1. bookVolumen 13 (2021): Heft 2 (December 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2068-2956
Erstveröffentlichung
16 Jul 2014
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch, Deutsch
Uneingeschränkter Zugang

Virolinguistics: Introduction to the Study of the Coronavirus Language

Online veröffentlicht: 30 Dec 2021
Volumen & Heft: Volumen 13 (2021) - Heft 2 (December 2021)
Seitenbereich: 93 - 111
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2068-2956
Erstveröffentlichung
16 Jul 2014
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch, Deutsch

Alyeksyeyeva, Iryna O.–Tetyana A. Chaiuk–Elizaveta A. Galitska. 2020. Coronaspeak as key to coronaculture: Studying new cultural practices through neologisms. International Journal of English Linguistics 10(6): 202–212. https://doi.org/10.5539/ijel.v10n6p202 (Last accessed: 29 January 2021).10.5539/ijel.v10n6p202 Search in Google Scholar

Attardo, Salvatore. 1994. Linguistic Theories of Humor. Berlin: Mouton de Gruyter. Search in Google Scholar

Balázs, Géza. 2020a. A koronavírusról szóló beszéd (nyelv és folklór) [(Linguistic and folk) Talk about the coronavirus]. In László Kovács (ed.), Globális kihívás – lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai [Global Challenge – Local Answers. The Economic and Social Context and Effects of the Coronavirus (COVID-19)], 229–240. Szombathely: Savaria University Press. Search in Google Scholar

Balázs, Géza. 2020b. Koronavírus: nyelvi gyorsteszt [Coronavirus: Linguistic rapid test]. E-nyelv Magazin 12(2). http://e-nyelvmagazin.hu/2020/05/18/koronavirusnyelvi-gyorsteszt/ (Last accessed: 29 January 2021). Search in Google Scholar

Balázs, Géza. 2020c. Szociális távolságtartás? [Social Distancing?] https://www.balazsgeza.hu/?p=10855 (Last accessed: 29 January 2021). Search in Google Scholar

Broni, Keith. 2020. Spread of the Coronavirus Emoji. Emojipedia. https://blog.emojipedia.org/spread-of-the-coronavirus-emoji/ (Last accessed: 30 January 2021). Search in Google Scholar

Czímer, Gábor. 2020. Az állami vasúttársaság vonatain magyarul nem figyelmeztetnek a koronavírus-járvány megelőzésére [There are no warnings in Hungarian against the spread of the coronavirus pandemic on the trains of the state-owned railway company]. Új Szó. https://ujszo.com/kozelet/az-allamivasuttarsasag-vonatain-magyarul-nem-figyelmeztetnek-a-koronavirus-jarvany?fbclid=IwAR2qU16Wli5lPt6oQ9G8qfIQETI4Ly0ONfPslNT2zDdpMAiqECUJV_aOblY (Last accessed: 30 January 2021). Search in Google Scholar

Cúth, Csaba–Ákos Horony–Attila Lancz. 2012. Nyelvi jogok Szlovákiában. Anyanyelv-használati útmutató [Linguistic Rights in Slovakia. A Guide to the Use of the Mother Tongue]. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. Search in Google Scholar

Dobrík, Zdenko. 2020. Konštruovanie významov v koronavírusovom diskurze [Constructing meanings in coronavirus discourse]. Slovenská reč 85(3): 307–323. Search in Google Scholar

Domonkosi, Ágnes. 2020. Roles of social deixis in distance education during the quarantine period. In Simon, Szabolcs (ed.), 12th International Conference of J. Selye University. Language and Literacy Section. Conference Proceedings, 45–56. Komárno: J. Selye University. https://doi.org/10.36007/3761.2020.45.10.36007/3761.2020.45 Search in Google Scholar

Domonkosi, Ágnes–Zsófia Ludányi. 2020a. Társas távolságtartás és nyelvi közeledés. E-mailezési gyakorlatok a koronavírus idején [Social distancing and linguistic contact. E-mailing practices in the time of coronavirus]. In László Kovács (ed.), Globális kihívás – lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai [Global Challenge – Local Answers. The Economic and Social Context and Effects of the Coronavirus (COVID-19)], 241–260. Szombathely: Savaria University Press, Szombathely. Search in Google Scholar

Domonkosi, Ágnes–Zsófia Ludányi. 2020b. „Vigyázzatok magatokra! Vigyázzunk egymásra!” E-mail-formulák járvány idején [Take care of yourselves! Let’s look out for each other!]. Amega 27(3): 34–37. Search in Google Scholar

Ďuricová, Alena. 2020. Obraz pandémie nového koronavírusu v jazyku [Linguistic impact of the novel coronavirus pandemic]. Slovenská reč 85(3): 324–337. Search in Google Scholar

Falyuna, Nóra. 2020. Az áltudományosság koronázatlan királyai [The uncrowned kings of pseudo-science]. E-Nyelv Magazin 12(2). http://e-nyelvmagazin.hu/2020/05/18/az-altudomanyossag-koronazatlan-kiralyai/ (Last accessed: 28 January 2020). Search in Google Scholar

Grice, Paul. 1975. Logic and conversation. In Peter Cole–Jerry L. Morgan (eds), Speech Acts. Syntax and Semantics 3: 41–58. New York: Academic Press.10.1163/9789004368811_003 Search in Google Scholar

H. Nagy, Péter. 2020. Karanténkultúra és járványvilág. Feljegyzések a korona idején [Quarantine Culture and Our World during the Pandemic. Notes in the Time of Corona]. Budakeszi: Prae Kiadó. Search in Google Scholar

Haitzmann, Ágnes. 2020. „Járványnyelv” és maszkkészítés: velünk élő népművészet? [“Pandemic Language” and Making Masks: Folk Art in the Present?]. https://www.frisss.hu/aktualis/jarvanynyelv-es-maszkkeszites-velunk-elonepmuveszet (Last accessed: 06 February 2021). Search in Google Scholar

Islam, Najmul–Samuli Laato–Shamim Talukder–Erkki Sutinen. 2020. Misinformation sharing and social media fatigue during COVID-19: An affordance and cognitive load perspective. Technological Forecasting and Social Change 159: 1–14. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120201.10.1016/j.techfore.2020.120201 Search in Google Scholar

Istók, Béla. 2017. A ritkább szóalkotási módok státusának újraértékelése [Reevaluating the status of less common methods of word formation]. In Julianna Lőrincz–Szabolcs Simon (eds), A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései [The Professional and Methodological Questions of Researching Textbooks], 167–180. Komárom: Selye János Egyetem. Search in Google Scholar

Istók, Béla. 2018. Internetes futballnyelvhasználat. Közösség, mémek, szóalkotás [The Use of the Language regarding Football on the Internet. Community, Memes, Word Formation]. Eger: Líceum Kiadó. Search in Google Scholar

Istók, Béla–Gábor Lőrincz. 2020. A virolingvisztika részterületei [The subfields of virolinguistics]. In Szabolcs Simon (ed.), 12th International Conference of J. Selye University. Language and Literacy Section. Conference Proceedings, 83–92. Komárno: J. Selye University. https://doi.org/10.36007/3761.2020.83.10.36007/3761.2020.83 Search in Google Scholar

Ivkovic, Dejan–Heather Lotherington. 2009. Multilingualism in cyberspace: Conceptualising the virtual linguistic landscape. International Journal of Multilingualism 6(1): 17–36.10.1080/14790710802582436 Search in Google Scholar

Jakobson, Roman. 1960. Closing statement: Linguistics and poetics. In Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Language, 350–377. Cambridge: MIT Press. Search in Google Scholar

Kircher, Malone Madison. 2020. Email Coroniquette: What ‘I hope you’re doing well’ really means. Vulture. https://www.vulture.com/2020/04/why-were-allemailing-be-well-and-stay-safe.html (Last accessed: 29 January 2021). Search in Google Scholar

Lengyel, Klára. 2000. A ritkább szóalkotási módok [Less common methods of word formation]. In Borbála Keszler (ed.), Magyar grammatika [Hungarian Grammar], 341–350. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Search in Google Scholar

Lőrincz, Gábor. 2021. Párkány és Esztergom nyelvi tájképe [The linguistic landscape of Štúrovo and Esztergom]. In Etelka Tóth–Tibor Kovács–Ferenc Váradi–Györgyi Váradi-Kusztos (eds), Szó – kép – ritmus [Word – Image – Rhythm]. Budapest: KRE TFK – Tinta Könyvkiadó. (Unpublished manuscript). Search in Google Scholar

Lőrincz, Gábor–Julianna Lőrincz. 2020. A nyelvi variativitás elméleti kérdései [Theoretical questions of language variativity]. Magyar Nyelvőr 144(2): 229–253. https://doi.org/10.38143/Nyr.2020.2.229.10.38143/Nyr.2020.2.229 Search in Google Scholar

Ludányi, Zsófia. 2020a. Helyesírási kérdések a pandémia idején [Spelling questions during the pandemic]. Magyar Szó. https://www.magyarszo.rs/hu/4391/mellekletek_uveggolyo/225543/Helyes%C3%ADr%C3%A1si-k%C3%A9rd%C3%A9sek-a-pand%C3%A9miaidej%C3%A9n.htm (Last accessed: 17 January 2021). Search in Google Scholar

Ludányi, Zsófia. 2020b. Helyesírási kérdések pandémia idején [Spelling questions during the pandemic]. Amega 27(4): 33–35. Search in Google Scholar

Malinowski, David. 2010. Showing seeing in the Korean linguistic cityscape. In Elena Shohamy–Eliezer Ben-Rafael–Monica Barni (eds), Linguistic Landscape in the City, 199–215. Bristol: Multilingual Matters.10.21832/9781847692993-013 Search in Google Scholar

Misadová, Katarína. 2011. Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Kontrastívny opis niektorých morfologických javov maďarského jazyka [Chapters from the Morphology of the Hungarian Language. A Contrastive Description of Certain Morphological Phenomena of the Hungarian Language]. Bratislava: Univerzita Komenského. Search in Google Scholar

Muth, Sebastian. 2015. ‘Ruralscapes’ in post-Soviet Transnistria. Ideology and language use on the fringes of a contested space. In Mikko Laitinen–Anastassia Zabrodskaja (eds), Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe. Materials and Methodological Solutions, 199–231. Frankfurt am Main: Peter Lang. Search in Google Scholar

Pauliks, Kevin. 2020. Corona-Memes: Gesellschaftskritik im Internet [Corona-Memes: Social Criticism on the Internet]. TelevIZIon 33(1): 33–36. https://doi.org/10.25969/mediarep/14475. Search in Google Scholar

Raskin, Victor. 1985. Semantic Mechanism of Humor. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. Search in Google Scholar

Roig-Marín, Amanda. 2020. English-based coroneologisms. A short survey of our Covid-19-related vocabulary. English Today 1–3. https://doi.org/10.1017/S0266078420000255.10.1017/S0266078420000255 Search in Google Scholar

Štefaňáková, Jana. 2020. K rodovo vyváženému jazyku a jeho uplatňovaniu v súčasnej jazykovej krajine (na príklade oznamov s aktuálnymi hygienickými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu v Banskej Bystrici a Mníchove) [Towards a language with gender equality and its application in the present linguistic landscape (On examples of announcements about the current hygienic guidelines with regard to the coronavirus pandemic in Banská Bystrica and Munich]. In Alena Ďuricová (ed.), Od textu k prekladu XIV 2. časť. Linguistic Landscape [From Text to Translation XIV, Part 2], 68–86. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů. Search in Google Scholar

Szalai, Erika. 2020. Mától az ÖBB és a ZSSK szállítja az utasokat a Komárom– Pozsony vasútvonalon [From today, ÖBB and ZSSK will take over public transportation between Komárno and Bratislava]. Felvidek.ma. https://felvidek.ma/2020/12/matol-az-obb-es-a-zssk-szallitja-az-utasokat-a-komarompozsony-vasutvonalon/ (Last accessed: 13 December 2020). Search in Google Scholar

Temirgazina, Zifa K.–Malgorzata Luczyk. 2020. Семиотика «пандемического» дискурса: «новояз» эпохи карантина [Semiotics of “pandemic” discourse: “Newspeak” of the quarantine era]. Филологические науки [Philological Studies] 2020(6): 30–37. https://doi.org/10.20339/PhS.6-20.030.10.20339/PhS.6-20.030 Search in Google Scholar

Tódor, Erika-Mária. 2019. Hétköznapi kétnyelvűség. Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban [Day-to-Day Bilingualism. Language Use, the Linguistic Landscape of Schools and the Linguistic Self in Hungarian Schools in Romania]. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. Search in Google Scholar

Tóth, Sándor János. 2017. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe [The Slovak and Hungarian Aspects of Comparative Morphosyntax]. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Search in Google Scholar

Uricska, Erna. 2021. Covidictionary. Words and Phrases Related to the Global Pandemic. Budapest: Rejtjel Kiadó. Search in Google Scholar

Veszelszki, Ágnes. 2020a. Karanténszótár. Virális tartalom [Quarantine Dictionary. Viral Content]. Budapest: Inter–IKU. Search in Google Scholar

Veszelszki, Ágnes. 2020b. „A komment teszi fel rá a koronát”. Humor és mémek a koronavírus idején [“The comment is the icing on the cake”. Humour and memes in the time of coronavirus]. E-Nyelv Magazin 12(2). https://e-nyelvmagazin.hu/2020/05/18/koronamem/ (Last accessed: 28 January 2021). Search in Google Scholar

W1 = https://www.who.int/director-general/speeches/detail/munich-security-conference (Last accessed: 03 January 2021). Search in Google Scholar

W2 = https://ujszo.com/kulfold/hetfotol-minden-beutazonak-karantenba-kellvonulnia-az-egyesult-kiralysagban (Last accessed: 16 January 2021). Search in Google Scholar

W3 = https://ujszo.com/kozelet/mar-szlovakiaban-is-megjelent-a-nagy-britanniabol-szarmazo-uj-koronavirus-mutacio (Last accessed: 05 January 2021). Search in Google Scholar

W4 = https://ujszo.com/kozelet/iden-a-covid-igazolvany-mentheti-meg-aturizmust (Last accessed: 21 January 2021). Search in Google Scholar

W5 = https://ujszo.com/utazz/covid-pass-a-jovo-utlevele (Last accessed: 30 November 2020). Search in Google Scholar

W6 = https://ujszo.com/kulfold/hatalmas-oltokozpont-lesz-a-kaliforniaidisneylandben (Last accessed: 12 January 2021). Search in Google Scholar

W7 = https://ujszo.com/kozelet/valoban-lassu-a-szlovak-vakcinaprogram (Last accessed: 20 January 2021). Search in Google Scholar

W8 = https://ujszo.com/utazz/a-zold-utlevel-birtokosai-szamara-ujramegnyilhat-a-vilag (18 January 2021). Search in Google Scholar

W9 = https://felvidek.ma/2021/01/igazolas-negativ-tesztrol-magyarul-is/ (Last accessed: 21 January 2021). Search in Google Scholar

W10 = https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/information/physical-distancing (Last accessed: 29 January 2021). Search in Google Scholar

W11 = https://e-nyelv.hu/2020-07-08/szocialis-fizikai-tavolsagtartas/ (Last accessed: 21 January 2021). Search in Google Scholar

W12 = https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-184#p4 (Last accessed: 30 January 2021). Search in Google Scholar

W13 = https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-221 (Last accessed: 30 January 2021). Search in Google Scholar

W14 = https://www.facebook.com/groups/243945686764206/ (Last accessed: 30 January 2021). Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD