1. bookVolumen 63 (2014): Heft 2 (November 2014)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Open Access

Bryjarka Hill in Szczawnica (Beskid Sądecki Mts, Western Carpathians, Poland) - a Natural and Cultural Focus

Online veröffentlicht: 20 Nov 2014
Volumen & Heft: Volumen 63 (2014) - Heft 2 (November 2014)
Seitenbereich: -
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Anonymous (2004): Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw poz. 880. - (2012): Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw poz. 81. Bartuś T. & Kuś T. (2010): Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców jako element projektowanego geoparku „Pieniny”. - Geoturystyka 2(21): 35-58.10.7494/geotour.2010.21.35Search in Google Scholar

Bárta J. (1969): Osídlenie slovenských jaskýń v staršej dobe kamennej. - Nové Obzory 11: 201-224.Search in Google Scholar

- (1979): K problematike proveniencie surovín na výrobu štiepanej kamennej industrie v paleolite Slovenska. - Slovenská Archeológia 27(1): 5-15.Search in Google Scholar

Birkenmajer K. (1958): Nowe dane o geologii skał magmowych okolic Szczawnicy. - Prace Muzeum Ziemi 1: 89-103.Search in Google Scholar

- (1986): Zarys ewolucji geologicznej pienińskiego pasa skałkowego. - Przegląd Geologiczny 6: 293-304.Search in Google Scholar

Birkenmajer K. & Pécskay Z. (2000): K-Ar dating of the Miocene andesite intrusions. - Studia Geologica Polonica 117: 7-25.Search in Google Scholar

Birkenmajer K., Pécskay Z. & Szeliga W. (2004): Age relationships between Miocene volcanism and hydrothermal activity at Mt Jarmuta, Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland. - Studia Geologica Polonica 123: 279-294.Search in Google Scholar

Boberski W. (1886): Systematische Übersicht der Flechten Galiziens. - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 36: 1-44.Search in Google Scholar

- (1888): Drugi przyczynek do Lichenologii Pienin (Zweiter Beitrag zur Flechtenflora der Pieninen). Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 22(2): 60-70.Search in Google Scholar

Chmiel M. A. (2006): Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 152 pp.Search in Google Scholar

Chrzanowska A. & Chrzanowski R. (2013): Bryjarka nie tylko „góra z krzyżem” [Mt Bryjarka more than just the „mountains with a cross”]. - Polski Region Pieniny 6(3): 26-33.Search in Google Scholar

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J. (2006): Red List of the lichens in Poland, pp. 71-89. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W. & Szeląg Z. (eds), Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.Search in Google Scholar

Cykowska B. (2008): A contribution to the bryoflora of the subnival belt in the Polish Tatra Mountains, pp. 185-200. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds): Bryophytes of the Polish Carpathians, Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Czarnecka M. & Rusiecki J. (1955): Szczawnica i okolice. Sport i Turystyka, Warszawa, 64 pp.Search in Google Scholar

Czarnota P. (2010): Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Gorców. - Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 55-78.Search in Google Scholar

Czerny A. & Czerny M. (eds) (2006): Encykopedia szkolna WSiP. Geografia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 788 pp.Search in Google Scholar

Dec M., Kaszta Ż., Korzeniowska K., Podsada A., Sobczyszyn-Żmudź Sz., Wójtowicz A., Zimna E. & Ostapowicz K. (2009): Zmiany użytkowania ziemi w trzech gminach karpackich (Niedźwiedź, Szczawnica i Trzciana) w drugiej połowie XX wieku. - Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20: 81-98.Search in Google Scholar

Fabijanowski J. (1952): Wskazówki dotyczące zalesienia południowych stoków Bryjarki. Maszynopis przechowywany w Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w Szczawnicy, Kraków, 16 pp.Search in Google Scholar

- (1957): Kształtowanie się krajobrazu w okolicy Szczawnicy. - Ochrona Przyrody 24: 65-156.Search in Google Scholar

Forczek-Brataniec U. (2010): Zmiany w krajobrazie wokół zbiorników wodnych w Pieninach. - Monografie Pienińskie 2: 259-279.Search in Google Scholar

Goetel W. (1926): Eksploatacja andezytu. - Wierchy 4: 163.Search in Google Scholar

Gonda-Soroczańska E. & Przybyła K. (2011): Uzdrowisko a środowisko przyrodnicze na przykładzie Szczawnicy. - Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 10: 71-84.Search in Google Scholar

Górska-Zabielska M. (2011): Głazy w lapidarium szkolnym w Kuźnicy. - Zeszyty Naukowe SWPR w Warszawie, Seria Geograficzno-Turystyczna, Zeszyt Specjalny 4: 53-67.Search in Google Scholar

Hovorka D. & Soják M. (1997): Neolithic (Aeneolithic) Early Bronze Age polished stone industry from the Spiš area (Northeastern Slovakia). - Slovenská Archeológia 45(1): 7-34.Search in Google Scholar

Hrynowiecka-Chmielewska A. (2009): Zarys badań paleobotanicznych czwartorzędu na terenie Tatr, Pienin i Podhala. - Przegląd Geologiczny 57(8): 714-718.Search in Google Scholar

Jędrzejko K. (1970): Mszaki terenów andezytowych w okolicach Czorsztyna i Szczawnicy. Fragmenta Floristica et Geobotanica 16(4): 521-536.Search in Google Scholar

Kardymowicz I. (1957): Enklawy w andezytach okolic Pienin. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 152 pp. + LXVII tabl. Knapp J.A. (1872): Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina. Wien, W. Braumüller, XXXI, 520 pp.Search in Google Scholar

Kornaś J. (1957): Rośliny naczyniowe Gorców. Monographiae Botanicae 5, 259 pp.Search in Google Scholar

Kukwa M. & Śliwa L. (2005): The genus Lepraria (lichenized Ascomycota) in the Beskid Sądecki Mts (West Carpathians, S Poland). - Polish Botanical Journal 50(2): 163-184.Search in Google Scholar

Lew S. (1967): Ludowy ośrodek kamieniarski w Bruśnie pow. Lubaczów. - Rocznik Przemyski 11: 193-228.Search in Google Scholar

Małkowski S. (1921): Andezyty okolic Pienin. - Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 1(1): 3-67.Search in Google Scholar

Małoszewski S. (1962): Badania magnetyczne występowania andezytów w okolicach Szczawnicy. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 140 pp.Search in Google Scholar

Matras M. (1939): Światła i cienie jednego uzdrowiska. Dlaczego Szczawnica - Prymitywem? - Głos Narodu 38: 7.Search in Google Scholar

Miczyński J., Wojkowski J. & Jurkiewicz T. (1998): Przestrzenny rozkład stężeń dwutlenku siarki i azotu w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego. - Pieniny-Przyroda i Człowiek 6: 143-153.Search in Google Scholar

Mułenko W., Majewski T. & Ruszkiewicz-Michalska M. (eds) (2008): A Preliminary Checklist of Micromycetes in Poland. In: Mirek Z. (ed.) Biodiversity of Poland, 9. W. Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, 752 pp.Search in Google Scholar

Nestorowicz M. (1924): Materjały do budowy i utrzymania dróg w Polsce. - Przegląd Techniczny 62(44): 491-494. Nyka J. (1995): Pieniny. Przewodnik turystyczny. Wyd. 3. Trawers, Warszawa, 264 pp.Search in Google Scholar

Pawlikowa E. (1965): Materiały do postglacjalnej historii roślinności Karpat Zachodnich. Torfowisko na Bryjarce. - Folia Quaternaria 18: 1-9.Search in Google Scholar

Pawłowski B. (1925): Geobotaniczne stosunki Sądeczyzny. Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej PAU 1: 336 pp.Search in Google Scholar

Pitrus E. (2007): Uzdrowiska karpackie w dobie transformacji społeczno-ekonomicznej Polski. - Badania i Podróże Naukowe Krakowskich Geografów 3: 50-60.Search in Google Scholar

Rajchel J. (2008): Zabytkowe bruki Krakowa. - Nowy Kamieniarz 2: 76-80.Search in Google Scholar

Rehman A. (1868): Botanische Fragmente aus Galizien. - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesell-schaft 18: 479-506.Search in Google Scholar

- (1879): Systematyczny przegląd porostów, znalezionych dotąd w Galicyi zachodniéj. - Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 13(2): 1-66.Search in Google Scholar

Rydlewski J. & Valde-Nowak P. (1981): Próba porównania późnoglacjalnej szaty roślinnej i elementów klimatu Karpat Zachodnich i Niżu Polskiego z punktu widzenia warunków dla osadnictwa schyłkowopaleolitycznego. - Acta Archaeologica Carpathica 21: 159-169.Search in Google Scholar

Soják M. (2001): Osídlenie Spiša v období stredného neolitu. pp. 41-55. In: Gancarski J. (ed.): Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Materiały z sesji naukowej Krosno, 14-15 grudnia 2000r., Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno.Search in Google Scholar

Stawowczyk K. (2010): Geobotaniczne aspekty i flora pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Praca doktorska wykonana w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ms.).Search in Google Scholar

Stebel A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in yhe flora of the Polish Western Carpathians. Habilitation Thesis 17, Medical University of Silesia in Katowice - Sorus, Katowice - Poznań, 347 pp.Search in Google Scholar

- (2008): Mosses of the Kotlina Żywiecka Basin (Western Carpathians), p. 11-74. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds): Bryophytes of the Polish Carpathians, Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Stebel A., Ochyra R. & Vončina G. (2010): Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians). Sorus, Poznań, 114 pp.Search in Google Scholar

Szafran B. (1952): Mchy Pienin. - Ochrona Przyrody 20: 89-117.Search in Google Scholar

- (1957): Mchy (Musci). In: Czubiński Z., Kochman J., Krzemieniewska H., Motyka J., Skirgiełło A., Starmach K., Rejment-Grochowska I., Szafran B. (eds): Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. 1. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Śliwa L. (1998): Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego. - Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Jagiellońskiego Prace Botaniczne 31: 7-158.Search in Google Scholar

Tobolewski Z. (1958): Porosty Pienin. - Prace Komisji Biologicznej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Poznań 17 (5): 1-124.Search in Google Scholar

Tokarski A., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Márton E., Hurai V., Anczkiewicz A., Michalik M., Szeliga W. & Rauch-Włodarska M. (2006): Conference Excursion 1: structural development of the Magura Nappe (Outer Carpathians): from subduction to collapse. - GeoLines 20: 145-164.Search in Google Scholar

Węglarz B. A. (2011): Spacerkiem po starej Szczawnicy i Rusi Szlachtowskiej. - Rewasz, Pruszków, pp. 250.Search in Google Scholar

Wołoszczak E. (1895): Zapiski botaniczne z Karpat Sądeckich. - Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 30: 174-206.Search in Google Scholar

Wojewoda W. (2003): Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, 812 pp.Search in Google Scholar

Wojewoda W. & Ławrynowicz M. (2006): Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Polski, pp. 53-70. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W. & Szeląg Z. (eds), Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Zając A. & Zając M. (eds) (2001): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Żarnowiec J. & Stebel A. (2011): Antritrichia curtipendula - ginący mech we florze polskiej części Karpat. - Nauka-Przyroda-Technologie 5(4): 1-10.Search in Google Scholar

Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathiansin the light of a new red-list of mosses in Poland, pp. 9-28. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds): Bryological studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo