1. bookVolumen 7 (2018): Heft 1 (June 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Erstveröffentlichung
05 Sep 2013
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Sediments as a Part of the Soil Protection Legislation

Online veröffentlicht: 31 Jul 2018
Volumen & Heft: Volumen 7 (2018) - Heft 1 (June 2018)
Seitenbereich: 1 - 6
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Erstveröffentlichung
05 Sep 2013
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. COSTA, P. J. M. 2016. Sediment Transport, Encyclopedia of Estuaries. Netherlands, Dordrecht: Springer. ISBN – 978–94–017–8801–4.Search in Google Scholar

2. DŽATKO, M. et al. 1976. Charakteristika bonitovaných pôdno–ekologických jednotiek SSR, Metodická príručka na využitie máp BPEJ. Bratislava: MPaV SSR Príroda. 102 p.Search in Google Scholar

3. HALAJ, P. – BOŽOŇ, V. 2010. Súčasné prístupy k návrhu úprav korýt vodných tokov. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre. 120 s. ISBN 978–80–552–0418–5.Search in Google Scholar

4. IVAN, P. JURICA, J., MICHALKOVÁ, J. 2017. Vodná stavba Veľké Kozmálovce – problém zanášania zdrže a návrhy riešenia. In Vodohospodársky spravodajca, 7 – 8 /2017.Search in Google Scholar

5. JANEČEK, M., et al. 2007. Ochrana zemědělské půdy před erozí: Metodika. 1.vyd. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. 76 p. ISBN 978–80–254–0973–2.Search in Google Scholar

6. JURÍK, Ľ., PALŠOVÁ, L. 2012. Legislatíva ochrany životného prostredia. 1. vyd. Nitra: SPU v Nitre. 138 p. ISBN 978–80–552–0906–7.Search in Google Scholar

7. KOBZA J. et al. 2005. Návrh regulačných pôdoochranných opatrení z výsledkov monitoringu pôd SR, Bratislava: VÚPOP. 14 p.Search in Google Scholar

8. MUCHOVÁ, Z., KONC, L. 2010. Pozemkové úpravy – postupy, prístupy a vysvetlenia. Nitra: SPU v Nitre. ISBN 978–80–552–0426–0.Search in Google Scholar

9. STRÁNSKÝ, V. 2017. Kaly a sedimenty, In Vodní hospodářství. [online]. [cited 11–24–2017]. Available at <http://vodnihospodarstvi.cz/kaly–a%E2%80%AFsedimenty/>.Search in Google Scholar

10. VILČEK J. et al. 1999. Pôdnoekologické parametre usporiadania a využívania poľnohospodárskej krajiny, Bratislava: VÚPOP.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD