH, Miloš: Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2016. 206 s.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan: Dvě poznámky k problému metafory v jazyce vědy. In: Proměny myšlení o řeči. Eds. A. Macurová – O. Uličný. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1998, s. 87 – 91.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan: Stylistika a pragmatika. In: Stylistyka a pragmatyka. Ed. B. Witosz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001, s. 32 – 37.Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan: Člověk – řeč – poznání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 114 s.Search in Google Scholar

KRČMOVÁ, Marie: Stylistika – disciplína pomezní. In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Eds. K. Klímová – I. Kolářová – M. Tušková. Brno: Masarykova Univerzita 2013, s. 21 – 26.Search in Google Scholar

MIKO, František: Dialóg, dialogičnosť a jazyk. In: Jazykovedný sborník, 1947, roč. 1 – 2, č. 1 – 2, s. 460 – 463.Search in Google Scholar

MIKO, František: Estetika výrazu. Teória výrazu a štýl. Bratislava: SPN 1969. 292 s.Search in Google Scholar

MIKO, František: Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literatúrou. Bratislava: Tatran 1973. 291 s.Search in Google Scholar

MIKO, František: Hodnoty a literárny proces. Bratislava: Tatran 1982. 372 s.Search in Google Scholar

MIKO, František – POPOVIČ, Anton: Tvorba a recepcia. Bratislava: Tatran 1978. 385 s.Search in Google Scholar

MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava: SPN. 1. vydanie 1985, 2. vydanie 1989, 3. vydanie 1997. 582 s.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga: Komunikačno‐pragmatické východiská slovenskej interakčnej štylistiky. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 1, s. 91 – 100.10.2478/jazcas-2018-0014Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga: Štylistika na Slovensku – od retrospektívy k perspektíve. In: Aktuaľnyje problemy lingvistiky, roč. 5 (v tlači).Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2018. 207 s.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 229 s.Search in Google Scholar

PIATKOVÁ, Kristína: Štylistika a každodenná komunikácia. In: Varia 25. Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 2017, s. 333 – 372.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Praktická štylistika. (Štylistická príručka). Prešov: Slovacontact 1996. 176 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Dana: Východiská interaktívnej štylistiky. (Od eklektizmu k integrácii). In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 207 – 223.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Socioštylistika ako súčasť interaktívnej štylistiky – návraty a perspektívy. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 3, s. 607 – 625.10.2478/jazcas-2020-0007Search in Google Scholar

VAŇKO, Juraj: Antropocentrizmus v jazyku a jazykovede. In: Obraz človeka v jazyku. Ed. J. Vaňko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2014, s. 10 – 20.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo