1. bookVolumen 71 (2020): Heft 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

On the continuity and discontinuity of sociolinguistic research: language, languages and interaction processes in Hradec Králové

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 71 (2020) - Heft 2 (December 2020)
Seitenbereich: 247 - 268
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

BĚLIČ, Jaromír: Ke zkoumání městské mluvy. In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica. (Slavica Pragensia IV), 1962, s. 569 – 575.Search in Google Scholar

BLOMMAERT, Jan: Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters 2013. 127 s.10.21832/9781783090419Search in Google Scholar

CHROMÝ, Jan: Protetické v- v češtině. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017. 281 s.Search in Google Scholar

COULMAS, Florian: Urbanisation and linguistic multitude. In: Urban Sociolinguistics: The City as a Linguistic Process and Experience. Eds. D. Smakman – P. Heinrich. London, New York: Routledge 2018, s. 12 – 24.10.4324/9781315514659-2Search in Google Scholar

CREESE, Angela – BLACKLEDGE, Adrian (Eds.): The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. An Interdisciplinary Perspective. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2018. 582 s.10.4324/9781315696010Search in Google Scholar

DAVIDOVÁ, Dana – BOGOCZOVÁ, Irena – JANDOVÁ, Eva: Využití jazyka při řízení pracovních kolektivů v ostravské průmyslové aglomeraci se zaměřením na zkoumání česko‐slovensko‐polské jazykové interference. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1991. 190 s.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Běžně mluvený jazyk (městská mluva) města Přelouče. Hradec Králové: Pedagogická fakulta 1976. 223 s.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Postavení městské mluvy v současné jazykové situaci. In: Naše řeč, 1978, roč. 61, č. 4, s. 183 – 192.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Městská mluva – problematika sociolingvistická. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové XXXIV. Jazyk – Literatura – Metodika, 1980, s. 47 – 57.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Mluva nejstarší generace Hradce Králové se zaměřením na diferenční jevy hláskové a morfologické. Hradec Králové: Pedagogická fakulta 1981. 161 s.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Sociolinguistc aspects of research into urban speech. In: Reader in Czech Sociolinguistics. Eds. J. Chloupek – J. Nekvapil. Prague, Amsterdam, Philadelphia: Academia, John Benjamins 1986, s. 106 – 122.10.1075/llsee.23.07dejSearch in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové. Hradec Králové: Pedagogická fakulta 1987. 151 s.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Historie a současnost Hradce Králové ve jménech ulic. Hradec Králové: Gaudeamus 1993. 186 s.Search in Google Scholar

DEJMEK, Bohumír: Starý Hradec vypravuje. Hradec Králové: Garamond 1998. 102 s.Search in Google Scholar

FOX, Susan – SHARMA, Devyani: The language of London and Londoners. In: Urban Sociolinguistics: The City as a Linguistic Process and Experience. Eds. D. Smakman – P. Heinrich. London, New York: Routledge 2018, s. 115 – 129.10.4324/9781315514659-10Search in Google Scholar

HEERINGA, Wilbert – GOLUBOVIC, Jelena – GOOSKENS, Charlotte – SCHÜPPERT, Anja – SWARTE, Femke – VOIGT, Stefanie: Lexical and orthographic distances between Germanic, Romance and Slavic languages and their relationship to geographic distance. In: Phonetics in Europe: Perception and Production. Eds. C. Gooskens – R. van Bezooijen. Frankfurt am Main: Peter Lang 2013, s. 99 – 137.Search in Google Scholar

LABOV, William: The Social Stratification of English in New York City. Washington: Center for Applied Linguistics 1966. 655 s.Search in Google Scholar

LABOV, William: The Social Stratification of English in New York City. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press 2006. 485 s.10.1017/CBO9780511618208Search in Google Scholar

LARIN, B. A. [Лаpин, Б. А.]: О лингвистическом изучении гоpода. In: Русская pечь: сбоpник статей. Вып. 3. Л. В. Щеpба (pед.). Ленингpад: ACADEMIA 1928a, s. 61 – 75.Search in Google Scholar

LARIN, B. A. [Лаpин, Б. А.]: К лингвистической хаpактеpистике гоpода (несколько пpедпосылок). In: Известия Ленингpадского госудаpственного педагогического института им. А. И. Геpцена, Вып. 1, 1928b, s. 175 – 184.Search in Google Scholar

NEKVAPIL, Jiří: Some remarks on item orderings in Czech conversation: The issue of pre‐sequences. In: Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals. Ed. B. Palek. Prague: Charles University Press 1997, s. 444 – 450.Search in Google Scholar

NEKVAPIL, Jiří: Language management in a changing society. In: Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Ed. B. Panzer. Frankfurt am Main: Peter Lang 2000, s. 165 – 177. Dostupné na: http://languagemanagement.ff.cuni.cz/bibliographySearch in Google Scholar

NEKVAPIL, Jiří: On sociolinguistic situation in Hradec Králové, the best researched town in the Czech Republic. Předneseno na konferenci Globalising Sociolinguistics: Communicating in the City, 13–15 December 2018, Leiden University, Netherlands.Search in Google Scholar

NEKVAPIL, Jiří – ZEMAN, Jiří: K verbální strukturaci Hradce Králové v každodenních rozhovorech. In: Cahiers du CEFRES, 2000, č. 18, s. 19 – 37.Search in Google Scholar

NEKVAPIL, Jiří – LEUDAR, Ivan: Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2002, roč. 38, č. 4, s. 483 – 499.10.13060/00380288.2002.38.4.06Search in Google Scholar

NEUSTUPNÝ, Jiří V. – NEKVAPIL, Jiří: Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 2003, roč. 4, č. 3&4, s. 181 – 366. [přetištěno in: Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2: The Czech Republic, The European Union and Northern Ireland. Eds. R. B. Baldauf – R. B. Kaplan. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters 2006, s. 16 – 201.]. Dostupné na: http://languagemanagement.ff.cuni.cz/bibliographySearch in Google Scholar

SCHEGLOFF, Emanuel A.: Notes on a conversational practice: Formulating place. In: Studies in Social Interaction. Ed. D. Sudnow. New York: Free Press 1972, s. 75 – 119.Search in Google Scholar

SHERMAN, Tamah: “Obracení na víru” jako komunikační problém: situace prvního kontaktu / Proselyting in first‐contact situations. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2007. 352 s. (nepublikovaná disertace).Search in Google Scholar

SHERMAN, Tamah: Proselyting in first‐contact situations as an instructed action. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2010, roč. 46, č. 6, s. 977 – 1009.10.13060/00380288.2010.46.6.05Search in Google Scholar

SHERMAN, Tamah: Behaving toward language in the Mormon mission: The Czech case. In: International Journal of the Sociology of Language, 2015, č. 232, s. 33 – 57.10.1515/ijsl-2014-0041Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián: Transition to super‐diversity in the Czech Republic: Its emergence and resistance. In: Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries. Two Decades after the Regime Change. Eds. M. Sloboda – P. Laihonen – A. Zabrodskaja. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016, s. 141 – 183.10.3726/978-3-653-05437-8Search in Google Scholar

SLOBODA, Marián: Demarcating the space for multilingualism: On the workings of ethnic interests in a ‘civic nation’. In: Working Papers in Language Management, 2020, č. 4. Dostupné na: http://languagemanagement.ff.cuni.cz/bibliography10.5040/9781350186620.ch-002Search in Google Scholar

SMAKMAN, Dick – HEINRICH, Patrick (Eds.): Globalising Sociolinguistics: Challenging and Expanding Theory. London, New York: Routledge 2015. 275 s.10.4324/9781315697826Search in Google Scholar

SMAKMAN, Dick. – HEINRICH, Patrick (Eds.): Urban Sociolinguistics: The City as a Linguistic Process and Experience. London, New York: Routledge 2018. 242 s.10.4324/9781315514659Search in Google Scholar

SOUKUP, Barbara: Survey area selection in Variationist Linguistic Landscape Study (VaLLS). A report from Vienna, Austria. Linguistic Landscape, 2020, roč. 6, č. 1, s. 52 – 79.10.1075/ll.00017.souSearch in Google Scholar

ULIČNÝ, Oldřich: O výzkumu městské mluvy v Hradci Králové. Předneseno na konferenci Hovorená podoba spisovnej slovenčiny, Združenie slovenských jazykovedcov pri Slovenskej akadémii vied, 7. – 9. októbra 1965 (otištěno in: Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca 6. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2007, s. 88 – 91.)Search in Google Scholar

ULIČNÝ, Oldřich: Ke koncepci výzkumu běžně mluveného jazyka městského (městské mluvy) v Čechách. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové III, 1966, s. 155 – 170.Search in Google Scholar

UTĚŠENÝ, Slavomír: Americká práce o variabilitě a stratifikaci mluvy velkoměsta. In: Slovo a slovesnost, 1968, roč. 29, č. 2, s. 197 – 203.10.3919/ringe1963.29.197Search in Google Scholar

ZEMAN, Jiří (Ed.): Strukturace města ve verbální komunikaci: Poznámky z výzkumu Hradce Králové. Hradec Králové: Gaudeamus 1999. 48 s. (zvláštní příloha devátého ročníku časopisu Češtinář).Search in Google Scholar

ZEMAN, Jiří: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965 – 2015). Ústí nad Orlicí: Oftis 2015. 119 s.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo