1. bookVolumen 71 (2020): Heft 2 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Sentential operators – their interaction (with vectors of time, causality and epistemic relevance) and their constructions

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 71 (2020) - Heft 2 (December 2020)
Seitenbereich: 197 - 212
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
Erstveröffentlichung
05 Mar 2010
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

CMOREJ, Pavel: Úvod do logickej syntaxe a sémantiky. Bratislava: Iris 2001. 142 s.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Syntagmatika, kombinace a kumulace konjunkcí. In: Grammar and Corpus. Gramatika a korpus. Eds. F. Štícha – M. Fried. Praha: Academia 2008. s. 315 – 323.Search in Google Scholar

DUŽÍ, Marie – JESPERSEN, Bjørn – MATERNA, Pavel: Procedural Semantics for Hyperintensional Logic: Foundations and Applications of Transparent Intensional Logic. Springer Science & Business Media, 2010. 550 s.10.1007/978-90-481-8812-3Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef a kol.: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 896 s.Search in Google Scholar

FREGE, Gottlob: Über Sinn und Bedeutung. In: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logischen Studien. Ed. G. Patzig. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1962. (reprint pôvodného vydania z roku 1892).Search in Google Scholar

FREGE, Gottlob: O zmysle a denotáte. Preklad A. Riška. In: Filozofia, 1992, roč. 47, č. 6, s. 349 – 363.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Negation and Presupposition. In: The Logica Yearbook 2000. Praha: Filosofia, 2001, s. 133 – 150.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: O vetných spojkách: logika verzus lingvistika. Jazykovedný časopis, 2001, roč. 52, č. 1, s. 23 – 37.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Anafora a pojmové postoje. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina (Príloha k Organon F). Bratislava: Veda 2002, s. 130 – 155.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. 2. dopl. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 2006. 246 s.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Sú pojmy dostatočná a nutná podmienka pre empirickú oblasť symetrické? Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 331 – 350.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 16 – 37.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Kontrafaktuály. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 36 – 50.Search in Google Scholar

GAHÉR, František: Metódy abstrakcie, idealizácie a konkretizácie v logike: prípad posunutého času vo faktuálných kondicionáloch. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 8, s. 660 – 676.10.31577/filozofia.2020.75.8.4Search in Google Scholar

GRICE, Peter: Studies in the Ways of Words. Cambridge (Mass.) – London: Harvard University Press 1989. 406 s.Search in Google Scholar

CHURCH, Alonso: Introduction to Mathematical Logic. Vol. I, U.P. Princeton, New Jersey 1956. 378 s.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana: Komunikačný potenciál operátorov na rozširovanie a rozvíjanie výpovede. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského 2007. s. 354 – 362.Search in Google Scholar

KESSELOVÁ, Jana – KARPINSKÝ, Peter – IMRICHOVÁ, Mária – PODHÁJECKÁ, Katarína: Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine. Bratislava: Veda 2013. 312 s.Search in Google Scholar

NEALE, Stephen: Paul Grice and the Philosophy of Language. In: Linguistic and Philosophy, 1992, roč. 15, s. 509 – 559.10.1007/BF00630629Search in Google Scholar

RACLAVSKÝ, Jiří: Je Tichého logika logikou? (O vztahu logické analýzy a dedukce). In: Filosofický časopis, 2012, roč. 60, č. 2, s. 245 – 254.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava – ŽIGO, Pavel: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014. 320 s.Search in Google Scholar

STRAWSON, Peter Frederick: Introduction to Logical Theory. London: Methuen 1952. 266 s.Search in Google Scholar

TICHÝ, Pavel: The Foundations of Frege’s Logic. Berlin – New York: de Gruyter 1988. 303 s.Search in Google Scholar

ŽIGO, Pavol: Kategória času. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník: Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2010, s. 167 – 217.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo