1. bookVolumen 27 (2022): Heft 1 (June 2022)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2255-8691
Erstveröffentlichung
08 Nov 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Impact of Digitalisation of Higher Education: The Case of Latvia and Nordic-Baltic Region

Online veröffentlicht: 23 Aug 2022
Volumen & Heft: Volumen 27 (2022) - Heft 1 (June 2022)
Seitenbereich: 19 - 29
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2255-8691
Erstveröffentlichung
08 Nov 2012
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] A. Skvorcovs and I. Graurs, “Improving the quality of distance learning courses in Latvia,” in 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, vol. 1, IATED, 2018, pp. 4733–4740. https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.1177 Search in Google Scholar

[2] L. Hačatrjana, “Distance learning and COVID-19 from students’ perspective: Do they have the skills to deal with the unprecedented situation?” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 5, 2021, pp. 65–76. https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6435 Search in Google Scholar

[3] A. Fuller, “Increasing digital skills levels: an education or a training matter? A comparative policy analysis of Estonia and Latvia,” July 2020. [Online]. Available: https https://www.researchgate.net/publication/343254944_Increasing_Digital_Skills_Levels_an_Education_or_a_Training_matter_A_Comparative_Policy_Analysis_of_Estonia_and_Latvia. Accessed on: Jan. 3, 2022. Search in Google Scholar

[4] A. Vilks and A. Kipane, “Challenges in providing qualitative legal education in the context of COVID-19: Experience of Riga Stradins University,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 1, 2021, pp. 742–754. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6186 Search in Google Scholar

[5] EDU-GATE, “About the project,” March 2021. [Online]. Available: https https://edugate-project.eu/#about. Accessed on: Jan. 25, 2022. Search in Google Scholar

[6] OECD, How’s Life in the Digital Age?: Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being. OECD Publishing, Paris, 2019. Search in Google Scholar

[7] M. Spridzans and J. Dzerviniks, “Impact of Covid-19 on border guards training in Latvia, Lithuania, Estonia and Finland,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. V, 2021, pp. 209–220. https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6335 Search in Google Scholar

[8] Centre for European Policy Studies, “Index of readiness for digital lifelong learning: Changing how europeans upgrade their skills,” November 2019. [Online]. Available: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/11/Index-of-Readiness-for-Digital-Lifelong-Learning.pdf. Accessed on: Jan. 3, 2022. Search in Google Scholar

[9] I. Kudeikina, J. Zīvarts, and I.J. Mihailovs, “The challenges of higher education in the context of remote studies: Legal regulation and practice,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 1, 2021, pp.374–383. https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6147 Search in Google Scholar

[10] I. Prudņikova, “Digital skills for educators and parents in the context of high-quality education,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 1, 2021, pp.185–194. https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6400 Search in Google Scholar

[11] OECD, Going Digital in Latvia. OECD Publishing, Paris, 2021. Search in Google Scholar

[12] Valsts izglītības attīstības aģentūra, “Attālinātām mācībām pieaugušajiem pieteikušies vairāk nekā 11 000 iedzīvotāju,” Jul. 23, 2020. [Online]. Available: https://www.macibaspieaugusajiem.lv/jaunumi/attalinatammacibam-pieaugusajiem-pieteikusies-vairak-neka-11-000-iedzivotaju. Accessed on: Sep. 6, 2021. Search in Google Scholar

[13] I. Vanadziņš et al., “Projekta papildu rezultāts nr. 31 “Izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un/vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos”,” January 2021. [Online]. Available: https https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/31_zinojums_21022021_final_c.pdf. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[14] Valsts izglītības attīstības aģentūra, “Mācībām pieaugušajiem 6. pieteikšanās kārtā saņemti vairāk nekā 20 000 pieteikumu,” Jul. 13, 2021. [Online]. Available: https://www.limbazunovads.lv/lv/jaunums/macibam-pieaugusajiem-6-pieteiksanas-karta-sanemti-vairak-neka-20-000-pieteikumu?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[15] Izglītības un zinātnes ministrija, “Mācību procesa organizācija 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī,” Jan. 6, 2021. [Online]. Available: https://www.izm.gov.lv/lv/media/6349/download. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[16] Rīgas Stradiņa universitāte, “RSU rektora prof. A. Pētersona intervija žurnālā “Dienas Bizness” par attālināto studiju procesu un reflektantu uzņemšanu,” Apr. 28, 2020. [Online]. Available: https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-rektora-prof-petersona-intervijazurnala-dienas-bizness-par-attalinato-studiju. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[17] RISEBA University of Applied Sciences, “RISEBA distance learning,” 2021. [Online]. Available: https://www.riseba.lv/en/distance-learning. Accessed on: Sep. 9, 2021. Search in Google Scholar

[18] Biznesa augstskola “Turība”, “Studijas jebkurā laikā un vietā,” Jan. 27, 2021. [Online]. Available: https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/studijas-jebkura-laika-un-vieta. Accessed on: Sep. 6, 2021. Search in Google Scholar

[19] Saeima, “Education law,” Oct. 29, 1998. [Online]. Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/50759-education-law. Accessed on: Sep. 6, 2021. Search in Google Scholar

[20] Ministru kabinets, “Par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam,” Jun. 22, 2021. [Online]. Available: https://likumi.lv/ta/id/324332. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[21] Saeima, “National development plan of Latvia for 2021–2027,” Jul. 2, 2020. [Online]. Available: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027__ENG.pdf. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[22] Ministru kabinets, “Par digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.– 2027. gadam,“ Jul. 7, 2021. [Online]. Available: https://likumi.lv/ta/id/324715. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[23] Ministru kabinets, “Par nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam,“ Feb. 16, 2021. [Online]. Available: https://likumi.lv/ta/id/321037. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[24] PwC Latvija, “Augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtējums Latvijā: Noslēguma ziņojums,” Dec. 11, 2020. [Online]. Available: https://www.izm.gov.lv/lv/media/12854/download. Accessed on: Sep. 10, 2021. Search in Google Scholar

[25] Rīgas Tehniskā universitāte, “RTU rektors – viena no universitātes svarīgākajām attīstības šķautnēm ir digitalizācija,” Jul. 8, 2020. [Online]. Available: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-rektors-viena-no-universitates-svarigakajam-attistibas-skautnem-irdigitalizacija?highlight=att%C4%81lin%C4%81tas+studijas. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[26] Latvijas Lauksaimniecības universitāte, “LLU – no digitālā pusaudža līdz konkurētspējīgam pieaugušajam,” May 18, 2020. [Online]. Available: https://www.llu.lv/lv/raksts/2020-05-18/llu-no-digitala-pusaudza-lidzkonkuretspejigam-pieaugusajam. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[27] Ekonomikas un kultūras augstskola, “Pārejam uz tiešsaisti,” Mar. 16, 2020. [Online]. Available: https://www.augstskola.lv/index.php?parent=950&lng=lva. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[28] N. Jansone-Ratinika et al., “5. pielikums “Akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālās kompetences pašizvērtējums un pilnveides piedāvājums”. Akadēmiskā personāla digitālo kompetenču novērtējums un akadēmiskā personāla digitālo prasmju pilnveides piedāvājums digitālā un virtuālā studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai,” Dec. 2020. [Online]. Available: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/37_zinojums.zip. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[29] University of Latvia, “University of Latvia. Annual report,” Jun. 15, 2021. [Online]. Available: https://issuu.com/universitate/docs/lu_2020_gada_paskats. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[30] Latvijas Lauksaimniecības universitāte, “Latvijas Lauksaimniecības universitātes kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,” Sep. 2020. [Online]. Available: https://mans.llu.lv/sites/intranet/files/2020-09/13_61_LLU_kartiba_covid_apstaklos.pdf. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[31] Latvijas studentu apvienība, “Par attālinātām studijām Covid-19 krīzes laikā. Aptaujas rezultātu apkopojums,” Mar. 2020. [Online]. Available: https://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2020/04/Par-attalinatamstudijam-Covid-19-krizes-laika.pdf. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[32] Banku augstskola, “Atskats uz attālināto studiju nodrošināšanu Banku augstskolā un nākotnes uzdevumi,” Apr. 9, 2020. [Online]. Available: https://www.ba.lv/augstskola/zina/atskats-uz-attalinato-studiju-nodrosinasanu-banku-augstskola-un-nakotnes-uzdevumi/. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[33] Rīgas Stradiņa universitāte, “Palīdzam mūsu medicīnas studentiem apgūt prasmes attālināti,” May 22, 2020. [Online]. Available: https://www.rsu.lv/aktualitates/palidzam-musu-medicinas-studentiemapgut-prasmes-attalinati. Accessed on: Sep. 9, 2021. Search in Google Scholar

[34] Rīgas Tehniskā universitāte, “RTU zinātnieks automatizē studiju procesu, izveidojot digitālus laboratoriju darbu stendus,” Dec. 16, 2020. [Online]. Available: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieks-automatize-studiju-procesu-izveidojotdigitalus-laboratoriju-darbu-stendus. Accessed on: Sep. 9, 2021. Search in Google Scholar

[35] Ekonomikas un kultūras augstskola, “Rektora rīkojums par papildinājumiem studiju procesa organizēšanā valsts ārkārtas situācijas periodā,” Apr. 8, 2020. [Online]. Available: https://www.augstskola.lv/upload/REKTORES-RIKOJUMS-08.04.2020..pdf. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[36] A. Ruskule, “Kā notiek attālinātās mācības augstskolās,” Dec. 25, 2020. [Online]. Available: https://latgaleslaiks.lv/raksti/2020-12-25-ka-notiekattalinatas-macibas-augstskolas. Accessed on: Sep. 8, 2021. Search in Google Scholar

[37] LAIS, “Latvijas Augstskolu Informatīvā Sistēma,” n.d. [Online]. Available: https://www.lais.lv/. Accessed on: Sep. 10, 2021. Search in Google Scholar

[38] O. Vindača, V. Ļubkina, A. Abuže, and S. Ušča, “Life with Covid-19: Swot analyses for transformative digital learning in educators’ perspective,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. 5, 2021, pp. 249–259. https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6199 Search in Google Scholar

[39] I. Dzenīte, S. Čerņajeva, and J. Liģere, “Challenges in teaching-learning higher mathematics remotely at Riga Technical university in Covid-19 pandemic,” in Proceedings of 20th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, vol. 20, Jelgava, 2021, pp. 288–297. https://doi.org/10.22616/ERDev.2021.20.TF060 Search in Google Scholar

[40] L.S. Puķe, “Pašizolācijas kopmītnes un psihologs – kā augstskolas pandēmijas laikā palīdz studentiem,” Mar. 25, 2021. [Online]. Available: https://www.delfi.lv/news/national/politics/pasizolacijas-kopmitnes-unpsihologs-ka-augstskolas-pandemijas-laika-palidzstudentiem.d?id=53042783. Accessed on: Sep. 9, 2021. Search in Google Scholar

[41] I. Kazuša, “Advantages and disadvantages of distance-learning process in Rīga Stradiņš university medical chemistry course,” in Abstracts of RSU International Research Conference “University Teaching and Learning”, 2021, pp. 3. Search in Google Scholar

[42] European Commission, “Questions and answers: Digital economy and society index (DESI) 2021,” Nov. 12, 2021. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_5483. Accessed on: Jan. 5, 2022. Search in Google Scholar

[43] Nordic Council, “The Nordic region can and should play a leading role in Europe’s digital development,” Mar. 4, 2021. [Online]. Available: https://www.norden.org/en/news/nordic-region-can-and-should-play-leading-role-europes-digital-development. Accessed on: Jan. 5, 2022. Search in Google Scholar

[44] I. Bilbokaite-Skiauteriene and R. Bilbokaite, “The challenges of distance learning during the COVID-19 pandemic: the context of Lithuanian pre-school teachers’ opinions,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. V, 2021, pp. 41–52. https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6207 Search in Google Scholar

[45] R. Miseviciene, V. Rimavicius, and D. Makackas, “Transition to online education: Research of video teaching challenges during Covid-19 pandemic,” in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, vol. V, 2021, pp. 170–178. https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6148 Search in Google Scholar

[46] S. Spurga and I. Žaleniene, “The changing role of universities in Lithuanian society,” in The Promise of Higher Education, H. van’t Land, A. Corcoran, Eds., Springer, Cham, 2021, pp. 227–232. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67245-4_35 Search in Google Scholar

[47] Education Estonia, “How did Estonia become a new role model in digital education?” May 3, 2020. [Online]. Available: https://www.educationestonia.org/how-did-estonia-become-a-new-role-model-in-digital-education/. Accessed on: Jan. 7, 2022. Search in Google Scholar

[48] Diplomatisches Magazin, “Digital tutoring made in Estonia,” Dec. 9, 2021. [Online]. Available: https://www.diplomatisches-magazin.de/en/article/digitale-nachhilfe-made-in-estland/. Accessed on: Jan. 7, 2022. Search in Google Scholar

[49] S. Weale, “Lessons from Estonia: why it excels at digital learning during Covid,” Oct. 30, 2020. [Online]. Available: https://www.theguardian.com/world/2020/oct/30/lessons-from-estonia-why-excels-digital-learning-during-covid. Accessed on: Jan. 7, 2022. Search in Google Scholar

[50] N. Mukan, M. Noskova, and I. Zinchuk, “Teachers’ digital competence development: Estonian state policy in the field,” Comparative Professional Pedagogy, vol. 9, no. 1, pp. 26–32, Mar. 2019. https://doi.org/10.2478/rpp-2019-0003 Search in Google Scholar

[51] European Commission, Innovation & Digitalization. A report of the ET 2020 Working Group on Vocational Education and Training (VET). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. Search in Google Scholar

[52] M. Varendi, A. Villems, L. Pilt, T. Plank, and M. Kusmin, “Quality management of e-courses – process, supporting development of digital culture in higher education. Estonian case,” Nov. 14, 2018. [Online]. Available: https://www.eua.eu/resources/publications/785:quality-management-of-e-courses-process,-supporting-development-of-digital-culture-in-higher-education-estonian-case.html. Accessed on: Jan. 6, 2022. Search in Google Scholar

[53] S. Lisborg, V. D. Händel, V. Schrøder, and M. M. Rehder, “Digital competences in Nordic teacher education: an expanding agenda,” Nordic Journal of Comparative and International Education, vol. 5, no. 4, pp. 53–69, Nov. 2021. https://doi.org/10.7577/njcie.4295 Search in Google Scholar

[54] E. Jansons and B. Rivza, “Awaiting industry 4.0: Transformation of tertiary education in the Baltic countries and Finland,” in Research for Rural Development, vol. 2, 2019, pp. 146–152. https://doi.org/10.22616/rrd.25.2019.062 Search in Google Scholar

[55] S. Anthony et al., “Basic digital skills for adults in the Nordic countries,” 2019. [Online]. Available: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1426282/FULLTEXT01.pdf. Accessed on: Jan. 6, 2022. Search in Google Scholar

[56] C. E. Tømte, T. Fossland, P. O. Aamodt, and L. Degn, “Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning,” Quality in Higher Education, vol. 25, no. 1, pp. 98–114, May 2019. https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1603611 Search in Google Scholar

[57] M. Blikstad-Balas, A. Roe, C. P. Dalland, and K. Klette, “Homeschooling in Norway during the pandemic-digital learning with unequal access to qualified help at home and unequal learning opportunities provided by the school,” in Primary and Secondary Education During Covid-19, 2022, pp. 177–201.10.1007/978-3-030-81500-4_7 Search in Google Scholar

[58] G. Ottestad, M. Kelentrić, and G. Guðmundsdóttir, “Professional digital competence in teacher education,” Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 9, no. 4., pp. 243–249, Dec. 2014. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2014-04-02 Search in Google Scholar

[59] A. G. Almås, A. A. Bueie, and T. Aagaar, “From digital competence to professional digital competence: Student teachers’ experiences of and reflections on how teacher education prepares them for working life,” Nordic Journal of Comparative and International Education, vol. 5, no. 4, pp. 70–85, Nov. 2021. https://doi.org/10.7577/njcie.4233 Search in Google Scholar

[60] L. Barman, C. McGrath, and C. Stöhr, “Higher education; For free, for everyone, for real? Massive open online courses (MOOCs) and the responsible university: History and enacting rationalities for MOOC initiatives at three Swedish universities,” in The Responsible University, M. Sørensen, L. Geschwind, J. Kekäle, R. Pinheiro, Eds., Palgrave Macmillan, Cham, 2019, pp. 117–143. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25646-3_5 Search in Google Scholar

[61] C. E. Tømte, V. Laterza, R. T. Pinheiro, and A. Avramovic, “Is there a Scandinavian model for MOOCs? Understanding the MOOC phenomenon in Denmark, Norway, and Sweden,” Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 15, no. 4, pp. 234–245, Dec. 2020. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-04-02 Search in Google Scholar

[62] V. Laterza, C. Tømte, and R. Pinheiro, “Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education,” Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 15, no. 4, pp. 225–233, Dec. 2020. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-04-01 Search in Google Scholar

[63] The ad hoc group on digitalisation in recognition, “Digitalisation in recognition,” 2020. [Online]. Available: https://norric.org/wp-content/uploads/NCM-Report-on-Digitalization-in-Recognition.pdf. Accessed on: Jan. 7, 2022. Search in Google Scholar

[64] OECD, Teachers’ Training and Use of Information and Communications Technology in the Face of the COVID-19 crisis. Teaching in Focus, no. 35. OECD Publishing, Paris, 2020. Search in Google Scholar

[65] OECD, OECD Economic Surveys: Iceland 2021. OECD Publishing, Paris, 2021. Search in Google Scholar

[66] K. Valtiņš, A. Beinaroviča, and T. Turunen, “Adaptation of e-learning in higher education after 2020 Covid-19 crisis: Designing principles and digital competences,” in Proceedings of 13th International Conference of Education, Research and Innovation, Nov. 2020, pp. 10032–10039. https://doi.org/10.21125/iceri.2020.2274 Search in Google Scholar

[67] Z. Rubene, E. Sarva, and N. Jansone -Ratinika, “6. Pielikums rekomendācijām projekta papildu rezultātiem nr. [35] un [37],” Dec. 2020. [Online]. Available: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/35_zinojums_fin.zip. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[68] V. Ļubkina et al., “Projekta papildu rezultāts nr. 36 “Attālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipi – vadlīnijas kursu izstrādei”. Projekta papildu rezultāti Nr. 35, 36, 37 un 38,” Dec. 2020. [Online]. Available: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/VPP_COVID/36_zinojums.zip. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[69] Latvijas universitāte, “Docētājus aicina pieteikties profesionālajai pilnveidei tiešsaistes mācību, digitalizācijas un inovāciju jomā,” Aug. 11, 2020. [Online]. Available: https://www.ozolzile.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/60428/. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[70] Latvijas universitāte, “Notiks tīmekļseminārs par Creative Commons licenču izmantošanas iespējām pētniecības un izglītības kontekstā,” Nov. 6, 2020. [Online]. Available: https://www.napd.lu.lv/parmums/zinas/zina/t/61958/. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[71] Latvijas universitāte, “Rudens semestrī notiks jaunas digitalizācijas mācības LU PPMF akadēmiskajam personālam,” Jul. 24, 2021. [Online]. Available: https://www.ozolzile.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/67089/. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

[72] Banku augstskola, “Docētāji apgūst jaunas prasmes interaktīvai attālināto studiju norisei – hibrīdlekciju vadīšana,” Jan. 29, 2021. [Online]. Available: https://www.ba.lv/augstskola/zina/docetaji-papildinazinasanas-un-prasmes/. Accessed on: Sep. 7, 2021. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo