1. bookVolume 11 (2021): Issue 1-2 (June 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Disputes over the place of ethics in Polish Marxist philosophy

Online veröffentlicht: 04 Jun 2021
Seitenbereich: 58 - 66
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
16 Apr 2016
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

GARFEIN-GARSKI, S. (1906): Materialistyczne pojmowanie dziejów a etyka [The materialistic interpretation of history and ethics]. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe. Search in Google Scholar

GLUCHMAN, V. (2020): Slovak Marxist–Leninist philosophy on work: Experience of the second half of the twentieth century. In: Studies in East European Thought, 72(1), pp. 43–58. Search in Google Scholar

GRICENKO, W. P. & DANILCZENKO, T.J. (2007): O marginesach filozofowania we współczesnej filozofii rosyjskiej [Philosophizing on edges in contemporary Russian philosophy]. In: M. Fota, S. Konstańczak & R. Sitek (eds.): Filozofia wychowania a wizje świata [Philosophy of education vs visions of the world]. Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, pp. 27–42, Search in Google Scholar

HOBSBAWM, E. (2011): How to change the world: Reflections on Marx and Marxism. New Haven: Yale University Press. Search in Google Scholar

KOŁAKOWSKI, L. (2000): Kultura i fetysze [Culture and fetishes]. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

KONRAD, P. (1947): Marksizm bez przyłbicy [Marxism without cover]. In: Odrodzenie, 14–15, pp. 10–11. Search in Google Scholar

OCHOROWICZ, J. (1906): Metoda w etyce [A method in ethics]. In: Przegląd Filozoficzny, 1, pp. 1–62. Search in Google Scholar

OSSOWSKA, M. (1957): Etyka Marksowska [Marxian ethics]. In: Materiały Archiwalne Marii Ossowskiej, Warszawa: Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF, rkp, no. 417, pp. 1–12. Search in Google Scholar

OSSOWSKA, M. (1986): Socjologia moralności [Sociology of morality]. Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

REJBEKIEL, A. (1906): Z dziedziny etyki [On ethics]. In: Prawda, 38, p. 460. Search in Google Scholar

SCHAFF, A. (1945): Ks. Piwowarczykowi w odpowiedzi [In reply to Rev. Piwowarczyk]. In: Kuźnica, 16, pp. 5–6. Search in Google Scholar

SCHAFF, A. (1947): Wstęp do teorii marksizmu [Introduction to the theory of Marxism]. Warszawa: Wydawnictwo Książka. Search in Google Scholar

SCHAFF, A. (1957): Co się dzieje na froncie ideologicznym? [What is happening on the ideological front?]. In: Przegląd Kulturalny, 8, pp. 1 & 9. Search in Google Scholar

SCHAFF, A. (1958): O sprawach moralnych – bez mitologii [On moral issues – without a mythology]. In: Polityka, 15, pp. 1 & 3. Search in Google Scholar

SCHAFF, A. (1990): El Comunofascismo. Genes is y funcion social. In: El socialismo del Futuro, 1(2), pp. 35–55. Search in Google Scholar

SZMYD, J. (1973): Etyka polska: z wczesnych poglądów etycznych Jana Hempla [Polish ethics: From the early ethical views of Jan Hempel]. In: Etyka, 12, pp. 95–124. Search in Google Scholar

ŚWIĘTOCHOWSKI, A. (1877): O powstawaniu prac moralnych [On the formation of moral laws]. Warszawa: Drukarnia Przeglądu Tygodniowego. Search in Google Scholar

ŚWIĘTOCHOWSKI, A. (1912): Źrodła moralności [The sources of morality]. Kraków: Nakładem Geberthnera i Wolffa. Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1997): Dzienniki [Journals], vol. 2, ed. R. Jadczak. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

WERYHO, W. (1897/98): Dwa okresy w działalności literackiej Karola Marksa [Two periods in literary activities of Karl Marx]. In: Przegląd Filozoficzny, pp. 159–160. Search in Google Scholar

WERYHO, W. (1894): Marx als Philosoph. Bern: Ver. A. Siebert. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo