1. bookVolumen 35 (2017): Heft 1 (December 2017)
    STATE AND ECONOMY
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Debate Over the Economic Role of the State in Poland in the Works of the Representatives of the Kraków School, the Leviathan Organization and the First Economic Brigade in the Years 1919–1939

Online veröffentlicht: 28 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 35 (2017) - Heft 1 (December 2017) - STATE AND ECONOMY
Seitenbereich: 27 - 46
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bernadzikiewicz T. (1937 b), Mała reforma etatyzmu, [Small reform of statism], Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warsaw. Search in Google Scholar

Bernadzikiewicz T. (1937a), Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce [Commercialization of state-owned companies in Poland], “Przegląd Gospodarczy” [Economic review], issue 8, p. 268-276. Search in Google Scholar

Brodnicki K. (Sokołowski K.) (1931), Państwo jako przedsiębiorca [The state as an entrepreneur], “Gospodarka Narodowa” [National Economy], issue 7, p. 99-101. Search in Google Scholar

Brodnicki K. (Sokołowski K.) (1931), Przedsiębiorstwa prywatne z udziałem państwa [Private companies with state-owned shares], “Gospodarka Narodowa” [National Economy], issue 4, p. 51-52. Search in Google Scholar

Drozdowski M. (1980), Stefan Starzyński, prezydent Warszawy [Stefan Starzyński, the mayor of Warsaw], 2nd edition, PIW, Warsaw. Search in Google Scholar

Duda S. (1997), Liberalizm a etatyzm: dyskusja o gospodarczej roli państwa w drugiej Rzeczpospolitej [Liberalism and statism: discussion on the economic role of the state in the Second Polish Republic], Rzeszowskie Zeszyty Naukowe “Prawo-Ekonomia” (“Law-Economics” Rzeszów Scientific Journals), vol. 22, p. 212-231. Search in Google Scholar

Duda S. (1998/1999), Liberalizm a etatyzm - dyskusja o gospodarczej roli państwa w Polsce w okresie międzywojennym [Liberalism and statism - discussion on the economic role of the state in Poland in the years 1918-1939], Annales UMCS Sectio H, vol. 32/33, p. 35-54. Search in Google Scholar

Dziewulski K. (1981), Spór o etatyzm: dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919-1939 [Conflict over statism: discussion surrounding the state-owned sector in Poland in the years 1918-1939], PWN, Warsaw. Search in Google Scholar

Etatyzm w Polsce [Statism in Poland] (1932), Kraków. Search in Google Scholar

Faberkiewicz W. (1931), Światowy kryzys gospodarczy [Global economic crisis], vol. 1, „Dro_ ga”, Warsaw, p. 42-62. Search in Google Scholar

Gołębiowski J. (1978), Spór o etatyzm wewnątrz obozu sanacyjnego w latach 1926-1939 [Conflict over statism within the „Sanation” movement in the years 1926-1939], Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków. Search in Google Scholar

Gołębiowski J. (1985), Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej [State-owned sector in the Polish economy in the years 1918-1939], PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Grabowski T. (1965), Ekonomiczna rola państwa w polskiej literaturze i publicystyce ekonomicznej [Economic role of the state in the Polish economic literature and publications], Zeszyty Naukowe WAP, Seria ekonomiczna, [WAP Scientific Journals, Economic series], issue 6, p. 67-101. Search in Google Scholar

Heydel A. (1932a), Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny? [Whether and how to introduce economic liberalism], [in:] Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 70-98. Search in Google Scholar

Heydel A. (1932b), Dążności etatystyczne w Polsce [Statist pursuits in Poland], [in:] Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1932, p. 28-45. Search in Google Scholar

Heydel A. (1932c), Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych [The reasons for commercializing state-owned companies], [in]: Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 99-109. Search in Google Scholar

Husarski J. (1928), Znaczenie monopolów państwowych w życiu gospodarczem kraju [The importance of state-owned monopolies in the economic life of the country], [in:] Na froncie gospodarczym [In the economic front], Wydawnictwo „Drogi”, Warsaw 1928, p. 238-259. Search in Google Scholar

Janus P. (2009), W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926-1932 [Polish statism. Stefan Starzyński and the First Economic Brigade 1926- 1932], Avalon, Kraków. Search in Google Scholar

Jarosz-Nojszewska A. (2011), Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), “Gospodarka Narodowa” [National Economy], issue 10, p. 99-115. Search in Google Scholar

Kofman J. (1986), Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczpospolitej [Leviathan and the basic economic and political issues in the Second Polish Republic], PWN, Warsaw. Search in Google Scholar

Kowalik Tadeusz [1992], Historia ekonomii w Polsce 1864-1950 [The history of economics in Poland 1964-1950], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. Search in Google Scholar

Krahelski A. (1928), Sprawa przedsiębiorstw państwowych i udziału państwa w przedsiębiorstwach prywatnych [The problem of state-owned companies and the state-owned shares in private companies], [in:] Zagadnienia gospodarcze Polski współczesnej [Economic problems of contemporary Poland], publication of the “Przemysł i Handel” magazine, Warsaw, p. 128-166. Search in Google Scholar

Krahelski A. (1928b), Inicjatywa prywatna a inicjatywa państwowa [Private enterprises and state-owned enterprises], [in:] Na froncie gospodarczym [In the economic front], Wydawnictwo „Drogi”, Warsaw 1928, p. Search in Google Scholar

Krzyżanowski A. (1995), Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], [in:] Liberalizm w ekonomii Drugiej Rzeczpospolitej [Liberalism in the economy of the Second Polish Republic], Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Search in Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J. (1967), Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939 [Economy in Poland in the years 1918-1939], Vol. I - W dobie inflacji 1918-1923 [The years of inflation 1918-1923], KiW, Warszawa. Search in Google Scholar

Lisiecka Ł. (1997), Sfery przemysłowe wobec roli państwa w gospodarce - doświadczenia II Rzeczypospolitej [Industrial circles towards the role of the state in the economy - the experiences of the Second Polish Republic], [in:] Myśl ekonomiczna II Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. Wisła 22-14.10.1997 [The economic thought of the Second Polish Republic. Materials from the conference ed. by Urszula Zagóra- Jonszta. Wisła 22-24.10.1997], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 144-154. Search in Google Scholar

Lityńska A. (1998), Szkoła krakowska 1921-1939 [The Kraków School 1921-1939], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków. Search in Google Scholar

Lulek T. (1932a), Przedsiębiorstwa państwowe [State-owned companies], [in:] Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 235-317. Search in Google Scholar

Lulek T. (1932b), Przywileje podatkowe przedsiębiorstw publicznych w Polsce [Taxation privileges of public companies in Poland], [in:] Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 131-182. Search in Google Scholar

Peche C. (1931), Rozwój przemysłu w Polsce [The development of industry in Poland], Vol. 1, „Droga”, Warsaw, p. 235-250. Pięć lat na froncie gospodarczym [Five years in the economic front], (1931), „Droga”, Warsaw. Program gospodarczy Centralnego Związku Przemysłu Polskiego [The economic program of the Search in Google Scholar

Central Association of the Polish Industry] (1933), Warsaw. Przemówienie p. posła prof. Krzyżanowskiego [The speech of professor Krzyżanowski, MP], (1929) [in:] Zagadnienia etatyzmu w Polsce [The problems of statism in Poland], Warsaw. Search in Google Scholar

Rose E. (1922), Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości [Economic balance of the three years of independence], Gebethner i Wolff, Warsaw. Search in Google Scholar

Rose E. (1928), W obliczu nowych haseł [In the face of new slogans], “Przegląd Gospodarczy” (Econonic Review), issue 19, p. 946-949. Search in Google Scholar

Roszkowski W. (1981), Etatyzm, [Statism] [in:] Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku [Encyclopedia of the Polish economic history until 1945], vol. I, Wiedza Powszechna, Warsaw. Search in Google Scholar

Starzyński S. (1927), Rok 1926 w życiu gospodarczem Polski [The year 1926 in the Polish economic life], Ministerstwo Skarbu (Ministry of State Treasury), Warsaw. Search in Google Scholar

Starzyński S. (1929), Rola państwa w życiu gospodarczem [The role of the state in economy], Przemysł i Handel (Industry and Trade), Warsaw. Search in Google Scholar

Starzyński S. (1931), Pięć lat na froncie gospodarczym [Five years in the economic front] vol. 1, „Droga”, Warsaw, p. 3-41. Search in Google Scholar

Wierzbicki A. (2001), Żywy Lewiatan. Wspomnienia [Living Leviathan. Recollections], Iskry, Warsaw. Search in Google Scholar

Wierzbicki A. (1929), Zagadnienie etatyzmu i neoetatyzmu w Polsce [The problems of statism and neostatism in Poland], Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warsaw. Search in Google Scholar

Zagóra-Jonszta U. (1991), Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej: problemy etatyzmu, planowania i kartelizacji] [Conflicts over the model of economy of the Second Polish Republic: problems of statism, planning and cartelization], Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice. Search in Google Scholar

Zagóra-Jonszta U. (1993), Pierwsza Brygada Gospodarcza i Klub Gospodarki Narodowej wobec ekonomicznej roli państwa [The First Economic Brigade and the National Economy Club and the economic role of the state], “Ekonomista”, 1993, issue 2. Search in Google Scholar

Zagóra-Jonszta U. (1996), Etatyzm w polskiej myśli społeczno-ekonomicznej Górnego Śląska 1922-1939 [Statism in the Polish socio-economic thought in the Upper Silesia in the years 1922-1939], UW. CBŚiB, Wrocław. Search in Google Scholar

Zagóra-Jonszta U. (1997a), Etatyzm w ujęciu przedstawicieli myśli akademickiej i zwolenników interwencjonizmu państwowego [Statism according to the representatives of the academic circles and the proponents of state-owned interventionism], [in:] Myśl ekonomiczna II Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. Wisła 22-24.10.1997 [The economic thought of the Second Polish Republic. Materials from the conference ed. by Urszula Zagóra-Jonszta. Wisła 22-24.10.1997], Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 1997. Search in Google Scholar

Zagóra-Jonszta U. (1997 b), Uwagi na marginesie polemiki wokół interwencjonizmu państwowego w latach 1918-1939 [Notes concerning the conflict over state-owned interventionism in the years 1918-1939], “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach” (Katowice School of Economics Scientific Journals), issue 140, p. 108-109. Search in Google Scholar

Zweig F. (1932), Jaki winien być kierunek interwencjonizmu państwowego [The direction of stateowned interventionism?], [in:] Etatyzm w Polsce [Statism in Poland], Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, p. 320-332. Search in Google Scholar

Zweig F. (1981), Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? [Decline or Revival of Liberalism?], Oficyna Liberałów, Warsaw. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo